SFS 2016:1126 Förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

161126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:817) om
växtskydd m.m.;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:817) om växtskydd

m.m.

dels att 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 §

Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) ska göras

till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Anmälan som har kommit in till länsstyrelsen ska genast sändas vidare till

Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

8 a §

Den som har gjort en anmälan enligt 4 § första stycket växtskydds-

lagen (1972:318) ska på begäran av Jordbruksverket lämna ytterligare upplys-
ningar till verket om den anmälda förekomsten.

9 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten

att göra en sådan anmälan som avses i 4 § första stycket växtskyddslagen
(1972:318).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1126

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016