SFS 2016:1110 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

161110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och
organ;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1989:185) om arvo-

den m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

dels att 1, 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och

organ ska betalas enligt följande:

Organ/Befattning

Månadsarvode i procent av
arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank

Fullmäktiges ordförande:

27,5

Fullmäktiges vice ordförande:

23

Annan fullmäktig:

14

Suppleant för fullmäktig:

3,5

2. Riksdagsstyrelsen

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

Företrädaren för en partigrupp
utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

15

3. Riksrevisionens parlamentariska råd

Ordförande:

10

Vice ordförande:

7,5

Ledamot som inte är ordförande
eller vice ordförande:

2

4. Nordiska rådets svenska delegation

Ordförande:

4

Ledamot av arbetsutskottet som
inte är ordförande i delegationen:

1

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2012:885.

SFS 2016:1110

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1110

5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

Ordförande: 11,5
Vice ordförande:

8

Annan ledamot och suppleant:

5

2 §

3

För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt

arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under
perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode). Samman-
trädesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp
utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

Sammanträdesarvode betalas även till
1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för

partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt

till period då riksdagen har plenifri tid,

5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska

rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nor-
diska rådet,

6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets

verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet
samt

7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamen-

tariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och sam-
arbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parla-
mentariska församlingen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.
Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sam-

manträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

3 §

4

Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas

upp i 1�2 §§ har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra
stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas
1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till

riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och trakta-
mentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,

2. för ledamöter i Riksrevisionens parlamentariska råd enligt bestämmelser

i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är

riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt
kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och

4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbets-

tagare hos Riksdagsförvaltningen.

3 Senaste lydelse 2012:885.

4 Senaste lydelse 2011:747.

background image

3

SFS 2016:1110

3 a §

Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som

lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av
delegationens mandatperiod rätt till

� arvode enligt 2 § andra stycket 6,
� resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och
� teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 9 § lagen (2016:1108) om

ersättning till riksdagens ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016