SFS 2016:1130 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

161130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter

dels att 9 kap. ska upphöra att gälla,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 9 kap., av följande lydelse.

9 kap. Fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

EU-förordningen om fluorerade växthusgaser

1 §

För en överträdelse av artikel 3.3 andra stycket, 4.1, 4.2 eller 4.3 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april
2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr
842/2006 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på läckagekontroll ska en
miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

2 §

För en överträdelse av artikel 5 i förordning (EU) nr 517/2014 genom

att inte ha installerat ett system för upptäckt av läckage ska en miljösanktions-
avgift betalas med 5 000 kronor.

3 §

För en överträdelse av artikel 6.1, 6.2 eller 6.3 i förordning (EU) nr 517/

2014 genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

4 §

För en överträdelse av artikel 11.4 eller 11.5 i förordning (EU) nr 517/

2014 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifiering eller intyg ska
en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

5 §

För en överträdelse av artikel 14.1 eller 14.2 i förordning (EU) nr 517/

2014 genom att inte uppfylla föreskrivna krav på redovisning och dokumenta-
tion ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

6 §

För en överträdelse av artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU)

nr 517/2014 genom att överskrida tilldelad kvot ska en miljösanktionsavgift
betalas med 5 000 kronor.

7 §

För en överträdelse av artikel 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 eller 19.5 i förordning

(EU) nr 517/2014 genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rap-

SFS 2016:1130

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1130

port eller föreskrivet granskningsdokument till Europeiska kommissionen och
till den behöriga myndigheten, eller för en överträdelse av artikel 19.6 genom
att vara försenad med föreskriven granskning av revisor, ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 5 000 kronor.

EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen

8 §

För en överträdelse av artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter
ned ozonskiktet genom att inte märka behållare som innehåller kontrollerade
ämnen på föreskrivet sätt ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kro-
nor.

9 §

För en överträdelse av artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 5 000 kronor.

10 §

För en överträdelse av artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att vara försenad med att underrätta Europeiska kommissionen om den
förutsedda efterfrågan av kontrollerade ämnen ska en miljösanktionsavgift
betalas med 2 000 kronor.

11 §

För en överträdelse av artikel 11.5 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte registrera sig hos Europeiska kommissionen ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 2 000 kronor.

12 §

För en överträdelse av artikel 11.7 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift beta-
las med 5 000 kronor.

13 §

För en överträdelse av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte i förväg ha anmält en överlåtelse till Europeiska kommissionen
ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

14 §

För en överträdelse av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

15 §

För en överträdelse av artikel 23.3 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösanktionsavgift beta-
las med 2 000 kronor.

16 §

För en överträdelse av artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2009

genom att vara försenad med att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen
ska en miljösanktionsavgift betalas med 2 000 kronor.

Förordningen om fluorerade växthusgaser

17 §

För en överträdelse av 11, 12, eller 17 § förordningen (2016:1128) om

fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läcka-
gekontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

background image

3

SFS 2016:1130

18 §

För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 2 000 kronor.

19 §

För en överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 5 000 kronor.

20 §

För en överträdelse av 16 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser genom att vara försenad med att lämna in en rapport ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

21 §

För en överträdelse av 18 eller 19 § förordningen (2016:1128) om

fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifie-
ring ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk

person eller en ideell förening, och

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juri-

disk person som inte är en ideell förening.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 17 och 21 §§ och

i övrigt den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016