SFS 2016:1093 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

161093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IGLNEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IGLNEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IGLNEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IGLNEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IGLNDP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (2005:807) om ers�ttning f�r <br/>viss merv�rdesskatt f�r kommuner, landsting,<br/>kommunalf�rbund och samordningsf�rbund;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4 � lagen (2005:807) om ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">f�r viss merv�rdesskatt f�r kommuner, landsting, kommunalf�rbund och<br/>samordningsf�rbund</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid utbetalning av ers�ttning enligt 2 � till�mpas best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">8 kap. 9, 10, 15 och 16 �� merv�rdesskattelagen (1994:200). Best�mmelsen i<br/>8 kap. 9 � f�rsta stycket 1 merv�rdesskattelagen ska dock inte till�mpas i<br/>fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. boendeformer som anges i 5 kap. 5 � andra stycket och 7 � tredje stycket</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">socialtj�nstlagen (2001:453),</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. hem f�r v�rd eller boende och st�dboenden som anges i 6 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">socialtj�nstlagen, och</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. boendeformer som anges i 9 � 8 och 9 lagen (1993:387) om st�d och</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">service till vissa funktionshindrade.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttning som avser tid f�re</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ARDALAN SHEKARABI</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:385.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1093</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2005:807) om ers�ttning f�r
viss merv�rdesskatt f�r kommuner, landsting,
kommunalf�rbund och samordningsf�rbund;

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4 � lagen (2005:807) om ers�ttning

f�r viss merv�rdesskatt f�r kommuner, landsting, kommunalf�rbund och
samordningsf�rbund

2 ska ha f�ljande lydelse.

4 �

Vid utbetalning av ers�ttning enligt 2 � till�mpas best�mmelserna i

8 kap. 9, 10, 15 och 16 �� merv�rdesskattelagen (1994:200). Best�mmelsen i
8 kap. 9 � f�rsta stycket 1 merv�rdesskattelagen ska dock inte till�mpas i
fr�ga om

1. boendeformer som anges i 5 kap. 5 � andra stycket och 7 � tredje stycket

socialtj�nstlagen (2001:453),

2. hem f�r v�rd eller boende och st�dboenden som anges i 6 kap. 2 �

socialtj�nstlagen, och

3. boendeformer som anges i 9 � 8 och 9 lagen (1993:387) om st�d och

service till vissa funktionshindrade.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttning som avser tid f�re

ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:385.

SFS 2016:1093

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;