SFS 2016:1119 Lag om ändring i riksdagsordningen

161119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i riksdagsordningen ska införas

en ny tilläggsbestämmelse, tilläggsbestämmelse 5.2.2, och närmast före
tilläggsbestämmelsen 5.2.2 en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Registrering och hantering av gåvor

Tilläggsbestämmelse 5.2.2

Bestämmelser om registrering och hantering av gåvor mottagna av ledamöter
finns i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av
riksdagsledamöter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS6, bet. 2016/17:KU9, rskr. 2016/17:43.

SFS 2016:1119

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016