SFS 2016:1109 Lag om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen

161109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om stöd till partigrupperna för
riksdagsledamöternas arbete i riksdagen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens syfte och innehåll

1 §

Denna lag syftar till att riksdagsledamöterna och partigrupperna ska få

det stöd de behöver för att det parlamentariska arbetet ska fungera väl. I lagen
finns bestämmelser om

– basstöd till partigrupper (2 kap.),
– stöd till partigrupper för politiska sekreterare till riksdagsledamöter och

andra arbetstagare hos partigruppernas kanslier (3 kap.),

– stöd till partigrupper för kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor

(4 kap.),

– stöd till partigrupper för kostnader för riksdagsledamöters språkutbild-

ning (5 kap.),

– stöd till en enskild ledamot som har blivit invald i riksdagen utan att till-

höra en partigrupp (6 kap.),

– redovisning av stöden (7 kap.), och
– återbetalning av vissa stöd (8 kap).

Stöd

2 §

Riksdagsförvaltningen ska enligt bestämmelserna i denna lag till parti-

grupperna i riksdagen lämna basstöd, stöd för politiska sekreterare till riks-
dagsledamöter och för andra som arbetar i partigruppernas kanslier, stöd till
kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor och stöd till kostnader för riks-
dagsledamöters språkutbildning.

3 §

Riksdagsförvaltningen ska enligt bestämmelserna i 6 kap. lämna stöd

till en enskild riksdagsledamot som blivit invald utan att tillhöra en parti-
grupp.

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

SFS 2016:1109

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1109

Partigrupp

4 §

Som partigrupp räknas varje grupp av riksdagsledamöter för ett parti

som har fått minst 4 procent av rösterna i hela riket vid ett riksdagsval.

Utbetalning av stöd

5 §

Ekonomiskt stöd enligt denna lag ska betalas ut förskottsvis per kvartal.

Bemyndigande

6 §

Riksdagsförvaltningen får meddela tillämpningsföreskrifter till denna

lag.

Allmänna råd

7 §

Riksförvaltningen meddelar allmänna råd till lagen.

2 kap. Basstöd till partigrupper

Basstöd

1 §

Basstödet består av grundbelopp och tilläggsbelopp. Grundbeloppet är

1 700 000 kronor per år och tilläggsbeloppet är 57 000 kronor per år.

2 §

En partigrupp har rätt till basstöd från och med den månad då riksdags-

val hålls till och med den månad då riksdagen samlas efter nästa riksdagsval.

Har en partigrupp rätt till stöd med skilda belopp före och efter ett riksdags-

val, lämnas stödet med det högre beloppet för den månad då riksdagsval hålls
och för den månad då en nyvald riksdag samlas.

För den månad då en partigrupp blir eller upphör att vara företrädd i rege-

ringen har gruppen rätt till det grundbelopp som gäller för en partigrupp som
inte företräder ett regeringsparti.

Grundbelopp

3 §

En partigrupp som företräder ett regeringsparti har rätt till ett grundbe-

lopp. Var och en av övriga partigrupper har rätt till två grundbelopp.

Tilläggsbelopp

4 §

En partigrupp har rätt till ett tilläggsbelopp för varje mandat som partiet

fick vid det senaste riksdagsvalet.

Avvecklingsstöd

5 §

Partigruppen för ett parti som inte återkommer till riksdagen efter ett val

har, sedan rätt till basstöd har upphört, rätt till avvecklingsstöd under sex
månader. Avvecklingsstödet uppgår till det belopp per månad för basstöd
partigruppen hade rätt till närmast före valet.

background image

3

SFS 2016:1109

6 §

Till partigruppen för ett parti som efter ett val till riksdagen återkommer

med färre ledamöter än tidigare och som varken före eller efter valet är ett
regeringsparti ska lämnas

1. det stöd som tillkommer gruppen enligt 2–4 §§ och
2. avvecklingsstöd under tolv månader från utgången av den månad då den

nyvalda riksdagen samlas med 50 procent av skillnaden mellan det nya stödet
och det stöd som partigruppen hade rätt till närmast före valet.

3 kap. Stöd till partigrupper för politiska sekreterare till
riksdagsledamöter och för andra som arbetar i partigruppernas
kanslier

Politisk sekreterare till riksdagsledamot

1 §

Med politisk sekreterare till riksdagsledamot avses en person som arbe-

tar i en partigrupps kansli och som finansieras enligt 2–5 §§.

Stöd till kostnader för politiska sekreterare

2 §

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till kostnader för politiska sekre-

terare. Stödet ska lämnas till partigrupperna med ett belopp som förvaltningen
bestämmer.

Stödet ska motsvara kostnaden för en sekreterare per riksdagsledamot.

3 §

En partigrupp har rätt till stöd från och med den månad då riksdagsval

hålls till och med den månad då riksdagen samlas efter nästa riksdagsval. Stö-
det beräknas efter antalet ledamöter i gruppen vid kvartalets ingång.

Har en partigrupp före och efter ett riksdagsval rätt till stöd med skilda be-

lopp, ska stödet lämnas med det högre beloppet för den månad då riksdagsval
hålls och den månad då en nyvald riksdag samlas.

Avvecklingsstöd till kostnader för politiska sekreterare

4 §

Partigruppen för ett parti som inte återkommer efter ett val till riksdagen

har, sedan rätten till stöd för kostnader för politisk sekreterare upphört, rätt till
avvecklingsstöd under ytterligare fyra månader.

Avvecklingsstödet ska uppgå till det stödbelopp per månad som partigrup-

pen hade rätt till närmast före valet.

5 §

Partigruppen för ett parti som efter ett val till riksdagen återkommer

med färre mandat än tidigare har, under ytterligare fyra månader räknat från
utgången av den månad då den nyvalda riksdagen samlas, rätt till avveck-
lingsstöd.

Avvecklingsstödet ska uppgå till det stödbelopp per månad som partigrup-

pen hade rätt till närmast före valet.

Rätt att inrätta ett kansli

6 §

Varje partigrupp har rätt att inrätta ett kansli i riksdagens lokaler.

background image

4

SFS 2016:1109

Arbetsplatser till politiska sekreterare och partigruppens kansliledning

7 §

Varje partigrupp har rätt till arbetsplatser i riksdagens lokaler för

1. de politiska sekreterare som har sitt tjänsteställe i riksdagen, dock högst

så många arbetsplatser som motsvarar det antal mandat som partiet fick vid
det senaste riksdagsvalet, och

2. partigruppens kansliledning med det antal rum som Riksdagsförvalt-

ningen bestämmer.

Rätten för politiska sekreterare och andra som arbetar i en partigrupp
att använda riksdagens lokaler, it-miljö och resebyrå

8 §

Politiska sekreterare som har sitt tjänsteställe i riksdagen och andra som

arbetar i en partigrupps kansliledning har rätt att

a) få tillträde till riksdagens lokaler,
b) ta emot besök i riksdagens lokaler,
c) disponera en arbetsplats i en partigrupps kansli,
d) ha ett it-konto i Riksdagsförvaltningens it-miljö, och
e) anlita den resebyrå som Riksdagsförvaltningen anlitar.
Vad som föreskrivs i första stycket gäller också vikarier för föräldralediga,

tjänstlediga och sjukskrivna arbetstagare.

Samråd

9 §

Innan ett ärende av betydelse för arbetstagare i partigruppernas kanslier

avgörs ska riksdagsdirektören bereda ärendet i en samrådsgrupp med repre-
sentanter för kanslierna och Riksdagsförvaltningen.

4 kap. Stöd till partigrupper för kostnader för riksdagsledamöters
utrikes resor

Stöd till kostnader för resor på uppdrag av en partigrupp

1 §

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till kostnader för riksdagsleda-

möters utrikes resor på uppdrag av partigruppen till länder inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, länder som har ansökt om medlemskap i
Europeiska unionen och potentiella kandidatländer. Stödet ska betalas till
partigrupperna med det belopp som Riksdagsförvaltningen bestämmer.

2 §

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till kostnader för riksdagsleda-

möters resor på uppdrag av partigruppen för deltagande i internationella kon-
ferenser utomlands och andra utrikes resor. Stödet ska betalas till partigrup-
perna med det belopp som Riksdagsförvaltningen bestämmer.

3 §

En partigrupp får inte bevilja en ledamot stöd till andra kostnader för en

utrikes resa än sådana kostnader som Riksdagsförvaltningen skulle ha svarat
för när en anställd i förvaltningen hade deltagit i en motsvarande resa.

4 §

Det finns bestämmelser om utrikes tjänsteresa i lagen (2016:1108) om

ersättning till riksdagens ledamöter.

background image

5

SFS 2016:1109

5 kap. Stöd till partigrupper för kostnader för riksdagsledamöters
språkutbildning

1 §

Riksdagsförvaltningen ska lämna stöd till partigrupperna för riksdags-

ledamöternas språkutbildning med det belopp som förvaltningen bestämmer.

2 §

Det finns bestämmelser om stöd till vidareutbildning för riksdagsleda-

möterna i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

6 kap. Stöd till en enskild ledamot som har blivit invald utan att
tillhöra en partigrupp

1 §

Till en ledamot som har blivit invald i riksdagen genom att partiet har

fått minst tolv procent av rösterna i den egna valkretsen ska Riksdagsförvalt-
ningen lämna stöd, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i denna lag, i
form av

1. basstöd till partigrupp med en niondel av vad som ska tillkomma ett parti

som inte är regeringsparti,

2. stöd enligt 3 kap. 2 §, och
3. stöd enligt 4 kap. 2 § för ett mandat.

7 kap. Redovisning av stöden

1 §

Var och en av partigrupperna ska för varje räkenskapsår lämna en redo-

visning till Riksdagsförvaltningen av hur partigruppen har använt det stöd
som den har tagit emot enligt bestämmelser i denna lag. Detsamma gäller en
ledamot som fått stöd enligt 6 kap.

Redovisningen ska lämnas senast den 1 juli året efter räkenskapsårets slut.

8 kap. Återbetalning av stöd

1 §

Medel som en partigrupp mottagit under en valperiod enligt 4 kap. 1–

2 §§ och 5 kap. 1 §, som inte har förbrukats under valperioden, ska betalas
tillbaka till Riksdagsförvaltningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 då lagen (1999:1209) om stöd

till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska upphöra
att gälla.

2. Bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 8 kap. 1 § gäller endast

stöd som lämnas efter det att lagen trätt ikraft.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016