SFS 2016:1094 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

161094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1986:765) med instruk-

tion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

12 §

2

Enligt 13 kap. 2 § riksdagsordningen är chefsjustitieombudsmannen

administrativ chef och bestämmer inriktningen av verksamheten i stort.
Chefsjustitieombudsmannen ansvarar inför riksdagen för verksamheten och
ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas
på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksdagens ombudsmän hus-
hållar väl med statens medel.

Chefsjustitieombudsmannen ska, efter samråd med övriga ombudsmän, i

arbetsordning meddela bestämmelser om organisationen av verksamheten
och om ansvarsområden för var och en av ombudsmännen, besluta om verk-
samhetsplan för myndigheten samt besluta om årsredovisning och förslag till
anslag på statens budget för Riksdagens ombudsmän.

Bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll finns i

lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens
myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39.

2 Senaste lydelse 2014:802.

SFS 2016:1094

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016