SFS 2016:1140 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

161140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m.

1 ska ha följande lydelse.

8 §

2

Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 §

tredje–femte styckena lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
ska domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika
meningar i frågan om målet ska överlämnas faller frågan.

Om domstolarna inte kan enas om vilken domstol som ska handlägga mål

som har nära samband med varandra, ska de handläggas vid den domstol där
talan först inleddes.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 1998:395.

SFS 2016:1140

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016