SFS 2016:1106 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.;

161106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

1

dels att 2 kap. 1 § och 5 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1�5 §§, 5 kap. 1, 4, 5 och 7�

9 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 6, 8, 9, 11�13 §§, 8 kap. 1 och 3 §§, 9 kap. 1�3, 5�
9 §§ och 10 kap. 3 och 16 §§ och bilagan ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 7 §, 8 kap.

2 b § och 9 kap. 7 a §, och närmast före 4 kap 7 § en ny rubrik av följande
lydelse.

1 kap.

1 §

2

Bestämmelser om kör- och vilotider och färdskrivare vid vägtranspor-

ter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den

15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransport-
området och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)
nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den

4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om har-
monisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, och

3. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars

2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och
reparation av färdskrivare och deras komponenter.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 1 § 2006:15
5 kap. 2 § 2011:1023.

2 Senaste lydelse 2014:1489.

SFS 2016:1106

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1106

2 kap.

2 §

3

Artikel 5�9 i förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EU) nr

165/2014 ska inte tillämpas på vägtransporter inom Sverige som utförs med

1. fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-,

skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för
företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den
plats där företaget är beläget,

2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogs-

bruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där
företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget,

3. fordon som uteslutande används på öar som har en areal av högst 2 300

kvadratkilometer och som inte är förenade med landet i övrigt med broar,
vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

4. fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av

körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för
kommersiell transport av gods eller passagerare,

5. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översväm-

ningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av
vägar, dörr-till-dörr-insamling och -bortskaffande av hushållsavfall, telekom-
munikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och
TV-sändare eller -mottagare,

6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för

icke-kommersiell persontransport,

7. fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för

återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller av mjölkprodukter av-
sedda för djurfoder,

8. fordon som används för transport av djuravfall eller av djurkadaver som

inte är avsedda som människoföda,

9. fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till

lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom
en radie på 100 kilometer, samt

10. specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning.

3 §

4

Transportstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag enligt de för-

utsättningar som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel
3.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

4 kap.

1 §

5

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 12.1, 15, 16.4

och 17.2 i förordning (EU) nr 165/2014 och enligt artikel 4 i genomförande-
förordning (EU) 2016/799 och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som ankom-
mer på Sverige i fråga om typgodkännande av fordonsenhet, rörelsesensor,
diagramblad och färdskrivarkort.

3 Senaste lydelse 2014:1489.

4 Senaste lydelse 2008:1288.

5 Senaste lydelse 2008:1288.

background image

3

SFS 2016:1106

2 §

6

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 22.3, 23.4, 24.4

och 24.5 i förordning (EU) nr 165/2014. Styrelsen för ackreditering och tek-
nisk kontroll är behörig myndighet enligt artikel 24.6 i förordning (EU) nr
165/2014.

3 §

7

Godkännande av montörer, verkstäder och fordonstillverkare enligt

artikel 24.1 och 24.2 i förordning (EU) nr 165/2014 ska ske genom ackredite-
ring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transportstyrelsen om de
ackrediteringar och återkallelser av ackrediteringar som beslutats enligt denna
bestämmelse.

4 §

Kontroller och besiktningar enligt artikel 23 och avsnitt VI i bilaga 1 till

förordning (EU) nr 165/2014 eller i fråga om färdskrivare som omfattas av
artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/799 eller dess bilaga 1 C ska
utföras av en godkänd verkstad. Sådana intyg som avses i avsnitt VI, punkt 1
i bilaga 1 till förordning (EU) nr 165/2014 får utfärdas av en godkänd verk-
stad eller, i fråga om en ny enhet, av tillverkaren eller den som företräder
denne.

5 §

Besiktning av färdskrivarutrustning enligt avsnitt VI, punkt 3 b, i bilaga

1 till förordning (EU) nr 165/2014 i fråga om fordon registrerade i Sverige,
ska utföras senast två år efter installation eller föregående besiktning av
färdskrivaren enligt datum på färdskrivarens installationsskylt.

Om färdskrivarutrustningen inte genomgått en besiktning inom den tid som

framgår av första stycket eller av artikel 23.1 i förordning (EU) nr 165/2014
får fordonet endast användas

1. vid provkörning i omedelbart samband med reparation av färdskrivaren,
2. för färd kortaste lämpliga väg till en godkänd verkstad för besiktning,

samt

3. vid transport där färdskrivare inte krävs.

Fälttester

7 §

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige

enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 165/2014.

5 kap.

1 §

8

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 26.1, 26.7, 28.1,

29.2 och 29.4 i förordning (EU) nr 165/2014 och ska i övrigt fullgöra de upp-
gifter som ankommer på Sverige enligt artikel 26.4, 30 och 31.

Transportstyrelsen prövar också frågor om utfärdande av färdskrivarkort

och om återkallelse enligt 8 §.

6 Senaste lydelse 2014:1489.

7 Senaste lydelse 2014:1489.

8 Senaste lydelse 2014:1273.

background image

4

SFS 2016:1106

4 §

Den som kör ett fordon som är utrustat med en digital färdskrivare ska

inneha ett förarkort.

Ett förarkort får inte lånas ut eller överlåtas till någon annan.

5 §

Ett färdskrivarkort får inte användas för andra ändamål än som följer av

förordning (EU) nr 165/2014.

7 §

9

Om ett företagskort, verkstadskort eller kontrollkort har förstörts eller

inte fungerar, ska innehavaren återlämna kortet till Transportstyrelsen. Om ett
sådant kort har förkommit eller stulits, ska innehavaren anmäla detta till
Transportstyrelsen.

8 §

10

Ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort ska återkallas om

kortet har förfalskats, om det används av någon annan än den som kortet har
utfärdats för eller om det har utfärdats på grund av oriktiga uppgifter eller fal-
ska handlingar.

9 §

11

Ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort ska omhändertas

om det på sannolika skäl kan antas att kortet kommer att återkallas med stöd
av 8 §. Omhändertagande beslutas av Polismyndigheten.

6 kap.

1 §

12

I artikel 33.2 i förordning (EU) nr 165/2014 finns bestämmelser om

hur ett företag ska förvara diagramblad och på begäran visa upp dem för en
behörig kontrolltjänsteman.

I artikel 10.5 i förordning (EG) nr 561/2006 finns bestämmelser om hur ett

företag ska kopiera och bevara uppgifter från fordonsenheter och förarkort
samt på begäran göra uppgifterna tillgängliga för en kontrolltjänsteman.

7 kap.

2 §

13

Kontroller ska ske regelbundet, både på vägarna och i företagens loka-

ler, på sådant sätt att de varje år täcker minst tre procent av arbetsdagarna för
förare av fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU)
nr 165/2014. Av de kontrollerade arbetsdagarna ska minst 30 procent kont-
rolleras på vägarna och minst 50 procent i företagens lokaler.

Transportstyrelsen ansvarar för att det finns en enhetlig tillsynsstrategi för

sådana kontroller.

6 §

14

Minst sex gånger om året ska vägkontroller av förare och fordon som

omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 genom-
föras samtidigt i Sverige och minst en annan stat inom EES, varvid respektive
kontrollmyndighet arbetar på sitt eget territorium.

9

Senaste lydelse 2008:1288. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

10 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

11 Senaste lydelse 2014:1273.

12 Senaste lydelse 2007:216.

13 Senaste lydelse 2010:1620.

14 Senaste lydelse 2014:1273.

background image

5

SFS 2016:1106

Transportstyrelsen ska ansvara för samordning med behöriga myndigheter

i andra stater inom EES och med Polismyndigheten i fråga om genomförande
av sådana kontroller.

8 §

15

Vid vägkontroller ska följande kontrolleras:

1. Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt

diagrambladen för innevarande dag och de diagramblad som föraren använt
under de föregående 28 dagarna eller de uppgifter för minst samma period
som finns lagrade på förarkorten eller i färdskrivarens minne eller utskriften.

2. Färdskrivarens funktion, att periodisk besiktning skett inom föreskriven

tid enligt 4 kap. 5 § samt eventuellt missbruk av utrustningen, diagramblad
eller förarkort.

3. Sådan blankett som ska användas när en förare varit sjukskriven eller

haft semester, eller när föraren under innevarande vecka eller under den sista
dag som föraren kört under föregående vecka, har kört ett annat fordon som
inte omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kräver det får kontrollerna koncentreras till ett specifikt

kontrollmoment.

9 §

16

Vid vägkontroller ska i förekommande fall även följande kontrolleras:

1. Fordonets hastighet under den period som avses i artikel 36 i förordning

(EU) nr 165/2014.

2. Fordonets momentana hastigheter som registrerats av färdskrivaren un-

der högst de senaste 24 timmarnas användning av fordonet.

3. Att utrustning inte är installerad eller används i färdskrivaren som är av-

sedd att förstöra, dölja, manipulera eller ändra uppgifter eller att störa någon
del av det elektroniska utbytet av uppgifter mellan färdskrivarens komponen-
ter eller som hindrar eller ändrar uppgifter på ett sådant sätt före kryptering.

Kontrollen enligt första stycket 1 ska avse om eller vid vilka tillfällen for-

donet under längre tid än en minut enligt färdskrivaren har överskridit den
tillåtna hastigheten 90 kilometer i timmen för lastbilar med en totalvikt över
12 ton eller 105 kilometer i timmen för bussar med en totalvikt över 5 ton.

11 §

17

Kontroller i företagslokaler ska organiseras på grundval av tidigare

erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Sådana kontroller ska
även utföras när allvarliga överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006
och (EU) nr 165/2014 har upptäckts vid vägkontroller.

Vid kontrollerna ska hänsyn tas till eventuell information från det organ

som ansvarar för samordningen med den behöriga myndigheten i en annan
stat inom EES om det berörda företagets verksamhet i den staten.

12 §

18

Vid kontroller i företagslokaler ska, förutom det som framgår av 8

och 9 §§, följande kontrolleras:

1. veckovila och körtid mellan dessa viloperioder,
2. tvåveckorsgränsen för körtid, samt
3. diagramblad, uppgifter och utskrifter från fordonsenheter och förarkort.

15 Senaste lydelse 2008:55.

16 Senaste lydelse 2009:1102.

17 Senaste lydelse 2007:216.

18 Senaste lydelse 2007:216.

background image

6

SFS 2016:1106

Om en överträdelse upptäcks vid kontrollen, får företagets medansvar för

andra aktörer i transportkedjan kontrolleras. Detta innefattar även kontroll av
att transportavtalen är utformade på ett sådant sätt att reglerna i förordning-
arna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 kan följas.

En kontroll i företagets lokaler kan ersättas med en kontroll hos myndig-

heten av dokument eller uppgifter som begärts in från företaget.

13 §

19

Vissa företag ska kontrolleras oftare och mer ingående än andra före-

tag. Dessa kontroller ska baseras på det relativt stora antal överträdelser eller
allvarliga överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/
2014 som har begåtts inom företagets verksamhet (riskvärdering).

8 kap.

1 §

20

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 22.2 och 22.3 i

förordning (EG) nr 561/2006 och artikel 40 i förordning (EU) nr 165/2014
och ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 17.2 i
förordning (EG) nr 561/2006.

2 b §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska informera Trans-

portstyrelsen om förhållanden som noteras i samband med tillsyn och som
kan leda till att sanktionsavgift påförs ackrediterat kontrollorgan eller for-
donstillverkare.

3 §

21

Uppgifter enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 561/2006 ska utbytas

den 1 maj och den 1 november varje år och även på särskild begäran av en stat
inom EES. För detta ändamål ska Transportstyrelsen använda en enhetlig rap-
porteringsblankett som utarbetats av kommissionen.

9 kap.

1 §

Till böter döms den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en kontroll

enligt denna förordning eller bryter mot artikel 32.3 i förordning (EU) nr
165/2014.

2 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. lämnar oriktig uppgift i en ansökan om typgodkännande, eller
2. bryter mot förbud som meddelats enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr

165/2014.

Ansvar enligt första stycket 1 inträder inte om den oriktiga uppgiften sak-

nat betydelse för frågan om typgodkännande eller om uppgiften i övrigt inte
varit ägnad att vilseleda.

3 §

Till penningböter döms den som utan lov uppsåtligen avlägsnar plombe-

ringar av färdskrivarutrustning enligt artikel 22.5 i förordning (EU) nr 165/
2014.

19 Senaste lydelse 2007:216.

20 Senaste lydelse 2008:1288.

21 Senaste lydelse 2008:1288.

background image

7

SFS 2016:1106

5 §

22

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsam-

het bryter mot

1. artikel 6, 7, 8.2, 8.5�8.6 a första stycket eller artikel 12 andra meningen i

förordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 27.2, 28.1, 29.2�29.5, 34, 35, 36.1�36.2, 37.1 andra stycket

eller artikel 37.2 i förordning (EU) nr 165/2014,

3. 5 kap. 4 eller 5 §, eller
4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 § an-

dra stycket.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som har

begåtts utanför Sverige finns i 9 §.

6 §

23

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som bryter mot artikel

33.1 eller 37.1 i förordning (EU) nr 165/2014.

7 §

24

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006,
2. artikel 33.2 i förordning (EU) nr 165/2014,
3. 6 kap. 2 §,
4. 5 kap. 5 §, eller
5. 5 kap. 7 § i fråga om företagskort.
Sanktionsavgift enligt första stycket 2 eller 3 och avsnitt 3 i bilagan ska på-

föras bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i
sådan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga att en företagskontroll
inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek för över-
trädelsen ska 10 kap. 3 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas på mot-
svarande sätt.

7 a §

Sanktionsavgift ska påföras den näringsidkare som bryter mot

1. artikel 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006,
2. 5 kap. 5 eller 6 §, eller
3. 5 kap. 7 § i fråga om verkstadskort.

8 §

25

I de fall som avses i 4, 5 eller 9 § ska sanktionsavgift påföras transport-

företaget, om det inte gjort vad som har ankommit på företaget för att hindra
överträdelsen. I de fall föraren brutit mot artikel 5, 6, 7, 8.2 eller 8.5�8.6 a
första stycket i förordning (EG) nr 561/2006, artikel 3.1, 27.2, 28.1, 29.2�
29.5, 34, 35, 36.1�36.2, 37. 1 andra stycket eller artikel 37.2 i förordning
(EU) nr 165/2014 gäller transportföretagets ansvar även om förarens överträ-
delse av förordningsbestämmelsen har begåtts i en annan stat inom EES eller
i Schweiz.

9 §

26

Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7,

8.2, 8.5�8.6 a första stycket eller artikel 12 andra meningen i förordning (EG)
nr 561/2006, om överträdelsen har begåtts i en annan stat inom EES eller i

22 Senaste lydelse 2014:1489. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

23 Senaste lydelse 2010:1620.

24 Senaste lydelse 2014:1489.

25 Senaste lydelse 2014:1489. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

26 Senaste lydelse 2010:1620.

background image

8

SFS 2016:1106

Schweiz och överträdelsen upptäcks i Sverige. Sanktionsavgift ska inte på-
föras om en sanktion tidigare har beslutats för överträdelsen.

10 kap.

3 §

27

Sanktionsavgift enligt 9 kap. 6�9 §§ ska påföras med de belopp som

anges i bilagan till denna förordning.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det

sammanlagda beloppet uppgå till högst

1. tiotusen kronor för en förare, och
2. tvåhundratusen kronor för en näringsidkare eller ett transportföretag.
Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 får inte överstiga tio procent av

näringsidkarens eller transportföretagets årsomsättning. �&rsomsättningen ska
avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har
skett under det första verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning
annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

16 §

28

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,
2. verkställigheten av förordning (EU) nr 165/2014, genomförandeförord-

ning (EU) 2016/799, förordning (EG) nr 561/2006 och denna förordning, och

3. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt

denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av för-
ordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har hörts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Gunilla Svedberg
(Näringsdepartementet)

27 Senaste lydelse 2010:1620.

28 Senaste lydelse 2014:1489.

background image

9

SFS 2016:1106

Bilaga

29

Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6�9 §§

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6�8 §§

�verträdelser av förordning (EG) nr 516/2006

29 Senaste lydelse 2014:1489

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

A

Besättning

A1

Artikel
5.1

Brott mot lägsta ålder för
konduktörer

2 000

B

Körtider

B1

Artikel
6.1

�verskriden daglig kör-
tid (9 timmar) om en för-
längning till 10 timmar
inte medgetts

9 tim
<⬦<
10 tim

1 000

B2

10 tim
<⬦<
11 tim

2 000

B3

11 tim
<⬦

4 000

B4

�verskriden daglig kör-
tid (10 timmar) om för-
längning medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

B5

11 tim
<⬦<
12 tim

2 000

B6

12 tim
<⬦

4 000

B7

Artikel
6.2

�verskriden körtid per
vecka

56 tim
<⬦<
60 tim

1 000

B8

60 tim
<⬦<
70 tim

2 000

B9

70 tim
<⬦

4 000

B10 Artikel

6.3

�verskriden samman-
lagd körtid under två
veckor i följd

90 tim
<⬦<
100 tim

1 000

B11

100 tim
<⬦<
112 tim
30 min

2 000

background image

10

SFS 2016:1106

B12

112 tim
30 min
<⬦

4 000

C

Raster

C1

Artikel
7

�verskriden oavbruten
körtid

4 tim
30 min
<⬦
5 tim

1 000

C2

5 tim
<⬦<
6 tim

2 000

C3

6 tim
<⬦

4 000

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.2

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 11 timmar)
om reducerad dygnsvila
inte har medgetts

10 tim
<⬦<
11 tim

1 000

D2

8 tim
30 min
<⬦<
10 tim

2 000

D3

⬦<
8 tim
30 min

4 000

D4

Otillräcklig reducerad
dygnsvila (mindre än 9
timmar) om reducerad
dygnsvila medgetts

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D5

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D6

⬦<
7 tim

4 000

D7

Otillräcklig uppdelning
av dygnsvilan (mindre än
3+9 timmar)

3 tim +
(8 tim
<⬦<
9 tim)

1 000

D8

3 tim +
(7 tim
<⬦<
8 tim)

2 000

D9

3 tim +
(⬦<

7 tim)

4 000

background image

11

SFS 2016:1106

D10 Artikel

8.5

Otillräcklig dygnsvila
(mindre än 9 timmar) vid
multibemanning

8 tim
<⬦<
9 tim

1 000

D11

7 tim
<⬦<
8 tim

2 000

D12

⬦<
7 tim

4 000

D13 Artikel

8.6

Otillräcklig veckovila
(mindre än 24 timmar)

22 tim
<⬦<
24 tim

1 000

D14

20 tim
<⬦<
22 tim

2 000

D15

⬦<
20 tim

4 000

D16

Otillräcklig veckovila
(mindre än 45 timmar)
om reducerad veckovila
inte har medgetts

42 tim
<⬦<
45 tim

1 000

D17

36 tim
<⬦<
42 tim

2 000

D18

⬦<
36 tim

4 000

D19 Artikel

8.6 a

Otillräcklig veckovila
(mindre än 90 timmar)
vid uppskjuten veckovila

84 tim
<⬦< 90
tim

1 000

D20

76 tim
<⬦<
84 tim

2 000

D21

⬦<
76 tim

4 000

D22

Otillräcklig veckovila
(mindre än 69 timmar)
vid uppskjuten veckovila
om reducerad veckovila
inte har medgetts

65 tim
<⬦<
69 tim

1 000

D23

57 tim
<⬦<
65 tim

2 000

D24

⬦<
57 tim

4 000

E

Betalning och organisation av arbetet

E1

Artikel
10.1

Samband mellan lön och tillrygga-
lagda sträckor eller transporterad
godsmängd

4 000

background image

12

SFS 2016:1106

�verträdelser av förordning (EU) nr 165/2014

E2

Artikel
10.2

Inte organiserat arbetet, informerat
förare och företagit kontroll så att
förordning (EU) nr 165/2014 och
kapitel II i förordning (EG) nr 561/
2006 följs

4 000

E3

Artikel
10.4

Inte tillsett att avtalade transporttids-
scheman är förenliga med förordning
(EG) nr 561/2006

4 000

F

Skäl för avvikelse

F1

Artikel
12
andra
men-
ingen

Inte iakttagit regler om att ange skäl
för avvikelse från artiklarna 6�9

1 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

G

Installation av färdskrivare

G1

Artikel
3.1

Ingen typgodkänd färdskrivare har
installerats och använts

4 000

H

Användning av skrivare,

förarkort eller diagramblad

H1

Artikel
33.1

Otillräckligt antal diagramblad

2 000

H2

Ej godkänd typ av diagramblad

2 000

H3

Otillräckligt med papper för utskrif-
ter

1 000

H4

Artikel
33.2

Inte iakttagit regler om att bevara,
överlämna eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgifter eller ut-
skrifter för behörig kontrolltjänste-
man och sanktionsavgift enligt av-
snitt 3 i denna bilaga kan inte påföras

4 000

H5

Artikel
27.2

Föraren har fler än ett giltigt förar-
kort

4 000

H6

Användning av ett förarkort som inte
är förarens eget giltiga kort

4 000

H7

Användning av ett förarkort som är
skadat eller vars giltighet har gått ut

4 000

H8

Artikel
29.4

Utebliven ansökan, inom 7 kalender-
dagar, om ersättning av förarkort
som skadats, inte fungerar på fullgott
sätt, förkommit eller stulits

2 000

background image

13

SFS 2016:1106

H9

Artikel
34.2

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med läsliga
uppgifter

1 000

H10

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med oläs-
liga uppgifter

4 000

H11 Artikel

34.1

Felaktig användning av diagramblad/
förarkort

4 000

H12

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket påverkar registre-
ringen av relevanta uppgifter

4 000

H13

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket inte påverkar regist-
reringen av relevanta uppgifter

1 000

H14

Användning av diagramblad eller
förarkort under en längre tid än de
är avsedda för, utan försvunna upp-
gifter

1 000

H15

Användning av diagramblad eller
förarkort under en längre tid än de är
avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

H16 Artikel

34.3

Ingen manuell inmatning trots att
detta krävs

4 000

H17 Artikel

34.4

Fel blad eller förarkort i fel kortplats
(multibemanning)

4 000

H18 Artikel

34.5

Den tid som registrerats på bladet
överensstämmer inte med den offi-
ciella tiden i fordonets registrerings-
land

2 000

H19

Felaktig användning av omställ-
ningsanordning

4 000

I

Ifylld information

I1

Artikel
34.6

Efternamn saknas på diagrambladet

4 000

I2

Förnamn saknas på diagrambladet

4 000

I3

Datum då användningen av bladet
inleddes eller avslutades saknas

2 000

I4

Orten där användningen av bladet in-
leddes eller avslutades saknas

1 000

I5

Registreringsnummer saknas på dia-
grambladet

1 000

I6

Vägmätarställning (start) saknas på
diagrambladet

2 000

I7

Vägmätarställning (slut) saknas på
diagrambladet

1 000

I8

Tid för fordonsbyte saknas på dia-
grambladet

1 000

background image

14

SFS 2016:1106

�verträdelser av denna förordning

I9

Artikel
34.7

Symbolen för landet ej angiven i
färdskrivaren

1 000

I 10 Artikel

36

Inte kunnat uppvisa förarkort, dia-
gramblad, manuell registrering eller
utskrift

4 000

J

Driftavbrott

J1

Artikel
37.1

Ej reparerad av en godkänd montör
eller verkstad

4 000

J2

Ej reparerad under resans gång

2 000

K

Utskrifter

K1

Artikel
37.2

Föraren för inte in all information för
de tidsperioder som inte längre re-
gistreras när färdskrivaren inte är i
funktion eller inte fungerar på full-
gott sätt

4 000

K2

Förarkortets nummer, namn eller
körkortsnummer saknas på utskriften

4 000

K3

Underskrift saknas på utskriften

2 000

K4

Artikel
29.2

Förkommet eller stulet förarkort har
inte formellt rapporterats till de be-
höriga myndigheterna i den
medlemsstat där stölden inträffade

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig överträdelse, A� = Allvarlig överträdelse,
M� = Mindre överträdelse

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

L

Färdskrivarutrustning m.m.

L1

4 kap.
5 §
andra
stycket

Inte undantagen transport efter ute-
bliven besiktning av färdskrivarut-
rustning

4 000

L2

4 kap.
6 §
andra
stycket

Inte undantagen transport då
färdskrivarutrustningen visats ha
brister

4 000

L3

5 kap.
4 §

Fört fordon med färdskrivare utan att
inneha förarkort

4 000

L4

5 kap.
5 §

Användning av färdskrivarkort i strid
med förordning (EU) nr 165/2014

4 000

L5

5 kap.
6 §

Inte upprättat förteckning över inne-
havare av verkstadskort

4 000

L6

Tilldelat montör mer än ett verk-
stadskort

4 000

background image

15

SFS 2016:1106

2. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 9 §

�verträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

L7

Kortet har brukats av någon annan än
den som antecknats i förteckningen

4 000

L8

5 kap.
7 §

Inte anmält stulet eller förkommet
företagskort eller verkstadskort till
Transportstyrelsen

4 000

L9

6 kap.
2 §
första
stycket

För sent utförd kopiering

1 000

L10 6 kap.

2 §
andra
stycket

Inte iakttagit regler om att bevara,
överlämna eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgifter eller ut-
skrifter för behörig kontrolltjänste-
man och sanktionsavgift enligt av-
snitt 3 i denna bilaga kan inte påföras

4 000

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor

Artikel 6

Inte iakttagit regler om
körtid

3 000

Artikel 7

Inte iakttagit regler om
raster

3 000

Artikel 8.2, 8.5

Inte iakttagit regler om
dygnsvila och annan
viloperiod

3 000

Artikel 8.6

Inte iakttagit regler om
veckovila

3 000

Artikel 8.6 a första
stycket

Otillräcklig veckovila vid
uppskjuten veckovila

3 000

Artikel 12 andra
meningen

Inte iakttagit regler om
att på färdskrivardiagram-
blad eller på utskrift
från färdskrivaren redo-
visa avsteg från förord-
ningens bestämmelser

1 800

background image

16

SFS 2016:1106

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. Sanktionsavgifter då företagskontroll inte kunnat genomföras

Rättslig grund

Typ av överträdelse

Avgifter i kronor per
fordon som används i
transportverksamhet
som omfattas av för-
ordning (EG) nr 561/
2006

6 kap. 2 § andra stycket Inte iakttagit regler om

att bevara och för behö-
rig kontrolltjänsteman
tillgängliggöra uppgifter
från fordonsenhet och
förarkort

20 000

Artikel 33.2 i förord-
ning (EU) nr 165/2014

Inte iakttagit regler om
att bevara, överlämna
eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgif-
ter eller utskrifter för be-
hörig kontrolltjänsteman

20 000