SFS 2016:1124 Förordning om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

161124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:521) om
statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för
asylsökande och vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:521) om statsbidrag

till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända
invandrare

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 4, 7, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till sådana studieför-

bund och folkhögskolor som Folkbildningsrådet får fördela statsbidrag till
enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Folkbildningsrådet prövar frågor om bidrag till sådana studieförbund och

folkhögskolor och betalar ut bidraget.

2 a §

Statsbidrag enligt denna förordning får också lämnas till idrottens

studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna prövar frågor om bidrag till sådan

verksamhet och betalar ut bidraget.

4 §

2

När det gäller statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet ska stu-

dieförbunden och folkhögskolorna föra dialog med Migrationsverket om var
de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas.

När det gäller statsbidrag som lämnas till idrottens studie-, bildnings- och

utbildningsverksamhet ska Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna föra dia-
log med Migrationsverket om var de verksamheter som statsbidraget lämnas
för ska bedrivas.

7 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa

hur medlen har använts för Folkbildningsrådet respektive Studieförbundet
SISU Idrottsutbildarna. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den
verksamhet som medlen har använts till och för de resultat som har uppnåtts.

1 Senaste lydelse 2016:765.

2 Senaste lydelse 2016:765.

SFS 2016:1124

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1124

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

8 §

3

Folkbildningsrådet respektive Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna

ska i sina årsredovisningar lämna en samlad redovisning av vilka som har fått
statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp.

Folkbildningsrådet respektive Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska

dessutom senast den 1 april varje år till regeringen lämna en sammanfattande
redogörelse för den verksamhet som det utbetalade bidraget har använts till
och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande
till dess syfte.

10 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §, ska Folkbildningsrådet

respektive Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna besluta att helt eller delvis
kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Folkbild-
ningsrådet respektive Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna besluta att helt
eller delvis avstå från krav på återbetalning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:765.