SFS 2016:1134 Förordning om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

161134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:208) om förbud
mot vissa metaller i bilar;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot

vissa metaller i bilar ska ha följande lydelse.

2 §

2

Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än

sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på mark-
naden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium eller
sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv 2016/774/EU.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000
om uttjänta fordon, i lydelsen enlig kommissionens direktiv (EU) 2016/774.

2 Senaste lydelse 2014:1318.

SFS 2016:1134

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016