SFS 2016:1111 Lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

161111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av
administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen
och riksdagens myndigheter;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1989:186) om överkla-

gande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter ska ha följande lydelse.

7 §

2

Ett beslut genom vilket Riksdagens överklagandenämnd har prövat en

fråga som har överklagats dit får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket får överklagas hos Högsta förvalt-

ningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti, ekonomiskt omställningsstöd eller efterle-

vandeskydd får överklagas enligt bestämmelserna i 15 kap. lagen (2016:1108)
om ersättning till riksdagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Övriga beslut får överklagas enligt bestämmelserna i 14 kap. 8 § riksdags-

ordningen hos Riksdagens överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2014:803.

SFS 2016:1111

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016