SFS 2016:1095 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

161095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion
för Riksrevisionen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 a, 5, 12 och 18 §§ lagen

(2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

4 a §

2

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om förslag till anslag

för Riksrevisionen på statens budget. Riksrevisorn med administrativt ansvar
beslutar även om årsredovisningen för Riksrevisionen.

5 §

3

Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om arbetsordning och

verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter
som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska meddelas av Riks-
dagsförvaltningen enligt 7 § 1 lagen (2011:745) med instruktion för Riks-
dagsförvaltningen eller 10 kap. 1 § lagen (2016:1091) om budget och ekono-
miadministration för riksdagens myndigheter.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen

(1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn med administrativt an-
svar i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda
inom Riksrevisionen.

12 §

4

Riksrevisorerna ska för Riksrevisionens parlamentariska råd redovisa

arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statens budget för

Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med administrativt ansvar redogöra för
förslaget för Riksrevisionens parlamentariska råd.

18 §

5

Bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll finns

i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens
myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39.

2 Senaste lydelse 2010:1421.

3 Senaste lydelse 2011:750.

4 Senaste lydelse 2010:1421.

5 Senaste lydelse 2011:750.

SFS 2016:1095

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1095

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)