SFS 2016:1125 Lag om ändring i växtskyddslagen (1972:318)

161125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 och 10 §§ och rubriken närmast

före 4 § växtskyddslagen (1972:318) ska ha följande lydelse.

Anmälningsskyldighet

4 §

3

Den som konstaterar eller misstänker förekomst av en växtskadegörare

som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § ska genast
anmäla detta till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten.

Den som har gjort en anmälan enligt första stycket ska på begäran av den

myndighet som regeringen bestämmer lämna ytterligare upplysningar om den
anmälda förekomsten.

10 §

4

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en föreskrift eller ett förbud

som har meddelats med stöd av 5, 5 a, eller 7 a §,

2. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §, eller
3. utfärdar sundhetsintyg utan att ha fått uppgiften överlämnad till sig

enligt 7 a § tredje stycket.

Till böter döms även den som uppsåtligen inte gör en anmälan enligt 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:200, bet. 2016/17:MJU5, rskr. 2016/17:46.

2 Jfr rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skade-
görare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids
inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 652/2014.

3 Senaste lydelse 2006:808.

4 Senaste lydelse 2013:1057.

SFS 2016:1125

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016