SFS 2016:1105 Förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

161105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:546) med
instruktion för Boverket;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:546) med instruk-

tion för Boverket

dels att 14 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 14 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1105

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016