SFS 2016:1104 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

161104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

3 §

1

Myndigheten ska

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 april varje år redovisa

avgiftsutfall och kostnadstäckning för avgifter enligt förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förord-
ningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektio-
nens verksamhet,

3. i särskilda rapporter till regeringen senast den 15 april och senast den

1 oktober varje år redovisa förslag till ändringar i bestämmelserna i förord-
ningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och för-
ordningen om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verk-
samhet som bör göras med anledning av gjorda eller kommande ändringar i
regelverket på myndighetens ansvarsområde,

4. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 maj varje år redogöra

för myndighetens erfarenheter av tillsynsarbetet avseende konsumentskydd,
lämna en bedömning av riskerna för konsumenterna inom det finansiella om-
rådet, ange de åtgärder som vidtagits eller kan komma att vidtas för att stärka
konsumentskyddet samt redogöra för behovet av utveckling av regler på om-
rådet, och

5. i särskilda rapporter till regeringen senast den 20 juni och den

15 december varje år redogöra för myndighetens analys och bedömning av
den finansiella stabiliteten, de åtgärder som vidtagits och kan komma att vid-
tas för att motverka att finansiella obalanser uppstår, åtgärdernas effekter på
samhällsekonomin samt behovet av utveckling av regler på området.

Myndigheten har också uppgifter enligt 22 § första stycket atomansvarig-

hetslagen (1968:45), förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myn-
digheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om
totalförsvar och höjd beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2016.

1 Senaste lydelse 2015:1066.

SFS 2016:1104

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1104

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)