SFS 2016:1144 Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

161144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 8 a § förordningen (2007:824) med instruktion

för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.

8 a §

1

Myndigheten ska ansvara för att upphandla samordnade ramavtal

som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom området informations-
teknik gäller ansvaret den offentliga förvaltningen. I uppgiften ingår att till-
handahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtal
som myndigheten har upphandlat.

Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för myndig-

heternas anskaffning av varor och tjänster. Inom området informationsteknik
ska myndigheten särskilt beakta förvaltningsgemensamma standarder samt
intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:123.

SFS 2016:1144

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016