SFS 2016:1132 Förordning om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

161132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 1 a § förordningen (1998:901) om verksamhets-

utövares egenkontroll ska ha följande lydelse.

1 a §

1

Bestämmelserna i 26 kap. 19 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den

29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direk-
tiv 79/117/EEG,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den

16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning
(EG) nr 842/2006,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begräns-
ning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/
105/EG och 2000/21/EG,

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 av den

17 juni 2008 om export och import av farliga kemikalier, och

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den

16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:22.

SFS 2016:1132

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016