SFS 2016:1146 Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

161146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphandling inom försörjningssektorerna;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 §

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. – Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
2 kap. – Verksamheter som omfattas av lagen och blandad upphandling
3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärden
6 kap. – Upphandlingsförfaranden
7 kap. – Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. – Elektroniska metoder för upphandling
9 kap. – Tekniska krav
10 kap. – Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
11 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap. – Uteslutning av leverantörer
14 kap. – Kvalificering
15 kap. – Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
16 kap. – Fullgörande av kontrakt
17 kap. – Projekttävlingar
18 kap. – Anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland
19 kap. – Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster

enligt bilaga 2

20 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. – Upphandlingsskadeavgift
22 kap. – Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor:

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen,
och Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och
andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av
företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG.

SFS 2016:1146

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1146

Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer

Upphandling inom försörjningssektorerna

2 §

Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande

enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller post-
tjänster enligt 2 kap. 1–8 §§ (upphandling inom försörjningssektorerna). Med
upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster
eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande enhet anordnar en projekttävling.

Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 18 §.

Andra lagar om upphandling

3 §

Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Tröskelvärden

4 §

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling upp-

går till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen
eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling un-

derstiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämp-
ning av 19 kap.

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 §

Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 eller 73430000-5, om

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande enheten i den egna

verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande enheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

6 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I bi-

laga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §
Anknutet företag i 3 kap. 19 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 17 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 9 §

background image

3

SFS 2016:1146

Delbara respektive odelbara blandade kontrakt i 2 kap. 11 §
Direktupphandling i 19 kap. 4 §
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §
Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §
Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 23 och 24 §§
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 5–12 §§
Intern upphandling i 3 kap. 11–16 §§
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 13 och 14 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 26 §
Märkning i 9 kap. 13 §
Posttjänst i 2 kap. 6 §
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §
Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §
Öppet förfarande i 6 kap. 2 §

Definitioner

7 §

Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits

att delta i

1. ett selektivt förfarande,
2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
4. en konkurrenspräglad dialog,
5. ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, eller
6. ett urvalsförfarande

8 §

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnads-

verk, eller

3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en

upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen av bygg-
nadsverk eller över projekteringen.

9 §

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk
funktion.

10 §

Med direktiv 2014/25/EU avses Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om
upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen.

11 §

Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling

och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radio-
vågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

background image

4

SFS 2016:1146

12 §

Med ensamrätt avses en rättighet som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§ till ett

enda företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

En rättighet utgör inte en ensamrätt enligt första stycket om den beviljats

genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet
grundats på objektiva kriterier.

13 §

Med inköpscentral avses en upphandlande enhet som stadigvarande

tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande en-

heter, eller

2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller

byggentreprenader som är avsedda för upphandlande enheter.

Upphandling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna be-

driva centraliserad inköpsverksamhet ska betraktas som upphandling i sam-
band med utövandet av en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§.

14 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leve-

rantörer, och

2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av

byggentreprenad.

15 §

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor

eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

16 §

Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveck-

ling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaff-
ning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens
eller användningens slut.

17 §

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodo-

ser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

18 §

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som an-

ordnas av en upphandlande enhet i syfte att förvärva en ritning eller en pro-
jektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

background image

5

SFS 2016:1146

19 §

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphand-

lande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i
kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

20 §

Med särskild rättighet avses en rättighet som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1–8 §§

till två eller flera företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

En rättighet utgör inte en särskild rättighet enligt första stycket om den be-

viljats genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om bevil-
jandet grundats på objektiva kriterier.

21 §

Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av

andra tjänster än de som avses i 8 §.

22 §

Med upphandlande enhet avses i denna lag dels en upphandlande myn-

dighet enligt 23 §, dels ett sådant företag som

1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över

på det sätt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt

2 kap. 1–8 §§ med stöd av en ensamrätt enligt 12 § eller en särskild rättighet
enligt 20 §.

Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 1 ska anses finnas om en

upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av an-
delarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

23 §

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-

dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt

1, eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

24 §

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphand-

lande enhet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphand-
lingen.

25 §

Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller

hyrköp av en vara. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta
kompletterande monterings- och installationsarbeten.

background image

6

SFS 2016:1146

2 kap. Verksamheter som omfattas av lagen och blandad
upphandling

Verksamheter som omfattas av lagen

Gas, värme, el och dricksvatten

1 §

En verksamhet omfattas av denna lag, utom i fall som avses i 2 och

3 §§, om den består av

1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produk-

tion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten, eller

2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät som avses i 1.
Med leverans enligt första stycket 2 förstås generering eller produktion,

grossistförsäljning och detaljförsäljning.

2 §

Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet leve-

rerar gas eller värme till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en sådan
verksamhet som avses i 1 §, om

1. enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av en

annan verksamhet än någon av dem som avses 1, 4 eller 5 §,

2. leverans till det publika nätet endast syftar till att utnyttja denna produk-

tion ekonomiskt, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning,

beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

3 §

Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet leve-

rerar el eller dricksvatten till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en
sådan verksamhet som avses i 1 §, om

1. enhetens produktion av el eller dricksvatten behövs för en annan verk-

samhet än någon av dem som avses i 1, 4 eller 5 §,

2. leverans till det publika nätet beror endast på enhetens egen förbrukning,

och

3. sådana leveranser uppgår till högst 30 procent av enhetens totala produk-

tion av el respektive dricksvatten, beräknat efter genomsnittet för de senaste
tre åren.

4 §

Denna lag gäller även för upphandling som genomförs och projekttäv-

lingar som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som
avser dricksvatten enligt 1 §, om upphandlingen eller projekttävlingen har an-
knytning till

1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering och den volym

vatten som används för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 procent av
den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbe-
vattnings- och dräneringsanläggningar, eller

2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.

Transporttjänst

5 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av tillhandahål-

lande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänst för allmänheten i form av
transporter med järnväg, automatiserade system, spårväg, tunnelbana, buss,
trådbuss eller linbana.

background image

7

SFS 2016:1146

Ett publikt nät för transporttjänster ska anses finnas om tjänsten tillhanda-

hålls enligt villkor som fastställts av en behörig myndighet och som avser
linjesträckning, tillgänglig transportkapacitet, turtäthet och liknande förhål-
landen.

Posttjänst

6 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av tillhandahål-

lande av posttjänst och tjänst som är närstående till posttjänst.

Med posttjänst avses insamling, sortering, transport eller överlämnande av

postförsändelser.

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den slutliga utform-

ning i vilken den ska överlämnas.

Med tjänst som är närstående till posttjänst avses följande som tillhanda-

hålls av en upphandlande enhet som även tillhandahåller posttjänster:

1. tjänst som innebär hantering såväl före som efter avsändandet av post-

försändelser, och

2. tjänst som avser oadresserad direktreklam och andra försändelser som

inte omfattas av tredje stycket.

Tillhandahållande av hamn eller flygplats

7 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av

ett geografiskt område i syfte att tillhandahålla flygplats, hamn eller annan
terminal för transporter i luften eller till havs eller på inre vattenvägar.

Utvinning av olja och gas samt prospektering eller utvinning av kol eller
andra fasta bränslen

8 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av

ett geografiskt område i syfte att

1. utvinna olja eller gas, eller
2. prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

Blandad upphandling

9 §

Med ett blandat kontrakt avses

1. ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster

eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller

2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels

annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 10 §. Kontrakt enligt första

stycket 2 regleras i 11–19 §§.

Blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag

10 §

Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla

regleras i denna lag, ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestäm-
melserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet.

background image

8

SFS 2016:1146

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster, ska huvudföre-

målet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna
eller tjänsterna.

För ett blandat kontrakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2 och

andra tjänster, ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de upp-
skattade värdena för tjänsterna.

Blandade kontrakt, inom en och samma verksamhet, som regleras såväl i
denna lag som av andra bestämmelser

Delbara och odelbara blandade kontrakt

11 §

Ett delbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är ett kon-

trakt där det ingår delar som kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behand-
las i 12–18 §§.

Ett odelbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är ett kon-

trakt där det ingår delar som inte kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt be-
handlas i 19 §.

Tilldelning av delbara blandade kontrakt

12 §

Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i

denna lag och upphandling som inte regleras i denna lag, får den upphand-
lande enheten tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Enheten får
också tilldela ett enda kontrakt.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt

13 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som separata kontrakt, ska de bestämmelser som gäller för varje separat kon-
trakt tillämpas för det kontraktet.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt

14 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt, ska denna lag tillämpas på kontraktet, om inte något
annat följer av 15–18 §§.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
koncessioner

15 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor, tjänster
eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling som reg-
leras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kontraktet till-
delas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i lagen beräknas uppgå till minst
det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §, eller

2. bestämmelserna i 19 kap. i denna lag om värdet av den del av kontraktet

som regleras i lagen beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas

background image

9

SFS 2016:1146

enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den del som avser koncessioner
beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om upp-
handling av koncessioner.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
försvars- eller säkerhetsaspekter

16 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt får kontraktet tilldelas utan tillämpning av denna lag
om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om kontraktet
också avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.

17 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och det till en del avser upphandling som regleras i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får en-
heten välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i an-
tingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsom-
rådet.

18 §

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder och inte i syfte att undvika att be-
stämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag eller
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet blir
tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

19 §

Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser

som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget,

får den upphandlande enheten tilldela kontraktet utan tillämpning av denna
lag. Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får enheten
tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna lag.

Upphandling som rör mer än en verksamhet

20 §

Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet, får den upphandlande enhe-

ten i enlighet med bestämmelserna i 21–27 §§ välja att tilldela separata kon-
trakt för varje verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt.

21 §

Den upphandlande enheten får inte tilldela separata kontrakt för varje

verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt i syfte att undvika att bestämmel-
serna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag, lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1147) om upphandling av

background image

10

SFS 2016:1146

koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet blir tillämpliga.

Tilldelning av separata kontrakt för olika verksamheter

22 §

Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt, ska för varje

kontrakt tillämpas de bestämmelser som gäller för det kontraktet.

Tilldelning av ett enda kontrakt som rör flera verksamheter

23 §

Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet och den upphandlande enhe-

ten tilldelar kontraktet som ett enda, ska för kontraktet tillämpas de bestäm-
melser som gäller för den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.

Om kontraktet till någon del rör verksamhet som omfattas av artikel 346 i

EUF-fördraget eller regleras i lagen (2011:1029) om upphandling inom för-
svars- och säkerhetsområdet, ska dock 25–26 §§ tillämpas.

24 §

Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som kon-

traktet huvudsakligen rör ska följande gälla:

1. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, ska kontraktet tilldelas i enlighet med
bestämmelserna i den lagen.

2. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i lagen

(2016:1147) om upphandling av koncessioner, ska kontraktet tilldelas i enlig-
het med bestämmelserna i denna lag.

3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och

den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen om offent-
lig upphandling eller lagen om upphandling av koncessioner, ska kontraktet
tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Tilldelning av ett enda kontrakt när det ingår försvars- eller
säkerhetsaspekter

25 §

Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som ett enda kon-

trakt, får den upphandlande enheten tilldela kontraktet utan tillämpning av
denna lag om en av verksamheterna omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget.
Detta gäller även om upphandlingen också innehåller delar som regleras i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

26 §

Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som ett enda kon-

trakt, får den upphandlande enheten, om kontraktet till en del avser verksam-
het som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet, välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i
antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområ-
det.

27 §

Bestämmelserna i 25 och 26 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder.

background image

11

SFS 2016:1146

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

1 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § i lagen om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet.

2 §

Även om en upphandling eller en projekttävling inte är undantagen en-

ligt 1 § ska denna lag inte gälla för upphandlingen eller projekttävlingen, om

1. skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan säkerställas

om upphandlingen eller projekttävlingen genomförs enligt denna lag, eller

2. en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande enhet till-

handahåller information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga
säkerhetsintressen.

3 §

Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet

eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga in-
tressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling
eller en projekttävling enligt denna lag.

Återförsäljning eller uthyrning till tredje man

4 §

Denna lag gäller inte för anskaffning som görs vid återförsäljning eller

uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har någon sär-
skild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för kontraktet
och även andra har rätt att sälja eller hyra ut det på samma villkor som den
upphandlande enheten.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska kommis-

sionen anmäla de varukategorier och verksamheter som den anser vara un-
dantagna enligt första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska inte tillämpas på upphand-

ling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna bedriva centra-
liserad inköpsverksamhet.

Verksamhet i en stat utanför EES

5 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

syftar till att sådan verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde
enligt 2 kap. 1–8 §§ ska utövas i en stat som inte ingår i Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) utan fysisk användning av något nät eller
geografiskt område i en EES-stat.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska kommis-

sionen anmäla de verksamheter som den anser vara undantagna enligt första
stycket.

Upphandling enligt vissa internationella regler

6 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som be-

rör försvars- eller säkerhetsintressen och som en upphandlande enhet är skyl-

background image

12

SFS 2016:1146

dig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden,
om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan

någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande parterna,

2. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som avser stationering

av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3. av en internationell organisation.

7 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande enhet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om
upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella rättsliga skyl-

digheter och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan,
för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller

2. av en internationell organisation.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut

8 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande enhet genomför enligt upphandlingsregler som har fastställts
av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut när upp-
handlingen eller projekttävlingen helt finansieras av den organisationen eller
det institutet.

Om upphandlingen eller projekttävlingen till största delen finansieras av en

internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna
komma överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

9 §

Denna lag gäller inte för ett tjänstekontrakt som en upphandlande enhet

tilldelar en upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författ-
ning har ensamrätt att utföra tjänsten.

Upphandling som avser vatten, energi eller bränsle i vissa fall

10 §

Denna lag gäller inte för en upphandling som genomförs av en upp-

handlande enhet och som avser

1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver sådan

verksamhet enligt 2 kap. 1 § som avser dricksvatten, eller

2. leverans av energi eller bränsle för energiproduktion, om den upphand-

lande enheten bedriver sådan verksamhet enligt 2 kap. 1 § som avser el, gas
eller värme eller bedriver verksamhet som avses i 2 kap. 8 §.

background image

13

SFS 2016:1146

Intern upphandling

11 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är

en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen
(1991:900), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12–16 §§.

12 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsva-

rande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller
organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som
själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten.

13 §

En upphandling ska också anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande

myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndig-
heterna utövar över sina egna förvaltningar,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer
eller organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som

avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndig-

heter,

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över mot-

partens strategiska mål och viktiga beslut, och

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas

intressen.

14 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som

motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande mot-
parten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som
själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

background image

14

SFS 2016:1146

15 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar

den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och
den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande perso-
nen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt
kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av den kon-
trollerande personen.

16 §

Verksamhetsandelen enligt 12 § 2, 13 § första stycket 2, 14 § 2 och

15 § 2 ska bestämmas på grundval av den genomsnittliga totala omsättningen
i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår
tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått
grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter

17 §

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphand-

lande myndigheter, om

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett sam-

arbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster
som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas
gemensamma mål,

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med all-

mänintresset, och

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av

den verksamhet som berörs av samarbetet.

18 §

Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den

upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga
om varor, tjänster och byggentreprenader avseende de verksamheter som har
omfattats av samarbetet under de tre år som föregår tilldelningen eller på
grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter
under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

background image

15

SFS 2016:1146

Anknutna företag och samriskföretag

19 §

Med anknutet företag avses

1. ett företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande infly-

tande,

2. ett företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphand-

lande enhet, och

3. ett företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under be-

stämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt
deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper konsoli-

deras med den upphandlande enhetens enligt kraven i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncern-
redovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2014/102/EU.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande enhet

direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av an-
delarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

20 §

Under de förutsättningar som anges i 21 § gäller inte denna lag för

kontrakt som

1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för

att bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt
2 kap. 1–8 §§, tilldelar ett företag som är anknutet till någon av dessa enheter.

21 §

Bestämmelserna i 20 § gäller under förutsättning att leverans med an-

ledning av tilldelningen av varu-, tjänste- eller byggentreprenadkontrakt mot-
svarar minst 80 procent av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning
av varor, tjänster respektive byggentreprenader under de föregående tre åren.

Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de föregående tre

åren på grund av tidpunkten för företagets etablering eller verksamhetens på-
börjande, får företaget genom prognoser för verksamheten eller på något
annat sätt göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten till-

handahåller samma eller liknande byggentreprenader, varor eller tjänster, ska
andelen beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från varor,
tjänster respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.

22 §

Denna lag gäller inte för ett kontrakt som

1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att be-

driva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1–
8 §§, tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller

2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten

ingår i.

background image

16

SFS 2016:1146

Undantagen gäller om samriskföretaget har bildats för att utföra den aktu-

ella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling som
upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som
det består av kommer att ingå i det under minst samma tid.

23 §

På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande enhet

som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av undantagen i 20 eller
22 § lämna uppgifter till kommissionen om

1. namnen på de berörda företagen eller samriskföretagen, och
2. de berörda kontraktens art och värde.
Den upphandlande enheten ska också tillhandahålla det underlag som kom-

missionen anser vara nödvändigt för att visa att relationerna mellan företaget
eller samriskföretaget och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 20–
22 §§.

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

24 §

Denna lag gäller inte om verksamheten är direkt konkurrensutsatt på

marknader med fritt tillträde och detta har fastställts enligt det särskilda förfa-
rande som anges i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU.

En upphandlande enhet får begära att Europeiska kommissionen prövar om

förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda för en viss verksamhet.

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

Förvärv av fastighet m.m.

25 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,

arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt
till fastighet.

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en

fastighet. Det som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad som
tillhör någon annan än ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggna-
den som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens
ägare.

Radio- och tv-området

26 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser sändningstid eller pro-

gram inom radio- och tv-området som tillhandahålls av en leverantör av me-
dietjänster.

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen

(2010:696).

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

27 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser skiljemanna- eller för-

likningsuppdrag.

background image

17

SFS 2016:1146

Vissa juridiska tjänster

28 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser biträde till en klient av

en advokat

1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,
2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk

myndighet, eller

3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en dom-

stol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför

ett sådant förfarande, eller när det finns en påtaglig indikation för och är
mycket sannolikt att den sak som rådgivningen gäller kommer att bli föremål
för ett sådant förfarande.

29 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som

måste tillhandahållas av notarius publicus,

2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god

man,

3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol

eller som enligt lag har till uppgift att utföra särskilda uppdrag under överin-
seende av domstol, eller

4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.

Vissa finansiella tjänster

30 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

2. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabili-

seringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller

3. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller över-

låtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Anställningskontrakt

31 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och
förebyggande av fara

32 §

Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser civilt för-

svar, räddningstjänst eller förebyggande av fara, om tjänsterna

1. tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller sammanslut-

ningar, och

2. omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 eller
85143000-3, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

background image

18

SFS 2016:1146

4 kap. Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

1 §

Upphandlande enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.
Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesi-
digt erkännande och proportionalitet.

2 §

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens

tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkur-
rensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

3 §

En upphandlande enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrätts-

liga hänsyn vid upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Rätten att få delta i en upphandling

4 §

En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i vilken leverantörens

verksamhet är etablerad har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen av-
ser, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav
på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller sådant varu-

kontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbe-
ten, får en juridisk person åläggas att i anbudet eller anbudsansökan uppge
namn på de personer som ska utföra tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 §

En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande

enhet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juridisk
form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Enheten får dock be-
gära att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad
kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfreds-
ställande sätt.

Enheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av

leverantörer ska uppfylla kvalificeringskraven enligt 14 kap. om det är berät-
tigat av objektiva skäl.

Enheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leverantörer ska

fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud

6 §

Den upphandlande enheten får vid selektivt förfarande, förhandlat förfa-

rande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande
för inrättande av innovationspartnerskap begränsa antalet anbudssökande som
får lämna anbud genom att använda kriterier som grundar sig på

1. ett behov av att minska antalet till en nivå som kan anses rimlig med

hänsyn till särskilda förhållanden vid upphandlingen, och

2. de resurser som behövs för dess genomförande.
När den upphandlande enheten med stöd av första stycket begränsar antalet

anbudssökande som får lämna anbud, ska antalet vara så stort att effektiv kon-
kurrens kan uppnås.

background image

19

SFS 2016:1146

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

7 §

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna infor-
meras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats
i det sammanhanget.

En anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av

upphandlingen får uteslutas från förfarandet endast om det inte finns något
annat sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Innan anbuds-
sökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att
lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda
till en snedvridning av konkurrensen.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 §

En upphandlande enhet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en

felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av
leverantören. Enheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydli-
gar eller kompletterar en sådan handling.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabe-

handling och öppenhet.

Val av anbud

9 §

En upphandlande enhet ska tilldela kontrakt enligt bestämmelserna i

15 kap.

Enheten ska innan den tilldelar ett kontrakt kontrollera att anbudsgivarna

uppfyller de villkor som enheten ställt enligt 14 kap.

10 §

När enheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får en-

heten utvärdera anbuden innan den kontrollerar om den anbudsgivare som har
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet uppfyller villkoren enligt
9 §.

Tilldelning av ett kontrakt i separata delar

11 §

En upphandlande enhet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i sepa-

rata delar. Enheten får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa
delar.

Skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar

12 §

Om en upphandlande enhet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i sepa-

rata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upphand-
lingsdokumenten eller genom sådan information som avses i 12 kap. 15 §.

Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar

13 §

En upphandlande enhet som enligt 11 § beslutar att ett kontrakt ska till-

delas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera
eller alla delar av kontraktet.

background image

20

SFS 2016:1146

Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första

stycket, får enheten begränsa det antal delar av kontraktet som enheten kan
komma att tilldela en och samma leverantör. När enheten beslutar om en
sådan begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska gälla när en
leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar
av kontraktet än vad begränsningen medger.

Tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp

14 §

En upphandlande enhet som delar upp ett kontrakt i delar enligt 11 §

och bestämmer att anbud får lämnas på flera eller alla delar av kontraktet en-
ligt 13 §, får bestämma att flera eller alla delar ska kunna tilldelas en och
samma leverantör som kombinerade delar.

Om enheten har beslutat att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i kom-

binerade delar enligt första stycket, får den tilldela flera eller alla delar av
kontraktet till den leverantör vars anbud sammantaget bäst uppfyller tilldel-
ningskriterierna. En sådan tilldelning omfattas inte av några begränsningar
enligt 13 § andra stycket.

När enheten bestämmer att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i kom-

binerade delar enligt första stycket, ska den också fastställa den ordning som
ska tillämpas för att bedöma dels vilken eller vilka leverantörer som ska till-
delas kontraktet, dels om kontraktet ska tilldelas i delar eller kombinerade
delar.

Annonsering och offentliggörande i övrigt

15 §

En upphandlande enhet som tilldelar ett kontrakt i delar enligt 11 §,

ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange om anbud får lämnas
för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 13 § första stycket.

Om enheten avser att begränsa antalet delar av ett kontrakt som kan komma

att tilldelas en leverantör enligt 13 § andra stycket, ska enheten

1. i annonsen eller inbjudan ange det största antalet delar av kontraktet som

får tilldelas en och samma leverantör, och

2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska gälla när

en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska till-
delas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Om enheten avser att tilldela kombinerade delar av ett kontrakt enligt 14 §,

ska enheten i annonsen eller inbjudan ange

1. att ett uppdelat kontrakt kan komma att tilldelas i kombinerade delar en-

ligt 14 § första stycket, och

2. den ordning som ska tillämpas enligt 14 § tredje stycket.

Reserverad upphandling

16 §

En upphandlande enhet får för en upphandling

1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars

främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funk-
tionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmark-
naden, eller

2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för

skyddad anställning.

background image

21

SFS 2016:1146

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt

första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade
verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är
personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

17 §

Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för upphandling enligt

denna lag ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den
5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr
213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för

sådana byggentreprenadkontrakt som anges i bilaga 1.

5 kap. Tröskelvärden

Tillämpliga tröskelvärden

1 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 15 i

direktiv 2014/25/EU eller i beslut eller i beslut eller meddelanden av Euro-
peiska kommissionen enligt artikel 17 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor.

Värdet av en upphandling

2 §

Värdet av en upphandling är det totala belopp som enligt den upphand-

lande enhetens uppskattning ska betalas enligt det eller de varukontrakt, tjäns-
tekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. När vär-
det bestäms ska options- och förlängningsklausuler som anges i något av upp-
handlingsdokumenten inbegripas som om de hade utnyttjats. Vidare ska de
premier och ersättningar som den upphandlande enheten planerar att betala
till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

3 §

Om en upphandlande enhet består av separata operativa enheter, ska

värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet av för alla sådana
enheter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet, om den ansva-
rar självständigt för sina upphandlingar eller för vissa kategorier av upphand-
lingar.

Värdetidpunkten

4 §

Uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den tid-

punkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tid-
punkt då den upphandlande enheten påbörjar upphandlingsförfarandet.

background image

22

SFS 2016:1146

Förbud mot kringgående

5 §

Metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt

att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir
tillämpliga.

6 §

En upphandling får delas upp så att bestämmelserna om upphandling

över tröskelvärdena inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är be-
rättigad av objektiva skäl.

Upphandling av delkontrakt

7 §

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-

tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas
när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet enligt 1 §.

Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt be-

stämmelserna om upphandling över tröskelvärdet

Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde är lägre än
1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående stycke,

ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt översti-
ger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.

Byggentreprenad

8 §

I värdet av en upphandling av en byggentreprenad ska det ingå, utöver

det belopp som ska betalas för entreprenaden, värdet av varor och tjänster
som den upphandlande enheten tillhandahåller entreprenören och som är nöd-
vändiga för att entreprenaden ska kunna fullgöras.

Leasing, hyra och hyrköp av varor

9 §

Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor

på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostna-
den under löptiden.

Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala

kostnaden, inklusive varans restvärde.

Om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska

värdet bestämmas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas

10 §

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer

eller som ska förnyas inom en viss tid, ska uppskattas med ledning av

background image

23

SFS 2016:1146

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphand-

lats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående
räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i
kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första
kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen
eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Vissa tjänster

11 §

Hur värdet av vissa upphandlingar av tjänster ska uppskattas framgår

av följande uppställning:

12 §

Om en tjänst ska upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas

för tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas för
tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader.

Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet bestämmas till

månadsvärdet multiplicerat med 48.

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

13 §

Värdet av ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska uppskattas

till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom
ramen för ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet under löptiden.

Innovationspartnerskap

14 §

Värdet av ett innovationspartnerskap ska uppskattas till det högsta

sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsinsatser som ska
genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor,
tjänster och byggentreprenader som ska utvecklas och som ska anskaffas i
slutet av det planerade partnerskapet.

Projekttävlingar

15 §

Värdet av en projekttävling ska uppskattas till summan av sådana er-

sättningar och tävlingspriser som kan komma att tilldelas deltagarna samt det

När upphandlingen avser

ska värdet uppskattas till

1. försäkringstjänster

2. banktjänster och andra finansiella
tjänster

3. projektering

den premie som ska betalas och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden, provisioner, ränta och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden eller den provision som ska
betalas och andra ersättningar för pro-
jekteringen.

background image

24

SFS 2016:1146

beräknade värdet av de tjänstekontrakt som kan komma att tilldelas vinnaren
eller vinnarna i tävlingen.

6 kap. Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsförfarandena

1 §

Vid upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges

i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas:

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, eller
6. förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.

Öppet förfarande

2 §

Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en an-

budsinfordran enligt 10 kap. 1 §.

Selektivt förfarande

3 §

Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer efter en anbudsinfordran

enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som
den upphandlande enheten begärt för urvalet. De anbudssökande som enheten
bjuder in får lämna anbud.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

4 §

Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leve-

rantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för urva-
let. De anbudssökande som enheten bjuder in får lämna anbud. Dessa anbud
ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud

5 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har
lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har
angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

6 §

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören

ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. eller inte uppfyller de kvalificeringskrav
som den upphandlande enheten har fastställt.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och

därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphand-
lande enhetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

background image

25

SFS 2016:1146

Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt

7 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av
en viss leverantör därför att

1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk

eller en unik konstnärlig prestation,

2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan till-

handahållas av en viss leverantör.

Ett sådant förfarande får i fall som avses i första stycket 2 och 3 användas

endast om det inte finns något rimligt alternativ och avsaknaden av konkur-
rens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upp-
handlingen.

Synnerlig brådska

8 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på om-
ständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av enheten,
är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande
eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaff-
ningen är absolut nödvändig.

Forsknings-, experiment, studie- eller utvecklingsändamål

9 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering för upphandling som gäller endast anskaffning för forsk-
nings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål och

1. kontraktet inte omfattar tillverkning i kvantiteter som är ägnade att

åstadkomma lönsamhet eller att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
och

2. tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt

upphandling avsedd särskilt för sådana ändamål.

Upphandling av varor i vissa fall

10 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering för upphandling av varor, om

1. kontraktet gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga varu-

leverantören under förutsättning att

a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller an-

läggningar eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först an-
skaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,

2. kontraktet gäller varor som är noterade och omsätts på en råvarumark-

nad,

3. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga vill-

kor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått

background image

26

SFS 2016:1146

i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande,
eller

4. det även annars är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt

förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger be-
tydligt under det normala marknadspriset.

Tidigare tjänster eller byggentreprenader

11 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering om det gäller en ny tjänst eller byggentreprenad som är
en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader under förutsättning
att

1. de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett upp-

handlingsförfarande,

2. arbetena tilldelas samma leverantör,
3. de nya tjänsterna eller byggentreprenaderna är i överensstämmelse med

det ursprungliga projektet,

4. omfattningen av möjliga tillkommande tjänster eller byggentreprenader

och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i upphandlingsdokumenten
för den ursprungliga upphandlingen,

5. värdet av det nya kontraktet har ingått i uppskattningen av värdet av den

ursprungliga upphandlingen, och

6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu

avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling

12 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering för upphandling av en tjänst som följer på en projekttäv-
ling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av
vinnarna av tävlingen.

Om en tävling har avslutats med att fler än en vinnare har utsetts, ska samt-

liga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Konkurrenspräglad dialog

13 §

Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer efter en anbuds-

infordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgif-
ter som den upphandlande enheten begärt för urvalet. De anbudssökande som
enheten bjuder in får delta i dialogen.

14 §

Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande

enhetens behov bäst kan tillgodoses.

Upphandlingsdokumenten

15 §

Den upphandlande enheten ska i något av upphandlingsdokumenten

ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras inne-
börd samt ange en preliminär tidsplan.

background image

27

SFS 2016:1146

Genomförande av dialogen

16 §

Dialogen får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lös-

ningar om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphand-
lande enheten får efter varje steg välja ut de lösningar som enheten ska fort-
sätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier
som angetts i något av upphandlingsdokumenten.

Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens upp-

nås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

17 §

Den upphandlande enheten ska fortsätta dialogen fram till dess att en-

heten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser enhetens behov. Dia-
logen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska
snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna anbud

18 §

När en underrättelse har lämnats enligt 17 §, ska den upphandlande en-

heten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga anbud på
grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under
dialogen.

Klarläggande, precisering och optimering av anbud

19 §

Den upphandlande enheten får uppmana en deltagande anbudsgivare

att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.

Klarlägganden, preciseringar, optimeringar och kompletterande upplys-

ningar får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller
upphandlingen, däribland det behov enheten avser att tillgodose med upp-
handlingen och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna riske-
rar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

Utvärdering av anbud

20 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 15 kap. 1 § andra stycket 1.

Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor

21 §

Den upphandlande enheten får förhandla med den anbudsgivare som

har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbu-
det och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsättning
att förhandlingarna

1. inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras

i sak, och

2. inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering.

background image

28

SFS 2016:1146

Ersättning för deltagande i dialogen

22 §

Den upphandlande enheten får besluta om tävlingspriser eller annan

ersättning för deltagande i dialogen.

Innovationspartnerskap

23 §

Vid ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får alla

leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för ur-
valet. De anbudssökande som enheten bjuder in får delta i förfarandet.

När förfarandet får användas

24 §

En upphandlande enhet får använda ett förfarande för inrättande av

innovationspartnerskap för att anskaffa en vara, tjänst eller byggentreprenad
för att tillgodose behov som den upphandlande enheten bedömer inte kan till-
godoses genom lösningar som finns på marknaden.

Innovationspartnerskapet ska syfta till utveckling och därpå följande an-

skaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som enheten har behov av.
En sådan anskaffning förutsätter att varan, tjänsten eller byggentreprenaden
motsvarar de prestandanivåer och maximala kostnader som den upphand-
lande enheten och deltagarna har kommit överens om.

Krav på anbudssökande

25 §

Vid urvalet av anbudssökande ska en upphandlande enhet särskilt

tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet inom området för forskning
och utveckling och kapacitet att utveckla och genomföra innovativa lös-
ningar.

Upphandlingsdokumenten

26 §

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsdokumenten ange

1. det behov av en vara, tjänst eller byggentreprenad som enheten inte kan

tillgodose genom lösningar som finns på marknaden,

2. de delar av beskrivningen som är sådana minimikrav som ska uppfyllas

av alla anbud, och

3. vad som ska gälla i fråga om immateriella rättigheter.
Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräck-

lig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning
och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i upp-
handlingsförfarandet.

Förhandlingar

27 §

Den upphandlande enheten ska förhandla med anbudsgivarna om för-

bättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller till-
delningskriterierna. De slutliga anbuden får inte vara föremål för förhandling.

background image

29

SFS 2016:1146

28 §

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna,

ska den upphandlande enheten skriftligen informera alla kvarvarande anbuds-
givare om detta och ge dem skälig tid för att ändra sina anbud.

29 §

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet

anbud om den upphandlande enheten har angett detta i något av upphand-
lingsdokumenten. Enheten får efter varje steg välja ut de anbud som enheten
ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldel-
ningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

Krav för att få inrätta ett innovationspartnerskap

30 §

En upphandlande enhet får inrätta ett innovationspartnerskap endast

med sådana leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklings-
verksamhet.

Utvärdering av anbud

31 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 15 kap. 1 § andra stycket 1.

Genomförandet av partnerskapet

32 §

Ett innovationspartnerskap ska delas upp i etapper som följer stegen i

forsknings- och innovationsprocessen. Etapperna får också inkludera tillverk-
ningen av varorna, tillhandahållandet av tjänsterna eller utförandet av bygg-
entreprenaderna.

33 §

Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska upp-

fylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande enheten efter varje av-

slutad etapp besluta att avsluta innovationspartnerskapet eller, om innova-
tionspartnerskapet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom
att avsluta enskilda kontrakt Sådana åtgärder förutsätter att enheten i något av
upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka
villkor de kan användas.

34 §

Den upphandlande enheten ska se till att innovationspartnerskapets

struktur, särskilt varaktigheten av och värdet på de olika etapperna, avspeglar
graden av innovation hos den föreslagna lösningen och de forsknings- och
innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en lösning som ännu inte
finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av varor, tjänster eller
byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till de investe-
ringar som krävs för att ta fram dem.

background image

30

SFS 2016:1146

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad
upphandling

Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 §

En upphandlande enhet får ingå ramavtal om den använder något av

upphandlingsförfarandena i denna lag.

Ramavtalets löptid

2 §

Ett ramavtal får löpa under längre tid än åtta år endast om det finns sär-

skilda skäl.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal

3 §

Kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas med tillämpning av

objektiva regler och kriterier. Den upphandlande enheten ska ange reglerna
och kriterierna i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

4 §

Kontrakt som grundar sig på ramavtal får tilldelas med en förnyad kon-

kurrensutsättning för de leverantörer som är parter i ramavtalet.

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande enheten
1. ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt

kontrakt, och

2. tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt tilldelningskriterierna för
ramavtalet.

Inköpscentraler

Anlitande av en inköpscentral

5 §

En upphandlande enhet får anlita en inköpscentral utan att upphandla

tjänsten.

Om en upphandlande enhet anlitar en inköpscentral enligt första stycket,

får tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta stödverksamhet
för inköp.

Anskaffning från en inköpscentral

6 §

En upphandlande enhet får anskaffa varor eller tjänster från en in-

köpscentral.

Anskaffning genom en inköpscentral

7 §

En upphandlande enhet får anskaffa varor, tjänster eller byggentrepre-

nader genom

1. kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
2. dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller
3. ramavtal som ingås av en inköpscentral.

background image

31

SFS 2016:1146

Den upphandlande enhetens ansvar

8 §

En upphandlande enhet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt denna

lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller genom
en inköpscentral enligt 6 eller 7 §.

Den upphandlande enheten ansvarar dock för att fullgöra skyldigheterna i

denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den själv genomför.

Gemensam upphandling med enhet från annan medlemsstat

9 §

En upphandlande enhet får genomföra en upphandling gemensamt med

en upphandlande enhet från en annan medlemsstat med användning av upp-
handlingsåtgärder enligt 10–18 §§.

En viss upphandlingsåtgärd får inte väljas i syfte att undvika tillämpningen

av tvingande föreskrifter som är förenliga med EU-rätten.

Inköpscentral i annan medlemsstat

10 §

En upphandlande enhet får använda centraliserad inköpsverksamhet

som erbjuds av en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska unio-
nen.

11 §

Vid gemensam upphandling enligt 10 § tillämpas bestämmelserna i

den medlemsstat där inköpscentralen är belägen.

De bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också tilläm-

pas om en upphandlande enhet

1. tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som

drivs av en inköpscentral enligt första stycket, eller

2. genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har

ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket.

Gemensamma upphandlingsåtgärder

12 §

En upphandlande enhet får gemensamt med upphandlande enheter i

andra medlemsstater i Europeiska unionen vidta upphandlingsåtgärder genom
att

1. tilldela ett kontrakt,
2. ingå ett ramavtal, eller
3. inrätta ett dynamiskt inköpssystem.
En upphandlande enhet som har ingått ett ramavtal enligt första stycket 2

eller inrättat ett dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 3, får tilldela
kontrakt inom ramen för ramavtalet eller inköpssystemet.

13 §

Vid gemensamma upphandlingsåtgärder enligt 12 § ska delar som är

nödvändiga för samarbetet följa av en överenskommelse.

14 §

Om en överenskommelse enligt 13 § träffas mellan de deltagande en-

heterna, ska enheterna i överenskommelsen fastställa

1. enheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som

ska vara tillämpliga, och

background image

32

SFS 2016:1146

2. sättet att organisera upphandlingsförfarandet, innefattande ledning, för-

delning av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och in-
gående av kontrakt.

När enheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella bestäm-

melser som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan

1. ansvarsområdena fördelas till en eller flera av dem, eller
2. som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmel-

ser i vilken minst en av enheterna har sin hemvist.

15 §

Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande enheter och til-

lämpliga nationella bestämmelser enligt 13 och 14 §§ ska anges i något av
upphandlingsdokumenten.

16 §

En enhet som deltar i en upphandling enligt 12 § och som anskaffar

varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan deltagande enhet ska an-
ses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om någon annan deltagande
enhet uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i den lag som ska tillämpas till
följd av en överenskommelse enligt 13 och 14 §§.

Upphandling med en gemensam enhet

17 §

En gemensam enhet som har inrättats av upphandlande enheter från

olika medlemsstater får genomföra upphandlingar.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en euro-
peisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013, eller någon annan en-
het som har bildats enligt EU-rätten ska anses vara en gemensam enhet.

18 §

Vid gemensam upphandling enligt 17 § ska den gemensamma enhe-

tens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser.

Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i en med-

lemsstat där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller
bedriver verksamhet.

Ett sådant beslut får antingen gälla tills vidare, om det fattas när den

gemensamma enheten inrättas, eller begränsas till en viss tidsperiod, till vissa
typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av kontrakt.

8 kap. Elektroniska metoder för upphandling

Dynamiska inköpssystem

Tillämpningsområdet

1 §

En upphandlande enhet får använda ett dynamiskt inköpssystem för

återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är
allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den
upphandlande enhetens behov.

Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process.

Det ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje
leverantör som uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1–3 §§.

background image

33

SFS 2016:1146

2 §

Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader. Kategorierna ska bestämmas objektivt med hänsyn
till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda
kategorin.

Inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

3 §

Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande

enheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande. Antalet anbuds-
sökande som får delta i systemet får dock inte begränsas.

Om enheten har delat in systemet i kategorier av varor, tjänster eller bygg-

entreprenader, ska kvalificeringskrav specificeras för varje kategori.

4 §

En upphandlande enhet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska in-

formera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett sådant
system. I anbudsinfordran ska systemets giltighetstid anges.

Om ett dynamiskt inköpssystem delats in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader, ska dessa och vad som karakteriserar kategorierna
anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Om det dynamiska inköpssystemet drivs av en inköpscentral och får använ-

das av andra upphandlande enheter, ska detta anges i anbudsinfordran.

Upphandlingsdokumenten

5 §

Av upphandlingsdokumenten ska det framgå

1. de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, och
2. nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning

som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning.

Den upphandlande enheten ska ge tillgång till upphandlingsdokumenten

enligt 10 kap. 8 § första stycket under systemets hela giltighetstid.

Ändringar i giltighetstiden

6 §

Den upphandlande enheten ska anmäla ändringar av det dynamiska in-

köpssystemets giltighetstid till Europeiska kommissionen.

Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

7 §

En upphandlande enhet ska under det dynamiska inköpssystemets hela

giltighetstid ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i systemet på
de villkor som anges i 3 §.

Enheten ska utvärdera en anbudsansökan med tillämpning av kvalifice-

ringskrav enligt 14 kap. 1–3 §§ inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När
det finns skäl till det får tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.

Enheten får förlänga utvärderingsperioden, om ingen inbjudan att lämna

anbud ännu har utfärdats i det dynamiska inköpssystemet. Ingen inbjudan får
utfärdas under utvärderingsperiodens förlängning. Enheten ska i något av
upphandlingsdokumenten ange den förlängda period som den avser att
tillämpa.

background image

34

SFS 2016:1146

Tidsfrist för anbudsansökningar

8 §

Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst

30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering
eller från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökan-
dena. Tidsfristen får inte vara kortare än 15 dagar.

Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för anbudsansökningar efter det att in-

bjudan att lämna anbud för den första upphandlingen enligt det dynamiska in-
köpssystemet har skickats.

Underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem

9 §

En upphandlande enhet ska snarast möjligt underrätta en leverantör om

det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i det dynamiska in-
köpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska
motiveras.

Inbjudan att lämna anbud

10 §

Den upphandlande enheten ska för varje kontrakt som ska tilldelas

bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska in-
köpssystemet att lämna anbud.

Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i kategorier av varor, tjäns-

ter eller byggentreprenader, ska enheten bjuda in samtliga leverantörer som
godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upphandling
att lämna anbud.

Tidsfrist för anbud

11 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från

den dag då inbjudan att lämna anbud enligt 10 § skickades till berörda leve-
rantörer.

Bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att komma in med anbud efter

överenskommelse får tillämpas.

Tilldelning av kontrakt

12 §

Den upphandlande enheten ska tilldela den leverantör kontraktet vars

anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grundval av de tilldelningskri-
terier som anges i annonsen om upphandling, i inbjudan att bekräfta intresse
eller i inbjudan att lämna anbud när anbudsinfordran skett genom en annons
om kvalificeringssystem.

Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

Egen försäkran av leverantörer

13 §

En upphandlande enhet som tillämpar skäl för uteslutning och kvalifi-

ceringskrav i enlighet med 14 kap. 1–3 §§, får när som helst under det dyna-
miska inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skicka-

background image

35

SFS 2016:1146

des, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som
avses i 15 kap. 1–2 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Bestämmelserna i 15 kap. 3–5 §§ lagen om offentlig upphandling gäller

under det dynamiska inköpssystemets hela giltighetstid.

Administrativ avgift

14 §

Den upphandlande enheten får inte ta ut någon administrativ avgift av

en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

Elektroniska auktioner

Tillämpningsområdet

15 §

En upphandlande enhet får använda en elektronisk auktion för att pre-

sentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Enheten ska utforma den elektroniska auktionen som en upprepad elektro-

nisk process.

16 §

En upphandlande enhet får genomföra en elektronisk auktion som en

avslutande del, om innehållet i upphandlingsdokumenten kan fastställas med
tillräcklig grad av exakthet. Detta gäller vid

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 4 §, och
5. inbjudan att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Genomförandet av en elektronisk auktion

17 §

En elektronisk auktion ska möjliggöra en rangordning utifrån automa-

tiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i upphand-

lingsdokumenten, när anbuden ska utvärderas på grundval av bästa förhållan-
det mellan pris och kvalitet eller kostnad, eller

2. priser, när anbuden ska utvärderas enbart på grundval av priset.
Anbuden ska rangordnas med användning av en matematisk formel. När

anbuden ska rangordnas med hänsyn till bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet, ska den matematiska formeln beakta viktningen av de kriterier som
fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördel-
aktiga. Om viktningen av kriterierna har angetts i intervall, ska dessa faststäl-
las till ett bestämt värde. Om alternativa anbud är tillåtna, ska separata form-
ler ges för varje anbud.

En elektronisk auktion får genomföras i på varandra följande etapper.

Upphandlingsdokumenten

18 §

Om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphand-

lande enheten ange det i annonsen om upphandling, i inbjudan att bekräfta in-
tresse eller, när en annons om kvalificeringssystem används som anbudsin-
fordran, i inbjudan att lämna anbud.

background image

36

SFS 2016:1146

19 §

I upphandlingsdokumenten ska följande uppgifter lämnas om den elek-

troniska auktionen:

1. de delar av anbuden som kommer att vara föremål för den elektroniska

auktionen,

2. eventuella gränser för de värden som kan presenteras, baserade på en be-

dömning av specifikationerna för det som ska anskaffas,

3. de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under

den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. nödvändiga uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. de villkor på vilka anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnaderna mellan anbuden som kan ha bestämts,

6. nödvändiga uppgifter om den elektroniska utrustning som ska användas

och om anslutningen till denna utrustning, och

7. tidpunkten då den elektroniska auktionen ska avslutas.

Första utvärdering av anbud

20 §

Innan en upphandlande enhet inleder en elektronisk auktion, ska enhe-

ten utvärdera anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och viktningen av
dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden

21 §

En anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud ska bjudas in att

delta i den elektroniska auktionen genom att från en viss tidpunkt använda de
anslutningssätt som anges i inbjudan.

Ett anbud är godtagbart om det stämmer överens med de tekniska specifi-

kationerna och inte är ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt och om det har
lämnats av en anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven och inte har
uteslutits från anbudsförfarandet.

Vad som avses med ett olämpligt anbud framgår av 6 kap. 6 §.

22 §

I inbjudan ska den upphandlande enheten informera om utvärderingen

enligt 20 § av anbudsgivarens anbud.

23 §

Inbjudan ska innehålla information om den matematiska formel som

avses i 17 § andra stycket och som ska användas för att bestämma rangord-
ningen mellan anbuden med hänsyn till de nya priser eller värden som lämnas
under auktionen.

24 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter det att inbjudan har skickats ut.

Upplysningar till anbudsgivarna

25 §

Under en elektronisk auktion ska den upphandlande enheten lämna alla

anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha
kännedom om sin plats i rangordningen.

Enheten får också lämna andra upplysningar om priser eller värden, under

förutsättning att detta har angetts i upphandlingsdokumenten.

background image

37

SFS 2016:1146

Enheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektroniska

auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

26 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande enheten

1. vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,
2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsva-

rar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har

genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska enheten i upphandlingsdokumen-

ten ha angett hur långt efter det att den har tagit emot det sista priset eller vär-
det som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp

anges i inbjudan att delta i auktionen.

27 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

enheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av auktionen.

Elektroniska kataloger

Tillämpningsområdet

28 §

En upphandlande enhet får begära att anbud med elektroniska medel

ska lämnas i ett format för att presentera och strukturera information som är
gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för elektro-
nisk behandling (elektronisk katalog).

Anbud som lämnas i form av en elektronisk katalog får kompletteras med

andra handlingar.

Upphandlingsdokumenten

29 §

Av annonsen om upphandling eller inbjudan att bekräfta intresse ska

det framgå om anbud ska eller får

1. lämnas i form av en elektronisk katalog, eller
2. innehålla en elektronisk katalog.
Något av upphandlingsdokumenten ska innehålla nödvändiga uppgifter om
1. den elektroniska utrustning som används och anslutningen till denna ut-

rustning, samt

2. format och specifikationer för den elektroniska katalogen.

Upprättandet av en elektronisk katalog

30 §

En elektronisk katalog ska upprättas av en anbudssökande eller an-

budsgivare enligt specifikationer och format som har fastställts av den upp-
handlande enheten. Om en katalog ska uppdateras enligt 31 § eller 34 § andra
stycket, ska dess format tillåta en sådan uppdatering.

background image

38

SFS 2016:1146

Uppdatering av en elektronisk katalog

31 §

Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en

elektronisk katalog eller har innehållit en sådan får den upphandlande enheten
besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 4 §§ ska genomföras
med användning av en elektronisk katalog som uppdateras enligt 32 §.

32 §

För att uppdatera en elektronisk katalog ska den upphandlande enheten

antingen

1. uppmana varje anbudsgivare att lämna in en uppdaterad katalog som har

anpassats till kraven i det berörda kontraktet, eller

2. meddela varje anbudsgivare att enheten avser att samla in uppgifter från

den redan inlämnade katalogen för att anpassa den till kraven i det berörda
kontraktet.

En katalog får uppdateras enligt första stycket 2, om detta har angetts i

något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

33 §

I ett meddelande enligt 32 § första stycket 2 ska den upphandlande en-

heten informera varje anbudsgivare om när den avser att samla in uppgifter
för en uppdaterad elektronisk katalog och ge anbudsgivaren möjlighet att av-
böja en sådan uppgiftsinsamling. Meddelandet ska lämnas så lång tid före den
planerade uppgiftsinsamlingen att anbudsgivaren får skälig tid för att ta ställ-
ning till den.

Innan enheten tilldelar ett kontrakt med utgångspunkt i uppgifter i en elek-

tronisk katalog som enheten har uppdaterat, ska den ge varje anbudsgivare
möjlighet att kontrollera att det på så sätt upprättade anbudet inte innehåller
några fel.

Elektroniska kataloger vid dynamiska inköpssystem

34 §

Vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska en leverantör

på begäran av den upphandlande enheten lämna anbud som har form av en
elektronisk katalog eller innehåller en sådan.

Enheten får, om den har begärt att leverantörer till ansökan om att få delta i

det dynamiska inköpssystemet bifogar en elektronisk katalog, besluta att upp-
handlingen ska genomföras med användning av elektroniska kataloger som
uppdateras med tillämpning av bestämmelserna i 32 § första stycket 2 och
andra stycket samt 33 §.

9 kap. Tekniska krav

Tekniska specifikationer

Vad som anges i de tekniska specifikationerna

1 §

De tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden

ska ha ska anges som tekniska specifikationer. Specifikationerna ska ingå i
något av upphandlingsdokumenten. De ska vara utformade på något av de sätt
som anges i 3–5 §§ förutsatt att det inte står i strid med tvingande tekniska
regler.

De egenskaper som specificeras får också avse

background image

39

SFS 2016:1146

1. processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan,

tjänsten eller byggentreprenaden, eller

2. en process som avser ett annat skede i varans, tjänstens eller byggnads-

verkets livscykel.

Andra stycket gäller också när de egenskaper som avses inte är egenskaper

hos den berörda varan, tjänsten, byggentreprenaden eller det berörda bygg-
nadsverket. Egenskaperna måste dock ha anknytning till det som ska anskaf-
fas.

I de tekniska specifikationerna får det också anges om överlåtelse av imma-

teriella rättigheter kommer att krävas.

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer

2 §

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska

specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov,
däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.
Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på till-

gänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestäm-
mas med hänvisning till den rättsakten.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 §

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna som pre-

standa- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljöegen-
skaper ingå. Kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som ska
anskaffas.

En upphandlande enhet får tillåta att en leverantör åberopar sådana standar-

der och bedömningar som avses i 4 § för att visa att kraven enligt första
stycket är uppfyllda.

Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och
bedömningar

4 §

Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funk-

tionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar, och i fallande prio-
ritetsordning till

1. svensk standard som stämmer överens med europeisk standard,
2. europeisk teknisk bedömning,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardise-

ringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller, i fråga om

en byggentreprenad eller användning av en vara, svensk teknisk specifikation
för projektering, beräkning och utförande.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden ”eller lik-

värdig”.

background image

40

SFS 2016:1146

Tekniska specifikationer som kombinerar prestanda- och funktionskrav med
standarder och bedömningar

5 §

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna som pre-

standa- eller funktionskrav enligt 3 § i fråga om vissa egenskaper och med
hänvisning till standarder och bedömningar enligt 4 § i fråga om andra egen-
skaper.

Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer

6 §

Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de

tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till

1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karakteriserar

varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,

2. varumärke, patent eller typ,
3. ursprung, eller
4. tillverkning.
Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska

anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas
tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”.

Likvärdiga lösningar

7 §

En upphandlande enhet som i enlighet med 3 § anger de tekniska speci-

fikationerna som prestanda- eller funktionskrav, får inte förkasta ett anbud
som avser en vara, tjänst eller byggentreprenad som motsvarar de standarder
eller bedömningar som anges i 4 § första stycket 1–5 eller likvärdiga standar-
der eller bedömningar.

Första stycket gäller endast om
1. den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller

funktionskrav som enheten har angett, och

2. anbudsgivaren visar att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller

de angivna kraven.

8 §

Om en upphandlande enhet ställer krav genom att hänvisa till standard

eller bedömning enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud endast på grund av
att en vara, tjänst eller byggentreprenad inte motsvarar denna standard eller
bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna lösningarna uppfyller
kraven på ett likvärdigt sätt.

Utredning om överensstämmelse

9 §

En upphandlande enhet får som bevis för överensstämmelse med kraven

i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna enligt 16 kap. eller vill-
koren för fullgörande av kontraktet enligt 17 kap., kräva att leverantören ska
uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av
överensstämmelse. Detta organ ska vara ackrediterat för denna uppgift i en-
lighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
i den ursprungliga lydelsen.

background image

41

SFS 2016:1146

10 §

Om en upphandlande enhet kräver en provningsrapport eller ett intyg

som ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av överensstämmelse,
ska den också godta en provningsrapport eller ett intyg från ett likvärdigt
organ.

11 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen kan få tillgång till

en provningsrapport eller ett intyg som avses i 9 eller 10 § och detta inte beror
på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, ska den upp-
handlande enheten godta annan lämplig utredning. Denna utredning ska visa
att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven i de tekniska spe-
cifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kon-
traktet.

Tillhandahållande av tekniska specifikationer

12 §

En upphandlande enhet ska på begäran tillhandahålla en leverantör de

tekniska specifikationer som enheten regelbundet använder i sina upphand-
lingar eller förhandsannonser. Specifikationerna ska tillhandahållas med elek-
troniska medel som ger fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till
dem. Om sådan tillgång inte kan ges till vissa specifikationer ska de tillhanda-
hållas på något annat sätt.

Om de tekniska specifikationerna har angetts i handlingar som är tillgäng-

liga för leverantören med elektroniska medel som ger fri, direkt, fullständig
och kostnadsfri tillgång, är det tillräckligt att enheten hänvisar till dessa hand-
lingar.

Märkning

13 §

Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar

att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden
uppfyller vissa krav.

14 §

En upphandlande enhet får i de tekniska specifikationerna, tilldel-

ningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva en viss
märkning som bevis för att varan, tjänsten eller byggentreprenaden motsvarar
de egenskaper som krävs, om

1. kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det

som ska anskaffas,

2. kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos

den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,

3. kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-

diskriminerande kriterier,

4. märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i

vilket samtliga berörda kan delta,

5. märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om

märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Om en upphandlande enhet inte kräver att det som ska anskaffas har alla

egenskaper som krävs av en märkning, ska den ange vilka krav för märk-
ningen som ska uppfyllas.

background image

42

SFS 2016:1146

Om en märkning uppfyller villkoren i första stycket 3–6, men kraven för

märkningen även rör kriterier som inte har anknytning till det som anskaffas,
får den upphandlande enheten inte kräva märkningen för varan, tjänsten eller
byggentreprenaden. Enheten får dock fastställa de tekniska specifikationerna
genom hänvisningar till sådana detaljerade specifikationer för märkningen
som har anknytning till det som ska anskaffas.

15 §

En upphandlande enhet som kräver en viss märkning enligt 14 § ska

godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med
kraven för den angivna märkningen.

16 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen haft möjlighet att få

tillgång till den märkning som den upphandlande enheten kräver eller en lik-
värdig märkning och detta inte beror på leverantören eller något förhållande
på leverantörens sida, ska den upphandlande enheten godta annan lämplig ut-
redning. Denna utredning ska visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden
uppfyller kraven för den angivna märkningen eller, i de fall som anges i 14 §
andra stycket, de särskilt angivna kraven för märkningen.

Anbud med alternativa utföranden

17 §

En upphandlande enhet får tillåta eller kräva att anbudsgivare lämnar

anbud med utföranden som avviker från dem som enheten har angett. Ett
sådant anbud med alternativt utförande får beaktas endast om enheten i
annonsen angett om den tillåter eller kräver sådana anbud.

18 §

En upphandlande enhet som tillåter eller kräver anbud som avses i 17 §

ska i upphandlingsdokumenten ange

1. vilka minimikrav som gäller för anbud,
2. vilka särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden, och
3. om anbud med ett alternativt utförande får lämnas endast tillsammans

med ett anbud som utgår från samma utförande som enheten har angett.

Anbud med alternativa utföranden får beaktas endast om de uppfyller

minimikraven.

19 §

Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande enhet

som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte förkasta ett
sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekon-
trakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjäns-
tekontrakt.

10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till
anbudssökande

Annonsering

Anbudsinfordran

1 §

En upphandlande enhet ska genom en anbudsinfordran informera om

sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.

En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling. En an-

budsinfordran får dock, i de fall som regleras i 2 §, göras genom en för-

background image

43

SFS 2016:1146

handsannons och, i de fall som regleras i 4 §, göras genom en annons om kva-
lificeringssystem.

Särskilda regler om upphandling utan föregående annonsering finns i

6 kap. 5–12 §§.

Förhandsannons som anbudsinfordran

2 §

En upphandlande enhet får använda en förhandsannons som anbuds-

infordran när upphandling ska genomföras med selektivt förfarande eller för-
handlat förfarande med föregående annonsering.

En enhet som ska upphandla tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 får

också använda en förhandsannons som anbudsinfordran.

Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar

3 §

En upphandlande enhet får i en förhandsannons informera om planerade

upphandlingar.

Bestämmelser om förkortade tidsfrister efter en sådan förhandsannonsering

finns i 11 kap. 5 §.

Annons om kvalificeringssystem

4 §

När en upphandlande enhet upprättar ett kvalificeringssystem enligt

14 kap. 4 § ska enheten i en annons upplysa om detta.

Efterannons om resultatet av en upphandling

5 §

En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ram-

avtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar
efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En enhet som tilldelat kontrakt
enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons senast 30 dagar
efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dyna-

miskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de sam-
lade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

6 §

En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom för-

handlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5–12 §§ får in-
formera om sin avsikt genom en annons.

Bemyndigande

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggöran-

det av annonser enligt detta kapitel.

background image

44

SFS 2016:1146

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

8 §

Den upphandlande enheten ska vid annonsering om upphandling och

förhandsannonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och
kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen
publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i
annonsen.

Om anbudsinfordran utgörs av en annons om kvalificeringssystem, ska fri,

direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten ges
med elektroniska medel så snart som möjligt och senast från och med den dag
då inbjudan att lämna anbud eller att förhandla skickas till de utvalda anbuds-
sökandena. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i
annonsen eller inbjudan.

Om enheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt

första stycket, ska enheten i annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få
tillgång till dokumentet på något annat sätt. Om enheten inte kan ge tillgång
till något upphandlingsdokument enligt andra stycket vid annonsering om
kvalificeringssystem, ska enheten lämna sådana upplysningar i något av upp-
handlingsdokumenten.

Inbjudan till anbudssökande

Skriftlig inbjudan att bekräfta intresse efter förhandsannonsering

9 §

Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran, ska den upp-

handlande enheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till
samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse. Först när enheten har fått
veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade, får den ange vilka
leverantörer som ska få lämna anbud eller delta i förhandlingar.

Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge anbudssökan-

dena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdoku-
menten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i in-
bjudan att bekräfta intresse. Om enheten inte kan göra ett upphandlingsdoku-
ment tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte heller har
gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla
1. uppgift om art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytterli-

gare avtal och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller
avtal som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller byggentreprena-
der,

2. uppgift om huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med

föregående annonsering ska användas,

3. uppgift om dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslu-

tande av tjänsterna eller byggentreprenaderna,

4. uppgift om adress till den upphandlande enheten,
5. uppgift om ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och

upplysningar som krävs från leverantörer,

6. uppgift om huruvida ett varukontrakt avser köp, leasing, hyra eller hyr-

köp eller en kombination av dessa,

background image

45

SFS 2016:1146

7. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prio-

ritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument,
och

8. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Skriftlig inbjudan att lämna anbud, att förhandla eller att delta i dialog

10 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska den upphandlande enheten vid ett och samma tillfälle
skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att lämna an-
bud, att förhandla eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.

Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge de utvalda an-

budssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphand-
lingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska
anges i inbjudan att lämna anbud, att förhandla eller att delta i dialog. Om en-
heten inte kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska
medel och dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt,
ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla
1. uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar enligt

12 kap. 11 §,

2. uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet

ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkur-
renspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det
eller de språk som ska användas,

3. en hänvisning till den annons som använts som anbudsinfordran,
4. uppgift om de handlingar som ska bifogas,
5. uppgift om tilldelningskriterier, om de inte redovisas i en annons om

kvalificeringssystem som används som anbudsinfordran,

6. uppgift om tilldelningskriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning,

om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument, och

7. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Anbudets giltighetstid

11 §

En upphandlande enhet ska vid öppet förfarande i annonsen om upp-

handling ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering,
konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspart-
nerskap ska enheten ange denna uppgift i en annons som används som anbud-
sinfordran, i en inbjudan att bekräfta intresse eller i en inbjudan att lämna an-
bud, att förhandla eller att delta i dialog.

En underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller upplysningar enligt

12 kap. 13 § innebär inte att ett anbud förfaller.

background image

46

SFS 2016:1146

11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Förhållanden som ska beaktas när tidsfrister bestäms

1 §

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-

stäms av den upphandlande enheten, ska särskild hänsyn tas till hur komplice-
rad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att
utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om anbud inte kan lämnas
annat än efter ett besök på plats, ska tiden vara så lång att alla leverantörer kan
få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett anbud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock bestämmelserna

i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 §

Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 5–10 §§.

Tidsfrist för anbudsansökningar

3 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar
vara minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering eller, när en förhandsannons har använts som anbudsinfordran,
från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.

Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem

4 §

I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för anbudsansök-

ningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Förkortad tidsfrist efter förhandsannonsering

5 §

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat vid öppet förfa-

rande, får tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst
15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publice-
ring.

En tidsfrist får förkortas enligt första stycket endast om förhandsannonsen
1. innehöll de uppgifter som anges i bilaga VI del A avsnitten I och II till

direktiv 2014/25/EU, i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsan-
nonsen publicerades, och

2. skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den

dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud

6 §

Om den upphandlande enheten tillåter att anbuden skickas in elektro-

niskt vid öppet förfarande, får tidsfristen enligt 2 § bestämmas till minst 30
dagar.

background image

47

SFS 2016:1146

Tidsfrist för anbud efter överenskommelse

7 §

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående an-

nonsering får den upphandlande enheten bestämma tidsfristen för att komma
in med anbud till en gemensam tid som har överenskommits med de utvalda
anbudssökandena.

Om en sådan överenskommelse inte nås, ska tidsfristen vara minst 10 dagar

från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till anbudssökandena.

Förlängning av tidsfristen för anbud

8 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leveran-

törer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utar-
beta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom de tidsfrister som anges i

12 kap. 11 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

9 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar,

om den upphandlande enheten inte med elektroniska medel ger fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten

1. från den dag då en annons om upphandling eller en förhandsannons

publiceras,

2. från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till an-

budssökandena, eller

3. från och med den dag då en inbjudan att lämna anbud eller att förhandla

skickas till de utvalda anbudssökandena, om anbudsinfordran utgörs av en
annons om kvalificeringssystem.

Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse

enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt
10 §.

Påskyndat förfarande

10 §

Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa den tidsfrist för

anbud vid öppet förfarande som anges i 2 eller 6 §, får tidsfristen bestämmas
till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel

1 §

En upphandlande enhet och en leverantör ska använda elektroniska

medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Enheten ska
anvisa de elektroniska medel som ska användas.

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara icke-diskrimine-

rande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsam-

background image

48

SFS 2016:1146

mans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som
används i allmänhet.

I 2–5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att kommuni-

cera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel

2 §

En upphandlande enhet får vid behov anvisa leverantörerna ett lämpligt

elektroniskt medel för kommunikation trots att medlet inte uppfyller kraven
enligt 1 § andra stycket. Enheten ska i sådana fall erbjuda kostnadsfri tillgång
till det elektroniska medlet.

3 §

Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att an-

vända något elektroniskt medel som uppfyller kraven enligt 1 § andra stycket,
får en upphandlande enhet använda eller anvisa andra medel för kommunika-
tion.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av upphandlingen, får

enheten använda eller anvisa andra medel för kommunikation endast i den
delen.

4 §

En upphandlande enhet får använda eller anvisa andra medel för kom-

munikation än sådana elektroniska medel som avses i 1 § i den utsträckning
det är nödvändigt på grund av

1. säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommuni-

kation,

2. brister i informationssäkerheten hos enheten, eller
3. den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas.
Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för kommunikation än

elektroniska gäller endast om ett tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan
ges genom användning av elektroniska medel som avses i 2 §.

5 §

Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kom-

munikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upp-
handlande enheten dokumenterar sådana uppgifter från kommunikationen
som är av betydelse för upphandlingen. Muntlig kommunikation får dock inte
användas vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Information om användning av elektroniska medel

6 §

En upphandlande enhet ska se till att information om de specifikationer

som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och an-
bud, inbegripet kryptering och tidsstämpling, finns tillgänglig för alla be-
rörda.

Avancerad elektronisk underskrift

7 §

En upphandlande enhet får kräva att elektroniska anbudsansökningar

och anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift
som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjäns-

background image

49

SFS 2016:1146

ter för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande
av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 §

En upphandlande enhet ska se till att kommunikation med elektroniska

medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de risker
som är förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Enheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta

emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansökningar och
anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara för-
sedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan
säkerställas att

1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före ut-

gången av den fastställda tidsfristen,

2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 §

Kommunikation och lagring av uppgifter i ett upphandlingsärende ska

ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte förvanskas.

Öppnande av anbudsansökningar och anbud

10 §

En upphandlande enhet får inte ta del av innehållet i anbudsansökning-

arna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud
har gått ut.

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens ut-

gång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphand-
lande enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska be-
styrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska
dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostna-
derna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 §

En upphandlande enhet ska på begäran av en leverantör lämna kom-

pletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före
angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid.
Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upp-
handlingsförfarandet.

Vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § ska kompletterande upp-

lysningar lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

background image

50

SFS 2016:1146

Underrättelse om beslut

12 §

En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta an-

budssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela
ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för
beslutet och uppgift om den period under vilken avtal enligt 20 kap. 1 § inte
får ingås (avtalsspärr).

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när enheten beslutar att avbryta en upphandling efter
anbudsinfordran samt vid beslut att göra om en upphandling. I underrättelsen
ska skälen för beslutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

13 §

En upphandlande enhet ska till den anbudssökande eller anbudsgivare

som begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan
har avslagits eller anbud förkastats.

En upphandlande enhet ska på begäran av en anbudsgivare som har lämnat

ett godtagbart anbud lämna upplysningar om

1. utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt

namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavta-
let, och

2. i förekommande fall hur förhandlingarna eller dialogen med anbuds-

givarna har fortlöpt.

Upplysningar enligt första och andra styckena ska lämnas snarast möjligt

och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begäran kom in.

Dokumentation

Dokumentationsplikt

14 §

En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en upp-

handling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera enhetens be-
slut under upphandlingens samtliga skeden.

Dokumentationen eller huvuddragen i den ska på begäran skickas till Euro-

peiska kommissionen eller den tillsynsmyndighet som avses i 22 kap. 1 §.

Information om upphandlingsförfaranden

15 §

En upphandlande enhet ska bevara lämplig information om varje kon-

trakt som tilldelas, ramavtal som ingås och dynamiskt inköpssystem som in-
rättas.

Informationen som bevaras ska vara tillräcklig för att vid ett senare tillfälle

kunna motivera beslut om

1. kvalificering, uteslutning och urval av leverantörer samt tilldelning av

kontrakt,

2. användning av förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
3. tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. om att viss upphandling ska

undantas från lagens tillämpningsområde, och

4. att godkänna inlämning av anbud med andra medel än elektroniska.
Informationen eller huvuddragen i den ska på begäran skickas till Europe-

iska kommissionen eller den tillsynsmyndighet som avses i 22 kap. 1 §.

background image

51

SFS 2016:1146

Bevarande av handlingar

16 §

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande enhet som inte omfattas av
arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande enhet på betryg-

gande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande beskriv-
ningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar,
sådana dokument som avses i 14 och 15 §§ och liknande handlingar. Hand-
lingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande enhet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal som

har ingåtts efter upphandling enligt denna lag. Kontraktet eller ramavtalet ska
bevaras åtminstone under sin löptid.

Tillgång till kontrakt

17 §

I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna

handlingars offentlighet. För en upphandlande enhet som är en upphandlande
myndighet och som inte ska tillämpa de bestämmelserna gäller 18–23 §§.

18 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska på be-

gäran av en berörd leverantör lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kon-
trakt som bevaras enligt 16 § tredje stycket och som ingåtts till ett värde av
minst

1. 1 000 000 euro för varu- eller tjänstekontrakt, och
2. 10 000 000 euro för byggentreprenadkontrakt.

19 §

En uppgift i ett kontrakt om affärs- eller driftförhållanden i leverantö-

rens eller den upphandlande enhetens rörelse som hålls hemlig och vars
röjande är ägnat att medföra skada för någon av dem i konkurrenshänseende,
får inte lämnas ut.

En uppgift i ett kontrakt som lämnar eller kan bidra till upplysning om en

säkerhets- eller bevakningsåtgärd hos den upphandlande enheten får inte läm-
nas ut, om det kan antas innebära att syftet med åtgärden motverkas.

20 §

En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

När en upphandlande enhet handlägger ett ärende om att lämna ut ett kon-

trakt, ska den tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och underrät-
telse om beslut i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223).

21 §

En upphandlande enhet får inte ta betalt för att lämna ut en kopia eller

en utskrift av ett kontrakt, om kopian eller utskriften omfattar färre än tio
sidor. För en kopia eller en utskrift som omfattar tio sidor får enheten ta högst
50 kronor. För varje sida därutöver får enheten ta högst 2 kronor.

Om enheten får ta betalt för en kopia eller en utskrift enligt första stycket,

får enheten även ta ut ersättning för

1. portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram, och
2. postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud

eller annan liknande förmedling sända kopian eller utskriften till mottagaren.

background image

52

SFS 2016:1146

22 §

Ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt får

överklagas till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande enheten
har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

23 §

Om ett beslut att inte lämna ut ett kontrakt eller uppgifter i ett kontrakt

överklagas, ska den upphandlande enheten vara den enskildes motpart sedan
handlingarna i ärendet har överlämnats till domstolen.

13 kap. Uteslutning av leverantörer

När en upphandlande enhet som är en myndighet ska utesluta en
leverantör

1 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta

en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om
enheten genom en kontroll enligt 14 kap. 3 § eller på annat sätt får kännedom
om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som
innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska uni-
onen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, kor-
ruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003
om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt
nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/78/EU,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekäm-
pande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rå-
dets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person

som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har
dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behö-
rig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

background image

53

SFS 2016:1146

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

2 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta

en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om
enheten genom en kontroll enligt 14 kap. 3 § eller på annat sätt får kännedom
om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av
skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där kva-
lificeringssystemet förvaltas eller där upphandlingen sker, och detta har fast-
ställts genom ett bindande domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som
har fått laga kraft.

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet får utesluta en

leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om
enheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldigheter som avses i
första stycket inte har fullgjorts.

När en upphandlande enhet får utesluta en leverantör

3 §

En upphandlande enhet som inte är en upphandlande myndighet får på

de grunder som anges i 1 och 2 §§ utesluta en leverantör från att delta i ett
kvalificeringssystem eller en upphandling.

4 §

En upphandlande enhet får, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, utesluta

en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller i en upphandling,
om

1. enheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga miljö-, social-

eller arbetsrättsliga skyldigheter,

2. leverantören
a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden,
b) är föremål för tvångsförvaltning,
c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller
d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande

situation till följd av ett förfarande enligt nationella lagar och andra författ-
ningar som liknar dem som avses i a–c,

3. enheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel

i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas,

4. enheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har in-

gått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida
konkurrensen,

5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av

något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag, lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet, och detta har medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i
förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,

6. enheten inte kan undvika en snedvridning av konkurrensen eller inte kan

garantera en likabehandling av leverantörerna på grund av jäv och detta inte
kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av le-
verantören,

7. enheten genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leve-

rantören inte kan avhjälpa en snedvridning av konkurrensen på grund av ett
sådant tidigare deltagande från leverantörens sida som avses i 4 kap. 7 §,

background image

54

SFS 2016:1146

8. leverantören i allvarlig omfattning
a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för

kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i
kvalificeringssystemet eller upphandlingen enligt detta kapitel eller 14 kap.
3 § eller av att leverantören uppfyller fastställda villkor för uteslutning och
kvalificering enligt 14 kap. 1 och 2 §§,

b) har undanhållit sådan information, eller
c) inte har lämnat de kompletterande dokument som enheten har begärt in

med stöd av 14 kap. 3 §, eller

9. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande enhe-

tens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som kan ge
leverantören otillbörliga fördelar i kvalificeringssystemet eller upphandlingen
eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig
inverkan på de beslut som fattas under förfarandet i fråga om uteslutning av
leverantörer från deltagande i kvalificeringssystemet eller upphandlingen, ur-
val av leverantörer som ska kvalificeras i kvalificeringssystemet och tilldel-
ning av kontrakt.

Utredning

5 §

En upphandlande enhet ska, innan den beslutar att utesluta en leveran-

tör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de om-
ständigheter som enligt enheten utgör skäl för uteslutning.

Undantag från uteslutning i vissa fall

6 §

En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 1 eller

4 §, ska inte uteslutas om leverantören visar att den är tillförlitlig genom att
den har

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller

missförhållandet,

2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom

att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna, och

3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder

som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden.

De åtgärder som leverantören har vidtagit ska bedömas med beaktande av

brottets eller misskötsamhetens allvar och de särskilda omständigheterna
kring dessa.

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av

skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter
eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller motsvarande
ska inte uteslutas på de grunder som anges 2 §.

7 §

En upphandlande enhet får låta bli att följa en skyldighet att utesluta en

leverantör, om det är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset.

Beslut om uteslutning

8 §

En upphandlande enhet kan när som helst under ett upphandlingsförfa-

rande utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om det visar sig
finnas grund för uteslutning.

background image

55

SFS 2016:1146

En upphandlande enhet ska snarast underrätta en leverantör skriftligen om

beslutet och skälen för det.

14 kap. Kvalificering

Fastställande av villkor för uteslutning och kvalificering

1 §

En upphandlande enhet får i en upphandling fastställa objektiva villkor

för uteslutning och kvalificering och ska i så fall se till att dessa villkor är till-
gängliga för de presumtiva leverantörerna.

Om den upphandlande enheten är en myndighet ska den fastställa grunder

för uteslutning av leverantörer i den utsträckning som framgår av 13 kap.

2 §

En upphandlande enhet får tillämpa sådana kvalificeringskrav som av-

ses i 14 kap. 1 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
för att välja ut leverantörer. Enheten ska i så fall tillämpa 14 kap. 1–5 §§ den
lagen.

Kontroll av leverantörer

3 §

En upphandlande enhet ska tillämpa 15 kap. 1–13 §§ lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling

när den

1. kontrollerar om en leverantör ska uteslutas med stöd av 13 kap. 1–4 §§,

och

2. kontrollerar om en leverantör uppfyller de krav som avses i 2 §.

Kvalificeringssystem

Upprättande av ett kvalificeringssystem

4 §

En upphandlande enhet får ha ett kvalificeringssystem för att på förhand

välja ut leverantörer som ska få delta i selektiva förfaranden, förhandlade för-
faranden, konkurrenspräglade dialoger eller förfaranden för inrättande av in-
novationspartnerskap. Deltagande i ett kvalificeringssystem får begränsas till
upphandlingar av en eller flera kategorier av varor, tjänster och byggentrepre-
nader. Ett kvalificeringssystem kan omfatta flera kvalificeringsfaser.

En leverantör ska när som helst kunna ansöka om att bli kvalificerad till

kvalificeringssystemet.

När ett kvalificeringssystem upprättas och tillämpas, ska även 2, 3, 11, 14–

16, 18 och 19 §§, 10 kap. 4 § samt 15 kap. tillämpas.

Fastställande av krav och regler för kvalificeringssystemet

5 §

Den upphandlande enheten ska ange vilka krav en leverantör ska upp-

fylla för att kvalificera sig enligt kvalificeringssystemet och, i den utsträck-
ning som framgår av 13 kap., grunder för uteslutning från kvalificeringssyste-
met.

Den upphandlande enheten ska även ange regler för driften av kvalifice-

ringssystemet, som regler för registrering i systemet, regelbunden uppdate-
ring av kvalificeringar samt systemets giltighetstid.

background image

56

SFS 2016:1146

Enheten får ange kraven och reglerna genom en hänvisning till andra före-

tags kvalificeringssystem. Kraven och reglerna ska tillhandahållas den leve-
rantör som begär det.

Kraven för kvalificering enligt första stycket får vid behov uppdateras. Be-

rörda leverantörer ska underrättas om de ändringar som gjorts.

Tekniska specifikationer

6 §

Om kraven för deltagande i kvalificeringssystemet omfattar tekniska

specifikationer, ska bestämmelserna i 9 kap. 1–11 och 13–16 §§ tillämpas i
fråga om specifikationerna.

Beslut om kvalificering av leverantör

7 §

En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem ska inom sex

månader pröva en ansökan från en leverantör om att få delta i systemet och
underrätta sökanden om beslutet. Om beslutet inte kommer att fattas inom
fyra månader från det att ansökan gjordes, ska den upphandlande enheten
inom två månader från denna tidpunkt underrätta sökanden om orsakerna till
att handläggningen kommer att ta längre tid och ange när beslut kommer att
fattas.

Ansökningar om att få delta i ett kvalificeringssystem får avslås endast med

tillämpning av sådana kriterier som avses i 5 och 6 §§.

En sökande vars ansökan avslagits ska underrättas om beslutet och om skä-

len för detta så snart som möjligt och senast inom 15 dagar från det att beslu-
tet fattats.

Underrättelse om att uteslutning övervägs

8 §

Om en leverantör har kvalificerat sig, får en upphandlande enhet som

har ett kvalificeringssystem utesluta leverantören endast med tillämpning av
sådana kriterier som avses i 5 och 6 §§.

En upphandlande enhet får inte utesluta en leverantör om inte leverantören

dessförinnan underrättats skriftligen om att det finns risk för uteslutning och
om skälen för det. Underrättelsen ska ha skickats minst 15 dagar före den dag
då beslut ska fattas.

Förteckning över leverantörer

9 §

De leverantörer som av den upphandlande enheten har antagits till kva-

lificeringssystemet ska föras upp i en förteckning. Av förteckningen ska det
framgå om en leverantörs kvalificering är begränsad till deltagande i upp-
handlingar av en eller flera kategorier av varor, tjänster och byggentreprena-
der.

Kvalificerad leverantör ska väljas

10 §

Om en anbudsinfordran görs genom en annons om kvalificeringssys-

tem, får endast de leverantörer delta som redan är kvalificerade i systemet.

background image

57

SFS 2016:1146

Leverantörer och andra företags kapacitet

Leverantörers åberopande av andra företags kapacitet

11 §

En leverantör får åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav

som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig
kapacitet.

När kapaciteten gäller relevant yrkeserfarenhet, eller en tjänsteleverantörs

eller byggentreprenörs utbildnings- och yrkeskvalifikationer eller motsva-
rande uppgifter om ledande personer hos företaget får leverantören åberopa
andra företags kapacitet endast om samma företag ska utföra de tjänster eller
byggentreprenader för vilka kapaciteten krävs.

Första och andra stycket gäller oavsett den rättsliga arten av förbindelserna

mellan leverantören och företagen. Det är leverantören som ska visa att den
kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska
fullgöras.

Åberopande av andra företags kapacitet vid en upphandling

12 §

Om villkoren för att tilldelas ett kontrakt är sådana som avses i 2 § och

13 kap. 1–4 §§, ska en upphandlande enhet tillämpa 15 kap. 1–14 §§ lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling när den kontrollerar om de andra före-
tag vars kapacitet en leverantör åberopar uppfyller kvalificeringskraven för
upphandlingen och om dessa företags förhållanden är skäl för uteslutning.

Om det vid kontrollen visar sig att det åberopade företaget inte uppfyller

krav enligt 13 kap. 1 § och 2 § första stycket som den upphandlande enheten
har hänvisat till eller tillämpliga kvalificeringskrav, ska den upphandlande en-
heten begära att leverantören byter ut företaget mot ett annat företag.

13 §

En upphandlande enhet får kräva att det företag vars kapacitet leveran-

tören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av
kontraktet om den kapacitet som åberopas avser ekonomisk och finansiell
ställning.

Andra företags kapacitet vid kvalificering enligt ett kvalificeringssystem

14 §

Om en leverantör åberopar andra företags kapacitet, ska leverantören

visa att den förfogar över de nödvändiga resurserna under hela kvalificerings-
systemets giltighetstid.

15 §

Om villkoren för att tilldelas ett kontrakt är sådana som avses i 2 § och

13 kap. 1–4 §§, ska en upphandlande enhet tillämpa 15 kap. 1–14 §§ lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling när den kontrollerar om de andra före-
tag vars kapacitet en leverantör åberopar uppfyller kraven för kvalificerings-
systemet och om dessa företags förhållanden är skäl för uteslutning.

Om det vid kontrollen visar sig att det åberopade företaget inte uppfyller

krav enligt 13 kap. 1 § och 2 § första stycket som den upphandlande enheten
har hänvisat till, ska den upphandlande enheten begära att leverantören åbero-
par ett annat företags kapacitet.

16 §

En upphandlande enhet får kräva som villkor för deltagande i kvalifi-

ceringssystemet att det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig

background image

58

SFS 2016:1146

ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet om den ka-
pacitet som åberopas avser ekonomisk och finansiell ställning.

Krav avseende vissa avgörande uppgifter

17 §

Den upphandlande enheten får kräva att vissa uppgifter som är avgö-

rande för anskaffningen ska utföras av leverantören själv om kontraktet avser
en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete
inom ramen för en upphandling av en vara.

Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder

Kvalitetssäkringsstandarder

18 §

Om den upphandlande enheten kräver att leverantörerna visar upp ett

intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa kvali-
tetssäkringsstandarder, inklusive standarder för tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning, ska enheten precisera kraven genom att hänvisa till
kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standardserier
och är certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften.

Enheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etable-

rat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

När leverantören inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tids-

fristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leveran-
törens sida, ska enheten godta även andra bevis om att leverantören har vid-
tagit åtgärder som leder till likvärdig kvalitetssäkring, om leverantören visar
att åtgärderna stämmer överens med de kvalitetssäkringsstandarder som enhe-
ten har krävt.

Miljöledningsstandarder

19 §

Om den upphandlande enheten kräver att leverantörerna visar upp ett

intyg, utfärdat av ett oberoende organ, om att leverantören följer vissa miljö-
ledningssystem eller miljöledningsstandarder, ska enheten precisera kraven
genom att hänvisa till

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den

25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), i lydelsen enligt rådets för-
ordning (EU) nr 517/2013,

2. andra miljöledningssystem som erkänns i enlighet med artikel 45 i

samma förordning, eller

3. andra miljöledningssystem som bygger på miljöledningsstandarder som

grundas på berörda europeiska eller internationella standarder och är certifie-
rade från organ som har ackrediterats för uppgiften.

Enheten ska godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etable-

rat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

När en leverantör inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tids-

fristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leveran-
törens sida, ska enheten godta även andra bevis om att leverantören har vid-
tagit miljöledningsåtgärder, om leverantören kan visa att åtgärderna är likvär-

background image

59

SFS 2016:1146

diga med de som erfordras i det miljöledningssystem eller den miljölednings-
standard som myndigheten har krävt.

15 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt

Utvärdering och tilldelning

Tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering

1 §

En upphandlande enhet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars an-

bud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för enheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska utvärderas på

någon av följande grunder:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.
Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvär-

dering av anbud som den avser att använda.

Tilldelningskriterier

2 §

När en upphandlande enhet utvärderar ett anbud på grunden bästa för-

hållandet mellan pris och kvalitet ska den bedöma anbudet utifrån kriterier
som har anknytning till det som ska anskaffas.

Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till den vara, tjänst eller

byggentreprenad som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig
till denna vara eller tjänst eller till byggnadsverket under något skede av livs-
cykeln.

Tilldelningskriterierna ska säkerställa en effektiv konkurrens och får inte

ge den upphandlande enheten en obegränsad valfrihet. De ska presenteras så
att det utifrån leverantörens uppgifter går att kontrollera hur väl ett anbud
uppfyller kriterierna. Om det finns anledning ska enheten kontrollera att leve-
rantörens uppgifter är riktiga.

3 §

När en upphandlande enhet utvärderar ett anbud på grunden kostnad,

ska enheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet, såsom
en analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnads-
verket.

Livscykelkostnader

4 §

När en upphandlande enhet utvärderar ett anbud enligt 2 och 3 §§ får

bedömningen utgå från en analys av kostnaderna under livscykeln för den
vara eller tjänst eller det byggnadsverk som ska anskaffas.

Livscykelkostnader får omfatta kostnader för externa miljöeffekter som har

anknytning till det som ska anskaffas, om miljöeffekterna kan fastställas till
ett belopp i pengar som kan kontrolleras.

Om enheten avser att beakta livscykelkostnader vid utvärderingen, ska den

i upphandlingsdokumenten ange vilka uppgifter som leverantörerna ska
lämna för detta ändamål och vilken metod enheten kommer att använda för att
fastställa livscykelkostnaderna.

background image

60

SFS 2016:1146

5 §

Den upphandlande enhetens metod för att bedöma kostnader för externa

miljöeffekter enligt 4 § andra stycket ska grundas på objektivt verifierbara
och icke-diskriminerande kriterier. De får inte på ett otillbörligt sätt gynna
eller missgynna vissa av leverantörerna. Metoden ska vara tillgänglig för
leverantörerna.

Metoden ska utformas så att de uppgifter som krävs med rimliga ansträng-

ningar ska kunna tillhandahållas av en omdömesgill leverantör.

Viktning av tilldelningskriterier

6 §

När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris

och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får
viktas inom intervall med en lämplig största spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska enheten beakta dem genom en priori-

tetsordning.

Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur kriterierna ska

viktas eller vilken prioritetsordning som ska tillämpas.

Onormalt låga anbud

7 §

Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande enhe-

ten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. En sådan
begäran om förklaring kan gälla

1. om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att

fullgöra kontraktet,

2. om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynn-

samma förhållanden för att fullgöra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av

leverantören,

4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämp-

liga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter,

5. om leverantören kan få statligt stöd, eller
6. skyldigheterna som avses i 16 kap. 6 eller 7 §§.
Enheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande

sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

En upphandlande enhet ska också förkasta en leverantörs anbud om den

finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens
med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

8 §

Om en upphandlande enhet finner att ett anbud är onormalt lågt på

grund av att leverantören fått ett statligt stöd, ska enheten ge leverantören en
möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Om leverantören efter en sådan åtgärd som avses i första stycket inte visat

att stödet i fråga är förenligt med EUF-fördraget, ska anbudet förkastas.

En upphandlande enhet som förkastar ett anbud med stöd av andra stycket

ska underrätta Europeiska kommissionen om det.

background image

61

SFS 2016:1146

Beslut att inte tilldela kontrakt i vissa fall

9 §

Om en leverantörs anbud inte stämmer överens med tillämpliga miljö-,

social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, får enheten besluta att leverantören
inte ska tilldelas kontraktet.

16 kap. Fullgörande av kontrakt

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt

1 §

En upphandlande enhet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbets-

rättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras.

Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt ska ha anknytning till det som

anskaffas i den mening som avses i 15 kap. 2 § andra stycket och anges i upp-
handlingsdokumenten.

När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra ett kontrakt

Uppgifter om planerade underleverantörer

6 §

En upphandlande enhet får begära att en leverantör ska lämna in uppgif-

ter om

1. huruvida och i så fall hur stor del av kontraktet som leverantören kan

komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan än leverantören, och

2. vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra

kontraktet i den delen.

Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange de uppgifter leve-

rantören ska lämna in.

Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av ett kontrakt påbörjas

7 §

En upphandlande enhet ska ställa krav på att den leverantör som har till-

delats ett kontrakt som avser en byggentreprenad eller som avser en tjänst
som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn av enheten, ska
ange namn på och kontaktuppgifter för de underleverantörer som anlitas och
för underleverantörernas legala ställföreträdare. Uppgifterna ska lämnas
innan leverantören påbörjar fullgörandet av kontraktet.

Enheten ska också ställa krav på att leverantören ska underrätta enheten om

varje ändring av namn och kontaktuppgifter som görs under kontraktets löp-
tid.

Första och andra styckena gäller inte om underleverantören är en varuleve-

rantör.

Ändringar av kontrakt och ramavtal

Ändringar utan krav på en ny upphandling

8 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om

ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i 9–14 §§.

background image

62

SFS 2016:1146

Ändringar av mindre värde

9 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om

kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen
eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än

1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om

varuupphandling eller upphandling av tjänst, eller 15 procent av kontraktets
eller ramavtalets värde, om det är fråga om upphandling av byggentreprenad.

När värdet av ändringen uppskattas ska samma principer användas som vid

uppskattning av värdet av en upphandling enligt 5 kap.

Om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av änd-

ringarna jämföras med de värden som anges i första stycket.

Ändrings- eller optionsklausuler

10 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras i enlighet med en ändrings-

eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kon-
traktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och klausulen

1. har angetts i något av upphandlingsdokumenten i den ursprungliga upp-

handlingen,

2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan

tillämpas, och

3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.

Kompletterande beställningar

11 §

En kompletterande beställning av varor, tjänster eller byggentreprena-

der får göras från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny
upphandling måste genomföras, om

1. beställningen har blivit nödvändig,
2. leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas, och
3. ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betyd-

ligt större omkostnader för den upphandlande enheten.

Oförutsebara omständigheter

12 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling, om

behovet av ändringen beror på omständigheter som den upphandlande enhe-
ten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet att tilldela kontraktet
eller att ingå ramavtalet och ändringen inte medför att kontraktets eller ram-
avtalets övergripande karaktär ändras.

Byte av leverantör

13 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts

ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om

1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leveran-

törens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp, sam-
manslagningar, förvärv eller insolvens, och

background image

63

SFS 2016:1146

2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ur-

sprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar av kon-
traktet eller ramavtalet.

Ett byte av leverantör enligt första stycket förutsätter att den nya leverantö-

ren inte ska uteslutas enligt 13 kap. 1 § eller 2 § första stycket och att den
uppfyller de villkor för uteslutning och kvalificering som har ställts i den ur-
sprungliga upphandlingen enligt 14 kap. 1 och 2 §§.

En underleverantör till leverantören får utan en ny upphandling också in-

träda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantö-
ren, enheten och underleverantören.

Ändringar som inte är väsentliga

14 §

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling trots

att ändringen inte omfattas av bestämmelserna i 9–13 §§, om ändringen inte
är väsentlig.

En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den
1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphand-

lingen, skulle ha medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud,
att andra anbud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leveran-
törer skulle ha deltagit i upphandlingen,

2. innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till

förmån för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ram-
avtalet,

3. medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt,

eller

4. innebär byte av leverantör.

Beräkning av kontraktets eller ramavtalets värde före en ändring

15 §

Vid tillämpning av 9 § ska kontraktets eller ramavtalets värde före

ändringen beräknas i enlighet med en indexeringsklausul, om en sådan ingår i
kontraktet eller ramavtalet.

Annonsering om ändring av kontrakt eller ramavtal

16 §

En upphandlande enhet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal

med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonsen.

Avslutande av kontrakt och ramavtal

17 §

En upphandlande enhet ska se till att kontrakt och ramavtal som ingås

efter upphandling enligt denna lag innehåller villkor som gör det möjligt att
avsluta kontraktet eller ramavtalet, om

1. det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 9–14 §§,
2. leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att

ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 §
och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen, eller

background image

64

SFS 2016:1146

3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördra-

get om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige,
genom att låta den upphandlande enheten ingå kontraktet eller ramavtalet, all-
varligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska
unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verk-
samma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upp-
hävande av direktiv 2004/17/EG.

Villkoren för att avsluta kontraktet eller ramavtalet ska anges i något av

upphandlingsdokumenten.

17 kap. Projekttävlingar

Tillämpningsområdet

1 §

Detta kapitel gäller projekttävlingar som

1. ingår i en upphandling av en tjänst, eller
2. innefattar ersättningar till deltagarna eller tävlingspriser.

Annonsering

2 §

En upphandlande enhet som avser att anordna en projekttävling ska in-

formera om tävlingen genom en annons. Om enheten har för avsikt att där-
efter tilldela ett kontrakt enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan
föregående annonsering, ska det anges i annonsen om tävlingen. Enheten ska
i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som den av-
ser att använda.

Enheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen senast

30 dagar efter det att tävlingen avslutats.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonser enligt detta kapitel.

Urval av deltagare

3 §

En projekttävling får begränsas till ett visst antal tävlingsdeltagare. Den

upphandlande enheten ska i annonsen ange kriterierna för urvalet av del-
tagare. Antalet tävlingsdeltagare som bjuds in ska vara så stort att effektiv
konkurrens uppnås.

Rätten att delta i en projekttävling får inte begränsas till enbart fysiska eller

juridiska personer med hänvisning till att lagstiftningen i den medlemsstat där
projekttävlingen anordnas skulle kräva det.

Juryn och dess sammansättning

4 §

En jury ska utse vinnande bidrag i en projekttävling. Juryn ska bestå av

fysiska personer som är opartiska och oberoende i förhållande till deltagarna i
tävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta
i en projekttävling, ska minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsva-
rande kvalifikationer.

background image

65

SFS 2016:1146

Förfarandet i juryn

5 §

När ett tävlingsbidrag presenteras för juryn får det inte framgå vem som

har lämnat det. Anonymiteten ska gälla fram till dess att juryn har lämnat sitt
yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen får juryn endast beakta de kriterier för bedömning av

tävlingsbidragen som angetts i annonsen om projekttävlingen.

Tävlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara frågor i

syfte att klargöra projektets alla aspekter. Fullständiga protokoll ska upprättas
över dialogen mellan ledamöterna i juryn och tävlingsdeltagarna.

Juryns beslut

6 §

Juryn ska vara självständig i sina beslut och yttranden. Den ska rang-

ordna tävlingsbidragen i en rapport som undertecknas av samtliga jurymed-
lemmar. Rapporten ska innehålla en motivering till rangordningen samt de
kommentarer och klargöranden som det kan finnas behov av att göra.

18 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland

Tillämpningsområdet

1 §

För anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland, med vilket

Europeiska unionen inte har slutit avtal som tillförsäkrar företag från unionen
jämförbart och faktiskt tillträde till marknaden i detta tredjeland, tillämpas 2
och 3 §§. Detta gäller dock inte om något annat följer av åtaganden som unio-
nen eller Sverige har med tredjeland.

Förkastande av anbud

2 §

En upphandlande enhet får vid tilldelning av varukontrakt förkasta ett

anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland, om andelen sådana
varor, bestämd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen,
uppgår till mer än hälften av det totala värdet av de varor som anbudet omfat-
tar.

Det som föreskrivs i första stycket gäller även programvara för användning

i ett telekommunikationsnät.

Företräde vid flera likvärdiga anbud

3 §

Om prisskillnaden mellan två eller flera anbud inte är större än tre pro-

cent och anbuden i övrigt är likvärdiga vid en bedömning enligt 15 kap. 1 §,
ska företräde ges anbud som inte kan förkastas med stöd av 2 §.

background image

66

SFS 2016:1146

19 kap. Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av
tjänster enligt bilaga 2

Tillämpningsområdet

1 §

Detta kapitel gäller för

1. upphandling eller projekttävling vars värde beräknas understiga det trös-

kelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och

2. upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2.

Tillämpliga bestämmelser

2 §

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas

– 1 kap. (lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner),
– 2 kap. (blandad upphandling),
– 3 kap. (undantag från lagens tillämpningsområde),
– 4 kap. (allmänna bestämmelser), utom 6 § om begränsning av antalet an-

budssökande, 9 och 10 §§ om val av anbud och 11–15 §§ om tilldelning av ett
kontrakt i separata delar,

– 7 kap. (ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling),

utom 9–18 §§ om gemensam upphandling med enhet från annan medlemsstat,

– 8 kap. 1–14 §§ (dynamiska inköpssystem), utom 6 § om ändringar i gil-

tighetstiden, 8 och 11 §§ om tidsfrister samt 12 och 13 §§ om tilldelning av
kontrakt och egen försäkran av leverantörer,

– 9 kap. 6 § (uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska speci-

fikationer),

– 9 kap. 13–16 §§ (märkning),
– 16 kap. 1 § (särskilda villkor för fullgörande av kontrakt),
– 20 kap. (avtalsspärr, överprövning och skadestånd),
– 21 kap. (upphandlingsskadeavgift), och
– 22 kap. (tillsyn).

3 §

Vid upphandling enligt detta kapitel tillämpas även bestämmelserna om

konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 6 §, 6 kap. 1 § 5 och 13–22 §§, 10 kap. 10
och 11 §§ och 11 kap. 3 §.

Vid upphandling av tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 vars värde

uppgår till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, tillämpas även be-
stämmelserna om tekniska specifikationer i 9 kap. 1–5 och 7–12 §§, om an-
nonsering i 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ och om bevarande av information i
12 kap. 15 §.

Ett särskilt kvalificeringssystem enligt 14 kap. 4–10 §§ får tillämpas vid

användning av urvalsförfarande för tilldelning av kontrakt eller ramavtal en-
ligt detta kapitel.

Definitioner som gäller för detta kapitel

4 §

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss

form.

5 §

Med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har

rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande
enheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

background image

67

SFS 2016:1146

6 §

Med urvalsförfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt

att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande enheten inbjuder vissa
leverantörer att lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla
med en eller flera anbudsgivare.

Upphandlingsförfaranden

7 §

En upphandling enligt detta kapitel ska göras genom förenklat för-

farande, urvalsförfarande eller, vid ett dynamiskt inköpssystem, genom ett
selektivt förfarande enligt 6 kap. 3 §. Vid ett förenklat förfarande eller ett ur-
valsförfarande får en elektronisk auktion genomföras enligt 8 kap. 15–27 §§.

Konkurrenspräglad dialog får, i enlighet med 3 §, användas om inte förenk-

lat förfarande eller urvalsförfarande medger tilldelning av kontrakt.

Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till

högst 26 procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller vid
upphandling av varor och tjänster. Vidare får direktupphandling användas i
tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan
föregående annonsering enligt 6 kap. 5–12 §§ är uppfyllda eller om det finns
synnerliga skäl. Den upphandlande enheten ska besluta riktlinjer för använd-
ning av direktupphandling.

Beräkning av värdet av en upphandling

8 §

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska

betalas i upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå
bestämmelserna i denna lag.

Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om

de utnyttjats.

Vid beräkningen ska den upphandlande enheten beakta direktupphand-

lingar av samma slag gjorda av enheten under räkenskapsåret.

Annonsering

9 §

Vid förenklat förfarande ska den upphandlande enheten begära anbud

genom annons i en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig.

Vid urvalsförfarande ska den upphandlande enheten publicera en ansök-

ningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är allmänt till-
gänglig. Enheten får i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser
att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upp-
handlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

En upphandlande enhet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska publi-

cera en ansökningsinbjudan genom en annons i en elektronisk databas, som är
allmänt tillgänglig. Annonsen ska finnas tillgänglig i databasen under hela det
dynamiska inköpssystemets giltighetstid.

10 §

En upphandlande enhet får publicera annonser om upphandlingar på

det sätt som gäller för upphandlingar enligt 10 kap.

background image

68

SFS 2016:1146

Innehåll i en annons

11 §

En annons om upphandling enligt 9 § ska innehålla uppgift om före-

målet för upphandlingen och kontaktuppgifter till den upphandlande enheten.

En enhet som avser att reservera deltagandet i en upphandling enligt 4 kap.

16 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphandlingen ska genomföras enligt
bestämmelserna om reserverad upphandling.

12 §

Vid förenklat förfarande ska annonsen om upphandling innehålla upp-

gift om

1. hur anbud får lämnas,
2. den dag då anbud senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.
Vid urvalsförfarande ska annonsen med ansökningsinbjudan innehålla upp-

gift om

1. hur en anbudsansökan får lämnas,
2. den dag då ansökan senast ska ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbud ska vara bindande.

Annonsering om tilldelning av kontrakt genom direktupphandling

13 §

En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom

direktupphandling får informera om sin avsikt genom en annons i en elektro-
nisk databas som är allmänt tillgänglig.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om innehållet i en annons enligt denna paragraf.

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

14 §

Den upphandlande enheten ska vid annonsering enligt 9 § med elektro-

niska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphand-
lingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Den internetadress där
dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Om enheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt

första stycket, ska annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få tillgång till
dokumentet på något annat sätt.

Första och andra styckena gäller även när den upphandlande enheten

annonserar om upphandling enligt 10 kap.

Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

15 §

Anbudssökande och anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med

ansökningar respektive anbud. Tiden för att komma in med anbudsansök-
ningar får dock aldrig vara kortare än 10 dagar från den dag då ansöknings-
inbjudan blev publicerad enligt 9 § andra eller tredje stycket.

Vid ett dynamiskt inköpssystem ska inte några tidsfrister gälla för anbuds-

ansökningar efter det att inbjudan att lämna anbud för den första specifika
upphandlingen skickats.

background image

69

SFS 2016:1146

Kommunikation

16 §

Bestämmelserna i 12 kap. 1–9 §§ och 10 § första stycket gäller vid

upphandling som avses i detta kapitel. Bestämmelserna i 12 kap. 1–5 §§ gäl-
ler dock inte vid direktupphandling.

Öppnande av anbud

17 §

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbuds-

tidens utgång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den
upphandlande enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som
ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbuds-
givare ska dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara.
Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Kontroll och uteslutning av leverantörer

18 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska ute-

sluta en leverantör från deltagande i en upphandling i enlighet med det som
föreskrivs i 13 kap. 1 §.

En leverantör får uteslutas i enlighet med 13 kap. 2–4 §§.
En upphandlande enhet som av leverantören begär upplysningar om förhål-

landen som avses i första och andra styckena ska i något av upphandlings-
dokumenten eller begäran om upplysningar ange på vilket sätt leverantören
kan lämna upplysningarna.

19 §

Vid kontroll av om en leverantör har fullgjort sina skyldigheter avse-

ende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i Sverige enligt
13 kap. 2 § ska den upphandlande enheten inhämta uppgifter om detta från
behörig myndighet.

Begränsad kontroll

20 §

En upphandlande enhet får begränsa kontrollen av sådana handlingar

som rör leverantörens lämplighet. Leverantören ska ges skälig tid att komma
in med de begärda handlingarna.

I ett förenklat förfarande ska handlingarna begäras in och kontrolleras när

det gäller den eller de anbudsgivare som enheten avser att bjuda in till för-
handling eller, om ingen förhandling sker, den eller de anbudsgivare som en-
heten avser att tilldela kontraktet eller ramavtalet. Kontrollen ska göras innan
anbudsgivarna bjuds in till förhandling respektive underrättas om tilldelnings-
beslutet enligt 29 §.

I ett urvalsförfarande eller vid en konkurrenspräglad dialog ska handling-

arna begäras in och kontrolleras när det gäller de anbudssökande som enheten
avser att bjuda in att lämna anbud respektive att förhandla.

Egen försäkran och kontroll av leverantörer vid dynamiska
inköpssystem

21 §

En leverantör som ansöker om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

får också lämna en egen försäkran om att det inte finns grund enligt 18 § för

background image

70

SFS 2016:1146

att utesluta leverantören och att leverantören uppfyller de krav som den upp-
handlande enheten har ställt.

Den upphandlande enheten får när som helst under det dynamiska inköps-

systemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som deltagare i
systemet lämnar in en ny sådan egen försäkran som avses i första stycket.

Innan den upphandlande enheten tilldelar ett kontrakt enligt det dynamiska

inköpssystemet ska enheten från den leverantör som den avser att tilldela kon-
traktet begära in och kontrollera de uppgifter som ligger till grund för en
sådan egen försäkran som avses i första stycket. Leverantören ska ges skälig
tid att komma in med de begärda handlingarna.

Prövning av anbudsansökningar och anbud

22 §

En upphandlande enhet ska pröva alla anbudsansökningar och anbud

som har kommit in i rätt tid, om inte något annat följer av 18 §.

Tillgång till andra företags kapacitet

23 §

En leverantör får vid behov när det gäller ett visst kontrakt åberopa an-

dra företags kapacitet. Leverantören ska genom att tillhandahålla ett åtagande
från de andra företagen eller på annat sätt visa att leverantören kommer att
förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.

Tilldelning av kontrakt

24 §

En upphandlande enhet ska tilldela den leverantör ett kontrakt vars an-

bud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för enheten.

Vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska utvär-

deras på någon av följande grunder:

1. bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
2. kostnad, eller
3. pris.
Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den grund för utvär-

dering av anbud som den avser att använda.

25 §

När en upphandlande enhet utvärderar ett anbud på grunden bästa för-

hållandet mellan pris och kvalitet, ska den bedöma anbudet utifrån kriterier
som har anknytning till det som ska anskaffas.

När en upphandlande enhet utvärderar ett anbud på grunden kostnad, ska

enheten bedöma anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet, såsom en
analys av kostnaderna under livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsver-
ket.

26 §

När grunden för utvärdering av anbud är bästa förhållandet mellan pris

och kvalitet eller kostnad, ska tilldelningskriterierna viktas inbördes. De får
viktas inom intervall med en lämplig största tillåtna spridning.

Om kriterierna inte kan viktas, ska enheten i stället beakta dem genom en

prioritetsordning.

Enheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange hur tilldelnings-

kriterierna ska viktas inbördes.

background image

71

SFS 2016:1146

Onormalt låga anbud

27 §

Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande en-

heten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden.

Enheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande

sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

Enheten ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att det

onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämp-
liga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.

Information till leverantörer

28 §

En upphandlande enhet ska på begäran av en leverantör lämna kom-

pletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före
angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid.
Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upp-
handlingsförfarandet.

29 §

Vid förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog

och dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande enheten snarast möjligt
skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som
avses i 12 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande enheten, när beslut om leve-

rantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om beslutet snarast möj-
ligt.

En sådan underrättelse eller sådana upplysningar som avses i första stycket

innebär inte att ett anbud förfaller.

Dokumentation

30 §

En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en upp-

handling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera enhetens be-
slut under upphandlingens samtliga skeden.

Första stycket gäller inte om upphandlingens värde understiger

100 000 kronor.

31 §

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande enhet som inte omfattas av
arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande enhet på betryg-

gande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med tillhörande beskriv-
ningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar,
information som bevaras enligt 12 kap. 15 §, sådana dokument som avses i
30 § och liknande handlingar. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från
den dag då kontraktet tilldelades.

En upphandlande enhet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal som

har ingåtts efter upphandling enligt detta kapitel. Kontraktet eller ramavtalet
ska bevaras åtminstone under sin löptid.

background image

72

SFS 2016:1146

Tillgång till kontrakt

32 §

I 2 kap. tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om allmänna

handlingars offentlighet. För en upphandlande enhet som är en upphandlande
myndighet och som inte ska tillämpa de bestämmelserna gäller 33 §.

33 §

En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska på be-

gäran av en berörd leverantör lämna ut en kopia eller en utskrift av ett kon-
trakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 och som bevaras
enligt 31 § tredje stycket, om kontraktet ingåtts till ett värde av minst
1 000 000 euro.

I fråga om utlämnande av ett kontrakt tillämpas 12 kap. 19–23 §§.

Projekttävlingar

34 §

Bestämmelserna i 17 kap. 1 och 3–6 §§ gäller även för projekttävlingar

vars värde understiger det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, om tävlingens
värde överstiger det värde som anges i 7 § tredje stycket.

Vid anordnande av projekttävlingar ska 7 § tillämpas. En projekttävling

ska annonseras enligt 9, 11 och 12 §§.

Om ett kontrakt enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, ska vinnaren respektive vinnarna bjudas in att delta i förhandlingar.

20 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 §

Om en upphandlande enhet är skyldig att skicka en underrättelse om till-

delningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § och under-
rättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande enhe-
ten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att underrät-
telsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15
dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande enhet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr

än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän efter utgången av
den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 §

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 6 kap. 5–12 §§,

2. vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem, eller
3. vid direktupphandling enligt 19 kap. 7 § tredje stycket.

background image

73

SFS 2016:1146

Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående
annonsering

3 §

Vid annonsering enligt 10 kap. 6 § eller 19 kap. 13 § får den upphand-

lande enheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen
publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma

att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande enhet och

en leverantör.

Behörig domstol

5 §

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars

domkrets den upphandlande enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överprövning av en upphandling

6 §

Om den upphandlande enheten har brutit mot någon av de grundläg-

gande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag och
detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, ska
rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först
sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den

upphandlande enheten och en leverantör.

7 §

Om den upphandlande enheten under pågående överprövning av en

upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska rätten, på yrk-
ande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med 13–15 §§.

Förlängd avtalsspärr

8 §

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsät-

ter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvaltnings-
rätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §

När avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller, får rätten besluta att den

upphandlande enheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägen-

het som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle
kunna drabba leverantören.

background image

74

SFS 2016:1146

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmänin-

tresset och övriga berörda intressen.

Tiodagarsfrist

10 §

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande en-

heten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har
avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,

får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett
beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal
inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till

förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §.

12 §

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den
upphandlande enheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse
om beslutet och angett skälen för beslutet.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om över-
prövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det
att underrättelsen skickades ut.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande

enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits

1. utan föregående annonsering enligt 10 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, 17 kap. 2 §

eller 19 kap. 9 § när det inte har varit tillåtet att använda direktupphandling
enligt 19 kap., eller

2. enligt ett dynamiskt inköpssystem utan att de villkor som anges i 8 kap.

10 eller 12 § har följts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan
komma att lida skada.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestäm-

melserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller
tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om till-
delningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § första
stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläg-
gande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har
överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada.

background image

75

SFS 2016:1146

14 §

Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska

rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet en-
ligt 13 § är uppfyllda.

15 §

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas

1. på avtal som har slutits av en upphandlande enhet enligt ett dynamiskt

inköpssystem, om den upphandlande enheten skickat en underrättelse om till-
delningsbeslutet enligt 12 kap. 12 § första stycket, samt iakttagit en avtals-
spärr enligt 1 §, eller

2. om en upphandlande enhet genom annons enligt 10 kap. 6 § eller 19 kap.

13 § har meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren en-
ligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras innan något annat har

bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägen-

het som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle
kunna drabba leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmän-

intresset och övriga berörda intressen.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 §

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat

följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 10 kap. 5 §,

eller

2. den upphandlande enheten skriftligen har underrättat anbudssökandena

och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har lämnat en sammanfatt-
ning av sådana upplysningar som avses i 12 kap. 13 §.

Beräkning av vissa tider

18 §

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister

enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 §

En upphandlande enhet som inte har följt bestämmelserna i denna lag

ska ersätta den skada som därigenom har uppkommit för en leverantör.

background image

76

SFS 2016:1146

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en leverantör som har delta-

git i en upphandling för kostnader den har haft för att förbereda anbud och i
övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna
lag menligt har påverkat leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet.

21 §

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande enheten och en le-
verantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har
fått laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad.

21 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet ska

betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna
om avtalsspärr i 20 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 20 kap. 14 §, eller

3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering

enligt 10 kap. 1, 2, 3, eller 4 §, 17 kap. 2 § eller 19 kap. 9 §.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att

en upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som
anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en

upphandlande enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de fall som avses i
1 § 3.

Behörig domstol

3 §

En ansökan om att en upphandlande enhet ska betala upphandlings-

skadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphand-
lande enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst

10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av upphandlingens
värde enligt 5 kap. eller 19 kap. 8 §.

5 §

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det

finns synnerliga skäl.

background image

77

SFS 2016:1146

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har fått laga kraft.

7 §

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom
de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått
laga kraft.

Om ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom

de tidsfrister som anges i 20 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Betalning av avgift

8 §

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 §

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom

30 dagar från det att avgörandet om avgiften har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda

avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet be-

träffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgö-
randet har fått laga kraft.

22 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §

En myndighet ska utöva tillsyn över upphandling enligt denna lag.

2 §

Tillsynsmyndigheten får från en upphandlande enhet eller från den som

tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande enhet inhämta upplys-
ningar som är nödvändiga för tillsynsverksamheten. Om det behövs på grund
av brådska, materialets omfång, eller något annat förhållande, får upplysning-
arna inhämtas genom besök hos den upphandlande enheten.

3 §

En upphandlande enhet är skyldig att tillhandahålla de upplysningar

som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn. Detsamma gäller den som till-
synsmyndigheten bedömer vara en upphandlande enhet.

Föreläggande

4 §

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn

enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande enhet eller den

background image

78

SFS 2016:1146

som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande enhet att lämna upp-
gifter, visa upp en handling eller lämna över en kopia av handlingen.

5 §

Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den förvaltnings-

rätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist. När
ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 11–18 §§ tillämpas även på förhållanden som

avser tiden före ikraftträdandet.

3. Genom lagen upphävs lagen (2007:1092) om upphandling inom områ-

dena vatten, energi, transporter och posttjänster.

4. Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som har påbör-

jats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

79

SFS 2016:1146

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

45

Byggverk-
samhet

Denna huvudgrupp omfattar:
– nybyggnad, renovering och
normal reparation

45.1

Mark- och
grundarbeten

45.11

Rivning av
hus; mark-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– rivning och rasering av byggna-
der och andra anläggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schaktning, depo-
nering, nivellering av byggplatser,
dikesgrävning, bergrensning,
sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbets-
platser:
– avtäckning samt annat iordning-
ställande av ägor och platser som
innehåller mineraler

Denna undergrupp omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45.12

Markunder-
sökning

Denna undergrupp omfattar:
– provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för geo-
fysiska, geologiska eller liknande
ändamål

Denna undergrupp omfattar inte:
– borrning av källor för produktion
av råpetroleum eller naturgas, se
11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgas-
fält, utförande av geofysiska, geo-
logiska och seismiska undersök-
ningar, se 74.20

45.2

Bygg- och
anläggnings-
arbeten

45.21

Uppförande
av hus och
andra bygg-
nadsverk

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av alla slags byggna-
der, byggande av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad o.d.
– broar, inklusive sådana för upp-
höjda vägar, viadukter, tunnlar och
tunnelbanor

background image

80

SFS 2016:1146

– rörledningar för fjärrtransport,
fjärrnät för el och telekommunika-
tion
– rörledningar i tätort, tätortsnät
för el och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga bygg-
nader

Denna undergrupp omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetro-
leum- och naturgasutvinning,
se 11.20
– uppförande av kompletta monte-
ringsfärdiga byggnader av egentill-
verkade delar av annat material än
betong, se huvudgrupperna 20, 26
och 28
– anläggning av stadion, simbas-
sänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsan-
läggningar, exklusive uppförande
av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader,
se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande,
se 74.20

45.22

Takarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering

45.23

Anläggning
av vägar,
flygfält och
idrottsan-
läggningar

Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av vägar, gator samt
andra kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och land-
ningsbanor på flygfält
– anläggning av stadion, simbas-
sänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsan-
läggningar, exklusive uppförande
av byggnader
– målning av vägmarkeringar och
markeringar på parkeringsplatser

Denna undergrupp omfattar inte:
– förberedande markarbeten,
se 45.11

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

81

SFS 2016:1146

45.24

Vattenbygg-
nad

Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av:
– vattenleder, hamn- och flodarbe-
ten, småbåtshamnar (marinor),
slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– bygg- eller anläggningsverk-
samhet som är specialiserad inom
något för olika slags konstruktio-
ner gemensamt område och fordrar
specialistkompetens eller special-
utrustning:
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brun-
nar, schaktsänkning
– uppförande av icke egentillver-
kade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar, inklusive uthyrning av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar
– uppförande av skorstenar och
industriugnar

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställ-
ningar utan resning och nedmonte-
ring, se 71.32

45.3

Bygginstalla-
tioner

45.31

Elinstallatio-
ner

Denna undergrupp omfattar:
installation i byggnader och andra
anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.

45.32

Isolerings-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och an-
dra anläggningar av värme-, ljud-
eller vibrationsisolering

Denna undergrupp omfattar inte:
– impregnering, se 45.22

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

82

SFS 2016:1146

45.33

VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och an-
dra anläggningar av:
– vattensystem samt sanitetsutrust-
ning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och
luftkonditioneringsutrustning
inklusive ledningar
– sprinklersystem

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av elvärmesystem,
se 45.31

45.34

Andra bygg-
installationer

Denna undergrupp omfattar:
– installation av belysnings- och
signalsystem till vägar, järnvägar,
flygfält och hamnar
– installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45.4

Slutbehand-
ling av bygg-
nader

45.41

Puts-, fasad-
och stucka-
törsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– anbringande på byggnader och
andra anläggningar av invändig
eller utvändig puts och stuck inklu-
sive närstående basmaterial för
putsning

45.42

Byggnads-
snickeriarbe-
ten

Denna undergrupp omfattar:
– installation av icke egentillver-
kade dörrar, fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med fast inred-
ning, trappor, butiksinredning o.d.,
av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom
arbete med tak, väggbeklädnader
av trä och flyttbara skiljeväggar

Denna undergrupp omfattar inte:
– läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, se 45.43

45.43

Golv- och
väggbelägg-
ningsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– läggning, uppsättning eller fast-
sättning i byggnader och andra an-
läggningar av:
– vägg- eller golvplattor av kera-
miskt material, betong eller hug-
gen sten
– parkett och andra golvbelägg-
ningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av
linoleum, inklusive av gummi eller
plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller
skiffergolv eller -väggar
– tapeter

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

83

SFS 2016:1146

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– invändig och utvändig målning
av byggnader
– målning av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.
– installation av glas, speglar etc.

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42

45.45

Annan slut-
behandling
av byggna-
der

Denna undergrupp omfattar:
– installation av privata simbas-
sänger
– rengöring med ånga, blästring
och liknande behandling av fasa-
der
– annan slutbehandling av byggna-
der

Denna undergrupp omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader
och andra konstruktioner, se 74.70

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner
med förare

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner
med förare

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anlägg-
ningsmaskiner samt -utrustning
utan förare, se 71.32

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

84

SFS 2016:1146

Bilaga 2

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Beskrivning CPV-kod

Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster

75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0 (Tillhandahållande av
hemtjänstpersonal)
79624000-4 (Förmedling av vård-
personal)
79625000-1 (Förmedling av läkare)
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8 (Privata hushåll med
anställd personal)
Från 98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal
för enskilda, kontorspersonal för
enskilda, Tillfällig personal för hus-
håll och Hemtjänst).

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration, hälso-
vårdsförvaltning och administration
avseende kultur

85321000-5
85322000-2
75000000-6 (Offentlig förvaltning,
försvar och socialförsäkringstjänster)
75121000-0
75122000-7
75124000-1
Från 79995000-5 till 79995200-7
Från 80000000-4 (Undervisning och
utbildning) till 80660000-8
Från 92000000-1 till 92700000-8
79950000-8 (Tjänster för organise-
ring av utställningar, mässor och
kongresser)
79951000-5 (Organisering av semi-
narier)
79952000-2 (Evenemang)
79952100-3 (Anordnande av kultu-
revenemang)
79953000-9 (Festivalarrangemang),
79954000-6 (Festarrangemang)

background image

85

SFS 2016:1146

79955000-3 (Anordnande av mode-
visningar)
79956000-0 (Anordnande av mässor
och utställningar)

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9

Bidragstjänster

75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1

Andra samhälleliga och personliga
tjänster, inklusive fackförenings-
tjänster, tjänster utförda av politiska
organisationer, tjänster tillhanda-
hållna av ungdomsorganisationer
och andra medlemsorganisations-
tjänster

98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3

Tjänster i samband med religions-
utövande

98131000-0

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000-1 till 55410000-7
Från 55521000-8 till 55521200-0
(55521000-8 Catering för privata
hushåll,
55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200-0 Måltidsleveranser)
55520000-1 Catering
55522000-5 Catering för transport-
företag,
55523000–2 Catering för övriga
företag eller övriga institutioner
55524000-9 Skolbespisning
55510000-8 Matsalstjänster
55511000-5 Matsalstjänster och
övrig kafeteriaverksamhet för
särskild kundgrupp,
55512000-2 Drift av matsal
55523100-3 Servering av skolmål-
tider.

Beskrivning CPV-kod

background image

86

SFS 2016:1146

Juridiska tjänster, i den mån de inte
är undantagna enligt 3 kap. 28 och
29 §§ denna lag

Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5

Övrig statsförvaltning och statliga
tjänster

Från 75100000-7 till 75120000-3
75123000-4
Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster, tjänster
för allmän säkerhet och räddnings-
tjänster, i den mån de inte är undan-
tagna enligt 3 kap. 32 § denna lag

Från 75231210-9 till 75231230-5
Från 75240000-0 till 75252000-7
794300000-7
98113100-9

Undersöknings- och säkerhetstjäns-
ter

Från 79700000-1 till 79721000-4
(Undersöknings- och säkerhetstjäns-
ter, Säkerhetstjänster, Larmövervak-
ningstjänster, Vakttjänster, Övervak-
ningstjänster, Eftersökning, Upp-
spårning av försvunna, Patrullering,
Utfärdande av id-kort, Utredning och
Detektivtjänster)
79722000-1 (Grafologi)
79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna
av exterritoriala organisationer och
organ)
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och
organ).

Posttjänster

64000000-6 (Post- och telekommu-
nikationstjänster)
64100000-7 (Post- och budtjänster)
64110000-0 (Postgång)
64111000-7 (Posttjänster för tid-
ningar och tidskrifter)
64112000-4 (Posttjänster för brev)
64113000-1 (Posttjänster för paket)
64114000-8 (Postkassörstjänster)
64115000-5 (Förhyrning av postbox)
64116000-2 (Poste restantetjänster)
64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)
71550000-8 (Smedtjänster)

Beskrivning CPV-kod

background image

87

SFS 2016:1146

Bilaga 3

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen gäller följande definitioner:

Tekniska specifikationer i fråga om offentliga byggentreprenadkontrakt:

samtliga tekniska föreskrifter, i synnerhet de som anges i upphandlings-
dokumenten och som anger de egenskaper som krävs av ett material, en
produkt eller en vara för att det eller den ska lämpa sig för den av den upp-
handlande enheten planerade användningen. Dessa egenskaper omfattar
miljö- och klimatprestanda, formgivning för alla användningsområden (in-
klusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning), bedömning
av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inbe-
gripet förfaranden för kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning
och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksan-
visningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser
av byggentreprenadens livscykel. De innefattar även bestämmelser om
projektering och kostnadsberäkning, provnings- och kontrollregler, villko-
ren för att byggentreprenaden ska godkännas, tekniken eller metoderna för
byggverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upp-
handlande enheten i enlighet med allmänna eller särskilda förordningar
kan föreskriva i fråga om den fullbordade byggentreprenaden samt om in-
gående material eller delar.

7. Teknisk specifikation i fråga om tjänste- eller varukontrakt: en specifika-

tion i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en
tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och klimatprestanda, form-
givning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsättning) och bedömning av överensstämmelse,
bruksegenskaper, produktens användningsområde, säkerhet eller dimen-
sioner, inbegripet sådana krav som avser varubeteckning, terminologi,
symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och
etikettering, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktions-
metoder i alla faser av varans eller tjänstens livscykel liksom förfaranden
vid bedömning av överensstämmelse.

8. Standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardise-

ringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning, med vilken över-
ensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:
internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt stan-

dardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardise-

ringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardise-

ringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

9. Europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning av en bygg-

produkts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i enlighet
med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars
2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggpro-

background image

88

SFS 2016:1146

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

dukter, i lydelsen enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr
574/2014.

10. Gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation på IKT-området

som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets
och Rådets förordning (EU) 1025/2012 om europeisk standardisering, i
den ursprungliga lydelsen.

11. Teknisk referens: ett dokument, med undantag för europeiska standarder,

som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med för-
faranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.