SFS 2016:1112 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

161112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion
för Riksrevisionen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2002:1023) med in-

struktion för Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

17 §

2

Föreskrifter om arvoden till ledamöterna i Riksrevisionens parlamen-

tariska råd finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riks-
dagen, dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna gör för sitt uppdrag har de

rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riks-
dagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna. Vid bedömningen
av rätten till ersättning ska ledamöternas bostad på hemorten anses som
tjänsteställe.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2010:1421.

SFS 2016:1112

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016