SFS 2016:1121 Lag om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

161121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till
statsråden m.m.;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1991:359) om arvoden

till statsråden m.m.

2 ska ha följande lydelse.

6 §

3

Ett statsråd som har längre färdväg än 70 kilometer från bostaden på

hemorten till Regeringskansliet har, om förutsättningarna för avdrag i 12 kap.
18–20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är uppfyllda, rätt till avlöningsför-
stärkning med de belopp som gäller för tjänstemän med tidsbegränsad anställ-
ning i Regeringskansliet. Ersättning för logikostnad betalas med samma be-
lopp som gäller för riksdagsledamöter enligt 5 kap. 4 § lagen (2016:1108) om
ersättning till riksdagens ledamöter. För resor mellan Stockholm och hem-
orten betalas dessutom resekostnadsersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37.

2 Lagen omtryckt 1991:832.

3 Senaste lydelse 2006:991.

SFS 2016:1121

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016