SFS 2016:1103 Förordning om ändring i förordningen (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

161103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:842) med
instruktion för Krigsförsäkringsnämnden;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:842) med instruk-

tion för Krigsförsäkringsnämnden

dels att nuvarande 12 § ska betecknas 13 §,
dels att 2, 6 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före den tidigare 12 § ska sättas närmast före den

nya 13 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 §, och närmast före 12 § en ny

rubrik av följande lydelse.

2 §

Myndigheten ska

1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt när det gäller behovet

av statlig krigsförsäkring,

2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden meddelar,
3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkrings-

avtal,

4. årligen senast den 1 mars lämna verksamhetsberättelse till regeringen för

det senast avslutade kalenderåret, och

5. årligen senast den 1 mars lämna budgetunderlag till regeringen för kom-

mande kalenderår.

6 §

Ledamöter och ersättare utses av regeringen efter förslag av nämnden.

En av ledamötena ska utses till ordförande och en till vice ordförande. Förord-
nandena ges för en bestämd tid.

Nämndens förslag ska beakta jämn könsfördelning och ges in till rege-

ringen senast tre månader innan förordnandena går ut.

11 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning, och
24 § om myndighetschef.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på myndigheten.

SFS 2016:1103

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1103

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)