SFS 2016:1135 Förordning om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning

161135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter
om bestämmande av hur stor del av lönefordran
som skall vara skyddad mot arbetsgivares
kvittning;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Riksskatteverkets föreskrifter av den 7 mars 1996 om bestämmande av hur
stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning
(RSFS 1996:6) ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1135

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016