SFS 2016:1145 Lag om offentlig upphandling

161145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om offentlig upphandling;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 §

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. – Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
2 kap. – Blandad upphandling
3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärden
6 kap. – Upphandlingsförfaranden
7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. – Elektroniska metoder för upphandling
9 kap. – Tekniska krav
10 kap. – Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap. – Uteslutning av leverantörer
14 kap. – Kvalificering
15 kap. – Egen försäkran och utredning om leverantörer
16 kap. – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
17 kap. – Fullgörande av kontrakt
18 kap. – Projekttävlingar
19 kap. – Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster

enligt bilaga 2

20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
22 kap. – Tillsyn

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning
av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och
bygg- och anläggningsarbeten, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/66/EG.

SFS 2016:1145

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1145

Till lagen hör följande bilagor:
Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer

Offentlig upphandling

2 §

Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande

myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som
vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom till-
delning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttäv-

ling. Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 19 §.

Andra lagar om upphandling

3 §

Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (2016:1146) om upp-

handling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet.

Tröskelvärden

4 §

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling upp-

går till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen
eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling un-

derstiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämp-
ning av 19 kap.

Tillämpningsområdet i särskilda situationer

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 §

Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 eller 73430000-5, om

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den

egna verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndighe-

ten.

Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande
myndighet

6 §

Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än

en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon
annans räkning, om

background image

3

SFS 2016:1145

1. mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av direkta bidrag från

en upphandlande myndighet,

2. kontraktets värde beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som avses i

5 kap. 2 §, och

3. kontraktet avser
a) en byggentreprenad som avser sådana anläggningsarbeten som anges i

bilaga 1,

b) en byggentreprenad som avser uppförande av sjukhus, anläggningar för

sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader
för administrationsändamål, eller

c) tjänster som har samband med ett byggentreprenadkontrakt som avses

i a eller b.

En upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att be-

stämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon annan
än myndigheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

7 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I

bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 1 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 19 §
Direktupphandling i 19 kap. 4 §
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §
Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §
Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 30–31 §§
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4–6§§
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12–19 §§
Intern upphandling i 3 kap. 11–16 §§
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 20–21 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 20 §
Märkning i 9 kap. 12 §
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §
Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §
Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.

Definitioner

8 §

Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits

att delta i

1. ett selektivt förfarande,
2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
4. en konkurrenspräglad dialog,

background image

4

SFS 2016:1145

5. ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, eller
6. ett urvalsförfarande.

9 §

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnads-

verk, eller

3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en

upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över typen av
byggnadsverk eller över projekteringen.

10 §

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk
funktion.

11 §

Med central upphandlande myndighet avses en statlig myndighet och

en sådan upphandlande myndighet som anges i bilaga I till direktiv 2014/24/
EU.

12 §

Med direktiv 2014/24/EU avses Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om
upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.

13 §

Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling

och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radio-
vågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

14 §

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadig-

varande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande

myndigheter, eller

2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller

byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.

15 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera

leverantörer, och

2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av

byggentreprenad.

16 §

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor

eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

17 §

Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveck-

ling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaff-
ning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens
eller användningens slut.

background image

5

SFS 2016:1145

18 §

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodo-

ser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

19 §

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som

anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en
projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

20 §

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphand-

lande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren
i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

21 §

Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av

andra tjänster än de som avses i 9 §.

22 §

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-

dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
2. offentligt styrt organ som avses i 18 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt

1, eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

23 §

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphand-

lande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upp-
handlingen.

24 §

Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller

hyrköp av en vara. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta
kompletterande monterings- och installationsarbeten.

2 kap. Blandad upphandling

Blandade kontrakt

1 §

Med ett blandat kontrakt avses

1. ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster

eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller

2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels

annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första stycket

2 regleras i 3–12 §§.

background image

6

SFS 2016:1145

Blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag

2 §

Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla

regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestäm-
melserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet.

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska huvudföre-

målet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna
eller tjänsterna.

För ett blandat kontrakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2 och

andra tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de upp-
skattade värdena för tjänsterna.

Blandade kontrakt som regleras såväl i denna lag som av andra
bestämmelser

Blandade kontrakt med inslag av upphandling enligt lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna

3 §

Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna

lag och upphandling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna, avgör 2 kap. 11–27 §§ i lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet.

Delbara och odelbara blandade kontrakt

4 §

Ett delbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som kan

särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 5–11 §§.

Ett odelbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som inte kan

särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 12 §.

Tilldelning av delbara blandade kontrakt

5 §

Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i

denna lag och upphandling som inte regleras i denna lag, får den upphand-
lande myndigheten tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Myndig-
heten får också tilldela ett enda kontrakt.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt

6 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som separata kontrakt, ska de bestämmelser som gäller för varje separat kon-
trakt tillämpas för det kontraktet.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt

7 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt, ska denna lag tillämpas på kontraktet, om inte något
annat följer av 8–11 §§.

background image

7

SFS 2016:1145

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
koncessioner

8 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor, tjänster
eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling som reg-
leras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kontraktet till-
delas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas uppgå till
minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.

2. bestämmelserna i 19 kap. i denna lag, om värdet av den del av kontraktet

som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som ska tilläm-
pas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den del som avser konces-
sioner beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om
upphandling av koncessioner.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
försvars- eller säkerhetsaspekter

9 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt får kontraktet tilldelas utan tillämpning av denna lag
om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om kontraktet
också avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.

10 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kon-

trakt som ett enda kontrakt och det till en del avser upphandling som regleras
i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får
myndigheten välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i
antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområ-
det.

11 §

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder och inte i syfte att undvika att
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag el-
ler lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet blir
tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

12 §

Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser

som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget,

får den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet utan tillämpning av
denna lag. Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får

background image

8

SFS 2016:1145

myndigheten tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i an-
tingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling inom försörjningssektorerna

1 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1. omfattas av lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-

rerna, eller

2. är undantagen enligt 3 kap. 4, 10 eller 24 § lagen om upphandling inom

försörjningssektorerna.

Vissa tjänster som är posttjänster närstående

2 §

Denna lag gäller inte för en upphandling som genomförs av en upphand-

lande myndighet som tillhandahåller posttjänster enligt 2 kap. 6 § lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, om kontraktet av-
ser

1. adresshanteringstjänster, överföring av registrerad e-post, säker elektro-

nisk överföring av kodade dokument eller liknande tjänster, om tjänsterna har
anknytning till och utförs helt med elektroniska medel,

2. tjänster som avser postanvisningar, girobetalningar eller finansiella

tjänster som omfattas av CPV-koderna 66100000-1 till 66720000-3, eller av
3 kap. 30 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna,

3. filatelitjänster, eller
4. tjänster där fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra

tjänster som inte är posttjänster (logistiktjänster).

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

3 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § lagen om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet.

4 §

Även om en upphandling eller en projekttävling inte är undantagen en-

ligt 3 §, ska denna lag inte gälla för upphandlingen eller projekttävlingen, om

1. skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan säkerställas

om upphandlingen eller projekttävlingen genomförs enligt denna lag, eller

2. en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande myndighet

tillhandahåller information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga
säkerhetsintressen.

5 §

Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet

eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga
intressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling
eller en projekttävling enligt denna lag.

background image

9

SFS 2016:1145

Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst

6 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att

1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har

samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Upphandling enligt vissa internationella regler

7 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som be-

rör försvars- eller säkerhetsintressen och som en upphandlande myndighet är
skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaran-
den, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan

någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande parterna,

2. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som avser stationering

av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3. av en internationell organisation.

8 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande myndighet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser
om upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella rättsliga skyl-

digheter och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan,
för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller

2. av en internationell organisation.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut

9 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande myndighet genomför enligt upphandlingsregler som har fast-
ställts av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut
när upphandlingen eller projekttävlingen helt finansieras av den organisatio-
nen eller det institutet.

Om upphandlingen eller projekttävlingen till största delen finansieras av en

internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna
komma överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

10 §

Denna lag gäller inte för ett tjänstekontrakt som en upphandlande myn-

dighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller
annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

background image

10

SFS 2016:1145

Intern upphandling

11 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är

en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen
(1991:900), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12–16 §§.

12 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsva-

rande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller
organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll enligt första stycket 1

om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och vik-
tiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller ge-
mensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på
samma sätt av myndigheten.

13 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande

myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndig-
heterna utövar över sina egna förvaltningar,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer el-
ler organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som

avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndig-

heter,

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpar-

tens strategiska mål och viktiga beslut, och

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas

intressen.

14 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som

motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande mot-
parten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som
själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

background image

11

SFS 2016:1145

15 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar

den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och
den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande perso-
nen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt
kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av den kon-
trollerande personen.

16 §

Verksamhetsandelen enligt 12 § första stycket 2, 13 § första stycket 2,

14 § första stycket 2 och 15 § första stycket 2 ska bestämmas på grundval av
den genomsnittliga totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och bygg-
entreprenader under de tre år som föregår tilldelningen eller på grundval av
ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma
tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter

17 §

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphand-

lande myndigheter, om

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samar-

bete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som
myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemen-
samma mål,

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med all-

mänintresset, och

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av

den verksamhet som berörs av samarbetet.

18 §

Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den

upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga
om varor, tjänster och byggentreprenader avseende de verksamheter som har
omfattats av samarbetet under de tre åren som föregår tilldelningen eller på
grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter
under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

background image

12

SFS 2016:1145

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

Förvärv av fastighet m.m.

19 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,

arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt
till fastighet.

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en

fastighet. Det som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad som
tillhör någon annan än ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggna-
den som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens
ägare.

Radio- och tv-området

20 §

Denna lag gäller inte för upphandling

1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som avser an-

skaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial
avsett för medietjänster, eller

2. som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området som

ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen

(2010:696).

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

21 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser skiljemanna- eller för-

likningsuppdrag.

Vissa juridiska tjänster

22 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser biträde till en klient av

en advokat

1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,
2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk

myndighet, eller

3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en dom-

stol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför

ett sådant förfarande, eller när det finns en påtaglig indikation för och är
mycket sannolikt att den sak som rådgivningen gäller kommer att bli föremål
för ett sådant förfarande.

23 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som

måste tillhandahållas av notarius publicus,

2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god

man,

3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol

eller som enligt lag har till uppgift att utföra särskilda uppdrag under överin-
seende av domstol, eller

4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.

background image

13

SFS 2016:1145

Vissa finansiella tjänster

24 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

2. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster

som utförs av en centralbank,

3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabili-

seringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller

4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlå-

telse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Anställningskontrakt

25 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och
förebyggande av fara

26 §

Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser civilt för-

svar, räddningstjänst eller förebyggande av fara, om tjänsterna

1. tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller sammanslut-

ningar, och

2. omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 eller
85143000-3, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

Politiska kampanjer

27 §

Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser politiska

kampanjer och som omfattas av CPV-koderna 79341400-0, 92111230-3 eller
92111240-6, om de tilldelas av ett politiskt parti i samband med en valkam-
panj.

4 kap. Allmänna bestämmelser

Principer för offentlig upphandling

1 §

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt

och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet
sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

2 §

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens

tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkur-
rensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

3 §

En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och

arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art moti-
verar detta.

background image

14

SFS 2016:1145

Rätten att få delta i en offentlig upphandling

4 §

En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i vilken leverantörens

verksamhet är etablerad har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen av-
ser, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav
på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller sådant varu-

kontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbe-
ten, får en juridisk person åläggas att i anbudet eller anbudsansökan uppge
namn på de personer som ska utföra tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 §

En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande

myndighet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juri-
disk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får
dock begära att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit till-
delad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett till-
fredsställande sätt.

Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av

leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning enligt
14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 14 kap. 5 §
om det är berättigat av objektiva skäl.

Myndigheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leveran-

törer ska fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud

6 §

När en upphandlande myndighet använder ett selektivt förfarande, ett

förhandlat förfarande med föregående annonsering, en konkurrenspräglad
dialog eller ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får den be-
gränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud.

Den upphandlande myndigheten ska i annonsen eller inbjudan att bekräfta

intresse ange

1. de kriterier och regler som den kommer att tillämpa vid valet av anbuds-

sökande som ska få lämna anbud, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud och, i

förekommande fall, det högsta antal som kommer att bjudas in.

7 §

En upphandlande myndighet ska bjuda in åtminstone så många anbuds-

sökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Om anta-
let anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det an-
givna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet
genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få
delta.

Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan

uppnås. Vid selektivt förfarande får antalet inte vara mindre än fem. Vid för-
handlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog
och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får antalet inte vara
mindre än tre.

background image

15

SFS 2016:1145

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

8 §

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna infor-
meras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats
i det sammanhanget.

En anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av

upphandlingen får uteslutas från förfarandet endast om det inte finns något
annat sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Innan anbuds-
sökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att
lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda
till en snedvridning av konkurrensen.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

9 §

En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rät-

tar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts
in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör
förtydligar eller kompletterar en sådan handling.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabe-

handling och öppenhet.

Val av anbud

10 §

En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt enligt bestämmel-

serna i 16 kap.

Myndigheten ska innan den tilldelar ett kontrakt kontrollera
1. att anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphand-

lingsdokumenten,

2. om leverantören ska uteslutas med stöd av 13 kap., och
3. att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten har angett att

den kommer att tillämpa enligt 6 § och de krav som myndigheten har ställt en-
ligt 14 kap. 1–5 §§.

Vid en kontroll ska myndigheten tillämpa 15 kap.

11 §

När en leverantör åberopar ett annat företags kapacitet enligt 14 kap.

6 § för att uppfylla något kvalificeringskrav, ska detta företag kontrolleras en-
ligt 10 § andra stycket 2 och 3.

12 §

När myndigheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får

myndigheten utvärdera anbuden innan den kontrollerar leverantören enligt
10 § andra stycket 2 och 3.

Tilldelning av ett kontrakt i separata delar

13 §

En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i

separata delar. Myndigheten får då också fastställa storleken på och föremålet
för dessa delar.

background image

16

SFS 2016:1145

Skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar

14 §

Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i

separata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upp-
handlingsdokumenten eller i en sådan individuell rapport som avses i 12 kap.
15 §.

Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar

15 §

En upphandlande myndighet som enligt 13 § beslutar att ett kontrakt

ska tilldelas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en,
flera eller alla delar av kontraktet.

Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första

stycket, får myndigheten begränsa det antal delar av kontraktet som myndig-
heten kan komma att tilldela en och samma leverantör. När myndigheten be-
slutar om en sådan begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska
gälla när en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriteri-
erna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp

16 §

En upphandlande myndighet som delar upp ett kontrakt i delar enligt

13 § och bestämmer att anbud får lämnas på flera eller alla delar av kontraktet
enligt 15 §, får bestämma att flera eller alla delar ska kunna tilldelas en och
samma leverantör som kombinerade delar.

Om myndigheten har beslutat att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i

kombinerade delar enligt första stycket, får den tilldela flera eller alla delar av
kontraktet till den leverantör vars anbud sammantaget bäst uppfyller tilldel-
ningskriterierna. En sådan tilldelning omfattas inte av några begränsningar
enligt 15 § andra stycket.

När myndigheten bestämmer att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i

kombinerade delar enligt första stycket, ska den också fastställa den ordning
som ska tillämpas för att bedöma dels vilken eller vilka leverantörer som ska
tilldelas kontraktet, dels om kontraktet ska tilldelas i delar eller kombinerade
delar.

Annonsering och offentliggörande i övrigt

17 §

En upphandlande myndighet som tilldelar ett kontrakt i delar enligt

13 §, ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange om anbud får
lämnas för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 15 § första stycket.

Om myndigheten avser att begränsa antalet delar av ett kontrakt som kan

komma att tilldelas en leverantör enligt 15 § andra stycket, ska myndigheten

1. i annonsen eller inbjudan ange det största antalet delar av kontraktet som

får tilldelas en och samma leverantör, och

2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska gälla när

en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska till-
delas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Om myndigheten avser att tilldela kombinerade delar av ett kontrakt enligt

16 §, ska myndigheten i annonsen eller inbjudan ange

background image

17

SFS 2016:1145

1. att ett uppdelat kontrakt kan komma att tilldelas i kombinerade delar en-

ligt 16 § första stycket, och

2. den ordning som ska tillämpas enligt 16 § tredje stycket.

Reserverad upphandling

18 §

En upphandlande myndighet får för en upphandling

1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars

främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funk-
tionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmark-
naden, eller

2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för

skyddad anställning.

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt

första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade
verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är
personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

19 §

Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för en upphandling en-

ligt denna lag ska göras genom användning av den terminologi som fastställs
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 no-
vember 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV),
i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för så-

dana byggentreprenadkontrakt som anges i bilaga 1.

5 kap. Tröskelvärden

Tillämpliga tröskelvärden

1 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 4 i

direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 6 i direktivet. Det som anges i direktivet om centrala stat-
liga myndigheter gäller för en central upphandlande myndighet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som om-
fattas av bilaga III till direktiv 2014/24/EU.

2 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 6 § anges i artikel 13 i

direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 6 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor.

Värdet av en upphandling

3 §

Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphand-

lande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjäns-

background image

18

SFS 2016:1145

tekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. När vär-
det bestäms ska options- och förlängningsklausuler som anges i något av upp-
handlingsdokumenten inbegripas som om de hade utnyttjats. Vidare ska de
premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att be-
tala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

4 §

Om en upphandlande myndighet består av separata operativa enheter,

ska värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet för alla så-
dana enheter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet, om den
ansvarar självständigt för sin upphandling eller för vissa kategorier av upp-
handlingar.

Värdetidpunkten

5 §

Uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den tid-

punkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tid-
punkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet.

Förbud mot kringgående

6 §

Metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt

att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir
tillämpliga.

7 §

En upphandling får delas upp så att bestämmelserna om upphandling

över tröskelvärdena inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är be-
rättigad av objektiva skäl.

Upphandling av delkontrakt

8 §

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-

tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas
när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet enligt 1 §.
Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt bestäm-
melserna om upphandling över tröskelvärdet. Detta gäller dock inte för ett en-
skilt delkontrakt vars värde är lägre än

1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående stycke,

ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt översti-
ger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.

Byggentreprenad

9 §

I värdet av en upphandling av en byggentreprenad ska det ingå, utöver

det belopp som ska betalas för entreprenaden, värdet av varor och tjänster

background image

19

SFS 2016:1145

som den upphandlande myndigheten tillhandahåller entreprenören och som är
nödvändiga för att entreprenaden ska kunna fullgöras.

Leasing, hyra och hyrköp av varor

10 §

Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av

varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala
kostnaden under löptiden.

Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala

kostnaden, inklusive varans restvärde.

Om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska

värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas

11 §

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer

eller som ska förnyas inom en viss tid, ska uppskattas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphand-

lats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående
räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i
kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första
kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen
eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Vissa tjänster

12 §

Hur värdet av vissa upphandlingar av tjänster ska uppskattas framgår

av följande uppställning:

13 §

Om en tjänst upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas för

tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas för
tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader.

Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet uppskattas till

månadsvärdet multiplicerat med 48.

När upphandlingen avser

ska värdet uppskattas till

1. försäkringstjänster

2. banktjänster och andra finansiella
tjänster

3. projektering

den premie som ska betalas och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden, provisioner, ränta och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden eller den provision som ska
betalas och andra ersättningar för pro-
jekteringen.

background image

20

SFS 2016:1145

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

14 §

Värdet av ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska uppskattas

till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom
ramen för ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet under löptiden.

Innovationspartnerskap

15 §

Värdet av ett innovationspartnerskap ska uppskattas till det högsta

sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsinsatser som ska
genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor,
tjänster och byggentreprenader som ska utvecklas och som ska anskaffas i
slutet av partnerskapet.

Projekttävlingar

16 §

Värdet av en projekttävling ska uppskattas till summan av sådana er-

sättningar och tävlingspriser som kan komma att tilldelas deltagarna samt det
beräknade värdet av de tjänstekontrakt som kan komma att tilldelas vinnaren
eller vinnarna i tävlingen.

6 kap. Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsförfarandena

1 §

Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt

som anges i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas:

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, eller
6. förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.

Öppet förfarande

2 §

Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en

anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 §.

Selektivt förfarande

3 §

Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer efter en anbudsinfordran

enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som
den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som
myndigheten bjuder in får lämna anbud.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

4 §

Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leve-

rantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för

background image

21

SFS 2016:1145

urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud.
Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar.

När förfarandet får användas

5 §

Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas, om

1. den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpass-

ning av lättillgängliga lösningar,

2. upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar,
3. kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av

särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga
och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av ris-
kerna i anslutning till dessa omständigheter, eller

4. den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utar-

beta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk tek-
nisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.

6 §

Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får också använ-

das om de anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogil-
tiga eller inte acceptabla.

Upphandlingsdokumenten

7 §

Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten

1. fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva myndighetens

behov och vad som krävs i fråga om egenskaper hos de varor, tjänster eller
byggentreprenader som ska anskaffas,

2. ange vad i beskrivningen som utgör de minimikrav som alla anbud ska

uppfylla, och

3. ange kriterierna för tilldelning av kontrakt.

Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräck-

lig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning
och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i förfa-
randet.

Förhandlingarna

8 §

Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om

förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller
tilldelningskriterierna.

Den upphandlande myndigheten får utan förhandlingar tilldela kontrakt ut-

ifrån ett ursprungligt anbud om den i annonsen om upphandlingen enligt
10 kap. 1 § eller i inbjudan att bekräfta intresse enligt 10 kap. 8 § har medde-
lat att den förbehåller sig den rätten.

9 §

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna,

ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande
anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid att ändra sina anbud.

10 §

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet

anbud om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphand-

background image

22

SFS 2016:1145

lande myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som myndigheten ska
fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldelnings-
kriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

Det slutliga antalet anbud ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås,

under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud eller lämpliga
anbudssökande.

11 §

När den upphandlande myndigheten har för avsikt att avsluta förhand-

lingarna, ska myndigheten informera de anbudsgivare som fortfarande deltar i
förhandlingarna om detta och ange en gemensam tidsfrist för dem att lämna
slutliga anbud som inte får vara föremål för förhandling.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud

12 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte
har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som
har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats
väsentligt. En rapport om detta ska lämnas till Europeiska kommissionen om
den begär det.

13 §

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leveran-

tören ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. eller inte uppfyller de kvalifice-
ringskrav som den upphandlande myndigheten har fastställt.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och

därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphand-
lande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt

14 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas
endast av en viss leverantör därför att

1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk

eller en unik konstnärlig prestation,

2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan till-

handahållas av en viss leverantör.

Ett sådant förfarande får i fall som avses i första stycket 2 och 3 användas

endast om det inte finns något rimligt alternativ och avsaknaden av konkur-
rens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upp-
handlingen.

Synnerlig brådska

15 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på
omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myn-
digheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt

background image

23

SFS 2016:1145

förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och
anskaffningen är absolut nödvändig.

Ogiltiga eller oacceptabla anbud

16 §

En upphandlande myndighet får i de fall som avses i 6 § avstå från att

annonsera upphandlingen på nytt om den i förfarandet tar med endast de
anbudsgivare som

1. inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. uppfyller de krav som anges i 14 kap. och de kriterier eller regler som

myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbuds-
sökande, och

3. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfaran-

det i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.

Upphandling av varor i vissa fall

17 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering för upphandling av varor, om

1. kontraktet gäller varor som framställs endast för forsknings-, experi-

ment-, studie- eller utvecklingsändamål under förutsättning att

a) kontraktet inte omfattar tillverkning i kvantiteter som är ägnade att

åstadkomma lönsamhet eller att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
och

b) tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt

upphandling avsedd särskilt för sådana ändamål,

2. kontraktet gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga varu-

leverantören under förutsättning att

a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller

anläggningar, eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar,
och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndigheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,

3. kontraktet gäller varor som är noterade och omsätts på en råvarumark-

nad, eller

4. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga vill-

kor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått
i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Ett kontrakt om kompletterande leveranser enligt första stycket 2 får gälla

under längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

Tidigare tjänster eller byggentreprenader

18 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om det gäller en ny tjänst eller byggentreprenad som
är en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader under förutsätt-
ning att

1. de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett upp-

handlingsförfarande,

background image

24

SFS 2016:1145

2. arbetena tilldelas samma leverantör,
3. de nya tjänsterna eller byggentreprenaderna är i överensstämmelse med

det ursprungliga projektet,

4. omfattningen av möjliga tillkommande tjänster eller byggentreprenader

och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i upphandlingsdokumenten
för den ursprungliga upphandlingen,

5. värdet av det nya kontraktet har ingått i uppskattningen av värdet av den

ursprungliga upphandlingen, och

6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu

avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt denna para-

graf får användas under högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet
ingicks.

Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling

19 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering för upphandling av en tjänst som följer på en projekt-
tävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av
vinnarna av tävlingen.

Om en tävling har avslutats med att fler än en vinnare har utsetts, ska samt-

liga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Konkurrenspräglad dialog

20 §

Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer efter en anbuds-

infordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgif-
ter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande
som myndigheten bjuder in får delta i dialogen.

När förfarandet får användas

21 §

En upphandlande myndighet får använda sig av en konkurrenspräglad

dialog i de fall som anges i 5 och 6 §§.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande

myndighetens behov bäst kan tillgodoses.

Upphandlingsdokumenten

22 §

Den upphandlande myndigheten ska i något av upphandlingsdokumen-

ten ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras
innebörd samt ange en preliminär tidsplan.

Genomförandet av dialogen

23 §

Dialogen får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lös-

ningar om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphand-
lande myndigheten får efter varje steg välja ut de lösningar som myndigheten
ska fortsätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelnings-
kriterier som angetts i något av upphandlingsdokumenten.

background image

25

SFS 2016:1145

Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens upp-

nås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

24 §

Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att

myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens
behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbuds-
sökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna anbud

25 §

När en underrättelse har lämnats enligt 24 §, ska den upphandlande

myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga an-
bud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats
under dialogen.

Klarläggande, precisering och optimering av anbud

26 §

Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbuds-

givare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.

Klarlägganden, preciseringar, optimeringar och kompletterande upplys-

ningar får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller
upphandlingen, däribland det behov myndigheten avser att tillgodose med
upphandlingen och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna
riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

Utvärdering av anbud

27 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.

Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor

28 §

Den upphandlande myndigheten får förhandla med den anbudsgivare

som har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kva-
litet för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i
anbudet och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsätt-
ning att förhandlingarna

1. inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras

i sak, och

2. inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering.

Ersättning för deltagande i dialogen

29 §

Den upphandlande myndigheten får besluta om tävlingspriser eller

annan ersättning för deltagande i dialogen.

Innovationspartnerskap

30 §

Vid ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får alla

leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta

background image

26

SFS 2016:1145

genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för
urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får delta i förfarandet.

När förfarandet får användas

31 §

En upphandlande myndighet får använda ett förfarande för inrättande

av innovationspartnerskap för att anskaffa en vara, tjänst eller byggentrepre-
nad för att tillgodose behov som den upphandlande myndigheten bedömer
inte kan tillgodoses genom lösningar som finns på marknaden.

Innovationspartnerskapet ska syfta till utveckling och därpå följande an-

skaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten har be-
hov av. En sådan anskaffning förutsätter att varan, tjänsten eller byggentre-
prenaden motsvarar de prestandanivåer och maximala kostnader som den
upphandlande myndigheten och deltagarna har kommit överens om.

Krav på anbudssökande

32 §

Vid urvalet av anbudssökande ska en upphandlande myndighet särskilt

tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet inom området för forskning
och utveckling och kapacitet att utveckla och genomföra innovativa lös-
ningar.

Upphandlingsdokumenten

33 §

Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten ange

1. det behov av en vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten inte

kan tillgodose genom lösningar som finns på marknaden,

2. de delar av beskrivningen som är sådana minimikrav som ska uppfyllas

av alla anbud, och

3. vad som ska gälla i fråga om immateriella rättigheter.
Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräck-

lig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning
och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i upp-
handlingsförfarandet.

Förhandlingar

34 §

Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om

förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller
tilldelningskriterierna. De slutliga anbuden får inte vara föremål för förhand-
ling.

35 §

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna,

ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande
anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid för att ändra sina anbud.

36 §

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet

anbud om den upphandlande myndigheten har angett detta i något av upp-
handlingsdokumenten. Myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som
myndigheten ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning
av de tilldelningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

background image

27

SFS 2016:1145

Krav för att få inrätta ett innovationspartnerskap

37 §

En upphandlande myndighet får inrätta innovationspartnerskap endast

med sådana leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklings-
verksamhet.

Utvärdering av anbud

38 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.

Genomförandet av partnerskapet

39 §

Ett innovationspartnerskap ska delas upp i etapper som följer stegen i

forsknings- och innovationsprocessen. Etapperna får också inkludera tillverk-
ningen av varorna, tillhandahållandet av tjänsterna eller utförandet av bygg-
entreprenaderna.

40 §

Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska upp-

fylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande myndigheten efter

varje etapp avsluta innovationspartnerskapet eller, om innovationspartnerska-
pet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom att avsluta en-
skilda kontrakt. Sådana åtgärder förutsätter att myndigheten i något av upp-
handlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka vill-
kor de kan användas.

41 §

Den upphandlande myndigheten ska se till att innovationspartnerska-

pets struktur, särskilt varaktigheten av och värdet på de olika etapperna, av-
speglar graden av innovation hos den föreslagna lösningen och de forsknings-
och innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en lösning som ännu
inte finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av varor, tjänster
eller byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till de in-
vesteringar som krävs för att ta fram dem.

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad
upphandling

Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 §

En upphandlande myndighet får ingå ramavtal om den använder något

av upphandlingsförfarandena i denna lag.

Ramavtalets löptid

2 §

Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns sär-

skilda skäl.

background image

28

SFS 2016:1145

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal

3 §

Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får ingås endast mellan en

upphandlande myndighet som har identifierats för detta syfte antingen i
anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse
och en leverantör som är part i ramavtalet.

Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika

väsentligt från villkoren i ramavtalet.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med en enda leverantör

4 §

Om ett ramavtal har ingåtts med en enda leverantör, ska kontrakt som

grundas på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet.

Inför tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten

skriftligen samråda med leverantören och vid behov uppmana denne att kom-
plettera sitt anbud.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer

5 §

När ett ramavtal som har ingåtts med flera leverantörer har samtliga vill-

kor fastställda för tillhandahållandet av de varor, tjänster eller byggentrepre-
nader som ramavtalet avser, ska kontrakt som grundas på ramavtalet tilldelas
enligt 6 eller 7 §.

När ramavtalet inte har samtliga sådana villkor fastställda, ska tilldelning

ske enligt 8 §.

Första och andra styckena gäller även delar av ett ramavtal.

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning

6 §

En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett

ramavtal som avses i 5 § första stycket utan en förnyad konkurrensutsättning
enligt villkoren i ramavtalet.

Myndigheten ska tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leve-

rantörerna som ska tilldelas kontraktet. De objektiva villkoren ska anges i
något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning

7 §

En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett

ramavtal som avses i 5 § första stycket delvis efter en förnyad konkurrens-
utsättning på det sätt som anges i 9 §, om det har angetts i något av upphand-
lingsdokumenten för ramavtalet att den upphandlande myndigheten ska ha
den möjligheten.

I upphandlingsdokumentet ska i sådana fall också anges
1. de av ramavtalets villkor för tillhandahållande som kan bli föremål för

en förnyad konkurrensutsättning, och

2. de objektiva villkor som myndigheten ska använda när den avgör om

tilldelning ska ske utan eller efter en förnyad konkurrensutsättning.

background image

29

SFS 2016:1145

Tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning

8 §

En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt som grundar sig på ett

ramavtal som avses i 5 § andra stycket efter en förnyad konkurrensutsättning
för de leverantörer som är parter i ramavtalet på sätt som anges i 9 §.

Förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning

9 §

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i

ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som
anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid
behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphand-
lingsdokumenten för ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska
1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som ska tilldelas

skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,

2. den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för att

lämna anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens
art och omfattning,

3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta

del av innehållet i anbuden innan den angivna svarstiden har löpt ut, och

4. den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den anbudsgivare

som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelnings-
kriterierna för ramavtalet.

Inköpscentraler

Anlitande av en inköpscentral

10 §

En upphandlande myndighet får anlita en inköpscentral utan att upp-

handla tjänsten.

Om en upphandlande myndighet anlitar en inköpscentral enligt första

stycket, får tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta stöd-
verksamhet för inköp.

Anskaffning från en inköpscentral

11 §

En upphandlande myndighet får anskaffa varor eller tjänster från en

inköpscentral.

Anskaffning genom en inköpscentral

12 §

En upphandlande myndighet får anskaffa varor, tjänster eller bygg-

entreprenader genom

1. kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
2. dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller
3. ramavtal som ingås av en inköpscentral.

background image

30

SFS 2016:1145

Den upphandlande myndighetens ansvar

13 §

En upphandlande myndighet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt

denna lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller
genom en inköpscentral enligt 11 eller 12 §.

Den upphandlande myndigheten ansvarar dock för att fullgöra skyldig-

heterna i denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den själv
genomför.

Gemensam upphandling med myndighet från annan medlemsstat

14 §

En upphandlande myndighet får genomföra en upphandling gemen-

samt med en upphandlande myndighet från en annan medlemsstat med an-
vändning av upphandlingsåtgärder enligt 15–23 §§.

En viss upphandlingsåtgärd får inte väljas i syfte att undvika tillämpningen

av tvingande föreskrifter som är förenliga med EU-rätten.

Inköpscentral i annan medlemsstat

15 §

En upphandlande myndighet får använda centraliserad inköpsverksam-

het som erbjuds av en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen.

16 §

Vid gemensam upphandling enligt 15 § tillämpas bestämmelserna i

den medlemsstat där inköpscentralen är belägen.

De bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också tilläm-

pas om en upphandlande myndighet

1. tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som

drivs av en inköpscentral enligt första stycket,

2. genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har

ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket, eller

3. enligt 6 och 7 §§ beslutar vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet

inom ramen för ett ramavtal som har ingåtts av en inköpscentral enligt första
stycket.

Gemensamma upphandlingsåtgärder

17 §

En upphandlande myndighet får gemensamt med upphandlande myn-

digheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vidta upphandlings-
åtgärder genom att

1. tilldela ett kontrakt,
2. ingå ett ramavtal, eller
3. inrätta ett dynamiskt inköpssystem.
En upphandlande myndighet som har ingått ett ramavtal enligt första

stycket 2 eller inrättat ett dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 3, får
tilldela kontrakt inom ramen för ramavtalet eller inköpssystemet.

18 §

Vid gemensamma upphandlingsåtgärder enligt 17 § ska delar som är

nödvändiga för samarbetet följa av en överenskommelse.

background image

31

SFS 2016:1145

19 §

Om en överenskommelse enligt 18 § träffas mellan de deltagande

myndigheterna, ska myndigheterna i överenskommelsen fastställa

1. myndigheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser

som ska vara tillämpliga, och

2. sättet att organisera upphandlingsförfarandet, innefattande ledning, för-

delning av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och
ingående av kontrakt.

När myndigheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella be-

stämmelser som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan

1. ansvarsområdena fördelas till en eller flera av dem, eller
2. som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmel-

ser i vilken minst en av myndigheterna har sin hemvist.

20 §

Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande myndigheter

och tillämpliga nationella bestämmelser enligt 18 och 19 §§ ska anges i något
av upphandlingsdokumenten.

21 §

En myndighet som deltar i en upphandling enligt 17 § och som anskaf-

far varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan deltagande myndig-
het ska anses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om någon annan
deltagande myndighet uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i den lag som
ska tillämpas till följd av en överenskommelse enligt 18 och 19 §§.

Upphandling med en gemensam enhet

22 §

En gemensam enhet som har inrättats av upphandlande myndigheter

från olika medlemsstater får genomföra upphandlingar.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en euro-
peisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013, eller någon annan en-
het som har bildats enligt EU-rätten ska anses vara en gemensam enhet.

23 §

Vid gemensam upphandling enligt 22 § ska den gemensamma enhe-

tens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser.

Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i en med-

lemsstat där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller
bedriver verksamhet.

Ett sådant beslut får antingen gälla tills vidare, om det fattas när den

gemensamma enheten inrättas, eller begränsas till en viss tidsperiod, till vissa
typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av kontrakt.

8 kap. Elektroniska metoder för upphandling

Dynamiska inköpssystem

Tillämpningsområdet

1 §

En upphandlande myndighet får använda ett dynamiskt inköpssystem

för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som
är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den
upphandlande myndighetens behov.

background image

32

SFS 2016:1145

Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process.

Det ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje
leverantör som uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1–5 §§.

2 §

Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader. Kategorierna ska bestämmas objektivt med hänsyn
till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda
kategorin.

Inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

3 §

Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande

myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande. Antalet
anbudssökande som får delta i systemet får dock inte begränsas.

Om myndigheten har delat in systemet i kategorier av varor, tjänster eller

byggentreprenader, ska kvalificeringskrav specificeras för varje kategori.

4 §

En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem

ska informera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett
sådant system. I anbudsinfordran ska systemets giltighetstid anges.

Om ett dynamiskt inköpssystem delats in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader, ska dessa och vad som karakteriserar kategorierna
anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Om det dynamiska inköpssystemet drivs av en inköpscentral och får använ-

das av andra upphandlande myndigheter, ska detta anges i anbudsinfordran.

Upphandlingsdokumenten

5 §

Av upphandlingsdokumenten ska det framgå

1. de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, och
2. nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning

som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning.

Den upphandlande myndigheten ska ge tillgång till upphandlingsdokumen-

ten enligt 10 kap. 7 § första stycket under systemets hela giltighetstid.

Ändringar i giltighetstiden

6 §

Den upphandlande myndigheten ska anmäla ändringar av det dyna-

miska inköpssystemets giltighetstid till Europeiska kommissionen.

Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

7 §

En upphandlande myndighet ska under det dynamiska inköpssystemets

hela giltighetstid ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i syste-
met på de villkor som anges i 3 §.

Myndigheten ska utvärdera en anbudsansökan med tillämpning av kvalifi-

ceringskrav enligt 14 kap. 1–5 §§ inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När
det finns skäl till det får tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.

Myndigheten får förlänga utvärderingsperioden om ingen inbjudan att

lämna anbud ännu har utfärdats i det dynamiska inköpssystemet. Ingen inbju-
dan får utfärdas under utvärderingsperiodens förlängning. Myndigheten ska i

background image

33

SFS 2016:1145

något av upphandlingsdokumenten ange den förlängda period som den avser
att tillämpa.

Tidsfrist för anbudsansökningar

8 §

Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst

30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering
eller från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökan-
dena.

Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för anbudsansökningar efter det att

inbjudan att lämna anbud för den första upphandlingen enligt det dynamiska
inköpssystemet har skickats.

Underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem

9 §

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt underrätta en leveran-

tör om det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i det dynamiska
inköpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska
motiveras.

Inbjudan att lämna anbud

10 §

Den upphandlande myndigheten ska för varje kontrakt som ska till-

delas bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska
inköpssystemet att lämna anbud.

Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i kategorier av varor, tjäns-

ter eller byggentreprenader, ska myndigheten bjuda in samtliga leverantörer
som godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upp-
handling att lämna anbud.

Tidsfrist för anbud

11 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från

den dag då inbjudan att lämna anbud enligt 10 § skickades till berörda leve-
rantörer.

En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndig-

het får tillämpa bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att komma in
med anbud efter överenskommelse.

Bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 11 kap. 5 och 6 §§ får inte

tillämpas.

Tilldelning av kontrakt

12 §

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör kontraktet

vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grundval av de tilldel-
ningskriterier som anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att be-
kräfta intresse.

Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

background image

34

SFS 2016:1145

Egen försäkran av leverantörer

13 §

En upphandlande myndighet får när som helst under det dynamiska

inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som del-
tagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skickades,
lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som avses
i 15 kap. 1–2 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 3–5 §§ gäller under det dynamiska inköpssyste-

mets hela giltighetstid.

Administrativ avgift

14 §

Den upphandlande myndigheten får inte ta ut någon administrativ av-

gift av en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

Elektroniska auktioner

Tillämpningsområdet

15 §

En upphandlande myndighet får använda en elektronisk auktion för att

presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Myndigheten ska utforma den elektroniska auktionen som en upprepad

elektronisk process.

16 §

En upphandlande myndighet får genomföra en elektronisk auktion som

en avslutande del, om innehållet i upphandlingsdokumenten kan fastställas
med tillräcklig grad av exakthet. Detta gäller vid

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,

och

5. inbjudan att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Genomförandet av en elektronisk auktion

17 §

En elektronisk auktion ska möjliggöra en rangordning utifrån automa-

tiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i upphand-

lingsdokumenten, när anbuden ska utvärderas på grundval av bästa förhållan-
det mellan pris och kvalitet eller kostnad, eller

2. priser, när anbuden ska utvärderas enbart på grundval av priset.
Anbuden ska rangordnas med användning av en matematisk formel. När

anbuden ska rangordnas med hänsyn till bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet, ska den matematiska formeln beakta viktningen av de kriterier som
fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördel-
aktiga. Om viktningen av kriterierna har angetts i intervall, ska dessa faststäl-
las till ett bestämt värde. Om alternativa anbud är tillåtna, ska separata form-
ler användas för varje anbud.

En elektronisk auktion får genomföras i på varandra följande etapper.

background image

35

SFS 2016:1145

Upphandlingsdokumenten

18 §

Om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphand-

lande myndigheten ange det i annonsen om upphandling eller i inbjudan att
bekräfta intresse.

19 §

I upphandlingsdokumenten ska följande uppgifter lämnas om den elek-

troniska auktionen:

1. de delar av anbuden som kommer att vara föremål för den elektroniska

auktionen,

2. eventuella gränser för de värden som kan presenteras, baserade på en be-

dömning av specifikationerna för det som ska anskaffas,

3. de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under

den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. nödvändiga uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. de villkor på vilka anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnaderna mellan anbuden som kan ha bestämts,

6. nödvändiga uppgifter om den elektroniska utrustning som ska användas

och om anslutningen till denna utrustning, och

7. tidpunkten då den elektroniska auktionen ska avslutas.

Första utvärdering av anbud

20 §

Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk auktion, ska

myndigheten utvärdera anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och
viktningen av dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden

21 §

En anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud ska bjudas in att

delta i den elektroniska auktionen genom att från en viss tidpunkt använda de
anslutningssätt som anges i inbjudan.

Ett anbud är godtagbart om det stämmer överens med de tekniska specifi-

kationerna och inte är ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt och om det har
lämnats av en anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven och inte har
uteslutits från anbudsförfarandet.

Vad som avses med ett olämpligt anbud framgår av 6 kap. 13 §.

22 §

I inbjudan ska den upphandlande myndigheten informera om utvärde-

ringen enligt 20 § av anbudsgivarens anbud.

23 §

Inbjudan ska innehålla information om den matematiska formel som

avses i 17 § andra stycket och som ska användas för att bestämma rangord-
ningen mellan anbuden med hänsyn till de nya priser eller värden som lämnas
under auktionen.

24 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter det att inbjudan har skickats ut.

background image

36

SFS 2016:1145

Upplysningar till anbudsgivarna

25 §

Under en elektronisk auktion ska den upphandlande myndigheten

lämna alla anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt
ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

Myndigheten får också lämna andra upplysningar om priser eller värden

under förutsättning att detta har angetts i upphandlingsdokumenten.

Myndigheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektro-

niska auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

26 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myndigheten

1. vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,
2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsva-

rar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har

genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska myndigheten i upphandlingsdoku-

menten ha angett hur långt efter det att den har tagit emot det sista priset eller
värdet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp

anges i inbjudan att delta i auktionen.

27 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

myndigheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av auktionen.

Elektroniska kataloger

Tillämpningsområdet

28 §

En upphandlande myndighet får begära att anbud med elektroniska

medel ska lämnas i ett format för att presentera och strukturera information
som är gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för
elektronisk behandling (elektronisk katalog).

Anbud som lämnas i form av en elektronisk katalog får kompletteras med

andra handlingar.

Upphandlingsdokumenten

29 §

Av annonsen om upphandling eller inbjudan att bekräfta intresse ska

det framgå om anbud ska eller får

1. lämnas i form av en elektronisk katalog, eller
2. innehålla en elektronisk katalog.
Något av upphandlingsdokumenten ska innehålla nödvändiga uppgifter om
1. den elektroniska utrustning som används och anslutningen till denna

utrustning, samt

2. format och specifikationer för den elektroniska katalogen.

background image

37

SFS 2016:1145

Upprättandet av en elektronisk katalog

30 §

En elektronisk katalog ska upprättas av en anbudssökande eller

anbudsgivare enligt specifikationer och format som har fastställts av den upp-
handlande myndigheten. Om en katalog ska uppdateras enligt 31 § eller 34 §
andra stycket, ska dess format tillåta en sådan uppdatering.

Uppdatering av en elektronisk katalog

31 §

Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en

elektronisk katalog eller har innehållit en sådan, får den upphandlande myn-
digheten besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 7 och 8 §§
ska genomföras med användning av en elektronisk katalog som uppdateras
enligt 32 §.

32 §

För att uppdatera en elektronisk katalog ska den upphandlande myn-

digheten antingen

1. uppmana varje anbudsgivare att lämna in en uppdaterad katalog som har

anpassats till kraven i det berörda kontraktet, eller

2. meddela varje anbudsgivare att myndigheten avser att samla in uppgifter

från den redan inlämnade katalogen för att anpassa den till kraven i det be-
rörda kontraktet.

En katalog får uppdateras enligt första stycket 2, om detta har angetts i

något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

33 §

I ett meddelande enligt 32 § första stycket 2 ska den upphandlande

myndigheten informera varje anbudsgivare om när den avser att samla in upp-
gifter för en uppdaterad elektronisk katalog och ge anbudsgivaren möjlighet
att avböja en sådan uppgiftsinsamling. Meddelandet ska lämnas så lång tid
före den planerade uppgiftsinsamlingen att anbudsgivaren får skälig tid för att
ta ställning till den.

Innan myndigheten tilldelar ett kontrakt med utgångspunkt i uppgifter i en

elektronisk katalog som myndigheten har uppdaterat, ska den ge varje
anbudsgivare möjlighet att kontrollera att det på så sätt upprättade anbudet
inte innehåller några fel.

Elektroniska kataloger vid dynamiska inköpssystem

34 §

Vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska en leverantör

på begäran av den upphandlande myndigheten lämna anbud som har form av
en elektronisk katalog eller innehåller en sådan.

Myndigheten får, om den har begärt att leverantörer till ansökan om att få

delta i det dynamiska inköpssystemet bifogar en elektronisk katalog, besluta
att upphandlingen ska genomföras med användning av elektroniska kataloger
som uppdateras med tillämpning av bestämmelserna i 32 § första stycket 2
och andra stycket samt 33 §.

background image

38

SFS 2016:1145

9 kap. Tekniska krav

Tekniska specifikationer

Vad som anges i de tekniska specifikationerna

1 §

De tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden

ska ha ska anges som tekniska specifikationer. Specifikationerna ska ingå i
något av upphandlingsdokumenten. De ska vara utformade på något av de sätt
som anges i 3–5 §§ förutsatt att det inte står i strid med tvingande tekniska
regler.

De egenskaper som specificeras får också avse
1. processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan,

tjänsten eller byggentreprenaden, eller

2. en process som avser ett annat skede i varans, tjänstens eller byggnads-

verkets livscykel.

Andra stycket gäller också när de egenskaper som avses inte är egenskaper

hos den berörda varan, tjänsten, byggentreprenaden eller det berörda bygg-
nadsverket. Egenskaperna måste dock ha anknytning till det som ska anskaf-
fas.

I de tekniska specifikationerna får det också anges om överlåtelse av imma-

teriella rättigheter kommer att krävas.

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer

2 §

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska

specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov,
däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.
Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på till-

gänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestäm-
mas med hänvisning till den rättsakten.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 §

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som

prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljö-
egenskaper ingå. Kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som
ska anskaffas.

En upphandlande myndighet får tillåta att en leverantör åberopar sådana

standarder och bedömningar som avses i 4 § för att visa att kraven enligt för-
sta stycket är uppfyllda.

Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och
bedömningar

4 §

Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funk-

tionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar, och i fallande prio-
ritetsordning till

1. svensk standard som stämmer överens med europeisk standard,
2. europeisk teknisk bedömning,
3. gemensam teknisk specifikation,

background image

39

SFS 2016:1145

4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardise-

ringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller, i fråga om

en byggentreprenad eller användning av en vara, svensk teknisk specifikation
för projektering, beräkning och utförande.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden ”eller lik-

värdig”.

Tekniska specifikationer som kombinerar prestanda- och funktionskrav med
standarder och bedömningar

5 §

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som

prestanda- eller funktionskrav enligt 3 § i fråga om vissa egenskaper och med
hänvisning till standarder och bedömningar enligt 4 § i fråga om andra egen-
skaper.

Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer

6 §

Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de

tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till

1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karakteriserar

varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,

2. varumärke, patent eller typ,
3. ursprung, eller
4. tillverkning.
Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska

anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas
tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”.

Likvärdiga lösningar

7 §

En upphandlande myndighet som i enlighet med 3 § anger de tekniska

specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav får inte förkasta ett
anbud som avser en vara, tjänst eller byggentreprenad som motsvarar de stan-
darder eller bedömningar som anges i 4 § första stycket 1–5 eller likvärdiga
standarder eller bedömningar.

Första stycket gäller endast om
1. den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller

funktionskrav som myndigheten har angett, och

2. anbudsgivaren visar att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller

de angivna kraven.

8 §

Om en upphandlande myndighet ställer krav genom att hänvisa till en

standard eller bedömning enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud endast på
grund av att en vara, tjänst eller byggentreprenad inte motsvarar denna stan-
dard eller bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna lösningarna
uppfyller kraven på ett likvärdigt sätt.

background image

40

SFS 2016:1145

Utredning om överensstämmelse

9 §

En upphandlande myndighet får som bevis för överensstämmelse med

kraven i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna enligt 16 kap.
eller villkoren för fullgörande av kontraktet enligt 17 kap., kräva att leveran-
tören ska uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedöm-
ning av överensstämmelse. Detta organ ska vara ackrediterat för denna upp-
gift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/
2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen.

10 §

Om en upphandlande myndighet kräver en provningsrapport eller ett

intyg som ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av överensstäm-
melse, ska den också godta en provningsrapport eller ett intyg från ett likvär-
digt organ.

11 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen kan få tillgång till

en provningsrapport eller ett intyg som avses i 9 eller 10 § och detta inte beror
på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, ska den upp-
handlande myndigheten godta annan lämplig utredning. Denna utredning ska
visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven i de tekniska
specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av
kontraktet.

Märkning

12 §

Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar

att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden
uppfyller vissa krav.

13 §

En upphandlande myndighet får i de tekniska specifikationerna, tilldel-

ningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva en viss
märkning som bevis för att varan, tjänsten eller byggentreprenaden motsvarar
de egenskaper som krävs, om

1. kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det

som ska anskaffas,

2. kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos

den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,

3. kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-dis-

kriminerande kriterier,

4. märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i

vilket samtliga berörda kan delta,

5. märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om

märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Om en upphandlande myndighet inte kräver att det som ska anskaffas har

alla egenskaper som krävs av en märkning, ska den ange vilka krav för märk-
ningen som ska uppfyllas.

Om en märkning uppfyller villkoren i första stycket 3–6, men kraven för

märkningen även rör kriterier som inte har anknytning till det som ska anskaf-

background image

41

SFS 2016:1145

fas, får den upphandlande myndigheten inte kräva märkningen för varan,
tjänsten eller byggentreprenaden. Myndigheten får dock fastställa de tekniska
specifikationerna genom hänvisningar till sådana detaljerade specifikationer
för märkningen som har anknytning till det som ska anskaffas.

14 §

En upphandlande myndighet som kräver en viss märkning enligt 13 §

ska godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga
med kraven för den angivna märkningen.

15 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen haft möjlighet att få

tillgång till den märkning som den upphandlande myndigheten kräver eller en
likvärdig märkning och detta inte beror på leverantören eller något förhål-
lande på leverantörens sida, ska den upphandlande myndigheten godta annan
lämplig utredning. Denna utredning ska visa att varan, tjänsten eller bygg-
entreprenaden uppfyller kraven för den angivna märkningen eller, i de fall
som anges i 13 § andra stycket, de särskilt angivna kraven för märkningen.

Anbud med alternativa utföranden

16 §

En upphandlande myndighet får tillåta eller kräva att anbudsgivare

lämnar anbud med utföranden som avviker från dem som myndigheten har
angett. Ett sådant anbud med alternativt utförande får beaktas endast om myn-
digheten i annonsen angett om den tillåter eller kräver sådana anbud.

17 §

En upphandlande myndighet som tillåter eller kräver anbud som avses

i 16 § ska i upphandlingsdokumenten ange

1. vilka minimikrav som gäller för sådana anbud,
2. vilka särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden, och
3. om anbud med ett alternativt utförande får lämnas endast tillsammans

med ett anbud som utgår från samma utförande som myndigheten har angett.

Anbud med alternativa utföranden får beaktas endast om de uppfyller mini-

mikraven.

18 §

Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande myn-

dighet som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte för-
kasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett
tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för
ett tjänstekontrakt.

10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till
anbudssökande

Annonsering

Anbudsinfordran

1 §

En upphandlande myndighet ska genom en anbudsinfordran informera

om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.

En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller, i de

fall som regleras i 2 §, en förhandsannons.

Särskilda regler om upphandling utan föregående annonsering finns i

6 kap. 12–19 §§.

background image

42

SFS 2016:1145

Förhandsannons som anbudsinfordran

2 §

En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myn-

dighet får använda en förhandsannons som anbudsinfordran när upphandling
ska genomföras med selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med
föregående annonsering.

En myndighet som ska upphandla tjänster av sådant slag som anges i

bilaga 2 får också använda en förhandsannons som anbudsinfordran.

Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar

3 §

En upphandlande myndighet får i en förhandsannons informera om pla-

nerade upphandlingar.

Bestämmelser om förkortade tidsfrister efter en sådan förhandsannonsering

finns i 11 kap. 5 §.

Efterannons om resultatet av en upphandling

4 §

En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett

ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar
efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En myndighet som tilldelat kon-
trakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons senast
30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

5 §

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom

förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ får
informera om sin avsikt genom en annons.

Bemyndigande

6 §

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggöran-

det av annonser enligt detta kapitel.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

7 §

Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling,

förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska
medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlings-
dokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där
dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument

enligt första stycket, ska myndigheten i annonsen upplysa om hur leverantö-
rerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt.

background image

43

SFS 2016:1145

Inbjudan till anbudssökande

Skriftlig inbjudan att bekräfta intresse efter förhandsannonsering

8 §

Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran, ska den upp-

handlande myndigheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbju-
dan till samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse. Först när myndig-
heten har fått veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade, får
den ange vilka leverantörer som ska få lämna anbud eller delta i förhand-
lingar.

Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge anbuds-

sökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlings-
dokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges
i inbjudan att bekräfta intresse. Om myndigheten inte kan göra ett upphand-
lingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte hel-
ler har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla
1. uppgift om art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytter-

ligare avtal och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller
avtal som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller byggentreprena-
der,

2. uppgift om huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med

föregående annonsering ska användas,

3. uppgift om dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslu-

tande av tjänsterna eller byggentreprenaderna,

4. uppgift om adress till den upphandlande myndigheten,
5. uppgift om ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och

upplysningar som krävs från leverantörer,

6. uppgift om huruvida ett varukontrakt avser köp, leasing, hyra eller hyr-

köp eller en kombination av dessa,

7. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prio-

ritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument,
och

8. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Skriftlig inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog

9 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska den upphandlande myndigheten vid ett och samma till-
fälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att
lämna anbud eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.

Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge de utvalda

anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphand-
lingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska
anges i inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog. Om myndigheten inte
kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och
dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifo-
gas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla

background image

44

SFS 2016:1145

1. uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar enligt

12 kap. 11 §,

2. uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet

ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkur-
renspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det
eller de språk som ska användas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandling eller till förhandsannonsen,

om en sådan annons har använts som anbudsinfordran,

4. uppgift om de handlingar som ska bifogas,
5. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prio-

ritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument,
och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Anbudets giltighetstid

10 §

En upphandlande myndighet ska vid öppet förfarande i annonsen om

upphandling ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering,
konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspart-
nerskap ska myndigheten ange denna uppgift i en annons om upphandling, i
en förhandsannons som används som anbudsinfordran, i en inbjudan att be-
kräfta intresse eller i en inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog.

En underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller upplysningar enligt

12 kap. 13 § innebär inte att ett anbud förfaller.

11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Förhållanden som ska beaktas när tidsfrister bestäms

1 §

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-

stäms av den upphandlande myndigheten, ska särskild hänsyn tas till hur
komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas be-
höva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om anbud inte kan
lämnas annat än efter ett besök på plats, ska tiden vara så lång att alla leveran-
törer kan få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett an-
bud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock bestämmelserna

i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 §

Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 5–10 §§.

background image

45

SFS 2016:1145

Tidsfrister vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med
föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för
inrättande av innovationspartnerskap

3 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar
vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering eller, när en förhandsannons har använts som anbudsinfordran,
från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.
Detta gäller om inte något annat följer av 10 §.

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annon-

sering ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 30 dagar från
den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande.
Detta gäller om inte något annat följer av 5–10 §§.

Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem

4 §

I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för anbudsansök-

ningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering

5 §

Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat utan att

annonsen använts som anbudsinfordran, får tidsfristen för att komma in med
anbud

1. vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar från den dag då

annonsen om upphandling skickades för publicering, och

2. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna
anbud skickades till utvalda anbudssökande.

En tidsfrist får förkortas enligt första stycket endast om förhandsannonsen
1. innehöll de uppgifter som anges i bilaga V del B avsnitt I till direktiv

2014/24/EU, i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsannonsen
publicerades, och

2. skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den

dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Förkortade tidsfrister vid elektroniska anbud

6 §

Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbuden skickas in elek-

troniskt, får tidsfristen

1. vid öppet förfarande enligt 2 § bestämmas till minst 30 dagar, och
2. vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående

annonsering enligt 3 § andra stycket bestämmas till minst 25 dagar.

Tidsfrist för anbud efter överenskommelse

7 §

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering får en upphandlande myndighet som inte är en central upphand-

background image

46

SFS 2016:1145

lande myndighet bestämma tidsfristen för att komma in med anbud till en
gemensam tid som har överenskommits med de utvalda anbudssökandena.

Om en sådan överenskommelse inte nås, ska tidsfristen vara minst 10 dagar

från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till anbudssökandena.

Förlängning av tidsfristen för anbud

8 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leveran-

törer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utar-
beta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom de tidsfrister som anges i

12 kap. 11 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

9 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar,

om den upphandlande myndigheten inte med elektroniska medel ger fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten

1. från den dag då en annons om upphandling eller en förhandsannons

publiceras, eller

2. från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till

anbudssökandena.

Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse

enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt
10 §.

Påskyndat förfarande

10 §

Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister

som anges i detta kapitel, får

1. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar bestämmas
till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering,

2. vid öppet förfarande tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas

till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering, och

3. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst
10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda
anbudssökande.

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel

1 §

En upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska

medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Myndig-
heten ska anvisa de elektroniska medel som ska användas.

background image

47

SFS 2016:1145

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara icke-diskrimine-

rande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsam-
mans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som
används i allmänhet.

I 2–5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att kommuni-

cera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel

2 §

En upphandlande myndighet får vid behov anvisa leverantörerna ett

lämpligt elektroniskt medel för kommunikation trots att medlet inte uppfyller
kraven enligt 1 § andra stycket. Myndigheten ska i sådana fall erbjuda kost-
nadsfri tillgång till det elektroniska medlet.

3 §

Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att

använda något elektroniskt medel som uppfyller kraven enligt 1 § andra
stycket, får en upphandlande myndighet använda eller anvisa andra medel för
kommunikation.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av upphandlingen, får

myndigheten använda eller anvisa andra medel för kommunikation endast i
den delen.

4 §

En upphandlande myndighet får använda eller anvisa andra medel för

kommunikation än sådana elektroniska medel som avses i 1 § i den utsträck-
ning det är nödvändigt på grund av

1. säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommuni-

kation,

2. brister i informationssäkerheten hos myndigheten, eller
3. den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas.
Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för kommunikation än

elektroniska gäller endast om ett tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan
ges genom användning av elektroniska medel som avses i 2 §.

5 §

Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kom-

munikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upp-
handlande myndigheten dokumenterar sådana uppgifter från kommunikatio-
nen som är av betydelse för upphandlingen. Muntlig kommunikation får dock
inte användas vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Information om användning av elektroniska medel

6 §

En upphandlande myndighet ska se till att information om de specifika-

tioner som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar
och anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling, finns tillgänglig för alla
berörda.

Avancerad elektronisk underskrift

7 §

En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbudsansök-

ningar och anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk
underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning

background image

48

SFS 2016:1145

(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och be-
trodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om
upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 §

En upphandlande myndighet ska se till att kommunikation med elektro-

niska medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de
risker som är förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt

kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansök-
ningar och anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen
ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga grän-
ser kan säkerställas att

1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före ut-

gången av den fastställda tidsfristen,

2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 §

Kommunikation och lagring av uppgifter i ett upphandlingsärende ska

ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte förvanskas.

Öppnande av anbudsansökningar och anbud

10 §

En upphandlande myndighet får inte ta del av innehållet i anbudsan-

sökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar respektive
anbud har gått ut.

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens ut-

gång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphand-
lande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbuds-
givare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara.
Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 §

En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna

kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar
före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god
tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i
upphandlingsförfarandet.

Vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § ska kompletterande upp-

lysningar lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

background image

49

SFS 2016:1145

Underrättelse om beslut

12 §

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta

anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att till-
dela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skä-
len för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap.
1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när myndigheten beslutar att avbryta en upphandling
efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om en upphandling. I underrät-
telsen ska skälen för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

13 §

En upphandlande myndighet ska till den anbudssökande eller anbuds-

givare som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens an-
sökan har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande myndighet ska på begäran av en anbudsgivare som har

lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om

1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt

namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavta-
let, och

2. i förekommande fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbuds-

givarna har fortlöpt.

Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt

och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Dokumentation

Dokumentationsplikt

14 §

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en

upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndig-
hetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Individuella rapporter

15 §

En upphandlande myndighet ska upprätta en individuell rapport för

varje kontrakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem
som inrättas.

Detta gäller inte för kontrakt som tilldelas på grundval av ett ramavtal en-

ligt 7 kap. 4 eller 6 §.

16 §

Av en individuell rapport ska följande framgå:

1. skäl till att ett anbud som har förkastats har ansetts vara onormalt lågt,
2. skäl till att ett kontrakt eller ramavtal inte har tilldelats en leverantör,
3. skäl till att en leverantör inte har godkänts som deltagare i ett dynamiskt

inköpssystem,

4. skäl till att förhandlat förfarande med föregående annonsering, förhand-

lat förfarande utan föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog
har tillämpats,

background image

50

SFS 2016:1145

5. skäl till att inlämning av anbud med andra medel än elektroniska har

godkänts, och

6. intressekonflikter och åtgärder som vidtagits till följd av dem.
Den individuella rapporten eller huvuddragen i den ska på begäran skickas

till Europeiska kommissionen eller den tillsynsmyndighet som avses i 22 kap.
1 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om vilka uppgifter en individuell rapport ska innehålla.

Bevarande av handlingar

17 §

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet som inte omfattas
av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet på be-

tryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskriv-
ningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar,
sådana dokument som avses i 14 §, den individuella rapporten enligt 15 § och
liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då
kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ramav-

tal som har ingåtts efter upphandling enligt denna lag. Kontraktet eller ramav-
talet ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Tillgång till kontrakt

18 §

I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna

handlingars offentlighet. För en upphandlande myndighet som inte ska til-
lämpa de bestämmelserna gäller 19–24 §§.

19 §

En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör

lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som bevaras enligt 17 §
tredje stycket och som ingåtts till ett värde av minst

1. 1 000 000 euro för varu- eller tjänstekontrakt, och
2. 10 000 000 euro för byggentreprenadkontrakt.

20 §

En uppgift i ett kontrakt om affärs- eller driftförhållanden i leverantö-

rens eller den upphandlande myndighetens rörelse som hålls hemlig och vars
röjande är ägnat att medföra skada för någon av dem i konkurrenshänseende,
får inte lämnas ut.

En uppgift i ett kontrakt som lämnar eller kan bidra till upplysning om en

säkerhets- eller bevakningsåtgärd hos den upphandlande myndigheten får inte
lämnas ut, om det kan antas innebära att syftet med åtgärden motverkas.

21 §

En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

När en upphandlande myndighet handlägger ett ärende om att lämna ut ett

kontrakt, ska den tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och
underrättelse om beslut i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223).

22 §

En upphandlande myndighet får inte ta betalt för att lämna ut en kopia

eller en utskrift av ett kontrakt, om kopian eller utskriften omfattar färre än tio

background image

51

SFS 2016:1145

sidor. För en kopia eller en utskrift som omfattar tio sidor får myndigheten ta
högst 50 kronor. För varje sida därutöver får myndigheten ta högst 2 kronor.

Om myndigheten får ta betalt för en kopia eller en utskrift enligt första

stycket, får myndigheten även ta ut ersättning för

1. portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram, och
2. postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud

eller annan liknande förmedling sända kopian eller utskriften till mottagaren.

23 §

Ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt får

överklagas till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myn-
digheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

24 §

Om ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt

överklagas, ska den upphandlande myndigheten vara den enskildes motpart
sedan handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

13 kap. Uteslutning av leverantörer

Brott

1 §

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en

upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat
sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är
dömd för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska
unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Euro-
peiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga
i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli
2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption
enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/78/EU,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekäm-
pande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av
rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

background image

52

SFS 2016:1145

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person

som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har
dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behö-
rig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

2 §

En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en

upphandling, om myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat
sätt får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter av-
seende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet
eller i det land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bin-
dande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft.

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en

upphandling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyl-
digheter som avses i första stycket inte har fullgjorts.

Missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet

3 §

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en

upphandling, om

1. myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-,

social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,

2. leverantören
a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden,
b) är föremål för tvångsförvaltning,
c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller
d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande

situation till följd av ett förfarande enligt nationella lagar och andra författ-
ningar som liknar dem som avses i a–c,

3. myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvar-

ligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,

4. myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören

har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att sned-
vrida konkurrensen,

5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av

något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag, lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet, och detta har medfört att det tidigare kontrak-
tet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,

6. myndigheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller

inte kan garantera en likabehandling av leverantörerna på grund av jäv och
detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslut-
ning av leverantören,

7. myndigheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av

leverantören inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av
ett sådant tidigare deltagande från leverantörens sida som avses i 4 kap. 8 §,

8. leverantören i allvarlig omfattning
a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för

kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i

background image

53

SFS 2016:1145

upphandlingen enligt detta kapitel eller av att leverantören uppfyller tillämp-
liga kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1–5 §§,

b) har undanhållit sådan information, eller
c) inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har be-

gärt in enligt 15 kap. 3–5 §§, eller

9. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande

myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som
kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller av oaktsamhet
har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig inverkan på de
beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning av leverantörer,
urval av leverantörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av kontrakt.

Utredning

4 §

En upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en leve-

rantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de
omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning.

Undantag från uteslutning i vissa fall

5 §

En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 1 eller

3 § ska inte uteslutas, om leverantören visar att den är tillförlitlig genom att
den har

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller

missförhållandet,

2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom

att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna, och

3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder

som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden.

De åtgärder som leverantören har vidtagit ska bedömas med beaktande av

brottets eller missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna
kring dessa.

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av

skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter,
eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller motsvarande
ska inte uteslutas enligt 2 §.

6 §

En upphandlande myndighet får låta bli att följa en skyldighet att ute-

sluta en leverantör, om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintres-
set.

Beslut om uteslutning

7 §

En upphandlande myndighet kan när som helst under en upphandling

utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om det visar sig finnas
grund för uteslutning.

En upphandlande myndighet ska snarast underrätta en leverantör skrift-

ligen om beslutet och skälen för det.

background image

54

SFS 2016:1145

14 kap. Kvalificering

Kvalificeringskrav

1 §

En upphandlande myndighet får i upphandlingen ställa krav på att leve-

rantörerna ska vara kvalificerade i vissa avseenden. Kraven får avse endast

1. behörighet att utöva yrkesverksamhet enligt 2 §,
2. ekonomisk och finansiell ställning enligt 3 och 4 §§, eller
3. teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt 5 §.
De krav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att

leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och
yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas.
Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till
detta. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga.

Myndigheten ska i annonsen eller i en inbjudan att bekräfta intresse ange

vilka kvalificeringskrav som ska tillämpas i upphandlingen och vilken utred-
ning leverantörerna bör lämna in.

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

2 §

Ett krav enligt 1 § första stycket 1 får innebära att leverantören ska

1. vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller

motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är eta-
blerad, eller

2. ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som, när

upphandlingen avser en tjänst, krävs för att leverantören ska kunna tillhanda-
hålla tjänsten i den stat där leverantören är etablerad

Ekonomisk och finansiell ställning

3 §

Ett krav enligt 1 § första stycket 2 får innebära att leverantören ska ha

1. en viss minsta årsomsättning eller en minsta omsättning inom det om-

råde som omfattas av kontraktet,

2. en viss kvot mellan tillgångar och skulder, eller
3. en lämplig ansvarsförsäkring.

4 §

Ett krav på minsta omsättning enligt 3 § andra stycket 1 får inte bestäm-

mas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade vär-
det av upphandlingen. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till byggentre-
prenadernas, tjänsternas eller varornas art, får omsättningskravet bestämmas
till ett högre belopp. Den upphandlande myndigheten ska i något av upphand-
lingsdokumenten eller i en individuell rapport enligt 12 kap. 15 och 16 §§
ange vilka omständigheter som utgör eller har utgjort sådana särskilda skäl.

Ett krav enligt 3 § andra stycket 2 på en viss kvot mellan tillgångar och

skulder får ställas endast om metoderna och kriterierna för beräkning av kvo-
ten anges i något av upphandlingsdokumenten.

När ett kontrakt ska tilldelas i delar, gäller första stycket för varje enskild

del. Om myndigheten kan komma att tilldela en och samma leverantör flera
delar av ett uppdelat kontrakt och dessa ska utföras samtidigt, får kravet enligt
första stycket på en minsta omsättning bestämmas till ett belopp som motsva-
rar det sammanlagda beloppet för de delar som kan komma att omfattas.

background image

55

SFS 2016:1145

Om ett kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas efter en förnyad

konkurrensutsättning, ska det uppskattade värdet enligt första stycket beräk-
nas på grundval av den förväntade största storleken på de kontrakt som ska
fullgöras samtidigt eller, om den uppgiften inte är känd, på grundval av
ramavtalets uppskattade värde.

Om ett kontrakt ska tilldelas inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem,

ska det uppskattade värdet enligt första stycket beräknas på grundval av den
förväntade största storleken på de kontrakt som kommer tilldelas inom ramen
för systemet.

Teknisk och yrkesmässig kapacitet

5 §

Ett krav enligt 1 § första stycket 3 får innebära att leverantören ska för-

foga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan
erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ända-
målsenlig kvalitetsstandard.

Leverantörers åberopande av andra företags kapacitet

6 §

En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet

för att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller tek-
nisk och yrkesmässig kapacitet enligt 1 § första stycket 2 och 3. När kapacite-
ten gäller sådana utbildnings- och yrkeskvalifikationer som avses i 15 kap.
11 § 7 får leverantören dock endast åberopa ett annat företags kapacitet om
det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för vil-
ken kapaciteten krävs.

Första stycket gäller oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan

leverantören och företagen. Det är leverantören som ska visa att den kommer
att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras.

7 §

En upphandlande myndighet som vid en kontroll enligt 4 kap. 11 § fin-

ner att ett företag som åberopas av en leverantör inte uppfyller de krav före-
taget åberopas för eller att företagets förhållanden är skäl för uteslutning
enligt 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket, ska begära att leverantören ska byta
ut företaget mot ett annat företag.

Myndigheten får begära byte om det finns skäl för uteslutning enligt

13 kap. 2 § andra stycket eller 3 §.

8 §

Den upphandlande myndigheten får kräva att det företag vars kapacitet

leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för leverantörens full-
görande av kontraktet, om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och
finansiell ställning enligt 1 § första stycket 2.

Myndigheten får kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaff-

ningen ska utföras direkt av leverantören själv, om kontraktet avser en tjänst,
en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete inom ramen
för en upphandling av en vara.

background image

56

SFS 2016:1145

15 kap. Egen försäkran och utredning om leverantörer

Egen försäkran

1 §

En leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan får också

lämna en egen försäkran om

1. att det inte finns grund enligt 13 kap. 1–3 §§ för att utesluta leverantören

från att delta i upphandlingen,

2. att leverantören uppfyller de krav som den upphandlande myndigheten

har ställt enligt 14 kap. 1–5 §§, och

3. att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten i förekommande

fall ställt upp enligt 4 kap. 6 §.

Om leverantören åberopar andra företags kapacitet enligt 14 kap. 6 §, ska

leverantörens försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de
företag vars kapacitet åberopas.

En försäkran enligt första eller andra stycket ska lämnas i det standardfor-

mulär som Europeiska kommissionen har fastställt enligt artikel 59.2 i direk-
tiv 2014/24/EU.

2 §

Den upphandlande myndigheten ska preliminärt godta en försäkran

enligt 1 § som bevis för att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller de
krav och kriterier som myndigheten har ställt.

En försäkran som har lämnats i en tidigare upphandling ska godtas om

leverantören bekräftar att den fortfarande är korrekt.

Kompletterande dokument

3 §

En leverantör som har lämnat in en försäkran enligt 1 § ska på begäran

av en upphandlande myndighet komplettera sin försäkran med ett eller flera
av de intyg som omfattas av den. En sådan begäran får göras när som helst
under ett upphandlingsförfarande om myndigheten anser det vara nödvändigt
för att upphandlingen ska kunna genomföras korrekt.

4 §

På begäran av den upphandlande myndigheten ska den leverantör som

myndigheten avser att tilldela kontraktet lämna sådana kompletterande doku-
ment enligt 6–13 §§, och i förekommande fall enligt 14 och 15 §§, som visar
aktuella förhållanden. En sådan begäran ska göras innan myndigheten beslu-
tar om att tilldela ett kontrakt.

Detta gäller inte för kontrakt som grundar sig på ramavtal som har ingåtts

enligt 7 kap. 4 och 6 §§.

Leverantören ska på begäran av myndigheten komplettera eller förtydliga

de dokument som myndigheten har begärt.

5 §

En leverantör är inte skyldig att lämna in kompletterande dokument

eller andra skriftliga bevis, om den upphandlande myndigheten

1. redan har tillgång till materialet, eller
2. själv har möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till intyg eller relevant

information direkt med hjälp av elektroniska medel.

background image

57

SFS 2016:1145

Utredning som får begäras in från leverantör

6 §

Den utredning en upphandlande myndighet får begära att leverantörer

ska lämna in till myndigheten anges i 7–15 §§ och ska visa

1. att det inte finns grund enligt 13 kap. för att utesluta leverantören från att

delta i upphandlingen,

2. att leverantören uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav enligt 14 kap.

1–5 §§, och

3. att företag vars kapacitet leverantören åberopar enligt 14 kap. 6 § inte

omfattas av någon uteslutningsgrund och uppfyller tillämpliga kvalificerings-
krav.

Utredning om skäl för uteslutning av en leverantör från att delta i en
upphandling

7 §

En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett

utdrag ur ett brottsregister eller en likvärdig handling som har utfärdats av en
behörig myndighet i ursprungsstaten eller den stat där leverantören är etable-
rad och som visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 1 §
utgör skäl för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen.

Visar inte den begärda utredningen att leverantören enligt en dom som fått

laga kraft har dömts för något sådant brott som avses i 13 kap. 1 §, ska leve-
rantören inte med stöd av den bestämmelsen uteslutas från att delta i upp-
handlingen, om inte något annat framgår av utredningen i övrigt.

8 §

En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett

intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som
visar att det inte finns omständigheter som enligt 13 kap. 2 § eller 3 § 2 utgör
skäl för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen.

Visar inte den begärda utredningen att leverantören har brustit i sina skyl-

digheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter enligt
13 kap. 2 § eller befinner sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 3 §
2, ska leverantören inte med stöd av de bestämmelserna uteslutas från att delta
i upphandlingen, om inte något annat framgår av utredningen i övrigt.

9 §

Om sådana dokument som avses i 7 eller 8 § inte utfärdas i staten i fråga

eller om de inte omfattar alla situationer enligt 13 kap. 1 och 2 §§ samt 3 § 2,
får dokumenten ersättas av en utsaga som leverantören har lämnat på heder
och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran.

Utredning om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning

10 §

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs

ekonomiska och finansiella ställning i första hand i form av

1. lämpliga intyg från banker eller, i förekommande fall, bevis om lämplig

ansvarsförsäkring,

2. årsredovisningar eller utdrag ur dem, om offentliggörande av årsredovis-

ningar krävs enligt lagstiftningen i det land där leverantören är etablerad, eller

3. uppgift om företagets samlade omsättning och, i förekommande fall,

omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingen gäller, för högst

background image

58

SFS 2016:1145

de tre senaste verksamhetsåren, om uppgifter om denna omsättning är till-
gängliga.

Om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning

som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa
annan utredning som myndigheten finner lämplig.

Utredning om en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet

11 §

En upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs

tekniska kapacitet i form av

1. en förteckning över genomförda byggentreprenader under högst de fem

senaste åren, åtföljd av intyg om att de viktigaste byggentreprenaderna har
utförts på ett tillfredsställande sätt,

2. en förteckning över de viktigaste varuleveranser eller tjänster som har

utförts under högst de tre senaste åren, med angivande av värde, tidpunkt och
privata eller offentliga mottagare,

3. uppgifter om teknisk personal och tekniska organ, vare sig de tillhör

leverantören eller inte, i synnerhet om dem som ansvarar för kvalitetskontrol-
len och, i fråga om offentliga byggentreprenader, uppgifter om teknisk perso-
nal och tekniska organ som entreprenören kan förfoga över för att genomföra
entreprenaden,

4. en beskrivning av leverantörens tekniska utrustning och av de metoder

som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens
undersöknings- och forskningsresurser,

5. information om de system för hantering av leveranskedjan och spår-

ningssystem som leverantören kan komma att tillämpa vid fullgörandet av
kontraktet,

6. uppgifter om en sådan kontroll som ska utföras av den upphandlande

myndigheten själv eller på myndighetens vägnar av ett behörigt organ i varu-
leverantörens eller tjänsteleverantörens etableringsland, förutsatt att detta
organ ger sitt samtycke, och som krävs för att de aktuella varorna eller tjäns-
terna är komplexa eller i undantagsfall är avsedda för ett särskilt ändamål,

7. information om tjänsteleverantörens eller byggentreprenörens utbild-

nings- och yrkeskvalifikationer eller motsvarande uppgifter om ledande per-
soner i företaget, förutsatt att kvalifikationerna inte ska utvärderas som tilldel-
ningskriterium,

8. information om de miljöskyddsåtgärder leverantören kan komma att

vidta vid fullgörandet av kontraktet,

9. uppgifter om antal anställda i medeltal per år hos tjänsteleverantören

eller byggentreprenören och antal anställda med ledningsfunktion under de
tre senaste åren,

10. uppgifter om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning som tjäns-

televerantören eller entreprenören förfogar över för att fullgöra kontraktet,

11. information om hur stor del av kontraktet som leverantören eventuellt

kommer att lägga ut på underleverantörer, eller

12. dokument, när det gäller de varor som ska levereras, som utgörs av dels

prover, beskrivningar eller fotografier, vars äkthet ska styrkas om den upp-
handlande myndigheten begär det, dels intyg som har upprättats av officiella
institutioner för kvalitetskontroll eller enheter för sådan kontroll av erkänd
kompetens och av vilka det ska framgå att varor som är klart identifierade

background image

59

SFS 2016:1145

genom referenser stämmer överens med vissa tekniska specifikationer eller
standarder.

12 §

Om det är nödvändigt för att en effektiv konkurrens ska säkerställas,

får en upphandlande myndighet begära att en leverantör ska lämna en utred-
ning till myndigheten om relevanta varuleveranser, tjänster eller byggentre-
prenader som har utförts tidigare än vad som anges i 11 § 1 och 2.

13 §

En kontroll enligt 11 § 6 ska avse varuleverantörens tillverkningskapa-

citet eller tjänsteleverantörens tekniska kapacitet och om nödvändigt leveran-
törens undersöknings- och forskningsresurser samt resurser för kvalitetskon-
troll.

Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkringsstandarder

14 §

Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar

upp ett intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa
kvalitetssäkringsstandarder, inklusive standarder för tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsättning, ska myndigheten precisera kraven genom att
hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska stan-
dardserier och är certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften.

Myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är

etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

När en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tids-

fristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leveran-
törens sida, ska myndigheten godta även andra bevis om att leverantören har
vidtagit åtgärder som leder till likvärdig kvalitetssäkring, om leverantören
visar att åtgärderna stämmer överens med de kvalitetssäkringsstandarder som
myndigheten har krävt.

Miljöledningsstandarder

15 §

Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantörerna visar

upp ett intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa
miljöledningssystem eller miljöledningsstandarder, ska myndigheten preci-
sera kraven genom att hänvisa till

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den

25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), i lydelsen enligt rådets för-
ordning (EU) nr 517/2013,

2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i

samma förordning, eller

3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som

grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifie-
rade från organ som har ackrediterats för uppgiften.

Myndigheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är

etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

När en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tids-

fristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leveran-

background image

60

SFS 2016:1145

törens sida, ska myndigheten godta även andra bevis om att leverantören har
vidtagit miljöledningsåtgärder, om leverantören kan visa att åtgärderna är lik-
värdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem eller den miljöled-
ningsstandard som myndigheten har krävt.

Officiella förteckningar och certifieringar genom certifieringsorgan

16 §

När en leverantör är registrerad i en officiell förteckning över god-

kända leverantörer i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller är certifierad av ett certifieringsorgan som uppfyller europeiska
certifieringsstandarder, ska det anses att leverantören i fråga om de förhållan-
den som omfattas av förteckningen eller certifieringen uppfyller de förutsätt-
ningar och krav som anges i 13 kap. 1–3 §§ och 14 kap. 1 §.

16 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

Utvärdering och tilldelning

Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering

1 §

En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars

anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvär-

deras på någon av följande grunder:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för

utvärdering av anbud som den avser att använda.

Tilldelningskriterier

2 §

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden bästa

förhållandet mellan pris och kvalitet ska den bedöma anbudet utifrån kriterier
som har anknytning till det som ska anskaffas.

Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till den vara, tjänst eller

byggentreprenad som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig
till denna vara eller tjänst eller till byggnadsverket under något skede av livs-
cykeln.

Tilldelningskriterierna ska säkerställa en effektiv konkurrens och får inte

ge den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet. De ska presente-
ras så att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett an-
bud uppfyller kriterierna. Om det finns anledning ska myndigheten kontroll-
era att leverantörens uppgifter är riktiga.

3 §

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kost-

nad, ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivi-
tet, såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller
byggnadsverket.

background image

61

SFS 2016:1145

Livscykelkostnader

4 §

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud enligt 2 och 3 §§

får bedömningen utgå från en analys av kostnaderna under livscykeln för den
vara eller tjänst eller det byggnadsverk som ska anskaffas.

Livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har

anknytning till det som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till
ett belopp i pengar som kan kontrolleras.

Om myndigheten avser att beakta livscykelkostnader vid utvärderingen,

ska den i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna
ska lämna för detta ändamål och vilken metod myndigheten kommer att an-
vända för att fastställa livscykelkostnaderna.

5 §

Den upphandlande myndighetens metod för att bedöma kostnader för

externa miljöeffekter enligt 4 § andra stycket ska grundas på objektivt veri-
fierbara och icke-diskriminerande kriterier. De får inte på ett otillbörligt sätt
gynna eller missgynna vissa av leverantörerna. Metoden ska vara tillgänglig
för leverantörerna.

Metoden ska utformas så att de uppgifter som krävs med rimliga ansträng-

ningar ska kunna tillhandahållas av en omdömesgill leverantör.

Viktning av tilldelningskriterier

6 §

När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris

och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får
viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten beakta dem genom en

prioritetsordning.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur kriterierna

ska viktas eller vilken prioritetsordning som ska tillämpas.

Onormalt låga anbud

7 §

Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myn-

digheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. En
sådan begäran om förklaring kan gälla

1. om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att

fullgöra kontraktet,

2. om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

leverantören,

4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämp-

liga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,

5. om leverantören kan få statligt stöd, eller
6. skyldigheterna som avses i 17 kap. 6 eller 7 §§.
Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsstäl-

lande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

En upphandlande myndighet ska också förkasta en leverantörs anbud om

den finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer över-
ens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

background image

62

SFS 2016:1145

8 §

Om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är onormalt lågt på

grund av att leverantören fått ett statligt stöd, ska myndigheten ge leveran-
tören en möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Om leverantören efter en sådan åtgärd som avses i första stycket inte visat

att stödet i fråga är förenligt med EUF-fördraget, ska anbudet förkastas.

En upphandlande myndighet som förkastar ett anbud med stöd av andra

stycket ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

Beslut att inte tilldela kontrakt i vissa fall

9 §

Om en leverantörs anbud inte stämmer överens med tillämpliga miljö-,

social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, får myndigheten besluta att leveran-
tören inte ska tilldelas kontraktet.

17 kap. Fullgörande av kontrakt

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

1 §

En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala,

arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som

anskaffas i den mening som avses i 16 kap. 2 § andra stycket och anges i upp-
handlingsdokumenten.

När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra ett kontrakt

Uppgifter om planerade underleverantörer

6 §

En upphandlande myndighet får begära att en leverantör ska lämna in

uppgifter om

1. huruvida och i så fall hur stor del av kontraktet som leverantören kan

komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan än leverantören, och

2. vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra

kontraktet i den delen.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange de uppgifter

leverantören ska lämna in.

Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas

7 §

En upphandlande myndighet ska ställa krav på att den leverantör som

har tilldelats ett kontrakt som avser en byggentreprenad eller som avser en
tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av myn-
digheten, ska ange namn på och kontaktuppgifter för de underleverantörer
som anlitas och för underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna
ska lämnas innan leverantören påbörjar fullgörandet av kontraktet.

Myndigheten ska också ställa krav på att leverantören ska underrätta myn-

digheten om varje ändring av namn och kontaktuppgifter som görs under kon-
traktets löptid.

Första och andra styckena gäller inte om underleverantören är en varuleve-

rantör.

background image

63

SFS 2016:1145

Ändringar av kontrakt och ramavtal

Ändringar utan krav på en ny upphandling

8 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om

ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i 9–14 §§.

Ändringar av mindre värde

9 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om

kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen
eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än

1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om

varuupphandling eller upphandling av tjänst, eller 15 procent av kontraktets
eller ramavtalets värde, om det är fråga om upphandling av byggentreprenad.

När värdet av ändringen uppskattas ska samma principer användas som vid

uppskattning av värdet av en upphandling enligt 5 kap.

Om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av änd-

ringarna jämföras med de värden som anges i första stycket.

Ändrings- eller optionsklausuler

10 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings-

eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kon-
traktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen

1. har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upp-

handlingen,

2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan

tillämpas, och

3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.

Kompletterande beställningar

11 §

En kompletterande beställning av varor, tjänster eller byggentreprena-

der får göras från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny
upphandling måste genomföras, om beställningen inte innebär att värdet av
kontraktet ökar med mer än 50 procent och under förutsättning att

1. beställningen har blivit nödvändig,
2. leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och
3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betyd-

ligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.

Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begräns-

ningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning.

Oförutsebara omständigheter

12 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om

behovet av ändringen beror på omständigheter som den upphandlande myn-
digheten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet att tilldela kon-
traktet eller att ingå ramavtalet. En sådan ändring får dock inte

background image

64

SFS 2016:1145

1. medföra att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras,

eller

2. innebära att värdet av kontraktet eller ramavtalet ökar med mer än

50 procent.

Om flera på varandra följande ändringar genomförs, ska begränsningen i

fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild ändring.

Byte av leverantör

13 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts

ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om

1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leveran-

törens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sam-
manslagningar, förvärv eller insolvens, och

2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den

ursprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av
kontraktet eller ramavtalet.

Ett byte av leverantör enligt första stycket förutsätter att den nya leveran-

tören inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket och att den
uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i den ursprungliga upphand-
lingen enligt 14 kap. 1–5 §§.

En underleverantör till leverantören får utan en ny upphandling också

inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leveran-
tören, myndigheten och underleverantören.

Ändringar som inte är väsentliga

14 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling trots

att ändringen inte omfattas av bestämmelserna i 9–13 §§, om ändringen inte
är väsentlig.

En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den
1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphand-

lingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud,
att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leveran-
törer skulle ha deltagit i upphandlingen,

2. innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till

förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramav-
talet,

3. medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt,

eller

4. innebär byte av leverantör.

Beräkning av kontraktets eller ramavtalets värde före en ändring

15 §

Vid tillämpning av 9, 11 och 12 §§ ska kontraktets eller ramavtalets

värde före ändringen beräknas i enlighet med en indexeringsklausul, om en
sådan ingår i kontraktet eller ramavtalet.

background image

65

SFS 2016:1145

Annonsering om ändring av kontrakt eller ramavtal

16 §

En upphandlande myndighet som har ändrat ett kontrakt eller ett ram-

avtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonsen.

Avslutande av kontrakt och ramavtal

17 §

En upphandlande myndighet ska se till att kontrakt och ramavtal som

ingås efter upphandling enligt denna lag innehåller villkor som gör det möj-
ligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet, om

1. det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 9–14 §§,
2. leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att

ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 §
och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen, eller

3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördra-

get om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige,
genom att låta den upphandlande myndigheten ingå kontraktet eller ramavta-
let, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Euro-
peiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upp-
hävande av direktiv 2004/18/EG.

Villkoren för att avsluta kontraktet eller ramavtalet ska anges i något av

upphandlingsdokumenten.

18 kap. Projekttävlingar

Tillämpningsområdet

1 §

Detta kapitel gäller projekttävlingar som

1. ingår i en upphandling av en tjänst, eller
2. innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser.

Annonsering

2 §

En upphandlande myndighet som avser att anordna en projekttävling

ska informera om tävlingen genom en annons. Om myndigheten har för avsikt
att därefter genomföra en upphandling enligt bestämmelserna om förhandlat
förfarande utan föregående annonsering, ska det anges i annonsen om täv-
lingen. Myndigheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning av täv-
lingsbidragen som den avser att använda.

Myndigheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen

senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

Urval av deltagare

3 §

En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den

upphandlande myndigheten ska i annonsen ange kriterierna för urvalet av del-

background image

66

SFS 2016:1145

tagare. Antalet tävlingsdeltagare som bjuds in ska vara så stort att effektiv
konkurrens uppnås.

Rätten att delta i en projekttävling får inte begränsas till enbart fysiska eller

juridiska personer med hänvisning till att lagstiftningen i den medlemsstat där
projekttävlingen anordnas skulle kräva det.

Juryn och dess sammansättning

4 §

En jury ska utse vinnande bidrag i en projekttävling. Juryn ska bestå av

fysiska personer som är opartiska och oberoende i förhållande till deltagarna i
tävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta
i en projekttävling, ska minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsva-
rande kvalifikationer.

Förfarandet i juryn

5 § När ett tävlingsbidrag presenteras för juryn får det inte framgå vem som
har lämnat det. Anonymiteten ska gälla fram till dess att juryn har lämnat sitt
yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får juryn endast beakta de kriterier för bedömning av

tävlingsbidragen som angetts i annonsen om projekttävlingen.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor i

syfte att klargöra projektets alla aspekter. Fullständiga protokoll ska upprättas
över dialogen mellan ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna.

Juryns beslut

6 §

Juryn ska vara självständig i sina beslut och yttranden. Den ska rang-

ordna tävlingsbidragen i en rapport som undertecknas av samtliga jurymed-
lemmar. Rapporten ska innehålla en motivering till rangordningen samt de
kommentarer och klargöranden som det kan finnas behov av att göra.

19 kap. Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av
tjänster enligt bilaga 2

Tillämpningsområdet

1 §

Detta kapitel gäller för

1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det trös-

kelvärde som avses i 5 kap. 1 eller 2 §, och

2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2.

Tillämpliga bestämmelser

2 §

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas

– 1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner),
– 2 kap. (blandad upphandling),
– 3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde),
– 4 kap. (allmänna bestämmelser), utom 6 och 7 §§ om begränsning av an-

talet anbudssökande som får lämna anbud, 10–12 §§ om val av anbud samt
13–17 §§ om tilldelning av ett kontrakt i separata delar,

background image

67

SFS 2016:1145

– 7 kap. (ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling),

utom 14–23 §§ om gemensam upphandling med myndighet från annan med-
lemsstat,

– 8 kap. 1–14 §§ (dynamiska inköpssystem), utom 6 § om ändringar i gil-

tighetstiden, 8 och 11 §§ om tidsfrister samt 12 och 13 §§ om tilldelning av
kontrakt och egen försäkran av leverantörer,

– 9 kap. 6 § (uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska speci-

fikationer),

– 9 kap. 12–15 §§ (märkning),
– 14 kap. 2 § (behörighet att utöva yrkesverksamhet),
– 17 kap. 1 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
– 20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
– 21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
– 22 kap. (tillsyn).

3 §

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även bestämmelserna om

konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 6 och 7 §§, 6 kap. 1 § 5 och 20–29 §§,
10 kap. 9 och 10 §§ och 11 kap. 3 §.

Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde

uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även
bestämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1–5 och 7–11 §§, om
annonsering i 10 kap. 1, 2 och 4 §§ och om individuella rapporter i 12 kap.
15 och 16 §§.

Definitioner som gäller för detta kapitel

4 §

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss

form.

5 §

Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har

rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande
myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

6 §

Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt

att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder
vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får
förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Upphandlingsförfaranden

7 §

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat för-

farande, urvalsförfarande eller, vid ett dynamiskt inköpssystem, genom ett
selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 §. Vid ett förenklat förfarande eller ett
urvalsförfarande får en elektronisk auktion genomföras enligt 8 kap. 15–
27 §§.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 3 §, användas om inte förenk-

lat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till

högst 28 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för
en upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet
vid upphandling av varor och tjänster. Vidare får direktupphandling användas

background image

68

SFS 2016:1145

i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande
utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten ska besluta riktlinjer
för användning av direktupphandling.

Beräkning av värdet av en upphandling

8 §

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska

betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå
bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om

de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta direktupp-

handlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Annonsering

9 §

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande myndigheten begära an-

bud genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande myndigheten publicera en

ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är all-
mänt tillgänglig. Myndigheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer
som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av
det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens
ska uppnås.

En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska

publicera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas,
som är allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig i databasen under
hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid.

10 §

En upphandlande myndighet får publicera annonser om upphandlingar

på det sätt som gäller för upphandlingar enligt 10 kap.

Innehåll i en annons

11 §

En annons om upphandling enligt 9 § ska innehålla uppgift om före-

målet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande myndig-
heten.

En myndighet som avser att reservera deltagandet i en upphandling enligt

4 kap. 18 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphandlingen ska genomföras
enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

12 §

Vid förenklat förfarande ska annonsen om upphandling innehålla upp-

gift om

1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla upp-

gift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas,

background image

69

SFS 2016:1145

2. den dag då ansökan senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Annonsering om tilldelning av kontrakt genom direktupphandling

13 §

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom

direktupphandling får informera om sin avsikt genom en annons i en elektro-
nisk databas som är allmänt tillgänglig.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om innehållet i en annons enligt denna paragraf.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

14 §

Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering enligt 9 § med

elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upp-
handlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internet-
adress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument en-

ligt första stycket, ska annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång
till dokumentet på något annat sätt.

Första och andra styckena gäller även när den upphandlande myndigheten

annonserar om upphandling enligt 10 kap.

Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

15 §

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med

ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansök-
ningar får dock aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag då ansöknings-
inbjudan blev publicerad enligt 9 § andra eller tredje stycket.

Vid ett dynamiskt inköpssystem ska inte några tidsfrister gälla för anbuds-

ansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första specifika
upphandlingen skickats.

Kommunikation

16 §

Bestämmelserna i 12 kap. 1–9 §§ och 10 § första stycket gäller vid

upphandling som avses i detta kapitel. Bestämmelserna i 12 kap. 1–5 §§ gäl-
ler dock inte vid direktupphandling.

Öppnande av anbud

17 §

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbuds-

tidens utgång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den
upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteck-
ning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en
anbudsgivare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare
närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

background image

70

SFS 2016:1145

Kontroll och uteslutning av leverantörer

18 §

En leverantör ska uteslutas från deltagande i en upphandling i enlighet

med det som föreskrivs i 13 kap. 1 §.

En leverantör får uteslutas enligt 13 kap. 2 och 3 §§.
När en fråga om uteslutning utreds ska 15 kap. 7–9 §§ tillämpas.
En upphandlande myndighet som av leverantören begär upplysningar om

förhållanden som avses i första och andra styckena ska i något av upphand-
lingsdokumenten eller begäran om upplysningar ange på vilket sätt leveran-
tören kan lämna upplysningarna.

19 §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina skyldigheter avse-

ende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i Sverige enligt
13 kap. 2 § ska den upphandlande myndigheten inhämta uppgifter om detta
från behörig myndighet.

Begränsad kontroll

20 §

En upphandlande myndighet får begränsa kontrollen av sådana hand-

lingar som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska ges skälig tid att
komma in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska handlingarna begäras in och kontrolleras när

det gäller den eller de anbudsgivare som myndigheten avser att bjuda in till
förhandling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som
myndigheten avser att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska
göras innan anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om
tilldelningsbeslutet enligt 29 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska handling-

arna begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som myn-
digheten avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.

Egen försäkran och kontroll av leverantörer vid dynamiska
inköpssystem

21 §

En leverantör som ansöker om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

får också lämna en egen försäkran om att det inte finns grund enligt 18 § för
att utesluta leverantören och att leverantören uppfyller de krav som den upp-
handlande myndigheten har ställt.

Den upphandlande myndigheten får när som helst under det dynamiska

inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som delta-
gare i systemet lämnar in en ny sådan egen försäkran som avses i första
stycket.

Innan den upphandlande myndigheten tilldelar ett kontrakt enligt det dyna-

miska inköpssystemet, ska myndigheten från den leverantör som den avser att
tilldela kontraktet begära in och kontrollera de uppgifter som ligger till grund
för en sådan egen försäkran som avses i första stycket. Leverantören ska ges
skälig tid att komma in med de begärda handlingarna.

background image

71

SFS 2016:1145

Prövning av anbudsansökningar och anbud

22 §

En upphandlande myndighet ska pröva alla anbudsansökningar och an-

bud som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 18 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

23 §

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa

andra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtag-
ande från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer
att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Tilldelning av kontrakt

24 §

En upphandlande myndighet ska tilldela den leverantör ett kontrakt

vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvär-

deras på någon av följande grunder:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.
Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för

utvärdering av anbud som den avser att använda.

25 §

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden bästa

förhållandet mellan pris och kvalitet, ska den bedöma anbudet utifrån kriterier
som har anknytning till det som ska anskaffas.

När en upphandlande myndighet utvärderar ett anbud på grunden kostnad,

ska myndigheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet,
såsom en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller
byggnadsverket.

26 §

När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris

och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får
viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska myndigheten i stället beakta dem genom

en prioritetsordning.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldel-

ningskriterierna ska viktas inbördes.

Onormalt låga anbud

27 §

Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande

myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden.

Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsstäl-

lande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

Myndigheten ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att det

onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämp-
liga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

background image

72

SFS 2016:1145

Information till leverantörer

28 §

En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna

kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar
före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god
tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i
upphandlingsförfarandet.

29 §

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog

och dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande myndigheten snarast
möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de be-
slut som avses i 12 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som avses i
12 kap. 13 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten, när beslut om

leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast
möjligt.

En sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket

innebär inte att ett anbud förfaller.

Dokumentation

30 §

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en

upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndig-
hetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Första stycket gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000

kronor.

31 §

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet som inte omfattas
av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet på

betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande
beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, samman-
ställningar, en individuell rapport enligt 12 kap. 15 §, sådana dokument som
avses i 30 § och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år
från den dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ram-

avtal som har ingåtts efter upphandling enligt detta kapitel. Kontraktet eller
ramavtalet ska bevaras åtminstone under sin löptid.

Tillgång till kontrakt

32 §

I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna

handlingars offentlighet. För en upphandlande myndighet som inte ska
tillämpa de bestämmelserna gäller 33 §.

33 §

En upphandlande myndighet ska på begäran av en berörd leverantör

lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kontrakt som avser tjänster av sådant
slag som anges i bilaga 2 och som bevaras enligt 31 § tredje stycket, om kon-
traktet ingåtts till ett värde av minst 1 000 000 euro.

I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 20–24 §§.

background image

73

SFS 2016:1145

Projekttävlingar

34 §

Bestämmelserna i 18 kap. 1 och 3–6 §§ gäller även för projekttävlingar

vars värde understiger det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, om tävlingens
värde överstiger det värde som anges i 7 § tredje stycket.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 7 § tillämpas. En projekttävling

ska annonseras enligt 9, 11 och 12 §§.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhandlingar.

20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 §

Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse

om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § och
underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande
myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att
underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre

avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter
utgången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 §

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 6 kap. 12–19 §§,

2. vid tilldelning av kontrakt med förnyad konkurrensutsättning inom ett

ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,

3. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem, eller
4. vid direktupphandling enligt 19 kap. 7 § tredje stycket.

Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående
annonsering

3 §

Vid annonsering enligt 10 kap. 5 § eller 19 kap. 13 § får den upphand-

lande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annon-
sen publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma

att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och

background image

74

SFS 2016:1145

2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndig-

het och en leverantör.

Behörig domstol

5 §

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars

domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överprövning av en upphandling

6 §

Om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon av de grund-

läggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag
och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada,
ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas
först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den

upphandlande myndigheten och en leverantör.

7 §

Om den upphandlande myndigheten under pågående överprövning av

en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på
yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med
13–15 §§.

Förlängd avtalsspärr

8 §

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsät-

ter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvaltnings-
rätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §

När avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller, får rätten besluta att den

upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägen-

het som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle
kunna drabba leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmän-

intresset och övriga berörda intressen.

Tiodagarsfrist

10 §

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltnings-
rätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,

får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett

background image

75

SFS 2016:1145

beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal
inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till

förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §.

12 §

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den
upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en under-
rättelse om beslutet och angett skälen för beslutet.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om över-
prövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det
att underrättelsen skickades ut.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande

myndighet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 §

eller 19 kap. 9 § när det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling
enligt 19 kap.,

2. efter en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7

eller 8 § samt 9 § utan att de villkor har följts som framgår av de paragraferna
eller av det ramavtal som ligger till grund för konkurrensutsättningen och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada,
eller

3. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.

10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestäm-

melserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller
tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om till-
delningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § första
stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläg-
gande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har
överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada.

14 §

Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska

rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet
enligt 13 § är uppfyllda.

15 §

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet efter en förnyad

konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 eller 8 §, om den upp-

background image

76

SFS 2016:1145

handlande myndigheten skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet enligt
12 kap. 12 § första stycket samt iakttagit en avtalsspärr enligt 1 §,

2. på avtal som har slutits av en upphandlande myndighet enligt ett dyna-

miskt inköpssystem, om den upphandlande myndigheten skickat en underrät-
telse om tilldelningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § första stycket, samt iakttagit
en avtalsspärr enligt 1 §, eller

3. om en upphandlande myndighet genom annons enligt 10 kap. 5 § eller

19 kap. 13 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtals-
spärren enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras innan något annat har

bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägen-

het som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle
kunna drabba leverantören. Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till använ-
darnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 §

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat

följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 4 §,

eller

2. den upphandlande myndigheten skriftligen har underrättat anbudssökan-

dena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en samman-
fattning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

Beräkning av vissa tider

18 §

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister

enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 §

En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna

lag ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en leverantör som har del-

tagit i en upphandling för kostnader den har haft för att förbereda anbud och i

background image

77

SFS 2016:1145

övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna
lag menligt har påverkat leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet.

21 §

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och
en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som
har fått laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

21 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet

ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna
om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 20 kap. 14 §, eller

3. myndigheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonse-

ring enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9 §.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att

en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en

upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 §

En ansökan om att en upphandlande myndighet ska betala upphand-

lingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upp-
handlande myndigheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst

10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphandlingens
värde enligt 5 kap. eller 19 kap. 8 §.

5 §

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det

finns synnerliga skäl.

background image

78

SFS 2016:1145

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har fått laga kraft.

7 §

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått
laga kraft.

Om ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom

de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Betalning av avgift

8 §

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 §

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom

30 dagar från det att avgörandet om avgiften har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda

avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet be-

träffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgö-
randet har fått laga kraft.

22 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §

En myndighet ska utöva tillsyn över upphandling enligt denna lag.

2 §

Tillsynsmyndigheten får från en upphandlande myndighet eller från den

som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet inhämta
upplysningar som är nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om det behövs på
grund av brådska, materialets omfång eller något annat förhållande, får upp-
lysningarna inhämtas genom besök hos den upphandlande myndigheten.

3 §

En upphandlande myndighet är skyldig att tillhandahålla de upplys-

ningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn. Detsamma gäller den
som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet.

Föreläggande

4 §

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn

enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller

background image

79

SFS 2016:1145

den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet att
lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av hand-
lingen.

5 §

Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den förvaltnings-

rätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist. När
ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 11–18 §§ tillämpas även på förhållanden som

avser tiden före ikraftträdandet.

3. Genom lagen upphävs lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
4. Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som har påbör-

jats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

80

SFS 2016:1145

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

45

Byggverk-
samhet

Denna huvudgrupp omfattar:
– nybyggnad, renovering och
normal reparation

45.1

Mark- och
grundarbeten

45.11

Rivning av
hus; mark-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– rivning och rasering av byggna-
der och andra anläggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schaktning, depo-
nering, nivellering av byggplatser,
dikesgrävning, bergrensning,
sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbets-
platser:
– avtäckning samt annat iordning-
ställande av ägor och platser som
innehåller mineraler

Denna undergrupp omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45.12

Markunder-
sökning

Denna undergrupp omfattar:
– provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för geo-
fysiska, geologiska eller liknande
ändamål

Denna undergrupp omfattar inte:
– borrning av källor för produktion
av råpetroleum eller naturgas, se
11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgas-
fält, utförande av geofysiska, geo-
logiska och seismiska undersök-
ningar, se 74.20

45.2

Bygg- och
anläggnings-
arbeten

45.21

Uppförande
av hus och
andra bygg-
nadsverk

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av alla slags byggna-
der, byggande av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad o.d.
– broar, inklusive sådana för upp-
höjda vägar, viadukter, tunnlar och
tunnelbanor

background image

81

SFS 2016:1145

– rörledningar för fjärrtransport,
fjärrnät för el och telekommunika-
tion
– rörledningar i tätort, tätortsnät
för el och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga bygg-
nader

Denna undergrupp omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetro-
leum- och naturgasutvinning,
se 11.20
– uppförande av kompletta monte-
ringsfärdiga byggnader av egentill-
verkade delar av annat material än
betong, se huvudgrupperna 20, 26
och 28
– anläggning av stadion, simbas-
sänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsan-
läggningar, exklusive uppförande
av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader,
se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande,
se 74.20

45.22

Takarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering

45.23

Anläggning
av vägar,
flygfält och
idrottsan-
läggningar

Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av vägar, gator samt
andra kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och land-
ningsbanor på flygfält
– anläggning av stadion, simbas-
sänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsan-
läggningar, exklusive uppförande
av byggnader
– målning av vägmarkeringar och
markeringar på parkeringsplatser

Denna undergrupp omfattar inte:
– förberedande markarbeten,
se 45.11

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

82

SFS 2016:1145

45.24

Vattenbygg-
nad

Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbe-
ten, småbåtshamnar (marinor),
slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– bygg- eller anläggningsverk-
samhet som är specialiserad inom
något för olika slags konstruktio-
ner gemensamt område och fordrar
specialistkompetens eller special-
utrustning:
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brun-
nar, schaktsänkning
– uppförande av icke egentillver-
kade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar, inklusive uthyrning av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar
– uppförande av skorstenar och
industriugnar

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställ-
ningar utan resning och nedmonte-
ring, se 71.32

45.3

Bygginstalla-
tioner

45.31

Elinstallatio-
ner

Denna undergrupp omfattar:
installation i byggnader och andra
anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.

45.32

Isolerings-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och an-
dra anläggningar av värme-, ljud-
eller vibrationsisolering

Denna undergrupp omfattar inte:
– impregnering, se 45.22

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

83

SFS 2016:1145

45.33

VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och an-
dra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrust-
ning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och
luftkonditioneringsutrustning
inklusive ledningar
– sprinklersystem

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av elvärmesystem,
se 45.31

45.34

Andra bygg-
installationer

Denna undergrupp omfattar:
– installation av belysnings- och
signalsystem till vägar, järnvägar,
flygfält och hamnar
– installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45.4

Slutbehand-
ling av bygg-
nader

45.41

Puts-, fasad-
och stucka-
törsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– anbringande på byggnader och
andra anläggningar av invändig
eller utvändig puts och stuck inklu-
sive närstående basmaterial för
putsning

45.42

Byggnads-
snickeriarbe-
ten

Denna undergrupp omfattar:
– installation av icke egentillver-
kade dörrar, fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med fast inred-
ning, trappor, butiksinredning o.d.,
av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom
arbete med tak, väggbeklädnader
av trä och flyttbara skiljeväggar

Denna undergrupp omfattar inte:
– läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, se 45.43

45.43

Golv- och
väggbelägg-
ningsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– läggning, uppsättning eller fast-
sättning i byggnader och andra an-
läggningar av:
– vägg- eller golvplattor av kera-
miskt material, betong eller hug-
gen sten
– parkett och andra golvbelägg-
ningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av
linoleum, inklusive av gummi eller
plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller
skiffergolv eller -väggar
– tapeter

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

84

SFS 2016:1145

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– invändig och utvändig målning
av byggnader
– målning av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.
– installation av glas, speglar etc.

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42

45.45

Annan slut-
behandling
av byggna-
der

Denna undergrupp omfattar:
– installation av privata simbas-
sänger
– rengöring med ånga, blästring
och liknande behandling av fasa-
der
– annan slutbehandling av byggna-
der

Denna undergrupp omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader
och andra konstruktioner, se 74.70

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner
med förare

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner
med förare

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anlägg-
ningsmaskiner samt -utrustning
utan förare, se 71.32

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

85

SFS 2016:1145

Bilaga 2

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Beskrivning CPV-kod

Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster

75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0 (Tillhandahållande av
hemtjänstpersonal)
79624000-4 (Förmedling av vård-
personal)
79625000-1 (Förmedling av läkare)
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8 (Privata hushåll med
anställd personal)
Från 98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal
för enskilda, kontorspersonal för
enskilda, Tillfällig personal för hus-
håll och Hemtjänst).

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration, hälso-
vårdsförvaltning och administration
avseende kultur

85321000-5
85322000-2
75000000-6 (Offentlig förvaltning,
försvar och socialförsäkringstjänster)
75121000-0
75122000-7
75124000-1
Från 79995000-5 till 79995200-7
Från 80000000-4 (Undervisning och
utbildning) till 80660000-8
Från 92000000-1 till 92700000-8
79950000-8 (Tjänster för organise-
ring av utställningar, mässor och
kongresser)
79951000-5 (Organisering av semi-
narier)
79952000-2 (Evenemang)
79952100-3 (Anordnande av kultur-
evenemang)
79953000-9 (Festivalarrangemang),
79954000-6 (Festarrangemang)

background image

86

SFS 2016:1145

79955000-3 (Anordnande av mode-
visningar)
79956000-0 (Anordnande av mässor
och utställningar)

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9

Bidragstjänster

75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1

Andra samhälleliga och personliga
tjänster, inklusive fackförenings-
tjänster, tjänster utförda av politiska
organisationer, tjänster tillhanda-
hållna av ungdomsorganisationer
och andra medlemsorganisations-
tjänster

98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3

Tjänster i samband med religions-
utövande

98131000-0

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000-1 till 55410000-7
Från 55521000-8 till 55521200-0
(55521000-8 Catering för privata
hushåll,
55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200-0 Måltidsleveranser)
55520000-1 Catering
55522000-5 Catering för transport-
företag,
55523000–2 Catering för övriga
företag eller övriga institutioner
55524000-9 Skolbespisning
55510000-8 Matsalstjänster
55511000-5 Matsalstjänster och
övrig kafeteriaverksamhet för
särskild kundgrupp,
55512000-2 Drift av matsal
55523100-3 Servering av skolmål-
tider

Beskrivning CPV-kod

background image

87

SFS 2016:1145

Juridiska tjänster, i den mån de inte
är undantagna enligt 3 kap. 22 och
23 §§ denna lag

Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5

Övrig statsförvaltning och statliga
tjänster

Från 75100000-7 till 75120000-3
75123000-4
Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster, tjänster
för allmän säkerhet och räddnings-
tjänster, i den mån de inte är undan-
tagna enligt 3 kap. 26 § denna lag

Från 75231210-9 till 75231230-5
Från 75240000-0 till 75252000-7
794300000-7
98113100-9

Undersöknings- och säkerhetstjäns-
ter

Från 79700000-1 till 79721000-4
(Undersöknings- och säkerhetstjäns-
ter, Säkerhetstjänster, Larmövervak-
ningstjänster, Vakttjänster, Övervak-
ningstjänster, Eftersökning, Upp-
spårning av försvunna, Patrullering,
Utfärdande av id-kort, Utredning och
Detektivtjänster)
79722000-1 (Grafologi)
79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna
av exterritoriala organisationer och
organ)
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och
organ).

Posttjänster

64000000-6 (Post- och telekommu-
nikationstjänster)
64100000-7 (Post- och budtjänster)
64110000-0 (Postgång)
64111000-7 (Posttjänster för tid-
ningar och tidskrifter)
64112000-4 (Posttjänster för brev)
64113000-1 (Posttjänster för paket)
64114000-8 (Postkassörstjänster)
64115000-5 (Förhyrning av postbox)
64116000-2 (Poste restantetjänster)
64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)
71550000-8 (Smedtjänster)

Beskrivning CPV-kod

background image

88

SFS 2016:1145

Bilaga 3

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen gäller följande definitioner:

1. Tekniska specifikationer i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt:

samtliga tekniska föreskrifter, i synnerhet de som anges i upphandlings-
dokumenten och som anger de egenskaper som krävs av ett material, en
produkt eller en vara för att det eller den ska lämpa sig för den av den upp-
handlande myndigheten planerade användningen. Dessa egenskaper om-
fattar miljö- och klimatprestanda, formgivning för alla användningsområ-
den (inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning), be-
dömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensio-
ner, inbegripet förfaranden för kvalitetssäkring, terminologi, symboler,
provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering,
bruksanvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder i
alla faser av byggentreprenadens livscykel. De innefattar även bestämmel-
ser om projektering och kostnadsberäkning, provnings- och kontrollregler,
villkoren för att byggentreprenaden ska godkännas, tekniken eller meto-
derna för byggverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som
den upphandlande myndigheten i enlighet med allmänna eller särskilda
förordningar kan föreskriva i fråga om den fullbordade byggentreprenaden
samt om ingående material eller delar.

2. Teknisk specifikation i fråga om offentliga tjänste- eller varukontrakt: en

specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller
en tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och klimatprestanda,
formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning) och bedömning av överensstämmelse,
bruksegenskaper, produktens användningsområde, säkerhet eller dimen-
sioner, inbegripet sådana krav som avser varubeteckning, terminologi,
symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och
etikettering, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktions-
metoder i alla faser av varans eller tjänstens livscykel liksom förfaranden
vid bedömning av överensstämmelse

3. Standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardise-

ringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning, med vilken över-
ensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:

internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt

standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standar-

diseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardi-

seringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

4. Europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning av en bygg-

produkts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i enlighet
med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars
2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggpro-

background image

89

SFS 2016:1145

dukter i lydelsen enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr
574/2014.

5. Gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation på IKT-området

som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets
och Rådets förordning (EU) 1025/2012 om europeisk standardisering, i
den ursprungliga lydelsen.

6. Teknisk referens: ett dokument, med undantag för europeiska standarder,

som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med för-
faranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016