SFS 2016:1123 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

161123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § och bilaga 1 till förordningen

(2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

1

Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in.

Polismyndigheten för dock in uppgifter om

1. undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärk-

ning enligt bilaga 4, och

2. tillstånd att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon enligt

bilaga 1.

Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela föreskrifter

om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverk-
samhet enligt bilaga 2 och 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Gunilla Svedberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1269.

SFS 2016:1123

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1123

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga 1

2

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter
föras in.

3. Allmänna uppgifter

Skatter
– fordonsskatt
– saluvagnsskatt
– skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i

vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära känne-

tecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

2 Senaste lydelse 2014:450.