SFS 2016:1113 Lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

161113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (2011:745) med in-

struktion för Riksdagsförvaltningen ska ha följande lydelse.

2 §

2

Riksdagsförvaltningen ska om annat inte är särskilt föreskrivet

l. upprätta förslag till anslag på statens budget för riksdagen och Riksdags-

förvaltningen,

2. utfärda anvisningar för utarbetandet av förslag till anslag på statens bud-

get för riksdagens myndigheter utom Riksbanken,

3. upprätta anslagsdirektiv för var och en av riksdagens myndigheter, utom

Riksbanken, över de finansiella villkor som gäller för respektive myndighet
med anledning av riksdagens beslut om statens budget,

4. besluta i frågor om ekonomiska förmåner enligt lagen (2016:1108) om

ersättning till riksdagens ledamöter respektive den upphävda lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet,

5. ansvara för löner, arvoden och andra ersättningar till arbetstagare och

arvodesberättigade hos Riksdagsförvaltningen, riksdagens nämnder och
övriga riksdagsorgan samt svara för hanteringen av pensioner och andra för-
måner till dessa och deras efterlevande,

6. ingå centrala kollektivavtal samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogen-

heter enligt dessa när det gäller riksdagens myndigheter samt företräda riks-
dagens myndigheter som arbetsgivare i arbetstvister om kollektivavtal som
har slutits av Riksdagsförvaltningen,

7. svara för de utbetalningar som följer av beslut av riksdagens nämndmyn-

digheter, om kostnaderna ska belasta anslag som anvisats till Riksdagsförvalt-
ningen,

8. utföra övriga ekonomiadministrativa uppgifter för riksdagens nämnd-

myndigheter,

9. ansvara för att ledamöter erbjuds parkeringsplats, övernattningsbostäder,

arbetsrum, vidareutbildning, teknisk och elektronisk utrustning, barnverksam-
het, försäkring och företagshälsovård, och

10. ansvara för att ledamöter som lämnar riksdagen erbjuds stöd för över-

gång till förvärvsarbete.

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2013:764.

SFS 2016:1113

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1113

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Riksdagsförvaltningen ska ge riksdagens myndigheter möjlighet att fram-

föra sina synpunkter på förhandlingsfrågor som direkt berör respektive myn-
dighet.

Riksdagsförvaltningen får till en av riksdagens myndigheter överlämna

handläggningen av en avtalsfråga som är av betydelse för den myndigheten.

Riksdagsförvaltningen ska bereda riksdagens nämndmyndigheter tillfälle

att lämna synpunkter på behovet av resurser.

6 §

Riksdagsförvaltningen får överlämna en uppgift att handlägga frågor

som anges i 2 § första stycket 4 till en annan myndighet. Vad som sägs om
Riksdagsförvaltningen ska i sådant fall gälla den myndigheten när det gäller
det som föreskrivs i 9 kap. 18–22 §§ den upphävda lagen (1996:304) om
arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)