SFS 2016:1129 Förordning om ozonnedbrytande ämnen

161129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ozonnedbrytande ämnen;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 6, 8, 9, och 10 §§,
– 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 11 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ordförklaringar

2 §

I denna förordning avses med EU-förordningen om ozonnedbrytande

ämnen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den
16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

3 §

I denna förordning avses med

köldmedium: ett medium som består av eller innehåller ett ozonnedbry-

tande ämne som är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en
viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre tem-
peratur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggre-
gationstillstånd,

köldmediesystem: sammankopplade köldmediehållande delar som bildar en

sluten krets som ett köldmedium cirkulerar i för att uppta eller avge energi,

ozonnedbrytande ämne: ett ämne som avses i artikel 1 i EU-förordningen

om ozonnedbrytande ämnen,

CFC: ett ämne som är en klorfluorkarbon enligt EU-förordningen om

ozonnedbrytande ämnen,

övrig CFC: ett ämne som är en annan fullständigt halogenerad klorfluor-

karbon,

HBFC: de ämnen som i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

betecknas bromfluorkolväten,

HCFC: de ämnen som i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

betecknas klorfluorkolväten,

anläggning: de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar

som används i en och samma verksamhet av samma operatör,

enhetsaggregat: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller värme-

pumpsutrustning med ett komplett köldmediesystem som installeras eller har
installerats utan ingrepp i köldmediesystemet, och

SFS 2016:1129

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1129

ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köld-

mediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en
åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köld-
medieutsläpp.

4 §

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen.

Förbud

5 §

Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsva-

rande förbud inte redan följer av EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen.

Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning får inte

tillämpas i strid mot EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen.

6 §

Det är förbjudet att tillverka, använda, överlåta och saluhålla ozonned-

brytande ämnen.

Om det är tillåtet enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen, får

sådana ämnen trots första stycket släppas ut på marknaden och användas för
viktiga laboratorie- och analysändamål, överlämnas för destruktion hos ett
företag som bedriver verksamhet för destruktion av köldmedier, överlåtas,
och saluhållas.

7 §

Det är förbjudet att leverera köldmedier som utgörs av CFC, övrig CFC

eller HCFC till andra än aktörer som bedriver verksamhet för destruktion av
sådana köldmedier.

Undantag

8 §

CFC och övriga CFC får trots 6 § första stycket användas som arbets-

medium i ett stationärt enhetsaggregat med högst 900 gram köldmedier, om
aggregatet var i drift den 1 januari 2005 och har varit i drift på samma plats
sedan dess.

9 §

HCFC får trots 6 § första stycket användas som arbetsmedium i en kyl-,

luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med högst 3 kilogram köld-
medier, om utrustningen var i drift den 1 juni 2002 och har varit i drift sedan
dess.

10 §

Haloner får trots 7 § användas i eller vid installation av brandsläck-

ningsanordningar som är placerade i

1. militära luftfartyg eller ubåtar, eller
2. militära fordon eller sådana stridsledningscentraler som finns i fartyg

eller under jord, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne eller ny
teknik.

För användning av haloner enligt första stycket finns det bestämmelser om

särskilda avslutnings- och slutdatum i EU-förordningen om ozonnedbrytande
ämnen.

background image

3

SFS 2016:1129

Skyldighet att återta köldmedium

11 §

Den som yrkesmässigt importerar eller överlåter köldmedier är skyldig

att kostnadsfritt återta levererade köldmedier som omhändertagits och tillhan-
dahålla behållare för detta ändamål.

Periodiska läckagekontroller av brandskyddsutrustning

12 §

Även personer som utför periodiska läckagekontroller av brandsys-

tem och brandsläckare med halon ska omfattas av de minimikrav som anges i
bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 304/2008 av den 2 april 2008
om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifie-
ring av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem
och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

Behörig myndighet

13 §

Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EU-förord-

ningen om ozonnedbrytande ämnen.

Rapportering till den behöriga myndigheten

14 §

Företag inom sådana användningsområden av avgörande betydelse

som avses i artikel 13.1 i EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen ska
senast den 31 mars varje år lämna en rapport till den behöriga myndigheten
med de uppgifter som anges i artikel 26.1 b i EU-förordningen.

Tillsyn och avgifter

15 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-

synsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar
som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29–32 §§
miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016