SFS 2016:1145 Lag om offentlig upphandling

161145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om offentlig upphandling;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 §

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. � Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
2 kap. � Blandad upphandling
3 kap. � Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. � Allmänna bestämmelser
5 kap. � Tröskelvärden
6 kap. � Upphandlingsförfaranden
7 kap. � Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. � Elektroniska metoder för upphandling
9 kap. � Tekniska krav
10 kap. � Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
11 kap. � Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap. � Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap. � Uteslutning av leverantörer
14 kap. � Kvalificering
15 kap. � Egen försäkran och utredning om leverantörer
16 kap. � Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
17 kap. � Fullgörande av kontrakt
18 kap. � Projekttävlingar
19 kap. � Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster

enligt bilaga 2

20 kap. � Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. � Upphandlingsskadeavgift
22 kap. � Tillsyn

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga
lydelsen, och Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning
av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och
bygg- och anläggningsarbeten, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/66/EG.

SFS 2016:1145

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1145

Till lagen hör följande bilagor:
Bilaga 1 � Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 � Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Bilaga 3 � Definitioner av vissa tekniska specifikationer

Offentlig upphandling

2 §

Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande

myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som
vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom till-
delning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttäv-

ling. Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 19 §.

Andra lagar om upphandling

3 §

Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (2016:1146) om upp-

handling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet.

Tröskelvärden

4 §

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling upp-

går till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen
eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling un-

derstiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämp-
ning av 19 kap.

Tillämpningsområdet i särskilda situationer

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 §

Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 eller 73430000-5, om

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten i den

egna verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndighe-

ten.

Kontrakt som subventioneras med mer än hälften av en upphandlande
myndighet

6 §

Denna lag ska tillämpas på kontrakt som upphandlas av någon annan än

en upphandlande myndighet eller av en upphandlande myndighet för någon
annans räkning, om

background image

3

SFS 2016:1145

1. mer än hälften av kostnaden för kontraktet täcks av direkta bidrag från

en upphandlande myndighet,

2. kontraktets värde beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som avses i

5 kap. 2 §, och

3. kontraktet avser
a) en byggentreprenad som avser sådana anläggningsarbeten som anges i

bilaga 1,

b) en byggentreprenad som avser uppförande av sjukhus, anläggningar för

sport, rekreation och fritid, skol- eller universitetsbyggnader eller byggnader
för administrationsändamål, eller

c) tjänster som har samband med ett byggentreprenadkontrakt som avses

i a eller b.

En upphandlande myndighet som lämnar ett sådant bidrag ska se till att be-

stämmelserna i denna lag tillämpas om kontraktet upphandlas av någon annan
än myndigheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

7 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I

bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 1 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 19 §
Direktupphandling i 19 kap. 4 §
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §
Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §
Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 30�31 §§
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4�6§§
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 12�19 §§
Intern upphandling i 3 kap. 11�16 §§
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 20�21 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 20 §
Märkning i 9 kap. 12 §
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §
Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §
�ppet förfarande i 6 kap. 2 §.

Definitioner

8 §

Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits

att delta i

1. ett selektivt förfarande,
2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
4. en konkurrenspräglad dialog,

background image

4

SFS 2016:1145

5. ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, eller
6. ett urvalsförfarande.

9 §

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnads-

verk, eller

3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en

upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över typen av
byggnadsverk eller över projekteringen.

10 §

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk
funktion.

11 §

Med central upphandlande myndighet avses en statlig myndighet och

en sådan upphandlande myndighet som anges i bilaga I till direktiv 2014/24/
EU.

12 §

Med direktiv 2014/24/EU avses Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om
upphävande av direktiv 2004/18/EG, i den ursprungliga lydelsen.

13 §

Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling

och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radio-
vågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

14 §

Med inköpscentral avses en upphandlande myndighet som stadig-

varande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande

myndigheter, eller

2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller

byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.

15 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera

leverantörer, och

2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av

byggentreprenad.

16 §

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor

eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

17 §

Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveck-

ling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaff-
ning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens
eller användningens slut.

background image

5

SFS 2016:1145

18 §

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodo-

ser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

19 §

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som

anordnas av en upphandlande myndighet i syfte att förvärva en ritning eller en
projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

20 §

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphand-

lande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren
i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

21 §

Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av

andra tjänster än de som avses i 9 §.

22 §

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-

dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
2. offentligt styrt organ som avses i 18 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt

1, eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

23 §

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphand-

lande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upp-
handlingen.

24 §

Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller

hyrköp av en vara. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta
kompletterande monterings- och installationsarbeten.

2 kap. Blandad upphandling

Blandade kontrakt

1 §

Med ett blandat kontrakt avses

1. ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster

eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller

2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels

annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första stycket

2 regleras i 3�12 §§.

background image

6

SFS 2016:1145

Blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag

2 §

Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla

regleras i denna lag ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestäm-
melserna för det slag av upphandling som är huvudföremålet för kontraktet.

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster ska huvudföre-

målet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna
eller tjänsterna.

För ett blandat kontrakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2 och

andra tjänster ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de upp-
skattade värdena för tjänsterna.

Blandade kontrakt som regleras såväl i denna lag som av andra
bestämmelser

Blandade kontrakt med inslag av upphandling enligt lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna

3 §

Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna

lag och upphandling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna, avgör 2 kap. 11�27 §§ i lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet.

Delbara och odelbara blandade kontrakt

4 §

Ett delbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som kan

särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 5�11 §§.

Ett odelbart blandat kontrakt är ett kontrakt där det ingår delar som inte kan

särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behandlas i 12 §.

Tilldelning av delbara blandade kontrakt

5 §

Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i

denna lag och upphandling som inte regleras i denna lag, får den upphand-
lande myndigheten tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Myndig-
heten får också tilldela ett enda kontrakt.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt

6 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som separata kontrakt, ska de bestämmelser som gäller för varje separat kon-
trakt tillämpas för det kontraktet.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt

7 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt, ska denna lag tillämpas på kontraktet, om inte något
annat följer av 8�11 §§.

background image

7

SFS 2016:1145

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
koncessioner

8 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor, tjänster
eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling som reg-
leras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kontraktet till-
delas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i denna lag beräknas uppgå till
minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.

2. bestämmelserna i 19 kap. i denna lag, om värdet av den del av kontraktet

som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som ska tilläm-
pas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den del som avser konces-
sioner beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om
upphandling av koncessioner.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
försvars- eller säkerhetsaspekter

9 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt får kontraktet tilldelas utan tillämpning av denna lag
om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om kontraktet
också avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.

10 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kon-

trakt som ett enda kontrakt och det till en del avser upphandling som regleras
i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får
myndigheten välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i
antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområ-
det.

11 §

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder och inte i syfte att undvika att
bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag el-
ler lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet blir
tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

12 §

Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser

som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget,

får den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet utan tillämpning av
denna lag. Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får

background image

8

SFS 2016:1145

myndigheten tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i an-
tingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling inom försörjningssektorerna

1 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1. omfattas av lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-

rerna, eller

2. är undantagen enligt 3 kap. 4, 10 eller 24 § lagen om upphandling inom

försörjningssektorerna.

Vissa tjänster som är posttjänster närstående

2 §

Denna lag gäller inte för en upphandling som genomförs av en upphand-

lande myndighet som tillhandahåller posttjänster enligt 2 kap. 6 § lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, om kontraktet av-
ser

1. adresshanteringstjänster, överföring av registrerad e-post, säker elektro-

nisk överföring av kodade dokument eller liknande tjänster, om tjänsterna har
anknytning till och utförs helt med elektroniska medel,

2. tjänster som avser postanvisningar, girobetalningar eller finansiella

tjänster som omfattas av CPV-koderna 66100000-1 till 66720000-3, eller av
3 kap. 30 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna,

3. filatelitjänster, eller
4. tjänster där fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra

tjänster som inte är posttjänster (logistiktjänster).

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

3 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § lagen om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet.

4 §

�ven om en upphandling eller en projekttävling inte är undantagen en-

ligt 3 §, ska denna lag inte gälla för upphandlingen eller projekttävlingen, om

1. skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan säkerställas

om upphandlingen eller projekttävlingen genomförs enligt denna lag, eller

2. en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande myndighet

tillhandahåller information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga
säkerhetsintressen.

5 §

Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet

eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga
intressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling
eller en projekttävling enligt denna lag.

background image

9

SFS 2016:1145

Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst

6 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att

1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har

samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Upphandling enligt vissa internationella regler

7 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som be-

rör försvars- eller säkerhetsintressen och som en upphandlande myndighet är
skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaran-
den, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan

någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande parterna,

2. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som avser stationering

av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3. av en internationell organisation.

8 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande myndighet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser
om upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella rättsliga skyl-

digheter och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan,
för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller

2. av en internationell organisation.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut

9 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande myndighet genomför enligt upphandlingsregler som har fast-
ställts av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut
när upphandlingen eller projekttävlingen helt finansieras av den organisatio-
nen eller det institutet.

Om upphandlingen eller projekttävlingen till största delen finansieras av en

internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna
komma överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

10 §

Denna lag gäller inte för ett tjänstekontrakt som en upphandlande myn-

dighet tilldelar en annan upphandlande myndighet som på grund av lag eller
annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten.

background image

10

SFS 2016:1145

Intern upphandling

11 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är

en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen
(1991:900), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12�16 §§.

12 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsva-

rande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller
organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll enligt första stycket 1

om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och vik-
tiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller ge-
mensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på
samma sätt av myndigheten.

13 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande

myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndig-
heterna utövar över sina egna förvaltningar,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer el-
ler organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som

avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndig-

heter,

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpar-

tens strategiska mål och viktiga beslut, och

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas

intressen.

14 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som

motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande mot-
parten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som
själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

background image

11

SFS 2016:1145

15 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar

den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och
den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande perso-
nen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt
kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av den kon-
trollerande personen.

16 §

Verksamhetsandelen enligt 12 § första stycket 2, 13 § första stycket 2,

14 § första stycket 2 och 15 § första stycket 2 ska bestämmas på grundval av
den genomsnittliga totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och bygg-
entreprenader under de tre år som föregår tilldelningen eller på grundval av
ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma
tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter

17 §

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphand-

lande myndigheter, om

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samar-

bete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som
myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas gemen-
samma mål,

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med all-

mänintresset, och

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av

den verksamhet som berörs av samarbetet.

18 §

Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den

upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga
om varor, tjänster och byggentreprenader avseende de verksamheter som har
omfattats av samarbetet under de tre åren som föregår tilldelningen eller på
grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter
under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

background image

12

SFS 2016:1145

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

Förvärv av fastighet m.m.

19 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,

arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt
till fastighet.

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en

fastighet. Det som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad som
tillhör någon annan än ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggna-
den som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens
ägare.

Radio- och tv-området

20 §

Denna lag gäller inte för upphandling

1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som avser an-

skaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial
avsett för medietjänster, eller

2. som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området som

ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen

(2010:696).

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

21 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser skiljemanna- eller för-

likningsuppdrag.

Vissa juridiska tjänster

22 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser biträde till en klient av

en advokat

1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,
2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk

myndighet, eller

3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en dom-

stol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför

ett sådant förfarande, eller när det finns en påtaglig indikation för och är
mycket sannolikt att den sak som rådgivningen gäller kommer att bli föremål
för ett sådant förfarande.

23 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som

måste tillhandahållas av notarius publicus,

2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god

man,

3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol

eller som enligt lag har till uppgift att utföra särskilda uppdrag under överin-
seende av domstol, eller

4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.

background image

13

SFS 2016:1145

Vissa finansiella tjänster

24 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

2. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster

som utförs av en centralbank,

3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabili-

seringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller

4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlå-

telse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Anställningskontrakt

25 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och
förebyggande av fara

26 §

Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser civilt för-

svar, räddningstjänst eller förebyggande av fara, om tjänsterna

1. tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller sammanslut-

ningar, och

2. omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 eller
85143000-3, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

Politiska kampanjer

27 §

Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser politiska

kampanjer och som omfattas av CPV-koderna 79341400-0, 92111230-3 eller
92111240-6, om de tilldelas av ett politiskt parti i samband med en valkam-
panj.

4 kap. Allmänna bestämmelser

Principer för offentlig upphandling

1 §

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt

och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet
sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om
ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

2 §

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens

tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkur-
rensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

3 §

En upphandlande myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och

arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art moti-
verar detta.

background image

14

SFS 2016:1145

Rätten att få delta i en offentlig upphandling

4 §

En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i vilken leverantörens

verksamhet är etablerad har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen av-
ser, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav
på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller sådant varu-

kontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbe-
ten, får en juridisk person åläggas att i anbudet eller anbudsansökan uppge
namn på de personer som ska utföra tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 §

En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande

myndighet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juri-
disk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndigheten får
dock begära att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit till-
delad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett till-
fredsställande sätt.

Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av

leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning enligt
14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 14 kap. 5 §
om det är berättigat av objektiva skäl.

Myndigheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leveran-

törer ska fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud

6 §

När en upphandlande myndighet använder ett selektivt förfarande, ett

förhandlat förfarande med föregående annonsering, en konkurrenspräglad
dialog eller ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får den be-
gränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud.

Den upphandlande myndigheten ska i annonsen eller inbjudan att bekräfta

intresse ange

1. de kriterier och regler som den kommer att tillämpa vid valet av anbuds-

sökande som ska få lämna anbud, och

2. det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud och, i

förekommande fall, det högsta antal som kommer att bjudas in.

7 §

En upphandlande myndighet ska bjuda in åtminstone så många anbuds-

sökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Om anta-
let anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det an-
givna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet
genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få
delta.

Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan

uppnås. Vid selektivt förfarande får antalet inte vara mindre än fem. Vid för-
handlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog
och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får antalet inte vara
mindre än tre.

background image

15

SFS 2016:1145

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

8 §

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna infor-
meras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats
i det sammanhanget.

En anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av

upphandlingen får uteslutas från förfarandet endast om det inte finns något
annat sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Innan anbuds-
sökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att
lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda
till en snedvridning av konkurrensen.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

9 §

En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rät-

tar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts
in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör
förtydligar eller kompletterar en sådan handling.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabe-

handling och öppenhet.

Val av anbud

10 §

En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt enligt bestämmel-

serna i 16 kap.

Myndigheten ska innan den tilldelar ett kontrakt kontrollera
1. att anbudet uppfyller de krav, villkor och kriterier som anges i upphand-

lingsdokumenten,

2. om leverantören ska uteslutas med stöd av 13 kap., och
3. att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten har angett att

den kommer att tillämpa enligt 6 § och de krav som myndigheten har ställt en-
ligt 14 kap. 1�5 §§.

Vid en kontroll ska myndigheten tillämpa 15 kap.

11 §

När en leverantör åberopar ett annat företags kapacitet enligt 14 kap.

6 § för att uppfylla något kvalificeringskrav, ska detta företag kontrolleras en-
ligt 10 § andra stycket 2 och 3.

12 §

När myndigheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får

myndigheten utvärdera anbuden innan den kontrollerar leverantören enligt
10 § andra stycket 2 och 3.

Tilldelning av ett kontrakt i separata delar

13 §

En upphandlande myndighet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i

separata delar. Myndigheten får då också fastställa storleken på och föremålet
för dessa delar.

background image

16

SFS 2016:1145

Skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar

14 §

Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i

separata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upp-
handlingsdokumenten eller i en sådan individuell rapport som avses i 12 kap.
15 §.

Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar

15 §

En upphandlande myndighet som enligt 13 § beslutar att ett kontrakt

ska tilldelas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en,
flera eller alla delar av kontraktet.

Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första

stycket, får myndigheten begränsa det antal delar av kontraktet som myndig-
heten kan komma att tilldela en och samma leverantör. När myndigheten be-
slutar om en sådan begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska
gälla när en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriteri-
erna ska tilldelas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp

16 §

En upphandlande myndighet som delar upp ett kontrakt i delar enligt

13 § och bestämmer att anbud får lämnas på flera eller alla delar av kontraktet
enligt 15 §, får bestämma att flera eller alla delar ska kunna tilldelas en och
samma leverantör som kombinerade delar.

Om myndigheten har beslutat att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i

kombinerade delar enligt första stycket, får den tilldela flera eller alla delar av
kontraktet till den leverantör vars anbud sammantaget bäst uppfyller tilldel-
ningskriterierna. En sådan tilldelning omfattas inte av några begränsningar
enligt 15 § andra stycket.

När myndigheten bestämmer att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i

kombinerade delar enligt första stycket, ska den också fastställa den ordning
som ska tillämpas för att bedöma dels vilken eller vilka leverantörer som ska
tilldelas kontraktet, dels om kontraktet ska tilldelas i delar eller kombinerade
delar.

Annonsering och offentliggörande i övrigt

17 §

En upphandlande myndighet som tilldelar ett kontrakt i delar enligt

13 §, ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange om anbud får
lämnas för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 15 § första stycket.

Om myndigheten avser att begränsa antalet delar av ett kontrakt som kan

komma att tilldelas en leverantör enligt 15 § andra stycket, ska myndigheten

1. i annonsen eller inbjudan ange det största antalet delar av kontraktet som

får tilldelas en och samma leverantör, och

2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska gälla när

en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska till-
delas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Om myndigheten avser att tilldela kombinerade delar av ett kontrakt enligt

16 §, ska myndigheten i annonsen eller inbjudan ange

background image

17

SFS 2016:1145

1. att ett uppdelat kontrakt kan komma att tilldelas i kombinerade delar en-

ligt 16 § första stycket, och

2. den ordning som ska tillämpas enligt 16 § tredje stycket.

Reserverad upphandling

18 §

En upphandlande myndighet får för en upphandling

1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars

främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funk-
tionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmark-
naden, eller

2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för

skyddad anställning.

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt

första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade
verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är
personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

19 §

Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för en upphandling en-

ligt denna lag ska göras genom användning av den terminologi som fastställs
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 no-
vember 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV),
i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för så-

dana byggentreprenadkontrakt som anges i bilaga 1.

5 kap. Tröskelvärden

Tillämpliga tröskelvärden

1 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 4 i

direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 6 i direktivet. Det som anges i direktivet om centrala stat-
liga myndigheter gäller för en central upphandlande myndighet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor samt en förteckning över de försvarsprodukter som om-
fattas av bilaga III till direktiv 2014/24/EU.

2 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 6 § anges i artikel 13 i

direktiv 2014/24/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 6 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor.

Värdet av en upphandling

3 §

Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphand-

lande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjäns-

background image

18

SFS 2016:1145

tekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. När vär-
det bestäms ska options- och förlängningsklausuler som anges i något av upp-
handlingsdokumenten inbegripas som om de hade utnyttjats. Vidare ska de
premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att be-
tala till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

4 §

Om en upphandlande myndighet består av separata operativa enheter,

ska värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet för alla så-
dana enheter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet, om den
ansvarar självständigt för sin upphandling eller för vissa kategorier av upp-
handlingar.

Värdetidpunkten

5 §

Uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den tid-

punkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tid-
punkt då den upphandlande myndigheten påbörjar upphandlingsförfarandet.

Förbud mot kringgående

6 §

Metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt

att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir
tillämpliga.

7 §

En upphandling får delas upp så att bestämmelserna om upphandling

över tröskelvärdena inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är be-
rättigad av objektiva skäl.

Upphandling av delkontrakt

8 §

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-

tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas
när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet enligt 1 §.
Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt bestäm-
melserna om upphandling över tröskelvärdet. Detta gäller dock inte för ett en-
skilt delkontrakt vars värde är lägre än

1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående stycke,

ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt översti-
ger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.

Byggentreprenad

9 §

I värdet av en upphandling av en byggentreprenad ska det ingå, utöver

det belopp som ska betalas för entreprenaden, värdet av varor och tjänster

background image

19

SFS 2016:1145

som den upphandlande myndigheten tillhandahåller entreprenören och som är
nödvändiga för att entreprenaden ska kunna fullgöras.

Leasing, hyra och hyrköp av varor

10 §

Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av

varor på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala
kostnaden under löptiden.

Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala

kostnaden, inklusive varans restvärde.

Om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska

värdet uppskattas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas

11 §

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer

eller som ska förnyas inom en viss tid, ska uppskattas med ledning av

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphand-

lats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående
räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i
kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första
kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen
eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Vissa tjänster

12 §

Hur värdet av vissa upphandlingar av tjänster ska uppskattas framgår

av följande uppställning:

13 §

Om en tjänst upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas för

tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas för
tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader.

Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet uppskattas till

månadsvärdet multiplicerat med 48.

När upphandlingen avser

ska värdet uppskattas till

1. försäkringstjänster

2. banktjänster och andra finansiella
tjänster

3. projektering

den premie som ska betalas och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden, provisioner, ränta och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden eller den provision som ska
betalas och andra ersättningar för pro-
jekteringen.

background image

20

SFS 2016:1145

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

14 §

Värdet av ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska uppskattas

till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom
ramen för ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet under löptiden.

Innovationspartnerskap

15 §

Värdet av ett innovationspartnerskap ska uppskattas till det högsta

sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsinsatser som ska
genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor,
tjänster och byggentreprenader som ska utvecklas och som ska anskaffas i
slutet av partnerskapet.

Projekttävlingar

16 §

Värdet av en projekttävling ska uppskattas till summan av sådana er-

sättningar och tävlingspriser som kan komma att tilldelas deltagarna samt det
beräknade värdet av de tjänstekontrakt som kan komma att tilldelas vinnaren
eller vinnarna i tävlingen.

6 kap. Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsförfarandena

1 §

Vid offentlig upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt

som anges i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas:

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, eller
6. förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.

�ppet förfarande

2 §

Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en

anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 §.

Selektivt förfarande

3 §

Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer efter en anbudsinfordran

enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som
den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande som
myndigheten bjuder in får lämna anbud.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

4 §

Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leve-

rantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för

background image

21

SFS 2016:1145

urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud.
Dessa anbud ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar.

När förfarandet får användas

5 §

Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får användas, om

1. den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpass-

ning av lättillgängliga lösningar,

2. upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar,
3. kontraktet inte kan tilldelas utan föregående förhandlingar på grund av

särskilda omständigheter som avser arten, komplexiteten eller den rättsliga
och ekonomiska utformningen av det som ska anskaffas eller på grund av ris-
kerna i anslutning till dessa omständigheter, eller

4. den upphandlande myndigheten inte med tillräcklig precision kan utar-

beta tekniska specifikationer med hänvisning till en standard, europeisk tek-
nisk bedömning, gemensam teknisk specifikation eller teknisk referens.

6 §

Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får också använ-

das om de anbud som lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande är ogil-
tiga eller inte acceptabla.

Upphandlingsdokumenten

7 §

Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten

1. fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva myndighetens

behov och vad som krävs i fråga om egenskaper hos de varor, tjänster eller
byggentreprenader som ska anskaffas,

2. ange vad i beskrivningen som utgör de minimikrav som alla anbud ska

uppfylla, och

3. ange kriterierna för tilldelning av kontrakt.

Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräck-

lig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning
och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i förfa-
randet.

Förhandlingarna

8 §

Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om

förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller
tilldelningskriterierna.

Den upphandlande myndigheten får utan förhandlingar tilldela kontrakt ut-

ifrån ett ursprungligt anbud om den i annonsen om upphandlingen enligt
10 kap. 1 § eller i inbjudan att bekräfta intresse enligt 10 kap. 8 § har medde-
lat att den förbehåller sig den rätten.

9 §

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna,

ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande
anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid att ändra sina anbud.

10 §

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet

anbud om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphand-

background image

22

SFS 2016:1145

lande myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som myndigheten ska
fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldelnings-
kriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

Det slutliga antalet anbud ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås,

under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud eller lämpliga
anbudssökande.

11 §

När den upphandlande myndigheten har för avsikt att avsluta förhand-

lingarna, ska myndigheten informera de anbudsgivare som fortfarande deltar i
förhandlingarna om detta och ange en gemensam tidsfrist för dem att lämna
slutliga anbud som inte får vara föremål för förhandling.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud

12 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte
har lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som
har angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats
väsentligt. En rapport om detta ska lämnas till Europeiska kommissionen om
den begär det.

13 §

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leveran-

tören ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. eller inte uppfyller de kvalifice-
ringskrav som den upphandlande myndigheten har fastställt.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och

därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphand-
lande myndighetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt

14 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas
endast av en viss leverantör därför att

1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk

eller en unik konstnärlig prestation,

2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan till-

handahållas av en viss leverantör.

Ett sådant förfarande får i fall som avses i första stycket 2 och 3 användas

endast om det inte finns något rimligt alternativ och avsaknaden av konkur-
rens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upp-
handlingen.

Synnerlig brådska

15 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på
omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myn-
digheten, är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt

background image

23

SFS 2016:1145

förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och
anskaffningen är absolut nödvändig.

Ogiltiga eller oacceptabla anbud

16 §

En upphandlande myndighet får i de fall som avses i 6 § avstå från att

annonsera upphandlingen på nytt om den i förfarandet tar med endast de
anbudsgivare som

1. inte ska uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. uppfyller de krav som anges i 14 kap. och de kriterier eller regler som

myndigheten har angett att den kommer att tillämpa vid urvalet av anbuds-
sökande, och

3. har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfaran-

det i det föregående öppna eller selektiva förfarandet.

Upphandling av varor i vissa fall

17 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering för upphandling av varor, om

1. kontraktet gäller varor som framställs endast för forsknings-, experi-

ment-, studie- eller utvecklingsändamål under förutsättning att

a) kontraktet inte omfattar tillverkning i kvantiteter som är ägnade att

åstadkomma lönsamhet eller att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
och

b) tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt

upphandling avsedd särskilt för sådana ändamål,

2. kontraktet gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga varu-

leverantören under förutsättning att

a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller

anläggningar, eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar,
och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande myndigheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,

3. kontraktet gäller varor som är noterade och omsätts på en råvarumark-

nad, eller

4. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga vill-

kor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått
i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande.

Ett kontrakt om kompletterande leveranser enligt första stycket 2 får gälla

under längre tid än tre år endast om det finns särskilda skäl.

Tidigare tjänster eller byggentreprenader

18 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering om det gäller en ny tjänst eller byggentreprenad som
är en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader under förutsätt-
ning att

1. de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett upp-

handlingsförfarande,

background image

24

SFS 2016:1145

2. arbetena tilldelas samma leverantör,
3. de nya tjänsterna eller byggentreprenaderna är i överensstämmelse med

det ursprungliga projektet,

4. omfattningen av möjliga tillkommande tjänster eller byggentreprenader

och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i upphandlingsdokumenten
för den ursprungliga upphandlingen,

5. värdet av det nya kontraktet har ingått i uppskattningen av värdet av den

ursprungliga upphandlingen, och

6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu

avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt denna para-

graf får användas under högst tre år efter det att det ursprungliga kontraktet
ingicks.

Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling

19 §

En upphandlande myndighet får använda ett förhandlat förfarande utan

föregående annonsering för upphandling av en tjänst som följer på en projekt-
tävling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av
vinnarna av tävlingen.

Om en tävling har avslutats med att fler än en vinnare har utsetts, ska samt-

liga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Konkurrenspräglad dialog

20 §

Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer efter en anbuds-

infordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgif-
ter som den upphandlande myndigheten begärt för urvalet. De anbudssökande
som myndigheten bjuder in får delta i dialogen.

När förfarandet får användas

21 §

En upphandlande myndighet får använda sig av en konkurrenspräglad

dialog i de fall som anges i 5 och 6 §§.

Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande

myndighetens behov bäst kan tillgodoses.

Upphandlingsdokumenten

22 §

Den upphandlande myndigheten ska i något av upphandlingsdokumen-

ten ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras
innebörd samt ange en preliminär tidsplan.

Genomförandet av dialogen

23 §

Dialogen får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lös-

ningar om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphand-
lande myndigheten får efter varje steg välja ut de lösningar som myndigheten
ska fortsätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelnings-
kriterier som angetts i något av upphandlingsdokumenten.

background image

25

SFS 2016:1145

Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens upp-

nås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

24 §

Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att

myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens
behov. Dialogen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbuds-
sökandena ska snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna anbud

25 §

När en underrättelse har lämnats enligt 24 §, ska den upphandlande

myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga an-
bud på grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats
under dialogen.

Klarläggande, precisering och optimering av anbud

26 §

Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbuds-

givare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.

Klarlägganden, preciseringar, optimeringar och kompletterande upplys-

ningar får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller
upphandlingen, däribland det behov myndigheten avser att tillgodose med
upphandlingen och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna
riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

Utvärdering av anbud

27 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.

Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor

28 §

Den upphandlande myndigheten får förhandla med den anbudsgivare

som har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kva-
litet för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i
anbudet och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsätt-
ning att förhandlingarna

1. inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras

i sak, och

2. inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering.

Ersättning för deltagande i dialogen

29 §

Den upphandlande myndigheten får besluta om tävlingspriser eller

annan ersättning för deltagande i dialogen.

Innovationspartnerskap

30 §

Vid ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får alla

leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta

background image

26

SFS 2016:1145

genom att lämna de uppgifter som den upphandlande myndigheten begärt för
urvalet. De anbudssökande som myndigheten bjuder in får delta i förfarandet.

När förfarandet får användas

31 §

En upphandlande myndighet får använda ett förfarande för inrättande

av innovationspartnerskap för att anskaffa en vara, tjänst eller byggentrepre-
nad för att tillgodose behov som den upphandlande myndigheten bedömer
inte kan tillgodoses genom lösningar som finns på marknaden.

Innovationspartnerskapet ska syfta till utveckling och därpå följande an-

skaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten har be-
hov av. En sådan anskaffning förutsätter att varan, tjänsten eller byggentre-
prenaden motsvarar de prestandanivåer och maximala kostnader som den
upphandlande myndigheten och deltagarna har kommit överens om.

Krav på anbudssökande

32 §

Vid urvalet av anbudssökande ska en upphandlande myndighet särskilt

tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet inom området för forskning
och utveckling och kapacitet att utveckla och genomföra innovativa lös-
ningar.

Upphandlingsdokumenten

33 §

Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten ange

1. det behov av en vara, tjänst eller byggentreprenad som myndigheten inte

kan tillgodose genom lösningar som finns på marknaden,

2. de delar av beskrivningen som är sådana minimikrav som ska uppfyllas

av alla anbud, och

3. vad som ska gälla i fråga om immateriella rättigheter.
Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräck-

lig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning
och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i upp-
handlingsförfarandet.

Förhandlingar

34 §

Den upphandlande myndigheten ska förhandla med anbudsgivarna om

förbättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller
tilldelningskriterierna. De slutliga anbuden får inte vara föremål för förhand-
ling.

35 §

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna,

ska den upphandlande myndigheten skriftligen informera alla kvarvarande
anbudsgivare om detta och ge dem skälig tid för att ändra sina anbud.

36 §

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet

anbud om den upphandlande myndigheten har angett detta i något av upp-
handlingsdokumenten. Myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som
myndigheten ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning
av de tilldelningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

background image

27

SFS 2016:1145

Krav för att få inrätta ett innovationspartnerskap

37 §

En upphandlande myndighet får inrätta innovationspartnerskap endast

med sådana leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklings-
verksamhet.

Utvärdering av anbud

38 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 16 kap. 1 § andra stycket 1.

Genomförandet av partnerskapet

39 §

Ett innovationspartnerskap ska delas upp i etapper som följer stegen i

forsknings- och innovationsprocessen. Etapperna får också inkludera tillverk-
ningen av varorna, tillhandahållandet av tjänsterna eller utförandet av bygg-
entreprenaderna.

40 §

Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska upp-

fylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande myndigheten efter

varje etapp avsluta innovationspartnerskapet eller, om innovationspartnerska-
pet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom att avsluta en-
skilda kontrakt. Sådana åtgärder förutsätter att myndigheten i något av upp-
handlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka vill-
kor de kan användas.

41 §

Den upphandlande myndigheten ska se till att innovationspartnerska-

pets struktur, särskilt varaktigheten av och värdet på de olika etapperna, av-
speglar graden av innovation hos den föreslagna lösningen och de forsknings-
och innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en lösning som ännu
inte finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av varor, tjänster
eller byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till de in-
vesteringar som krävs för att ta fram dem.

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad
upphandling

Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 §

En upphandlande myndighet får ingå ramavtal om den använder något

av upphandlingsförfarandena i denna lag.

Ramavtalets löptid

2 §

Ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns sär-

skilda skäl.

background image

28

SFS 2016:1145

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal

3 §

Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får ingås endast mellan en

upphandlande myndighet som har identifierats för detta syfte antingen i
anbudsinfordran som avser ramavtalet eller i inbjudan att bekräfta intresse
och en leverantör som är part i ramavtalet.

Villkoren i ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal får inte avvika

väsentligt från villkoren i ramavtalet.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med en enda leverantör

4 §

Om ett ramavtal har ingåtts med en enda leverantör, ska kontrakt som

grundas på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet.

Inför tilldelningen av sådana kontrakt får den upphandlande myndigheten

skriftligen samråda med leverantören och vid behov uppmana denne att kom-
plettera sitt anbud.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med flera leverantörer

5 §

När ett ramavtal som har ingåtts med flera leverantörer har samtliga vill-

kor fastställda för tillhandahållandet av de varor, tjänster eller byggentrepre-
nader som ramavtalet avser, ska kontrakt som grundas på ramavtalet tilldelas
enligt 6 eller 7 §.

När ramavtalet inte har samtliga sådana villkor fastställda, ska tilldelning

ske enligt 8 §.

Första och andra styckena gäller även delar av ett ramavtal.

Tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning

6 §

En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett

ramavtal som avses i 5 § första stycket utan en förnyad konkurrensutsättning
enligt villkoren i ramavtalet.

Myndigheten ska tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leve-

rantörerna som ska tilldelas kontraktet. De objektiva villkoren ska anges i
något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

Tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning

7 §

En upphandlande myndighet får tilldela kontrakt som grundar sig på ett

ramavtal som avses i 5 § första stycket delvis efter en förnyad konkurrens-
utsättning på det sätt som anges i 9 §, om det har angetts i något av upphand-
lingsdokumenten för ramavtalet att den upphandlande myndigheten ska ha
den möjligheten.

I upphandlingsdokumentet ska i sådana fall också anges
1. de av ramavtalets villkor för tillhandahållande som kan bli föremål för

en förnyad konkurrensutsättning, och

2. de objektiva villkor som myndigheten ska använda när den avgör om

tilldelning ska ske utan eller efter en förnyad konkurrensutsättning.

background image

29

SFS 2016:1145

Tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning

8 §

En upphandlande myndighet ska tilldela kontrakt som grundar sig på ett

ramavtal som avses i 5 § andra stycket efter en förnyad konkurrensutsättning
för de leverantörer som är parter i ramavtalet på sätt som anges i 9 §.

Förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning

9 §

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i

ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som
anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid
behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphand-
lingsdokumenten för ramavtalet.

Vid tillämpning av första stycket ska
1. den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som ska tilldelas

skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,

2. den upphandlande myndigheten ange en tidsfrist som är tillräcklig för att

lämna anbud för varje särskilt kontrakt, med hänsyn tagen till upphandlingens
art och omfattning,

3. anbuden lämnas skriftligen och den upphandlande myndigheten inte ta

del av innehållet i anbuden innan den angivna svarstiden har löpt ut, och

4. den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den anbudsgivare

som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt tilldelnings-
kriterierna för ramavtalet.

Inköpscentraler

Anlitande av en inköpscentral

10 §

En upphandlande myndighet får anlita en inköpscentral utan att upp-

handla tjänsten.

Om en upphandlande myndighet anlitar en inköpscentral enligt första

stycket, får tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta stöd-
verksamhet för inköp.

Anskaffning från en inköpscentral

11 §

En upphandlande myndighet får anskaffa varor eller tjänster från en

inköpscentral.

Anskaffning genom en inköpscentral

12 §

En upphandlande myndighet får anskaffa varor, tjänster eller bygg-

entreprenader genom

1. kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
2. dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller
3. ramavtal som ingås av en inköpscentral.

background image

30

SFS 2016:1145

Den upphandlande myndighetens ansvar

13 §

En upphandlande myndighet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt

denna lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller
genom en inköpscentral enligt 11 eller 12 §.

Den upphandlande myndigheten ansvarar dock för att fullgöra skyldig-

heterna i denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den själv
genomför.

Gemensam upphandling med myndighet från annan medlemsstat

14 §

En upphandlande myndighet får genomföra en upphandling gemen-

samt med en upphandlande myndighet från en annan medlemsstat med an-
vändning av upphandlingsåtgärder enligt 15�23 §§.

En viss upphandlingsåtgärd får inte väljas i syfte att undvika tillämpningen

av tvingande föreskrifter som är förenliga med EU-rätten.

Inköpscentral i annan medlemsstat

15 §

En upphandlande myndighet får använda centraliserad inköpsverksam-

het som erbjuds av en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen.

16 §

Vid gemensam upphandling enligt 15 § tillämpas bestämmelserna i

den medlemsstat där inköpscentralen är belägen.

De bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också tilläm-

pas om en upphandlande myndighet

1. tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som

drivs av en inköpscentral enligt första stycket,

2. genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har

ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket, eller

3. enligt 6 och 7 §§ beslutar vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet

inom ramen för ett ramavtal som har ingåtts av en inköpscentral enligt första
stycket.

Gemensamma upphandlingsåtgärder

17 §

En upphandlande myndighet får gemensamt med upphandlande myn-

digheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vidta upphandlings-
åtgärder genom att

1. tilldela ett kontrakt,
2. ingå ett ramavtal, eller
3. inrätta ett dynamiskt inköpssystem.
En upphandlande myndighet som har ingått ett ramavtal enligt första

stycket 2 eller inrättat ett dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 3, får
tilldela kontrakt inom ramen för ramavtalet eller inköpssystemet.

18 §

Vid gemensamma upphandlingsåtgärder enligt 17 § ska delar som är

nödvändiga för samarbetet följa av en överenskommelse.

background image

31

SFS 2016:1145

19 §

Om en överenskommelse enligt 18 § träffas mellan de deltagande

myndigheterna, ska myndigheterna i överenskommelsen fastställa

1. myndigheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser

som ska vara tillämpliga, och

2. sättet att organisera upphandlingsförfarandet, innefattande ledning, för-

delning av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och
ingående av kontrakt.

När myndigheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella be-

stämmelser som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan

1. ansvarsområdena fördelas till en eller flera av dem, eller
2. som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmel-

ser i vilken minst en av myndigheterna har sin hemvist.

20 §

Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande myndigheter

och tillämpliga nationella bestämmelser enligt 18 och 19 §§ ska anges i något
av upphandlingsdokumenten.

21 §

En myndighet som deltar i en upphandling enligt 17 § och som anskaf-

far varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan deltagande myndig-
het ska anses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om någon annan
deltagande myndighet uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i den lag som
ska tillämpas till följd av en överenskommelse enligt 18 och 19 §§.

Upphandling med en gemensam enhet

22 §

En gemensam enhet som har inrättats av upphandlande myndigheter

från olika medlemsstater får genomföra upphandlingar.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en euro-
peisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013, eller någon annan en-
het som har bildats enligt EU-rätten ska anses vara en gemensam enhet.

23 §

Vid gemensam upphandling enligt 22 § ska den gemensamma enhe-

tens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser.

Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i en med-

lemsstat där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller
bedriver verksamhet.

Ett sådant beslut får antingen gälla tills vidare, om det fattas när den

gemensamma enheten inrättas, eller begränsas till en viss tidsperiod, till vissa
typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av kontrakt.

8 kap. Elektroniska metoder för upphandling

Dynamiska inköpssystem

Tillämpningsområdet

1 §

En upphandlande myndighet får använda ett dynamiskt inköpssystem

för återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som
är allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den
upphandlande myndighetens behov.

background image

32

SFS 2016:1145

Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process.

Det ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje
leverantör som uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1�5 §§.

2 §

Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader. Kategorierna ska bestämmas objektivt med hänsyn
till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda
kategorin.

Inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

3 §

Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande

myndigheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande. Antalet
anbudssökande som får delta i systemet får dock inte begränsas.

Om myndigheten har delat in systemet i kategorier av varor, tjänster eller

byggentreprenader, ska kvalificeringskrav specificeras för varje kategori.

4 §

En upphandlande myndighet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem

ska informera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett
sådant system. I anbudsinfordran ska systemets giltighetstid anges.

Om ett dynamiskt inköpssystem delats in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader, ska dessa och vad som karakteriserar kategorierna
anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Om det dynamiska inköpssystemet drivs av en inköpscentral och får använ-

das av andra upphandlande myndigheter, ska detta anges i anbudsinfordran.

Upphandlingsdokumenten

5 §

Av upphandlingsdokumenten ska det framgå

1. de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, och
2. nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning

som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning.

Den upphandlande myndigheten ska ge tillgång till upphandlingsdokumen-

ten enligt 10 kap. 7 § första stycket under systemets hela giltighetstid.

�ndringar i giltighetstiden

6 §

Den upphandlande myndigheten ska anmäla ändringar av det dyna-

miska inköpssystemets giltighetstid till Europeiska kommissionen.

Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

7 §

En upphandlande myndighet ska under det dynamiska inköpssystemets

hela giltighetstid ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i syste-
met på de villkor som anges i 3 §.

Myndigheten ska utvärdera en anbudsansökan med tillämpning av kvalifi-

ceringskrav enligt 14 kap. 1�5 §§ inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När
det finns skäl till det får tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.

Myndigheten får förlänga utvärderingsperioden om ingen inbjudan att

lämna anbud ännu har utfärdats i det dynamiska inköpssystemet. Ingen inbju-
dan får utfärdas under utvärderingsperiodens förlängning. Myndigheten ska i

background image

33

SFS 2016:1145

något av upphandlingsdokumenten ange den förlängda period som den avser
att tillämpa.

Tidsfrist för anbudsansökningar

8 §

Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst

30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering
eller från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökan-
dena.

Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för anbudsansökningar efter det att

inbjudan att lämna anbud för den första upphandlingen enligt det dynamiska
inköpssystemet har skickats.

Underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem

9 §

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt underrätta en leveran-

tör om det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i det dynamiska
inköpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska
motiveras.

Inbjudan att lämna anbud

10 §

Den upphandlande myndigheten ska för varje kontrakt som ska till-

delas bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska
inköpssystemet att lämna anbud.

Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i kategorier av varor, tjäns-

ter eller byggentreprenader, ska myndigheten bjuda in samtliga leverantörer
som godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upp-
handling att lämna anbud.

Tidsfrist för anbud

11 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från

den dag då inbjudan att lämna anbud enligt 10 § skickades till berörda leve-
rantörer.

En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndig-

het får tillämpa bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att komma in
med anbud efter överenskommelse.

Bestämmelserna om förkortning av tidsfrister i 11 kap. 5 och 6 §§ får inte

tillämpas.

Tilldelning av kontrakt

12 §

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör kontraktet

vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grundval av de tilldel-
ningskriterier som anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att be-
kräfta intresse.

Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

background image

34

SFS 2016:1145

Egen försäkran av leverantörer

13 §

En upphandlande myndighet får när som helst under det dynamiska

inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som del-
tagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skickades,
lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som avses
i 15 kap. 1�2 §§.

Bestämmelserna i 15 kap. 3�5 §§ gäller under det dynamiska inköpssyste-

mets hela giltighetstid.

Administrativ avgift

14 §

Den upphandlande myndigheten får inte ta ut någon administrativ av-

gift av en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

Elektroniska auktioner

Tillämpningsområdet

15 §

En upphandlande myndighet får använda en elektronisk auktion för att

presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Myndigheten ska utforma den elektroniska auktionen som en upprepad

elektronisk process.

16 §

En upphandlande myndighet får genomföra en elektronisk auktion som

en avslutande del, om innehållet i upphandlingsdokumenten kan fastställas
med tillräcklig grad av exakthet. Detta gäller vid

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 7 och 8 §§,

och

5. inbjudan att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Genomförandet av en elektronisk auktion

17 §

En elektronisk auktion ska möjliggöra en rangordning utifrån automa-

tiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i upphand-

lingsdokumenten, när anbuden ska utvärderas på grundval av bästa förhållan-
det mellan pris och kvalitet eller kostnad, eller

2. priser, när anbuden ska utvärderas enbart på grundval av priset.
Anbuden ska rangordnas med användning av en matematisk formel. När

anbuden ska rangordnas med hänsyn till bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet, ska den matematiska formeln beakta viktningen av de kriterier som
fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördel-
aktiga. Om viktningen av kriterierna har angetts i intervall, ska dessa faststäl-
las till ett bestämt värde. Om alternativa anbud är tillåtna, ska separata form-
ler användas för varje anbud.

En elektronisk auktion får genomföras i på varandra följande etapper.

background image

35

SFS 2016:1145

Upphandlingsdokumenten

18 §

Om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphand-

lande myndigheten ange det i annonsen om upphandling eller i inbjudan att
bekräfta intresse.

19 §

I upphandlingsdokumenten ska följande uppgifter lämnas om den elek-

troniska auktionen:

1. de delar av anbuden som kommer att vara föremål för den elektroniska

auktionen,

2. eventuella gränser för de värden som kan presenteras, baserade på en be-

dömning av specifikationerna för det som ska anskaffas,

3. de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under

den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. nödvändiga uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. de villkor på vilka anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnaderna mellan anbuden som kan ha bestämts,

6. nödvändiga uppgifter om den elektroniska utrustning som ska användas

och om anslutningen till denna utrustning, och

7. tidpunkten då den elektroniska auktionen ska avslutas.

Första utvärdering av anbud

20 §

Innan en upphandlande myndighet inleder en elektronisk auktion, ska

myndigheten utvärdera anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och
viktningen av dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden

21 §

En anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud ska bjudas in att

delta i den elektroniska auktionen genom att från en viss tidpunkt använda de
anslutningssätt som anges i inbjudan.

Ett anbud är godtagbart om det stämmer överens med de tekniska specifi-

kationerna och inte är ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt och om det har
lämnats av en anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven och inte har
uteslutits från anbudsförfarandet.

Vad som avses med ett olämpligt anbud framgår av 6 kap. 13 §.

22 §

I inbjudan ska den upphandlande myndigheten informera om utvärde-

ringen enligt 20 § av anbudsgivarens anbud.

23 §

Inbjudan ska innehålla information om den matematiska formel som

avses i 17 § andra stycket och som ska användas för att bestämma rangord-
ningen mellan anbuden med hänsyn till de nya priser eller värden som lämnas
under auktionen.

24 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter det att inbjudan har skickats ut.

background image

36

SFS 2016:1145

Upplysningar till anbudsgivarna

25 §

Under en elektronisk auktion ska den upphandlande myndigheten

lämna alla anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt
ska ha kännedom om sin plats i rangordningen.

Myndigheten får också lämna andra upplysningar om priser eller värden

under förutsättning att detta har angetts i upphandlingsdokumenten.

Myndigheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektro-

niska auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

26 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande myndigheten

1. vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,
2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsva-

rar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har

genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska myndigheten i upphandlingsdoku-

menten ha angett hur långt efter det att den har tagit emot det sista priset eller
värdet som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp

anges i inbjudan att delta i auktionen.

27 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

myndigheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av auktionen.

Elektroniska kataloger

Tillämpningsområdet

28 §

En upphandlande myndighet får begära att anbud med elektroniska

medel ska lämnas i ett format för att presentera och strukturera information
som är gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för
elektronisk behandling (elektronisk katalog).

Anbud som lämnas i form av en elektronisk katalog får kompletteras med

andra handlingar.

Upphandlingsdokumenten

29 §

Av annonsen om upphandling eller inbjudan att bekräfta intresse ska

det framgå om anbud ska eller får

1. lämnas i form av en elektronisk katalog, eller
2. innehålla en elektronisk katalog.
Något av upphandlingsdokumenten ska innehålla nödvändiga uppgifter om
1. den elektroniska utrustning som används och anslutningen till denna

utrustning, samt

2. format och specifikationer för den elektroniska katalogen.

background image

37

SFS 2016:1145

Upprättandet av en elektronisk katalog

30 §

En elektronisk katalog ska upprättas av en anbudssökande eller

anbudsgivare enligt specifikationer och format som har fastställts av den upp-
handlande myndigheten. Om en katalog ska uppdateras enligt 31 § eller 34 §
andra stycket, ska dess format tillåta en sådan uppdatering.

Uppdatering av en elektronisk katalog

31 §

Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en

elektronisk katalog eller har innehållit en sådan, får den upphandlande myn-
digheten besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 7 och 8 §§
ska genomföras med användning av en elektronisk katalog som uppdateras
enligt 32 §.

32 §

För att uppdatera en elektronisk katalog ska den upphandlande myn-

digheten antingen

1. uppmana varje anbudsgivare att lämna in en uppdaterad katalog som har

anpassats till kraven i det berörda kontraktet, eller

2. meddela varje anbudsgivare att myndigheten avser att samla in uppgifter

från den redan inlämnade katalogen för att anpassa den till kraven i det be-
rörda kontraktet.

En katalog får uppdateras enligt första stycket 2, om detta har angetts i

något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

33 §

I ett meddelande enligt 32 § första stycket 2 ska den upphandlande

myndigheten informera varje anbudsgivare om när den avser att samla in upp-
gifter för en uppdaterad elektronisk katalog och ge anbudsgivaren möjlighet
att avböja en sådan uppgiftsinsamling. Meddelandet ska lämnas så lång tid
före den planerade uppgiftsinsamlingen att anbudsgivaren får skälig tid för att
ta ställning till den.

Innan myndigheten tilldelar ett kontrakt med utgångspunkt i uppgifter i en

elektronisk katalog som myndigheten har uppdaterat, ska den ge varje
anbudsgivare möjlighet att kontrollera att det på så sätt upprättade anbudet
inte innehåller några fel.

Elektroniska kataloger vid dynamiska inköpssystem

34 §

Vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska en leverantör

på begäran av den upphandlande myndigheten lämna anbud som har form av
en elektronisk katalog eller innehåller en sådan.

Myndigheten får, om den har begärt att leverantörer till ansökan om att få

delta i det dynamiska inköpssystemet bifogar en elektronisk katalog, besluta
att upphandlingen ska genomföras med användning av elektroniska kataloger
som uppdateras med tillämpning av bestämmelserna i 32 § första stycket 2
och andra stycket samt 33 §.

background image

38

SFS 2016:1145

9 kap. Tekniska krav

Tekniska specifikationer

Vad som anges i de tekniska specifikationerna

1 §

De tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden

ska ha ska anges som tekniska specifikationer. Specifikationerna ska ingå i
något av upphandlingsdokumenten. De ska vara utformade på något av de sätt
som anges i 3�5 §§ förutsatt att det inte står i strid med tvingande tekniska
regler.

De egenskaper som specificeras får också avse
1. processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan,

tjänsten eller byggentreprenaden, eller

2. en process som avser ett annat skede i varans, tjänstens eller byggnads-

verkets livscykel.

Andra stycket gäller också när de egenskaper som avses inte är egenskaper

hos den berörda varan, tjänsten, byggentreprenaden eller det berörda bygg-
nadsverket. Egenskaperna måste dock ha anknytning till det som ska anskaf-
fas.

I de tekniska specifikationerna får det också anges om överlåtelse av imma-

teriella rättigheter kommer att krävas.

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer

2 §

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska

specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov,
däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.
Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på till-

gänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestäm-
mas med hänvisning till den rättsakten.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 §

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som

prestanda- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljö-
egenskaper ingå. Kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som
ska anskaffas.

En upphandlande myndighet får tillåta att en leverantör åberopar sådana

standarder och bedömningar som avses i 4 § för att visa att kraven enligt för-
sta stycket är uppfyllda.

Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och
bedömningar

4 §

Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funk-

tionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar, och i fallande prio-
ritetsordning till

1. svensk standard som stämmer överens med europeisk standard,
2. europeisk teknisk bedömning,
3. gemensam teknisk specifikation,

background image

39

SFS 2016:1145

4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardise-

ringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller, i fråga om

en byggentreprenad eller användning av en vara, svensk teknisk specifikation
för projektering, beräkning och utförande.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden ⬝eller lik-

värdig⬝.

Tekniska specifikationer som kombinerar prestanda- och funktionskrav med
standarder och bedömningar

5 §

En upphandlande myndighet får ange de tekniska specifikationerna som

prestanda- eller funktionskrav enligt 3 § i fråga om vissa egenskaper och med
hänvisning till standarder och bedömningar enligt 4 § i fråga om andra egen-
skaper.

Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer

6 §

Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de

tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till

1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karakteriserar

varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,

2. varumärke, patent eller typ,
3. ursprung, eller
4. tillverkning.
Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska

anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas
tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ⬝eller likvärdigt⬝.

Likvärdiga lösningar

7 §

En upphandlande myndighet som i enlighet med 3 § anger de tekniska

specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav får inte förkasta ett
anbud som avser en vara, tjänst eller byggentreprenad som motsvarar de stan-
darder eller bedömningar som anges i 4 § första stycket 1�5 eller likvärdiga
standarder eller bedömningar.

Första stycket gäller endast om
1. den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller

funktionskrav som myndigheten har angett, och

2. anbudsgivaren visar att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller

de angivna kraven.

8 §

Om en upphandlande myndighet ställer krav genom att hänvisa till en

standard eller bedömning enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud endast på
grund av att en vara, tjänst eller byggentreprenad inte motsvarar denna stan-
dard eller bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna lösningarna
uppfyller kraven på ett likvärdigt sätt.

background image

40

SFS 2016:1145

Utredning om överensstämmelse

9 §

En upphandlande myndighet får som bevis för överensstämmelse med

kraven i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna enligt 16 kap.
eller villkoren för fullgörande av kontraktet enligt 17 kap., kräva att leveran-
tören ska uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedöm-
ning av överensstämmelse. Detta organ ska vara ackrediterat för denna upp-
gift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/
2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen.

10 §

Om en upphandlande myndighet kräver en provningsrapport eller ett

intyg som ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av överensstäm-
melse, ska den också godta en provningsrapport eller ett intyg från ett likvär-
digt organ.

11 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen kan få tillgång till

en provningsrapport eller ett intyg som avses i 9 eller 10 § och detta inte beror
på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, ska den upp-
handlande myndigheten godta annan lämplig utredning. Denna utredning ska
visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven i de tekniska
specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av
kontraktet.

Märkning

12 §

Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar

att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden
uppfyller vissa krav.

13 §

En upphandlande myndighet får i de tekniska specifikationerna, tilldel-

ningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva en viss
märkning som bevis för att varan, tjänsten eller byggentreprenaden motsvarar
de egenskaper som krävs, om

1. kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det

som ska anskaffas,

2. kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos

den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,

3. kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-dis-

kriminerande kriterier,

4. märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i

vilket samtliga berörda kan delta,

5. märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om

märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Om en upphandlande myndighet inte kräver att det som ska anskaffas har

alla egenskaper som krävs av en märkning, ska den ange vilka krav för märk-
ningen som ska uppfyllas.

Om en märkning uppfyller villkoren i första stycket 3�6, men kraven för

märkningen även rör kriterier som inte har anknytning till det som ska anskaf-

background image

41

SFS 2016:1145

fas, får den upphandlande myndigheten inte kräva märkningen för varan,
tjänsten eller byggentreprenaden. Myndigheten får dock fastställa de tekniska
specifikationerna genom hänvisningar till sådana detaljerade specifikationer
för märkningen som har anknytning till det som ska anskaffas.

14 §

En upphandlande myndighet som kräver en viss märkning enligt 13 §

ska godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga
med kraven för den angivna märkningen.

15 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen haft möjlighet att få

tillgång till den märkning som den upphandlande myndigheten kräver eller en
likvärdig märkning och detta inte beror på leverantören eller något förhål-
lande på leverantörens sida, ska den upphandlande myndigheten godta annan
lämplig utredning. Denna utredning ska visa att varan, tjänsten eller bygg-
entreprenaden uppfyller kraven för den angivna märkningen eller, i de fall
som anges i 13 § andra stycket, de särskilt angivna kraven för märkningen.

Anbud med alternativa utföranden

16 §

En upphandlande myndighet får tillåta eller kräva att anbudsgivare

lämnar anbud med utföranden som avviker från dem som myndigheten har
angett. Ett sådant anbud med alternativt utförande får beaktas endast om myn-
digheten i annonsen angett om den tillåter eller kräver sådana anbud.

17 §

En upphandlande myndighet som tillåter eller kräver anbud som avses

i 16 § ska i upphandlingsdokumenten ange

1. vilka minimikrav som gäller för sådana anbud,
2. vilka särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden, och
3. om anbud med ett alternativt utförande får lämnas endast tillsammans

med ett anbud som utgår från samma utförande som myndigheten har angett.

Anbud med alternativa utföranden får beaktas endast om de uppfyller mini-

mikraven.

18 §

Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande myn-

dighet som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte för-
kasta ett sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett
tjänstekontrakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för
ett tjänstekontrakt.

10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till
anbudssökande

Annonsering

Anbudsinfordran

1 §

En upphandlande myndighet ska genom en anbudsinfordran informera

om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.

En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling eller, i de

fall som regleras i 2 §, en förhandsannons.

Särskilda regler om upphandling utan föregående annonsering finns i

6 kap. 12�19 §§.

background image

42

SFS 2016:1145

Förhandsannons som anbudsinfordran

2 §

En upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myn-

dighet får använda en förhandsannons som anbudsinfordran när upphandling
ska genomföras med selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med
föregående annonsering.

En myndighet som ska upphandla tjänster av sådant slag som anges i

bilaga 2 får också använda en förhandsannons som anbudsinfordran.

Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar

3 §

En upphandlande myndighet får i en förhandsannons informera om pla-

nerade upphandlingar.

Bestämmelser om förkortade tidsfrister efter en sådan förhandsannonsering

finns i 11 kap. 5 §.

Efterannons om resultatet av en upphandling

4 §

En upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett

ramavtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar
efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En myndighet som tilldelat kon-
trakt enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons senast
30 dagar efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får myndigheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett

dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag
som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de
samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

5 §

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom

förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12�19 §§ får
informera om sin avsikt genom en annons.

Bemyndigande

6 §

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggöran-

det av annonser enligt detta kapitel.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

7 §

Den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling,

förhandsannonsering och annonsering om projekttävling med elektroniska
medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlings-
dokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där
dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om myndigheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument

enligt första stycket, ska myndigheten i annonsen upplysa om hur leverantö-
rerna kan få tillgång till dokumentet på något annat sätt.

background image

43

SFS 2016:1145

Inbjudan till anbudssökande

Skriftlig inbjudan att bekräfta intresse efter förhandsannonsering

8 §

Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran, ska den upp-

handlande myndigheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbju-
dan till samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse. Först när myndig-
heten har fått veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade, får
den ange vilka leverantörer som ska få lämna anbud eller delta i förhand-
lingar.

Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge anbuds-

sökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlings-
dokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges
i inbjudan att bekräfta intresse. Om myndigheten inte kan göra ett upphand-
lingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte hel-
ler har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla
1. uppgift om art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytter-

ligare avtal och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller
avtal som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller byggentreprena-
der,

2. uppgift om huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med

föregående annonsering ska användas,

3. uppgift om dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslu-

tande av tjänsterna eller byggentreprenaderna,

4. uppgift om adress till den upphandlande myndigheten,
5. uppgift om ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och

upplysningar som krävs från leverantörer,

6. uppgift om huruvida ett varukontrakt avser köp, leasing, hyra eller hyr-

köp eller en kombination av dessa,

7. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prio-

ritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument,
och

8. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Skriftlig inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog

9 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska den upphandlande myndigheten vid ett och samma till-
fälle skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att
lämna anbud eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.

Den upphandlande myndigheten ska med elektroniska medel ge de utvalda

anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphand-
lingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska
anges i inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog. Om myndigheten inte
kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska medel och
dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifo-
gas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla

background image

44

SFS 2016:1145

1. uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar enligt

12 kap. 11 §,

2. uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet

ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkur-
renspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det
eller de språk som ska användas,

3. en hänvisning till annonsen om upphandling eller till förhandsannonsen,

om en sådan annons har använts som anbudsinfordran,

4. uppgift om de handlingar som ska bifogas,
5. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prio-

ritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument,
och

6. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Anbudets giltighetstid

10 §

En upphandlande myndighet ska vid öppet förfarande i annonsen om

upphandling ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering,
konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspart-
nerskap ska myndigheten ange denna uppgift i en annons om upphandling, i
en förhandsannons som används som anbudsinfordran, i en inbjudan att be-
kräfta intresse eller i en inbjudan att lämna anbud eller att delta i dialog.

En underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller upplysningar enligt

12 kap. 13 § innebär inte att ett anbud förfaller.

11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Förhållanden som ska beaktas när tidsfrister bestäms

1 §

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-

stäms av den upphandlande myndigheten, ska särskild hänsyn tas till hur
komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas be-
höva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om anbud inte kan
lämnas annat än efter ett besök på plats, ska tiden vara så lång att alla leveran-
törer kan få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett an-
bud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock bestämmelserna

i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 §

Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 5�10 §§.

background image

45

SFS 2016:1145

Tidsfrister vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med
föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för
inrättande av innovationspartnerskap

3 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar
vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering eller, när en förhandsannons har använts som anbudsinfordran,
från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.
Detta gäller om inte något annat följer av 10 §.

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annon-

sering ska tidsfristen för att komma in med anbud vara minst 30 dagar från
den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda anbudssökande.
Detta gäller om inte något annat följer av 5�10 §§.

Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem

4 §

I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för anbudsansök-

ningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Förkortade tidsfrister efter förhandsannonsering

5 §

Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat utan att

annonsen använts som anbudsinfordran, får tidsfristen för att komma in med
anbud

1. vid öppet förfarande bestämmas till minst 15 dagar från den dag då

annonsen om upphandling skickades för publicering, och

2. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering bestämmas till minst 10 dagar från den dag då inbjudan att lämna
anbud skickades till utvalda anbudssökande.

En tidsfrist får förkortas enligt första stycket endast om förhandsannonsen
1. innehöll de uppgifter som anges i bilaga V del B avsnitt I till direktiv

2014/24/EU, i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsannonsen
publicerades, och

2. skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den

dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Förkortade tidsfrister vid elektroniska anbud

6 §

Om den upphandlande myndigheten tillåter att anbuden skickas in elek-

troniskt, får tidsfristen

1. vid öppet förfarande enligt 2 § bestämmas till minst 30 dagar, och
2. vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående

annonsering enligt 3 § andra stycket bestämmas till minst 25 dagar.

Tidsfrist för anbud efter överenskommelse

7 §

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering får en upphandlande myndighet som inte är en central upphand-

background image

46

SFS 2016:1145

lande myndighet bestämma tidsfristen för att komma in med anbud till en
gemensam tid som har överenskommits med de utvalda anbudssökandena.

Om en sådan överenskommelse inte nås, ska tidsfristen vara minst 10 dagar

från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till anbudssökandena.

Förlängning av tidsfristen för anbud

8 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leveran-

törer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utar-
beta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom de tidsfrister som anges i

12 kap. 11 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

9 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar,

om den upphandlande myndigheten inte med elektroniska medel ger fri,
direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten

1. från den dag då en annons om upphandling eller en förhandsannons

publiceras, eller

2. från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till

anbudssökandena.

Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse

enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt
10 §.

Påskyndat förfarande

10 §

Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister

som anges i detta kapitel, får

1. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar bestämmas
till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering,

2. vid öppet förfarande tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas

till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering, och

3. vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående

annonsering tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst
10 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till utvalda
anbudssökande.

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel

1 §

En upphandlande myndighet och en leverantör ska använda elektroniska

medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Myndig-
heten ska anvisa de elektroniska medel som ska användas.

background image

47

SFS 2016:1145

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara icke-diskrimine-

rande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsam-
mans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som
används i allmänhet.

I 2�5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att kommuni-

cera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel

2 §

En upphandlande myndighet får vid behov anvisa leverantörerna ett

lämpligt elektroniskt medel för kommunikation trots att medlet inte uppfyller
kraven enligt 1 § andra stycket. Myndigheten ska i sådana fall erbjuda kost-
nadsfri tillgång till det elektroniska medlet.

3 §

Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att

använda något elektroniskt medel som uppfyller kraven enligt 1 § andra
stycket, får en upphandlande myndighet använda eller anvisa andra medel för
kommunikation.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av upphandlingen, får

myndigheten använda eller anvisa andra medel för kommunikation endast i
den delen.

4 §

En upphandlande myndighet får använda eller anvisa andra medel för

kommunikation än sådana elektroniska medel som avses i 1 § i den utsträck-
ning det är nödvändigt på grund av

1. säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommuni-

kation,

2. brister i informationssäkerheten hos myndigheten, eller
3. den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas.
Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för kommunikation än

elektroniska gäller endast om ett tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan
ges genom användning av elektroniska medel som avses i 2 §.

5 §

Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kom-

munikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upp-
handlande myndigheten dokumenterar sådana uppgifter från kommunikatio-
nen som är av betydelse för upphandlingen. Muntlig kommunikation får dock
inte användas vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Information om användning av elektroniska medel

6 §

En upphandlande myndighet ska se till att information om de specifika-

tioner som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar
och anbud, inbegripet kryptering och tidsstämpling, finns tillgänglig för alla
berörda.

Avancerad elektronisk underskrift

7 §

En upphandlande myndighet får kräva att elektroniska anbudsansök-

ningar och anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk
underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning

background image

48

SFS 2016:1145

(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och be-
trodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om
upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 §

En upphandlande myndighet ska se till att kommunikation med elektro-

niska medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de
risker som är förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Myndigheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt

kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansök-
ningar och anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen
ska vara försedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga grän-
ser kan säkerställas att

1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före ut-

gången av den fastställda tidsfristen,

2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 §

Kommunikation och lagring av uppgifter i ett upphandlingsärende ska

ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte förvanskas.

�ppnande av anbudsansökningar och anbud

10 §

En upphandlande myndighet får inte ta del av innehållet i anbudsan-

sökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar respektive
anbud har gått ut.

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens ut-

gång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphand-
lande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbuds-
givare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara.
Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 §

En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna

kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar
före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god
tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i
upphandlingsförfarandet.

Vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § ska kompletterande upp-

lysningar lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

background image

49

SFS 2016:1145

Underrättelse om beslut

12 §

En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta

anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att till-
dela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skä-
len för beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap.
1 § inte får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när myndigheten beslutar att avbryta en upphandling
efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om en upphandling. I underrät-
telsen ska skälen för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

13