SFS 2016:1115 Lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd

161115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för
Riksdagens arvodesnämnd;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (2012:883) med

instruktion för Riksdagens arvodesnämnd ska ha följande lydelse.

1 §

2

Riksdagens arvodesnämnd ska i enlighet med

1. 3 kap. l § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter fast-

ställa det belopp per månad som ledamotsarvode ska betalas med,

2. 12 kap. 26–27 §§ samma lag besluta i frågor om inkomstgaranti och

efterlevandeskydd,

3. 13 kap. 22–23 §§ samma lag besluta i frågor om ekonomiskt omställ-

ningsstöd och efterlevandeskydd,

4. 9 kap. 12 a § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveri-

ges ledamöter av Europaparlamentet besluta om jämkning av inkomstgaranti
och

5. 9 kap. 23 § samma lag om utbetalning av inkomstgaranti på nytt.
Nämnden ska ange vilka överväganden som föranlett beslutet.
Nämnden är en myndighet under riksdagen.

17 §

3

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 1 § finns i

15 kap. 2 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och i
12 kap. 1 § den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges
ledamöter av Europaparlamentet.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av hand-

lingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om överklagande av administra-
tiva beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36.

2 Senaste lydelse 2013:762.

3 Senaste lydelse 2013:762.

SFS 2016:1115

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016