SFS 2016:1117 Lag om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter

161117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registrering och hantering av gåvor mottagna
av riksdagsledamöter;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att göra det möjligt för Riksdagsförvaltningen

att behandla personuppgifter för att på ett ändamålsenligt sätt föra ett register
med information om gåvor mottagna av riksdagsledamöter och att skydda den
enskildes personliga integritet vid sådan behandling.

Gåvoregistret

2 §

Riksdagsförvaltningen ska föra ett register med uppgifter om gåvor

mottagna av riksdagsledamöter (gåvoregistret). Registret får föras med hjälp
av automatiserad behandling.

Lagens tillämpningsområde

3 §

Denna lag gäller vid Riksdagsförvaltningens behandling av personupp-

gifter för att föra gåvoregistret.

Lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller del-

vis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

4 §

Vad som sägs i lagen om riksdagsledamöter gäller på motsvarande sätt

för talmannen i hans eller hennes uppdrag och samtliga ersättare som utövar
uppdrag som ledamot.

Förhållandet till personuppgiftslagen

5 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgif-

ter, om inte annat följer av denna lag.

1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.

SFS 2016:1117

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1117

Personuppgiftsansvar

6 §

Riksdagsförvaltningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Ändamål

7 §

Riksdagsförvaltningen får behandla personuppgifter i gåvoregistret om

det är nödvändigt för att ge samlad information om de gåvor som riksdags-
ledamöter tar emot huvudsakligen på grund av sitt ledamotsuppdrag.

Personuppgifterna får också behandlas av Riksdagsförvaltningen om det är

nödvändigt för att fullgöra myndighetens uppgiftslämnande som sker i över-
ensstämmelse med lag. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Anmälan

8 §

En ledamot som tar emot en gåva huvudsakligen på grund av sitt leda-

motsuppdrag ska anmäla detta för registrering i gåvoregistret. Detta gäller
dock inte om gåvan saknar eller har ett obetydligt ekonomiskt värde.

Anmälan ska göras skriftligen till Riksdagsförvaltningen senast två veckor

efter att gåvan har tagits emot.

9 §

En ledamot ska vid anmälningstillfället till gåvoregistret anmäla de upp-

gifter som anges i 11 § 1–4.

Den registrerades inställning

10 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får ut-

föras även om den registrerade motsätter sig den.

Gåvoregistrets innehåll

11 §

Gåvoregistret ska innehålla uppgift om

1. namn på den ledamot som tagit emot gåvan,
2. namn på den som har skänkt gåvan och i förekommande fall uppgift om

namn på den som har överlämnat gåvan,

3. när och i vilket sammanhang gåvan togs emot,
4. vilken sorts föremål gåvan är,
5. var gåvan förvaras, och
6. om gåvan har gallrats.
Varje gåva som antecknas i registret ska ges ett löpnummer. Gåvan ska, när

det är möjligt, märkas med detta nummer.

Rättelse och skadestånd

12 §

Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om

rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av per-
sonuppgifter i strid med denna lag.

background image

3

SFS 2016:1117

Hantering och förvaring av gåvor

13 §

Gåvor som en ledamot anmält för registrering enligt 8 § ska förvaras

eller placeras på sådant sätt att de bäst kan användas i riksdagens verksamhet.

Inventering och gallring av gåvorna

14 §

Alla gåvor som är antecknade i gåvoregistret ska regelbundet invente-

ras. Gåvor får gallras ut tidigast tre år efter att de togs emot. Om det finns sär-
skilda skäl kan en gåva dock gallras ut tidigare.

Riksdagsförvaltningen får fatta beslut om gallring.

Bemyndigande

15 §

Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter om hanteringen av

gåvorna.

Överklagande

16 §

Riksdagsförvaltningens beslut i en fråga om rättelse enligt 12 § får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas inte på gåvor som tagits emot före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;