SFS 2016:1114 Lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden

161114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för
Valprövningsnämnden;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2012:880) med instruk-

tion för Valprövningsnämnden ska ha följande lydelse.

16 §

För resor som ledamöter, sekreterare och andra som tjänstgör hos

nämnden gör i sitt uppdrag ska Riksdagsförvaltningen betala resekostnads-
ersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare
hos Riksdagsförvaltningen. I fråga om ersättning till den som även är ledamot
av riksdagen finns bestämmelser i lagen (2016:1108) om ersättning till riks-
dagens ledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

SFS 2016:1114

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016