SFS 2016:1100 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

161100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2012:883) med instruk-

tion för Riksdagens arvodesnämnd ska ha följande lydelse.

12 §

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en re-

dogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen
ska nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för

kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39.

SFS 2016:1100

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016