SFS 2016:1093 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

161093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för
viss mervärdesskatt för kommuner, landsting,
kommunalförbund och samordningsförbund;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2005:807) om ersättning

för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och
samordningsförbund

2 ska ha följande lydelse.

4 §

Vid utbetalning av ersättning enligt 2 § tillämpas bestämmelserna i

8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskattelagen (1994:200). Bestämmelsen i
8 kap. 9 § första stycket 1 mervärdesskattelagen ska dock inte tillämpas i
fråga om

1. boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och 7 § tredje stycket

socialtjänstlagen (2001:453),

2. hem för vård eller boende och stödboenden som anges i 6 kap. 2 §

socialtjänstlagen, och

3. boendeformer som anges i 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:385.

SFS 2016:1093

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016