SFS 2016:1128 Förordning om fluorerade växthusgaser

161128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fluorerade växthusgaser;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7–11, 13–43 och 45 §§,
– 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 12 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

EU-förordningar

2 §

I denna förordning avses med

EU-förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om
upphävande av förordning (EG) nr 842/2006,

genomförandeförordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning:

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2067 av den 17 novem-
ber 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkän-
nande för certifiering av fysiska personer vad gäller stationär kyl-, luftkondi-
tionerings- och värmepumpsutrustning samt kylenheter i lastbilar och släpfor-
don med kylaggregat som innehåller fluorerade växthusgaser samt för
certifiering av företag vad gäller stationär kyl-, luftkonditionerings- och vär-
mepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser,

EU-förordningen om certifiering för brandskyddssystem: kommissionens

förordning (EG) nr 304/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav
och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal
med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som
innehåller vissa fluorerade växthusgaser,

genomförandeförordningen om certifiering för elektriska brytare: kommis-

sionens genomförandeförordning (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015
om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 517/2014, av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för
certifiering av fysiska personer som utför installation, service, underhåll, re-
paration eller nedmontering av elektriska brytare som innehåller fluorerade
växthusgaser eller återvinning av fluorerade växthusgaser från stationära
elektriska brytare,

SFS 2016:1128

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1128

EU-förordningen om certifiering för lösningsmedel: kommissionens förord-

ning (EG) nr 306/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och vill-
kor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner
vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning,
och

EU-förordningen om utbildning för luftkonditionering i motorfordon: kom-

missionens förordning (EG) nr 307/2008 av den 2 april 2008 om fastställande
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av mini-
mikrav för utbildningsprogram och villkor för ömsesidigt erkännande av
utbildningsintyg för personal med avseende på luftkonditioneringssystem
som innehåller vissa fluorerade växthusgaser i vissa motorfordon.

Ordförklaringar

3 §

I denna förordning avses med ackrediterat certifieringsorgan en fysisk

eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standardi-
seringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens
standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på organ
som certifierar personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003)

1. är ackrediterad enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller

2. i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet eller i Turkiet är ett certifieringsorgan som

a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i Inter-

nationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska
kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna
krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av över-
ensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller

b) på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i fråga om

oberoende och teknisk och yrkesmässig kompetens, om de uppgifter som per-
sonen ska fullgöra avser sådant som krävs för att första gången släppa ut en
produkt på marknaden.

4 §

I denna förordning avses med

f-gas: en fluorerad växthusgas enligt definitionen i artikel 2.1 i EU-förord-

ningen om f-gaser,

köldmedium: ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är av-

sett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett
visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre
tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd,

köldmediesystem: sammankopplade köldmediehållande delar som bildar en

sluten krets som ett köldmedium cirkulerar i för att uppta eller avge energi,

anläggning: de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar

som används i en och samma verksamhet av samma operatör,

mobil utrustning: mobil utrustning som innehåller ett köldmedium,
luftkonditioneringsutrustning i fordon: en utrustning i ett fordon, som

innehåller ett köldmedium och är avsedd för luftkonditionering i fordonet,

personal: en fysisk person som utför ett arbete,

background image

3

SFS 2016:1128

ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köld-

mediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en åt-
gärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köld-
medieutsläpp, och

konvertering: en åtgärd som innebär att fluorkolväten (HFC) i en kyl-, luft-

konditionerings- eller värmepumpsutrustning byts ut mot ett annat köld-
medium.

5 §

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

de EU-förordningar som anges i 2 §.

Förbud

6 §

Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsva-

rande förbud inte redan följer av EU-förordningen om f-gaser. Bestämmelser
om undantag från förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot
EU-förordningen om f-gaser.

7 §

Det är förbjudet att leverera köldmedium till andra mottagare än

1. den som enligt denna förordning får fylla på f-gaser i kyl-, luftkonditio-

nerings- och värmepumpsutrustning,

2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

som innehåller f-gaser, och

3. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser.
Trots första stycket får köldmedium som är avsett för en verksamhet för

forskning, utbildning och utveckling av kyl-, luftkonditionerings- och värme-
pumpsutrustning levereras till den som bedriver verksamheten. Detsamma
gäller köldmedium som är avsett för verksamhet som bedrivs av Försvars-
makten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket.

Drift- och skötselinstruktioner

8 §

Den som tillverkar en ny hermetiskt sluten utrustning ska se till att

utrustningen är försedd med noggranna och lättfattliga drift- och skötsel-
instruktioner på svenska med de anvisningar som behövs för att förebygga
utsläpp av köldmedium.

Stationär hermetiskt sluten utrustning och mobil utrustning som innehåller

mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedier behöver dock inte förses
med drift- och skötselinstruktioner.

9 §

Den som importerar eller till Sverige för in en kyl-, luftkonditionerings-

eller värmepumpsutrustning som är tillverkad utomlands, eller installerar eller
är operatör av en ny sådan utrustning, ska se till att utrustningen är försedd
med noggranna och lättfattliga drift- och skötselinstruktioner på svenska med
de anvisningar som behövs för att förebygga utsläpp av köldmedier.

Stationär hermetiskt sluten utrustning och mobil utrustning som innehåller

mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium behöver dock inte förses
med drift- och skötselinstruktioner.

background image

4

SFS 2016:1128

Läckagekontroll och begränsning av utsläpp

10 §

Den som installerar en hermetiskt sluten utrustning eller sätter en sådan

utrustning i drift för första gången, eller installerar, bygger om eller gör något
annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värme-
pumpsutrustning, ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.

Första stycket gäller inte stationär hermetiskt sluten utrustning som

innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter f-gaser.

11 §

Den som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller

värmepumpsutrustning ska i fråga om sådan utrustning vidta de förebyggande
åtgärder mot utsläpp av f-gaser som anges i artikel 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
eller 5.1 i EU-förordningen om f-gaser även om utrustningen inte omfattas av
artikelns krav.

Återtagande av köldmedium

12 §

Den som yrkesmässigt importerar eller överlåter köldmedier är skyldig

att kostnadsfritt återta levererade köldmedier som omhändertagits och till-
handahålla behållare för det ändamålet.

Register för mobil utrustning

13 §

Den som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller

värmepumpsutrustning ska i fråga om sådan utrustning föra register i enlighet
med det som anges i artikel 6.1, 6.2 och 6.3 i EU-förordningen om f-gaser
även om utrustningen inte omfattas av artikelns krav.

Underrättelse och rapportering till tillsynsmyndigheten

14 §

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkondi-

tionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxid-
ekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan ut-
rustning underrätta tillsynsmyndigheten.

En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning

och miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.

Första stycket gäller inte
1. för en installation eller en konvertering till följd av ett oförutsett haveri

om omedelbara åtgärder krävs för att undvika olägenhet för människors hälsa
eller miljön eller betydande ekonomisk skada, eller

2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en

ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken.

15 §

Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om

det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekviva-
lenter i en stationär anläggning, i en anläggning på ett fartyg eller i en mobil
utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3
andra stycket och 4.1–4.3 i EU-förordningen om f-gaser.

Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret och

vara undertecknad av operatören eller försedd med dennes elektroniska
underskrift.

background image

5

SFS 2016:1128

Rapporten ska innehålla
1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret,
2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret,
3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser,
4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,
5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen

finns, om utrustningen är stationär,

6. en förteckning över utrustningen, och
7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller

liknande.

Certifiering för personal och företag

16 §

Personal som utför en läckagekontroll enligt 10 eller 11 § på kyl-, luft-

konditionerings- eller värmepumpsutrustning ska ha ett personalcertifikat
enligt artiklarna 3 och 4 i genomförandeförordningen om certifiering för kyl-
och värmeutrustning.

17 §

De krav på certifiering som anges i genomförandeförordningen om

certifiering för kyl- och värmeutrustning ska också uppfyllas av personal som
utför läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service
på mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven
i artiklarna 3 och 4 i genomförandeförordningen.

18 §

De krav på certifiering som anges i genomförandeförordningen om

certifiering för kyl- och värmeutrustning ska också uppfyllas av företag som
bedriver verksamhet med läckagekontroll, återvinning, installation eller
underhåll av eller service på mobil utrustning eller luftkonditioneringsutrust-
ning i fordon. Certifieringen ska uppfylla kraven i artikel 6 i genomförande-
förordningen.

19 §

För installation, service och underhåll av mobil luftkonditionerings-

utrustning i fordon är det trots 18 § tillräckligt att

1. certifieringen avser de minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt

kategori I och II i bilaga I till genomförandeförordningen om certifiering för
kyl- och värmeutrustning som är relevanta för arbetet, eller

2. arbetet leds av någon som är certifierad och det finns tillgång till nöd-

vändiga verktyg och rutiner, om utrustningen innehåller mindre än 5 ton
koldioxidekvivalenter köldmedier.

20 §

Om det på ett fartyg till sjöss kan komma att utföras installation, om-

byggnad, reparation eller andra ingrepp på en kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning, ska det på fartyget finnas

1. någon som är certifierad enligt kraven i artiklarna 3 och 4 i genomföran-

deförordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning, och

2. de verktyg som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras på ett

sådant sätt att tillräcklig säkerhet mot utsläpp till atmosfären uppnås.

background image

6

SFS 2016:1128

Skötsel av anläggningar

21 §

En operatör ska se till att den som sköter operatörens anläggning har

kunskap om och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumps-
utrustningens funktion, drift och skötsel.

Förutsättningar för att ett certifikat ska vara giltigt

22 §

Ett certifikat enligt denna förordning ska vara utfärdat av ett certifie-

ringsorgan som är ackrediterat för de uppgifter som certifikatet gäller och har
sin certifieringsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket.

23 §

Ett personalcertifikat enligt artikel 4 i genomförandeförordningen om

certifiering för kyl- och värmeutrustning ska vara utfärdat av någon enligt
22 § som har

1. rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifikatet är

uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 7 i genomförandeförordningen, och

2. utsett ett sådant bedömningsorgan som avses i artiklarna 4.1 och 4.4 i

genomförandeförordningen för den kompetens som certifikatet gäller.

24 §

Ett företagscertifikat enligt artikel 6 i genomförandeförordningen om

certifiering för kyl- och värmeutrustning ska vara utfärdat av någon enligt
22 § som har

1. rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifikatet är

uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 7 i genomförandeförordningen, och

2. utsett ett sådant bedömningsorgan som avses i artikel 8 i genomförande-

förordningen för den kompetens som certifikatet gäller.

25 §

Ett personalcertifikat enligt artikel 5 och ett företagscertifikat enligt arti-

kel 8 i EU-förordningen om certifiering för brandskyddssystem ska vara ut-
färdat av någon enligt 22 § som har

1. rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifikatet är

uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 10 i EU-förordningen, och

2. utsett ett sådant utvärderingsorgan som avses i artiklarna 5.1 och 5.4 i

EU-förordningen för den kompetens som certifikatet gäller.

26 §

Ett certifikat om sådana kunskaper och färdigheter som avses i arti-

kel 3 i genomförandeförordningen om certifiering för elektriska brytare ska
vara utfärdat av någon enligt 22 § som

1. uppfyller kraven på opartiskhet i artikel

4.1 i genomförandeför-

ordningen,

2. har kontrollerat att de förutsättningar som anges i artikel 3 i genom-

förandeförordningen är uppfyllda, och

3. har rutiner för att fortlöpande bevaka att förutsättningarna för certifikatet

är uppfyllda och vidta åtgärder enligt artikel 4.2 i genomförandeförordningen.

27 §

Ett företagscertifikat enligt 24 eller 25 § får inte vara äldre än fem år.

28 §

Ett personalcertifikat enligt 23 eller 25 § eller ett certifikat enligt 26 §

får i fråga om utbildning i de teoretiska momenten i bilagan till den angivna
EU-förordningen inte avse en examination som är äldre än fem år.

background image

7

SFS 2016:1128

Förutsättningar för att ett intyg ska vara giltigt

29 §

Ett intyg enligt denna förordning ska vara utfärdat av ett certifierings-

organ som har ackrediterats för att utfärda personalcertifikat enligt 23 eller
25 § och yrkesmässigt bedriver en intygsverksamhet som är anmäld hos
Naturvårdsverket.

30 §

Ett intyg om sådana kunskaper och färdigheter som avses i artikel 3 i

EU-förordningen om utbildning för luftkonditionering i motorfordon ska vara
utfärdat av någon enligt 29 § som har kontrollerat att de förutsättningar som
anges i artikel 3 i EU-förordningen är uppfyllda.

Organ för ackreditering och certifiering

31 §

Ackreditering enligt 22 § första stycket ska vara gjord av Styrelsen för

ackreditering och teknisk kontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008 och
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

32 §

Naturvårdsverket är det certifieringsorgan som avses i artikel 4 i EU-

förordningen om certifiering för lösningsmedel och utser bedömningsorgan
enligt artikel 5.1 i EU-förordningen.

33 §

Om det för en certifiering eller ett intyg inte finns något organ som har

sin certifierings- eller intygsverksamhet anmäld hos Naturvårdsverket, ska
Naturvårdsverket pröva frågan om certifiering eller intyg.

Undantag för utländska certifikat och intyg

34 §

Bestämmelserna i 22–30 §§ gäller inte om certifikatet eller intyget

1. har utfärdats i ett annat land i Europeiska unionen eller Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet och enligt det landets bestämmelser uppfyller kra-
ven i de angivna EU-förordningarna eller genomförandeförordningarna, och

2. visas upp i översättning till svenska.

Undantag för kyl-, luftkonditionerings- och
värmepumpsutrustningar för icke yrkesmässigt bruk

35 §

Underrättelseskyldigheten i 14 § och rapporteringskravet i 15 § gäller

inte kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar för icke yrkes-
mässigt bruk.

Undantag för fordon som är registrerade i utlandet

36 §

Rapporteringskravet i 15 § och certifieringskravet i 16 § gäller inte

mobil utrustning i ett fordon som är registrerat i utlandet.

Undantag för fartyg och rederier

37 §

Kravet i 8 § första stycket och 9 § att drift- och skötselinstruktioner ska

vara utfärdade på svenska gäller inte fartyg i internationell trafik. Drift- och
skötselinstruktioner på sådana fartyg får i stället vara utfärdade på engelska.

background image

8

SFS 2016:1128

38 §

Rapporteringskravet i 15 § och certifieringskravet i 16 § gäller inte

mobil utrustning i ett fartyg som är registrerat i utlandet.

39 §

Kravet på läckagekontroll i 10 och 11 §§ och certifieringskravet i 17 §

gäller inte fartyg som under ett kalenderår aldrig anlöper svensk hamn.

40 §

Kravet på certifiering för personer och företag i 17 och 18 §§ gäller

inte arbeten som utförs på Försvarsmaktens fartyg av en underhållsorganisa-
tion som är knuten till ett fartygsförband, om det i underhållsorganisationen
ingår en person som är certifierad enligt artiklarna 3 och 4 i genomförandeför-
ordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.

41 §

Certifieringskravet i 16 § gäller inte läckagekontroll enligt 10 § som

utförs av ett rederi ombord på ett fartyg som tillhör rederiet.

42 §

Certifieringskravet i 18 § gäller inte arbeten som utförs av ett rederi på

ett fartyg som tillhör rederiet.

Undantag för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och
värmeområdet

43 §

Kravet på drift- och skötselinstruktioner i 8 § första stycket, kravet på

läckagekontroll i 10 §, åtgärdsskyldigheten i 11 §, registerkravet i 13 §,
underrättelseskyldigheten i 14 §, rapporteringskravet i 15 § och certifierings-
kravet i 16 § gäller inte kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrust-
ningar som innehåller f-gaser och som enbart används för forskning, utbild-
ning och utveckling inom kyl- och värmeområdet.

Behörig myndighet

44 §

Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EU-förord-

ningen om f-gaser.

45 §

Naturvårdsverket ska fullgöra de anmälningar som följer av artikel

10.10 i EU-förordningen om f-gaser.

Tillsyn och avgifter

46 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13).

Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna

förordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29–32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16–20, 24 och

27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

background image

9

SFS 2016:1128

3. Föreskrifterna i 11 och 13 §§ ska inte tillämpas på mobil utrusning i För-

svarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk under perioden
den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017. Äldre föreskrifter gäller för
sådan utrustning under den perioden.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016