SFS 2016:1122 Lag om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

161122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skydd för vissa polisiära kännetecken på
motorfordon;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Skyddade kännetecken

1 §

Följande kännetecken får inte användas på motorfordon utöver vad som

följer av denna lag:

1. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller något

som lätt kan förväxlas med ett sådant vapen, och

2. ordet polis i olika sammansättningar och böjningsformer eller ett ord

som lätt kan förväxlas med det.

I 1 § lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella

beteckningar finns bestämmelser om användning av Polismyndighetens och
Säkerhetspolisens heraldiska vapen i näringsverksamhet.

Tillåten användning av kännetecknen

2 §

Kännetecken som anges i 1 § första stycket får användas på

1. motorfordon som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen äger, har

nyttjanderätt till eller disponerar på annan grund,

2. annat motorfordon om det inte finns risk för att fordonet kan förväxlas

med Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens fordon, och

3. annat motorfordon om ägaren till fordonet har tillstånd enligt 3 §.

3 § Polismyndigheten får ge ägaren till ett motorfordon tillstånd att på for-
donet använda de kännetecken som anges i 1 § första stycket för

1. konstnärlig verksamhet eller musei- eller samlarverksamhet, eller
2. annat ändamål om det finns särskilda skäl.
När Polismyndigheten meddelar tillstånd enligt första stycket får myndig-

heten även ange villkor för hur kännetecknen får användas på allmän plats.

Ett tillstånd får återkallas om
1. förutsättningarna för tillståndet har upphört,
2. tillståndshavaren inte följer de villkor som gäller för tillståndet, eller
3. tillståndet missbrukas på annat sätt.

1 Prop. 2016/17:18, bet. 2016/17:JuU6, rskr. 2016/17:45.

SFS 2016:1122

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1122

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Vite

4 §

Polismyndigheten får förelägga ägaren till ett motorfordon som i strid

med 2 § bär kännetecken som skyddas i denna lag att avlägsna kännetecknen
eller att vidta någon annan åtgärd för att kännetecknen inte ska användas i
strid med denna lag. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Ett beslut
om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas.

Ägare

5 §

Som ägare till ett motorfordon anses den som är eller bör vara upptagen

som ägare i vägtrafikregistret.

Överklagande

6 §

Polismyndighetens beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Beslut som gäller en fysisk person som är folkbokförd i Sverige överklagas

till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid
tidpunkten för beslutet. I övriga fall överklagas beslut till Förvaltningsrätten i
Umeå.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

;