SFS 2016:1142 Förordning om ändring i förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

161142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:1178) om
överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2�4, 7�10, 11 a�13, 15 och 17 §§ förordningen

(2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresterings-
order ska ha följande lydelse.

2 §

1

De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som

i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arres-
teringsorder.

Med en svensk arresteringsorder avses en sådan arresteringsorder som

anges i 1 kap. 3 § samma lag och som utfärdas av en svensk åklagare. Riks-
åklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att utfärda en svensk
arresteringsorder.

3 §

2

En svensk arresteringsorder för lagföring får utfärdas för brott för

vilket den eftersökte är häktad på sannolika skäl misstänkt för brottet och för
vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer. För en gärning som legat
till grund för ett beslut om övervakningsåtgärder som följs upp i en annan
medlemsstat i Europeiska unionen får en arresteringsorder utfärdas även om
det för gärningen inte är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

En arresteringsorder som utfärdas för brott som avses i första stycket får

uppta också andra brott som den eftersökte misstänks för (accessoriskt över-
lämnande).

4 §

3

En svensk arresteringsorder för verkställighet av en frihetsberövande

påföljd utfärdas på begäran av

� Kriminalvården för verkställighet av fängelse,
� Socialstyrelsen för verkställighet av rättspsykiatrisk vård, och
� Statens institutionsstyrelse för verkställighet av sluten ungdomsvård.
En arresteringsorder får utfärdas för en dom som har fått laga kraft, om en

frihetsberövande påföljd i minst fyra månader eller utan tidsbegränsning har
dömts ut.

En arresteringsorder som utfärdas för en dom som avses i andra stycket får

uppta också andra domar som gäller den eftersökte och som har fått laga kraft,

1 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2015:489. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2014:1164.

SFS 2016:1142

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1142

om domstolen där har dömt till en frihetsberövande påföljd (accessoriskt
överlämnande).

7 §

4

En svensk arresteringsorder får registreras i Schengens informations-

system (SIS) eller i ett annat system för eftersökning av personer som är miss-
tänkta för brott. Registreringen ska utföras av Polismyndigheten, som också
ska förvara arresteringsordern.

Om det är känt i vilken annan medlemsstat den eftersökte uppehåller sig,

får arresteringsordern sändas direkt till den verkställande myndigheten i den
staten. �&klagaren ansvarar då för åtgärder enligt 11 §. En kopia av arreste-
ringsordern ska sändas till Polismyndigheten.

8 §

5

När det inte längre finns skäl att begära den eftersökte överlämnad, ska

arresteringsordern återkallas. Den verkställande myndigheten i den andra
medlemsstaten och Polismyndigheten ska omedelbart underrättas om åter-
kallelsen.

9 §

6

När åklagaren får information om att den eftersökte har anträffats, ska

åklagaren omedelbart vidarebefordra informationen till Polismyndigheten,
om den inte redan har fått informationen.

Om en annan myndighet än �&klagarmyndigheten får information om att

den eftersökte har anträffats, ska den myndigheten omedelbart vidarebefordra
informationen till åklagaren.

10 §

Om den andra medlemsstaten meddelar att ett utlämningsförfarande

ska tillämpas, ska förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om
utlämning för brott tillämpas i stället för denna förordning. �&klagaren ska
omedelbart överlämna ärendet till den myndighet som, enligt samma förord-
ning, är behörig att göra framställningar om utlämning till den andra med-
lemsstaten.

I fall som avses i första stycket behöver någon ny framställning inte göras,

om den andra staten godtar arresteringsordern som en framställning om
utlämning.

11 a §

7

Om den verkställande myndigheten i den andra medlemsstaten

informerar åklagaren om att den eftersökte vill utse en försvarare eller ett
biträde i Sverige, ska åklagaren så snart som möjligt ge den eftersökte infor-
mation som underlättar för honom eller henne att utse en försvarare eller ett
biträde. Om den eftersökte har en offentlig försvarare förordnad i Sverige, ska
åklagaren informera den eftersökte om det.

12 §

�&klagaren prövar frågor om garantier som den verkställande myndig-

heten kräver för överlämnande. Vid överlämnande för lagföring prövar dock
Riksåklagaren frågor om garantier som hänför sig till villkor om återförande
av den eftersökte.

4 Senaste lydelse 2014:1164.

5 Senaste lydelse 2014:1164.

6 Senaste lydelse 2014:1164.

7 Senaste lydelse 2016:933.

background image

3

SFS 2016:1142

13 §

8

�&klagaren ansvarar för att den eftersökte förs till Sverige när den

andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande hit. �&klagaren ska se till
att den eftersökte hämtas till Sverige inom den utsatta tiden, om inte annat har
överenskommits. �&klagaren får begära hjälp av Polismyndigheten om det
behövs.

15 §

9

Om en begäran om överlämnande till Sverige för verkställighet av en

frihetsberövande påföljd har avslagits på den grunden att den andra medlems-
staten övertar verkställigheten av påföljden, ska åklagaren omedelbart under-
rätta Kriminalvården och

� Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, eller
� Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.

17 §

Om överlämnande till Sverige har beviljats och fråga uppkommer om

att begära den andra statens tillstånd till en sådan åtgärd som avses i 6 kap. 8 §
första stycket 1 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder, gäller andra�tredje styckena. Detsamma gäller
om någon har utlämnats till Sverige från en medlemsstat i Europeiska unio-
nen och en sådan fråga därefter uppkommer.

Begäran ska innehålla de uppgifter som avses i 6 §. Den ska översättas till

ett språk som avses i 11 § 1 och sändas till den verkställande myndigheten i
den andra medlemsstaten.

Följande föreskrifter i denna förordning ska tillämpas:
� 2 § andra stycket om behörig åklagare,
� 8 § om återkallelse,
� 10 § om förhållandet till utlämning,
� 12 § om garantier, och
� 14 och 15 §§ om överförande av straffverkställighet.

1. Denna förordning träder i kraft den 19 december 2016.
2. Polismyndigheten ska fram till och med den 30 april 2017 bistå åklaga-

ren vid utfärdandet av en svensk arresteringsorder enligt 4 §.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:1164.

9 Senaste lydelse 2015:110.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016