SFS 2016:1137 Förordning om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

161137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att
meddela föreskrifter om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 §

Kronofogdemyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skat-
ter och avgifter.

Innan Kronofogdemyndigheten meddelar sådana föreskrifter, ska myndig-

heten höra

1. Skatteverket, om föreskrifterna rör utbetalningar som avses i 1 § första

stycket 1–2 lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

2. Tullverket, om föreskrifterna rör utbetalningar som avses i 1 § första

stycket 3–5 den lagen, och

3. Transportstyrelsen, om föreskrifterna rör utbetalningar som avses i 1 §

första stycket 6 samma lag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att med-

dela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter, och

b) Riksskatteverkets föreskrifter av den 14 augusti 1985 om verkställig-

heten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och av-
gifter (RSFS 1985:20).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1137

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016