SFS 2016:1146 Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

161146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphandling inom försörjningssektorerna;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 §

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. � Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
2 kap. � Verksamheter som omfattas av lagen och blandad upphandling
3 kap. � Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. � Allmänna bestämmelser
5 kap. � Tröskelvärden
6 kap. � Upphandlingsförfaranden
7 kap. � Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad upphandling
8 kap. � Elektroniska metoder för upphandling
9 kap. � Tekniska krav
10 kap. � Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande
11 kap. � Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
12 kap. � Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
13 kap. � Uteslutning av leverantörer
14 kap. � Kvalificering
15 kap. � Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt
16 kap. � Fullgörande av kontrakt
17 kap. � Projekttävlingar
18 kap. � Anbud som omfattar varor med ursprung i tredjeland
19 kap. � Upphandling under tröskelvärdena och upphandling av tjänster

enligt bilaga 2

20 kap. � Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
21 kap. � Upphandlingsskadeavgift
22 kap. � Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor:

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen,
och Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och
andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av
företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG.

SFS 2016:1146

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1146

Bilaga 1 � Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 � Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Bilaga 3 � Definitioner av vissa tekniska specifikationer

Upphandling inom försörjningssektorerna

2 §

Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande

enhet för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller post-
tjänster enligt 2 kap. 1�8 §§ (upphandling inom försörjningssektorerna). Med
upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster
eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Lagen gäller även när en upphandlande enhet anordnar en projekttävling.

Vad som avses med projekttävling anges i 1 kap. 18 §.

Andra lagar om upphandling

3 §

Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Tröskelvärden

4 §

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling upp-

går till minst det tröskelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och upphandlingen
eller projekttävlingen inte avser en tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2,
ska den genomföras med tillämpning av denna lag utom 19 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling eller en projekttävling un-

derstiger tröskelvärdet eller om upphandlingen eller projekttävlingen avser en
tjänst av sådant slag som anges i bilaga 2, ska den genomföras med tillämp-
ning av 19 kap.

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 §

Denna lag gäller för upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 eller 73430000-5, om

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande enheten i den egna

verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande enheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

6 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I bi-

laga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §
Anknutet företag i 3 kap. 19 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 17 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 9 §

background image

3

SFS 2016:1146

Delbara respektive odelbara blandade kontrakt i 2 kap. 11 §
Direktupphandling i 19 kap. 4 §
Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §
Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §
Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §
Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §
Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 23 och 24 §§
Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §
Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 5�12 §§
Intern upphandling i 3 kap. 11�16 §§
Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 13 och 14 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 26 §
Märkning i 9 kap. 13 §
Posttjänst i 2 kap. 6 §
Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §
Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §
�ppet förfarande i 6 kap. 2 §

Definitioner

7 §

Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits

att delta i

1. ett selektivt förfarande,
2. ett förhandlat förfarande med föregående annonsering,
3. ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
4. en konkurrenspräglad dialog,
5. ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, eller
6. ett urvalsförfarande

8 §

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är

hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2. avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnads-

verk, eller

3. innebär att ett byggnadsverk realiseras, enligt krav som ställs upp av en

upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen av bygg-
nadsverk eller över projekteringen.

9 §

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk
funktion.

10 §

Med direktiv 2014/25/EU avses Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om
upphävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen.

11 §

Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling

och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radio-
vågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

background image

4

SFS 2016:1146

12 §

Med ensamrätt avses en rättighet som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en verksamhet som avses i 2 kap. 1�8 §§ till ett

enda företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

En rättighet utgör inte en ensamrätt enligt första stycket om den beviljats

genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet
grundats på objektiva kriterier.

13 §

Med inköpscentral avses en upphandlande enhet som stadigvarande

tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av

1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande en-

heter, eller

2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster eller

byggentreprenader som är avsedda för upphandlande enheter.

Upphandling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna be-

driva centraliserad inköpsverksamhet ska betraktas som upphandling i sam-
band med utövandet av en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1�8 §§.

14 §

Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leve-

rantörer, och

2. avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av

byggentreprenad.

15 §

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor

eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

16 §

Med livscykel avses samtliga skeden, inklusive forskning och utveck-

ling, som en vara, tjänst eller ett byggnadsverk genomgår från råvaruanskaff-
ning eller generering av resurser till bortskaffande, sanering och tjänstens
eller användningens slut.

17 §

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodo-

ser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

18 §

Med projekttävling avses en tävling som är öppen för alla och som an-

ordnas av en upphandlande enhet i syfte att förvärva en ritning eller en pro-
jektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

background image

5

SFS 2016:1146

19 §

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphand-

lande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i
kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod.

20 §

Med särskild rättighet avses en rättighet som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1�8 §§

till två eller flera företag, och

3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

En rättighet utgör inte en särskild rättighet enligt första stycket om den be-

viljats genom ett förfarande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om bevil-
jandet grundats på objektiva kriterier.

21 §

Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållande av

andra tjänster än de som avses i 8 §.

22 §

Med upphandlande enhet avses i denna lag dels en upphandlande myn-

dighet enligt 23 §, dels ett sådant företag som

1. en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över

på det sätt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt

2 kap. 1�8 §§ med stöd av en ensamrätt enligt 12 § eller en särskild rättighet
enligt 20 §.

Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 1 ska anses finnas om en

upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av an-
delarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

23 §

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-

dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
1. beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt

1, eller

b) ett eller flera organ enligt 2.

24 §

Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphand-

lande enhet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphand-
lingen.

25 §

Med varukontrakt avses ett kontrakt som gäller köp, leasing, hyra eller

hyrköp av en vara. Ett varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta
kompletterande monterings- och installationsarbeten.

background image

6

SFS 2016:1146

2 kap. Verksamheter som omfattas av lagen och blandad
upphandling

Verksamheter som omfattas av lagen

Gas, värme, el och dricksvatten

1 §

En verksamhet omfattas av denna lag, utom i fall som avses i 2 och

3 §§, om den består av

1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produk-

tion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten, eller

2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät som avses i 1.
Med leverans enligt första stycket 2 förstås generering eller produktion,

grossistförsäljning och detaljförsäljning.

2 §

Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet leve-

rerar gas eller värme till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en sådan
verksamhet som avses i 1 §, om

1. enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av en

annan verksamhet än någon av dem som avses 1, 4 eller 5 §,

2. leverans till det publika nätet endast syftar till att utnyttja denna produk-

tion ekonomiskt, och

3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning,

beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

3 §

Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet leve-

rerar el eller dricksvatten till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en
sådan verksamhet som avses i 1 §, om

1. enhetens produktion av el eller dricksvatten behövs för en annan verk-

samhet än någon av dem som avses i 1, 4 eller 5 §,

2. leverans till det publika nätet beror endast på enhetens egen förbrukning,

och

3. sådana leveranser uppgår till högst 30 procent av enhetens totala produk-

tion av el respektive dricksvatten, beräknat efter genomsnittet för de senaste
tre åren.

4 §

Denna lag gäller även för upphandling som genomförs och projekttäv-

lingar som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som
avser dricksvatten enligt 1 §, om upphandlingen eller projekttävlingen har an-
knytning till

1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dränering och den volym

vatten som används för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 procent av
den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller konstbe-
vattnings- och dräneringsanläggningar, eller

2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.

Transporttjänst

5 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av tillhandahål-

lande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänst för allmänheten i form av
transporter med järnväg, automatiserade system, spårväg, tunnelbana, buss,
trådbuss eller linbana.

background image

7

SFS 2016:1146

Ett publikt nät för transporttjänster ska anses finnas om tjänsten tillhanda-

hålls enligt villkor som fastställts av en behörig myndighet och som avser
linjesträckning, tillgänglig transportkapacitet, turtäthet och liknande förhål-
landen.

Posttjänst

6 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av tillhandahål-

lande av posttjänst och tjänst som är närstående till posttjänst.

Med posttjänst avses insamling, sortering, transport eller överlämnande av

postförsändelser.

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den slutliga utform-

ning i vilken den ska överlämnas.

Med tjänst som är närstående till posttjänst avses följande som tillhanda-

hålls av en upphandlande enhet som även tillhandahåller posttjänster:

1. tjänst som innebär hantering såväl före som efter avsändandet av post-

försändelser, och

2. tjänst som avser oadresserad direktreklam och andra försändelser som

inte omfattas av tredje stycket.

Tillhandahållande av hamn eller flygplats

7 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av

ett geografiskt område i syfte att tillhandahålla flygplats, hamn eller annan
terminal för transporter i luften eller till havs eller på inre vattenvägar.

Utvinning av olja och gas samt prospektering eller utvinning av kol eller
andra fasta bränslen

8 §

En verksamhet omfattas av denna lag om den består av utnyttjande av

ett geografiskt område i syfte att

1. utvinna olja eller gas, eller
2. prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

Blandad upphandling

9 §

Med ett blandat kontrakt avses

1. ett kontrakt som avser flera olika slag av upphandling (varor, tjänster

eller byggentreprenader) som alla regleras i denna lag, eller

2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels

annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 10 §. Kontrakt enligt första

stycket 2 regleras i 11�19 §§.

Blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla
regleras i denna lag

10 §

Om ett blandat kontrakt avser flera olika slag av upphandling som alla

regleras i denna lag, ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestäm-
melserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet.

background image

8

SFS 2016:1146

För ett blandat kontrakt som avser både varor och tjänster, ska huvudföre-

målet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade värdena för varorna
eller tjänsterna.

För ett blandat kontrakt som avser både tjänster som anges i bilaga 2 och

andra tjänster, ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de upp-
skattade värdena för tjänsterna.

Blandade kontrakt, inom en och samma verksamhet, som regleras såväl i
denna lag som av andra bestämmelser

Delbara och odelbara blandade kontrakt

11 §

Ett delbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är ett kon-

trakt där det ingår delar som kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behand-
las i 12�18 §§.

Ett odelbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är ett kon-

trakt där det ingår delar som inte kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt be-
handlas i 19 §.

Tilldelning av delbara blandade kontrakt

12 §

Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i

denna lag och upphandling som inte regleras i denna lag, får den upphand-
lande enheten tilldela separata kontrakt för de olika delarna. Enheten får
också tilldela ett enda kontrakt.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt

13 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som separata kontrakt, ska de bestämmelser som gäller för varje separat kon-
trakt tillämpas för det kontraktet.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt

14 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt, ska denna lag tillämpas på kontraktet, om inte något
annat följer av 15�18 §§.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
koncessioner

15 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling av varor, tjänster
eller byggentreprenader som regleras i denna lag, dels upphandling som reg-
leras i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska kontraktet till-
delas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i denna lag, om

värdet av den del av kontraktet som regleras i lagen beräknas uppgå till minst
det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §, eller

2. bestämmelserna i 19 kap. i denna lag om värdet av den del av kontraktet

som regleras i lagen beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas

background image

9

SFS 2016:1146

enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § och värdet av den del som avser koncessioner
beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om upp-
handling av koncessioner.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
försvars- eller säkerhetsaspekter

16 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt får kontraktet tilldelas utan tillämpning av denna lag
om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om kontraktet
också avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling
på försvars- och säkerhetsområdet.

17 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och det till en del avser upphandling som regleras i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får en-
heten välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i an-
tingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsom-
rådet.

18 §

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder och inte i syfte att undvika att be-
stämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag eller
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet blir
tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

19 §

Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser

som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget,

får den upphandlande enheten tilldela kontraktet utan tillämpning av denna
lag. Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får enheten
tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna lag.

Upphandling som rör mer än en verksamhet

20 §

Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet, får den upphandlande enhe-

ten i enlighet med bestämmelserna i 21�27 §§ välja att tilldela separata kon-
trakt för varje verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt.

21 §

Den upphandlande enheten får inte tilldela separata kontrakt för varje

verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt i syfte att undvika att bestämmel-
serna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag, lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1147) om upphandling av

background image

10

SFS 2016:1146

koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet blir tillämpliga.

Tilldelning av separata kontrakt för olika verksamheter

22 §

Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt, ska för varje

kontrakt tillämpas de bestämmelser som gäller för det kontraktet.

Tilldelning av ett enda kontrakt som rör flera verksamheter

23 §

Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet och den upphandlande enhe-

ten tilldelar kontraktet som ett enda, ska för kontraktet tillämpas de bestäm-
melser som gäller för den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.

Om kontraktet till någon del rör verksamhet som omfattas av artikel 346 i

EUF-fördraget eller regleras i lagen (2011:1029) om upphandling inom för-
svars- och säkerhetsområdet, ska dock 25�26 §§ tillämpas.

24 §

Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som kon-

traktet huvudsakligen rör ska följande gälla:

1. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, ska kontraktet tilldelas i enlighet med
bestämmelserna i den lagen.

2. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i lagen

(2016:1147) om upphandling av koncessioner, ska kontraktet tilldelas i enlig-
het med bestämmelserna i denna lag.

3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och

den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen om offent-
lig upphandling eller lagen om upphandling av koncessioner, ska kontraktet
tilldelas i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Tilldelning av ett enda kontrakt när det ingår försvars- eller
säkerhetsaspekter

25 §

Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som ett enda kon-

trakt, får den upphandlande enheten tilldela kontraktet utan tillämpning av
denna lag om en av verksamheterna omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget.
Detta gäller även om upphandlingen också innehåller delar som regleras i
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

26 §

Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som ett enda kon-

trakt, får den upphandlande enheten, om kontraktet till en del avser verksam-
het som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet, välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i
antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområ-
det.

27 §

Bestämmelserna i 25 och 26 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder.

background image

11

SFS 2016:1146

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

1 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

1. omfattas av lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet, eller

2. är undantagen enligt 1 kap. 7, 8, 9 eller 10 § i lagen om upphandling på

försvars- och säkerhetsområdet.

2 §

�ven om en upphandling eller en projekttävling inte är undantagen en-

ligt 1 § ska denna lag inte gälla för upphandlingen eller projekttävlingen, om

1. skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan säkerställas

om upphandlingen eller projekttävlingen genomförs enligt denna lag, eller

2. en tillämpning av denna lag skulle kräva att en upphandlande enhet till-

handahåller information vars avslöjande strider mot Sveriges väsentliga
säkerhetsintressen.

3 §

Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet

eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga in-
tressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling
eller en projekttävling enligt denna lag.

�&terförsäljning eller uthyrning till tredje man

4 §

Denna lag gäller inte för anskaffning som görs vid återförsäljning eller

uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har någon sär-
skild rättighet eller ensamrätt att sälja eller hyra ut föremålet för kontraktet
och även andra har rätt att sälja eller hyra ut det på samma villkor som den
upphandlande enheten.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska kommis-

sionen anmäla de varukategorier och verksamheter som den anser vara un-
dantagna enligt första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena ska inte tillämpas på upphand-

ling som genomförs av en inköpscentral för att den ska kunna bedriva centra-
liserad inköpsverksamhet.

Verksamhet i en stat utanför EES

5 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som

syftar till att sådan verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde
enligt 2 kap. 1�8 §§ ska utövas i en stat som inte ingår i Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) utan fysisk användning av något nät eller
geografiskt område i en EES-stat.

En upphandlande enhet är skyldig att på begäran av Europeiska kommis-

sionen anmäla de verksamheter som den anser vara undantagna enligt första
stycket.

Upphandling enligt vissa internationella regler

6 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som be-

rör försvars- eller säkerhetsintressen och som en upphandlande enhet är skyl-

background image

12

SFS 2016:1146

dig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphandlingsförfaranden,
om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som har ingåtts mellan

någon av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och
någon annan stat, eller del av sådan, för ett projekt som är gemensamt för de
avtalsslutande parterna,

2. genom ett internationellt avtal eller arrangemang som avser stationering

av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3. av en internationell organisation.

7 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande enhet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om
upphandlingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella rättsliga skyl-

digheter och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan,
för ett projekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller

2. av en internationell organisation.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut

8 §

Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som en

upphandlande enhet genomför enligt upphandlingsregler som har fastställts
av en internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut när upp-
handlingen eller projekttävlingen helt finansieras av den organisationen eller
det institutet.

Om upphandlingen eller projekttävlingen till största delen finansieras av en

internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna
komma överens om vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.

Tjänstekontrakt som tilldelas på grund av ensamrätt

9 §

Denna lag gäller inte för ett tjänstekontrakt som en upphandlande enhet

tilldelar en upphandlande myndighet som på grund av lag eller annan författ-
ning har ensamrätt att utföra tjänsten.

Upphandling som avser vatten, energi eller bränsle i vissa fall

10 §

Denna lag gäller inte för en upphandling som genomförs av en upp-

handlande enhet och som avser

1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver sådan

verksamhet enligt 2 kap. 1 § som avser dricksvatten, eller

2. leverans av energi eller bränsle för energiproduktion, om den upphand-

lande enheten bedriver sådan verksamhet enligt 2 kap. 1 § som avser el, gas
eller värme eller bedriver verksamhet som avses i 2 kap. 8 §.

background image

13

SFS 2016:1146

Intern upphandling

11 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är

en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen
(1991:900), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12�16 §§.

12 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsva-

rande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller
organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som
själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten.

13 §

En upphandling ska också anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande

myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndig-
heterna utövar över sina egna förvaltningar,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer
eller organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som

avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndig-

heter,

2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över mot-

partens strategiska mål och viktiga beslut, och

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas

intressen.

14 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som

motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande mot-
parten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strate-
giska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juri-
disk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som
själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

background image

14

SFS 2016:1146

15 §

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar

den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och
den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande perso-
nen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt
kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av den kon-
trollerande personen.

16 §

Verksamhetsandelen enligt 12 § 2, 13 § första stycket 2, 14 § 2 och

15 § 2 ska bestämmas på grundval av den genomsnittliga totala omsättningen
i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår
tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått
grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter

17 §

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphand-

lande myndigheter, om

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett sam-

arbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster
som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas
gemensamma mål,

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med all-

mänintresset, och

3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av

den verksamhet som berörs av samarbetet.

18 §

Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den

upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga
om varor, tjänster och byggentreprenader avseende de verksamheter som har
omfattats av samarbetet under de tre år som föregår tilldelningen eller på
grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter
under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

background image

15

SFS 2016:1146

Anknutna företag och samriskföretag

19 §

Med anknutet företag avses

1. ett företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande infly-

tande,

2. ett företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphand-

lande enhet, och

3. ett företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under be-

stämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt
deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper konsoli-

deras med den upphandlande enhetens enligt kraven i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncern-
redovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2014/102/EU.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande enhet

direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av an-
delarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

20 §

Under de förutsättningar som anges i 21 § gäller inte denna lag för

kontrakt som

1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för

att bedriva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt
2 kap. 1�8 §§, tilldelar ett företag som är anknutet till någon av dessa enheter.

21 §

Bestämmelserna i 20 § gäller under förutsättning att leverans med an-

ledning av tilldelningen av varu-, tjänste- eller byggentreprenadkontrakt mot-
svarar minst 80 procent av det anknutna företagets genomsnittliga omsättning
av varor, tjänster respektive byggentreprenader under de föregående tre åren.

Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de föregående tre

åren på grund av tidpunkten för företagets etablering eller verksamhetens på-
börjande, får företaget genom prognoser för verksamheten eller på något
annat sätt göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten till-

handahåller samma eller liknande byggentreprenader, varor eller tjänster, ska
andelen beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från varor,
tjänster respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.

22 §

Denna lag gäller inte för ett kontrakt som

1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att be-

driva verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt 2 kap. 1�
8 §§, tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller

2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten

ingår i.

background image

16

SFS 2016:1146

Undantagen gäller om samriskföretaget har bildats för att utföra den aktu-

ella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling som
upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som
det består av kommer att ingå i det under minst samma tid.

23 §

På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande enhet

som tilldelat ett kontrakt med tillämpning av något av undantagen i 20 eller
22 § lämna uppgifter till kommissionen om

1. namnen på de berörda företagen eller samriskföretagen, och
2. de berörda kontraktens art och värde.
Den upphandlande enheten ska också tillhandahålla det underlag som kom-

missionen anser vara nödvändigt för att visa att relationerna mellan företaget
eller samriskföretaget och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 20�
22 §§.

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

24 §

Denna lag gäller inte om verksamheten är direkt konkurrensutsatt på

marknader med fritt tillträde och detta har fastställts enligt det särskilda förfa-
rande som anges i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU.

En upphandlande enhet får begära att Europeiska kommissionen prövar om

förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda för en viss verksamhet.

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

Förvärv av fastighet m.m.

25 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser förvärv av fastighet,

arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt
till fastighet.

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en

fastighet. Det som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad som
tillhör någon annan än ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggna-
den som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens
ägare.

Radio- och tv-området

26 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser sändningstid eller pro-

gram inom radio- och tv-området som tillhandahålls av en leverantör av me-
dietjänster.

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen

(2010:696).

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

27 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser skiljemanna- eller för-

likningsuppdrag.

background image

17

SFS 2016:1146

Vissa juridiska tjänster

28 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser biträde till en klient av

en advokat

1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,
2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk

myndighet, eller

3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en dom-

stol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför

ett sådant förfarande, eller när det finns en påtaglig indikation för och är
mycket sannolikt att den sak som rådgivningen gäller kommer att bli föremål
för ett sådant förfarande.

29 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. tjänster som avser certifiering och autentisering av dokument och som

måste tillhandahållas av notarius publicus,

2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god

man,

3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol

eller som enligt lag har till uppgift att utföra särskilda uppdrag under överin-
seende av domstol, eller

4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.

Vissa finansiella tjänster

30 §

Denna lag gäller inte för upphandling som avser

1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

2. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabili-

seringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller

3. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller över-

låtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Anställningskontrakt

31 §

Denna lag gäller inte för kontrakt som avser anställningar.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och
förebyggande av fara

32 §

Denna lag gäller inte för upphandling av tjänster som avser civilt för-

svar, räddningstjänst eller förebyggande av fara, om tjänsterna

1. tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller sammanslut-

ningar, och

2. omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 eller
85143000-3, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

background image

18

SFS 2016:1146

4 kap. Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling

1 §

Upphandlande enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.
Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesi-
digt erkännande och proportionalitet.

2 §

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens

tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkur-
rensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

3 §

En upphandlande enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrätts-

liga hänsyn vid upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

Rätten att få delta i en upphandling

4 §

En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i vilken leverantörens

verksamhet är etablerad har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen av-
ser, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav
på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

När det gäller tjänstekontrakt, byggentreprenadkontrakt eller sådant varu-

kontrakt som också omfattar tjänster eller monterings- och installationsarbe-
ten, får en juridisk person åläggas att i anbudet eller anbudsansökan uppge
namn på de personer som ska utföra tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 §

En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande

enhet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss juridisk
form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Enheten får dock be-
gära att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad
kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfreds-
ställande sätt.

Enheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av

leverantörer ska uppfylla kvalificeringskraven enligt 14 kap. om det är berät-
tigat av objektiva skäl.

Enheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leverantörer ska

fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud

6 §

Den upphandlande enheten får vid selektivt förfarande, förhandlat förfa-

rande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och förfarande
för inrättande av innovationspartnerskap begränsa antalet anbudssökande som
får lämna anbud genom att använda kriterier som grundar sig på

1. ett behov av att minska antalet till en nivå som kan anses rimlig med

hänsyn till särskilda förhållanden vid upphandlingen, och

2. de resurser som behövs för dess genomförande.
När den upphandlande enheten med stöd av första stycket begränsar antalet

anbudssökande som får lämna anbud, ska antalet vara så stort att effektiv kon-
kurrens kan uppnås.

background image

19

SFS 2016:1146

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

7 §

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna

av en upphandling, ska de andra anbudssökandena eller anbudsgivarna infor-
meras om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats
i det sammanhanget.

En anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i förberedelserna av

upphandlingen får uteslutas från förfarandet endast om det inte finns något
annat sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Innan anbuds-
sökande eller anbudsgivare utesluts från förfarandet ska de få möjlighet att
lägga fram utredning om att deras deltagande i förberedelserna inte kan leda
till en snedvridning av konkurrensen.

Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

8 §

En upphandlande enhet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en

felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av
leverantören. Enheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydli-
gar eller kompletterar en sådan handling.

En åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabe-

handling och öppenhet.

Val av anbud

9 §

En upphandlande enhet ska tilldela kontrakt enligt bestämmelserna i

15 kap.

Enheten ska innan den tilldelar ett kontrakt kontrollera att anbudsgivarna

uppfyller de villkor som enheten ställt enligt 14 kap.

10 §

När enheten använder ett öppet förfarande vid upphandlingen, får en-

heten utvärdera anbuden innan den kontrollerar om den anbudsgivare som har
lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet uppfyller villkoren enligt
9 §.

Tilldelning av ett kontrakt i separata delar

11 §

En upphandlande enhet får besluta att ett kontrakt ska tilldelas i sepa-

rata delar. Enheten får då också fastställa storleken på och föremålet för dessa
delar.

Skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar

12 §

Om en upphandlande enhet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i sepa-

rata delar, ska skälen för detta anges. Skälen ska lämnas i något av upphand-
lingsdokumenten eller genom sådan information som avses i 12 kap. 15 §.

Anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar

13 §

En upphandlande enhet som enligt 11 § beslutar att ett kontrakt ska till-

delas i delar, ska bestämma om leverantörerna får lämna anbud på en, flera
eller alla delar av kontraktet.

background image

20

SFS 2016:1146

Om anbud får lämnas på flera eller alla delar av ett kontrakt enligt första

stycket, får enheten begränsa det antal delar av kontraktet som enheten kan
komma att tilldela en och samma leverantör. När enheten beslutar om en
sådan begränsning, ska den också fastställa den ordning som ska gälla när en
leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska tilldelas fler delar
av kontraktet än vad begränsningen medger.

Tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp

14 §

En upphandlande enhet som delar upp ett kontrakt i delar enligt 11 §

och bestämmer att anbud får lämnas på flera eller alla delar av kontraktet en-
ligt 13 §, får bestämma att flera eller alla delar ska kunna tilldelas en och
samma leverantör som kombinerade delar.

Om enheten har beslutat att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i kom-

binerade delar enligt första stycket, får den tilldela flera eller alla delar av
kontraktet till den leverantör vars anbud sammantaget bäst uppfyller tilldel-
ningskriterierna. En sådan tilldelning omfattas inte av några begränsningar
enligt 13 § andra stycket.

När enheten bestämmer att ett uppdelat kontrakt ska kunna tilldelas i kom-

binerade delar enligt första stycket, ska den också fastställa den ordning som
ska tillämpas för att bedöma dels vilken eller vilka leverantörer som ska till-
delas kontraktet, dels om kontraktet ska tilldelas i delar eller kombinerade
delar.

Annonsering och offentliggörande i övrigt

15 §

En upphandlande enhet som tilldelar ett kontrakt i delar enligt 11 §,

ska i annonsen eller i inbjudan att bekräfta intresse ange om anbud får lämnas
för en, flera eller alla delar av kontraktet enligt 13 § första stycket.

Om enheten avser att begränsa antalet delar av ett kontrakt som kan komma

att tilldelas en leverantör enligt 13 § andra stycket, ska enheten

1. i annonsen eller inbjudan ange det största antalet delar av kontraktet som

får tilldelas en och samma leverantör, och

2. i något av upphandlingsdokumenten ange den ordning som ska gälla när

en och samma leverantör vid en tillämpning av tilldelningskriterierna ska till-
delas fler delar av kontraktet än vad begränsningen medger.

Om enheten avser att tilldela kombinerade delar av ett kontrakt enligt 14 §,

ska enheten i annonsen eller inbjudan ange

1. att ett uppdelat kontrakt kan komma att tilldelas i kombinerade delar en-

ligt 14 § första stycket, och

2. den ordning som ska tillämpas enligt 14 § tredje stycket.

Reserverad upphandling

16 §

En upphandlande enhet får för en upphandling

1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars

främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funk-
tionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmark-
naden, eller

2. föreskriva att ett kontrakt ska fullgöras inom ramen för ett program för

skyddad anställning.

background image

21

SFS 2016:1146

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt

första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade
verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är
personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

17 §

Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för upphandling enligt

denna lag ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den
5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr
213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för

sådana byggentreprenadkontrakt som anges i bilaga 1.

5 kap. Tröskelvärden

Tillämpliga tröskelvärden

1 §

De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 15 i

direktiv 2014/25/EU eller i beslut eller i beslut eller meddelanden av Euro-
peiska kommissionen enligt artikel 17 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor.

Värdet av en upphandling

2 §

Värdet av en upphandling är det totala belopp som enligt den upphand-

lande enhetens uppskattning ska betalas enligt det eller de varukontrakt, tjäns-
tekontrakt eller byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen. När vär-
det bestäms ska options- och förlängningsklausuler som anges i något av upp-
handlingsdokumenten inbegripas som om de hade utnyttjats. Vidare ska de
premier och ersättningar som den upphandlande enheten planerar att betala
till anbudssökande eller anbudsgivare räknas in i värdet.

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

3 §

Om en upphandlande enhet består av separata operativa enheter, ska

värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet av för alla sådana
enheter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet, om den ansva-
rar självständigt för sina upphandlingar eller för vissa kategorier av upphand-
lingar.

Värdetidpunkten

4 §

Uppskattningen av en upphandlings värde ska avse värdet vid den tid-

punkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tid-
punkt då den upphandlande enheten påbörjar upphandlingsförfarandet.

background image

22

SFS 2016:1146

Förbud mot kringgående

5 §

Metoden för att uppskatta en upphandlings värde får inte väljas i avsikt

att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena blir
tillämpliga.

6 §

En upphandling får delas upp så att bestämmelserna om upphandling

över tröskelvärdena inte blir tillämpliga endast om en sådan uppdelning är be-
rättigad av objektiva skäl.

Upphandling av delkontrakt

7 §

Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respek-

tive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas
i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas
när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet enligt 1 §.

Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt be-

stämmelserna om upphandling över tröskelvärdet

Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde är lägre än
1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.
Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående stycke,

ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling
över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt översti-
ger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestäm-

melserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap.

Byggentreprenad

8 §

I värdet av en upphandling av en byggentreprenad ska det ingå, utöver

det belopp som ska betalas för entreprenaden, värdet av varor och tjänster
som den upphandlande enheten tillhandahåller entreprenören och som är nöd-
vändiga för att entreprenaden ska kunna fullgöras.

Leasing, hyra och hyrköp av varor

9 §

Värdet av en upphandling som avser leasing, hyra eller hyrköp av varor

på en bestämd tid om högst tolv månader ska uppskattas till den totala kostna-
den under löptiden.

Om löptiden är längre än tolv månader, ska värdet uppskattas till den totala

kostnaden, inklusive varans restvärde.

Om löptiden är obestämd eller inte kan fastställas vid värdetidpunkten, ska

värdet bestämmas till månadsvärdet multiplicerat med 48.

Varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer eller som ska
förnyas

10 §

Värdet av ett varu- eller tjänstekontrakt som regelbundet återkommer

eller som ska förnyas inom en viss tid, ska uppskattas med ledning av

background image

23

SFS 2016:1146

1. det verkliga totala värdet av en följd av liknande kontrakt som upphand-

lats under den föregående tolvmånadersperioden eller under det föregående
räkenskapsåret, om möjligt justerat med hänsyn till förutsebara ändringar i
kvantitet eller värde under den tolvmånadersperiod som följer efter det första
kontraktet, eller

2. det uppskattade totala värdet av en följd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvmånadersperiod som följer på den första leveransen
eller, om räkenskapsåret är längre än tolv månader, under räkenskapsåret.

Vissa tjänster

11 §

Hur värdet av vissa upphandlingar av tjänster ska uppskattas framgår

av följande uppställning:

12 §

Om en tjänst ska upphandlas utan att det totala belopp som ska betalas

för tjänsten anges, ska värdet av upphandlingen vara det som ska betalas för
tjänsten under kontraktets löptid, om denna är högst 48 månader.

Om löptiden är längre eller om den är obestämd, ska värdet bestämmas till

månadsvärdet multiplicerat med 48.

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

13 §

Värdet av ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem ska uppskattas

till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras inom
ramen för ramavtalet eller det dynamiska inköpssystemet under löptiden.

Innovationspartnerskap

14 §

Värdet av ett innovationspartnerskap ska uppskattas till det högsta

sammanlagda värdet av de forsknings- och utvecklingsinsatser som ska
genomföras under alla stadier av det planerade partnerskapet samt de varor,
tjänster och byggentreprenader som ska utvecklas och som ska anskaffas i
slutet av det planerade partnerskapet.

Projekttävlingar

15 §

Värdet av en projekttävling ska uppskattas till summan av sådana er-

sättningar och tävlingspriser som kan komma att tilldelas deltagarna samt det

När upphandlingen avser

ska värdet uppskattas till

1. försäkringstjänster

2. banktjänster och andra finansiella
tjänster

3. projektering

den premie som ska betalas och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden, provisioner, ränta och andra
ersättningar för tjänsten

arvoden eller den provision som ska
betalas och andra ersättningar för pro-
jekteringen.

background image

24

SFS 2016:1146

beräknade värdet av de tjänstekontrakt som kan komma att tilldelas vinnaren
eller vinnarna i tävlingen.

6 kap. Upphandlingsförfaranden

Upphandlingsförfarandena

1 §

Vid upphandling får, under de förutsättningar och på det sätt som anges

i denna lag, följande upphandlingsförfaranden användas:

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förhandlat förfarande utan föregående annonsering,
5. konkurrenspräglad dialog, eller
6. förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.

�ppet förfarande

2 §

Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud efter en an-

budsinfordran enligt 10 kap. 1 §.

Selektivt förfarande

3 §

Vid ett selektivt förfarande får alla leverantörer efter en anbudsinfordran

enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgifter som
den upphandlande enheten begärt för urvalet. De anbudssökande som enheten
bjuder in får lämna anbud.

Förhandlat förfarande med föregående annonsering

4 §

Vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering får alla leve-

rantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för urva-
let. De anbudssökande som enheten bjuder in får lämna anbud. Dessa anbud
ska ligga till grund för efterföljande förhandlingar.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering

Inga lämpliga anbudsansökningar eller anbud

5 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering, om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har
lämnats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud och de villkor som har
angetts i de ursprungliga upphandlingsdokumenten inte har ändrats väsentligt.

6 §

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören

ska eller kan uteslutas enligt 13 kap. eller inte uppfyller de kvalificeringskrav
som den upphandlande enheten har fastställt.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och

därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphand-
lande enhetens krav enligt upphandlingsdokumenten.

background image

25

SFS 2016:1146

Konstnärlig prestation, tekniska skäl eller skydd av ensamrätt

7 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas endast av
en viss leverantör därför att

1. syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk

eller en unik konstnärlig prestation,

2. det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. det som ska anskaffas skyddas av ensamrätt och därför endast kan till-

handahållas av en viss leverantör.

Ett sådant förfarande får i fall som avses i första stycket 2 och 3 användas

endast om det inte finns något rimligt alternativ och avsaknaden av konkur-
rens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för upp-
handlingen.

Synnerlig brådska

8 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering om det, på grund av synnerlig brådska som beror på om-
ständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av enheten,
är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande
eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaff-
ningen är absolut nödvändig.

Forsknings-, experiment, studie- eller utvecklingsändamål

9 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering för upphandling som gäller endast anskaffning för forsk-
nings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål och

1. kontraktet inte omfattar tillverkning i kvantiteter som är ägnade att

åstadkomma lönsamhet eller att täcka forsknings- och utvecklingskostnader,
och

2. tilldelningen av kontraktet inte påverkar efterföljande konkurrensutsatt

upphandling avsedd särskilt för sådana ändamål.

Upphandling av varor i vissa fall

10 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering för upphandling av varor, om

1. kontraktet gäller kompletterande leveranser från den ursprungliga varu-

leverantören under förutsättning att

a) leveransen antingen syftar till att delvis ersätta varuleveranser eller an-

läggningar eller till att utöka befintliga varuleveranser eller anläggningar, och

b) ett byte av leverantör skulle medföra att den upphandlande enheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt oförenliga med de först an-
skaffade eller leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende drift
och underhåll,

2. kontraktet gäller varor som är noterade och omsätts på en råvarumark-

nad,

3. det är möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga vill-

kor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått

background image

26

SFS 2016:1146

i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande,
eller

4. det även annars är möjligt att anskaffa varor genom att utnyttja särskilt

förmånliga erbjudanden som gäller under mycket kort tid, när priset ligger be-
tydligt under det normala marknadspriset.

Tidigare tjänster eller byggentreprenader

11 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering om det gäller en ny tjänst eller byggentreprenad som är
en upprepning av tidigare tjänster eller byggentreprenader under förutsättning
att

1. de nya arbetena ingår i ett projekt som tidigare varit föremål för ett upp-

handlingsförfarande,

2. arbetena tilldelas samma leverantör,
3. de nya tjänsterna eller byggentreprenaderna är i överensstämmelse med

det ursprungliga projektet,

4. omfattningen av möjliga tillkommande tjänster eller byggentreprenader

och villkoren för tilldelningen av dem har angetts i upphandlingsdokumenten
för den ursprungliga upphandlingen,

5. värdet av det nya kontraktet har ingått i uppskattningen av värdet av den

ursprungliga upphandlingen, och

6. det i samband med den ursprungliga upphandlingen har angetts att det nu

avsedda förfarandet kunde komma att användas.

Upphandling av tjänst som följer på en projekttävling

12 §

En upphandlande enhet får använda ett förhandlat förfarande utan före-

gående annonsering för upphandling av en tjänst som följer på en projekttäv-
ling, om kontraktet enligt tävlingsreglerna ska tilldelas vinnaren eller en av
vinnarna av tävlingen.

Om en tävling har avslutats med att fler än en vinnare har utsetts, ska samt-

liga vinnare inbjudas att delta i förhandlingar.

Konkurrenspräglad dialog

13 §

Vid en konkurrenspräglad dialog får alla leverantörer efter en anbuds-

infordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta genom att lämna de uppgif-
ter som den upphandlande enheten begärt för urvalet. De anbudssökande som
enheten bjuder in får delta i dialogen.

14 §

Dialogens syfte ska vara att identifiera och ange hur den upphandlande

enhetens behov bäst kan tillgodoses.

Upphandlingsdokumenten

15 §

Den upphandlande enheten ska i något av upphandlingsdokumenten

ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras inne-
börd samt ange en preliminär tidsplan.

background image

27

SFS 2016:1146

Genomförande av dialogen

16 §

Dialogen får genomföras i successiva steg för att begränsa antalet lös-

ningar om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphand-
lande enheten får efter varje steg välja ut de lösningar som enheten ska fort-
sätta att diskutera. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier
som angetts i något av upphandlingsdokumenten.

Det slutliga antalet lösningar ska vara så stort att effektiv konkurrens upp-

nås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal lösningar.

17 §

Den upphandlande enheten ska fortsätta dialogen fram till dess att en-

heten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser enhetens behov. Dia-
logen ska därefter förklaras avslutad och de deltagande anbudssökandena ska
snarast möjligt skriftligen underrättas om detta.

Uppmaning att lämna anbud

18 §

När en underrättelse har lämnats enligt 17 §, ska den upphandlande en-

heten uppmana de deltagande anbudssökandena att lämna slutliga anbud på
grundval av den eller de lösningar som har lagts fram och preciserats under
dialogen.

Klarläggande, precisering och optimering av anbud

19 §

Den upphandlande enheten får uppmana en deltagande anbudsgivare

att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud.

Klarlägganden, preciseringar, optimeringar och kompletterande upplys-

ningar får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller
upphandlingen, däribland det behov enheten avser att tillgodose med upp-
handlingen och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna riske-
rar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

Utvärdering av anbud

20 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 15 kap. 1 § andra stycket 1.

Förhandlingar i syfte att bekräfta villkor

21 §

Den upphandlande enheten får förhandla med den anbudsgivare som

har lämnat det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
för att bekräfta de finansiella åtagandena eller andra villkor som anges i anbu-
det och slutligt fastställa kontraktsvillkoren. Detta gäller under förutsättning
att förhandlingarna

1. inte leder till att väsentliga aspekter i anbudet eller upphandlingen ändras

i sak, och

2. inte riskerar att snedvrida konkurrensen eller orsaka diskriminering.

background image

28

SFS 2016:1146

Ersättning för deltagande i dialogen

22 §

Den upphandlande enheten får besluta om tävlingspriser eller annan

ersättning för deltagande i dialogen.

Innovationspartnerskap

23 §

Vid ett förfarande för inrättande av innovationspartnerskap får alla

leverantörer efter en anbudsinfordran enligt 10 kap. 1 § ansöka om att få delta
genom att lämna de uppgifter som den upphandlande enheten begärt för ur-
valet. De anbudssökande som enheten bjuder in får delta i förfarandet.

När förfarandet får användas

24 §

En upphandlande enhet får använda ett förfarande för inrättande av

innovationspartnerskap för att anskaffa en vara, tjänst eller byggentreprenad
för att tillgodose behov som den upphandlande enheten bedömer inte kan till-
godoses genom lösningar som finns på marknaden.

Innovationspartnerskapet ska syfta till utveckling och därpå följande an-

skaffning av den vara, tjänst eller byggentreprenad som enheten har behov av.
En sådan anskaffning förutsätter att varan, tjänsten eller byggentreprenaden
motsvarar de prestandanivåer och maximala kostnader som den upphand-
lande enheten och deltagarna har kommit överens om.

Krav på anbudssökande

25 §

Vid urvalet av anbudssökande ska en upphandlande enhet särskilt

tillämpa krav som avser leverantörers kapacitet inom området för forskning
och utveckling och kapacitet att utveckla och genomföra innovativa lös-
ningar.

Upphandlingsdokumenten

26 §

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsdokumenten ange

1. det behov av en vara, tjänst eller byggentreprenad som enheten inte kan

tillgodose genom lösningar som finns på marknaden,

2. de delar av beskrivningen som är sådana minimikrav som ska uppfyllas

av alla anbud, och

3. vad som ska gälla i fråga om immateriella rättigheter.
Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräck-

lig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning
och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i upp-
handlingsförfarandet.

Förhandlingar

27 §

Den upphandlande enheten ska förhandla med anbudsgivarna om för-

bättringar i deras anbud. Förhandlingarna får inte avse minimikraven eller till-
delningskriterierna. De slutliga anbuden får inte vara föremål för förhandling.

background image

29

SFS 2016:1146

28 §

Om ändringar sker i upphandlingsdokumenten under förhandlingarna,

ska den upphandlande enheten skriftligen informera alla kvarvarande anbuds-
givare om detta och ge dem skälig tid för att ändra sina anbud.

29 §

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet

anbud om den upphandlande enheten har angett detta i något av upphand-
lingsdokumenten. Enheten får efter varje steg välja ut de anbud som enheten
ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldel-
ningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten.

Krav för att få inrätta ett innovationspartnerskap

30 §

En upphandlande enhet får inrätta ett innovationspartnerskap endast

med sådana leverantörer som bedriver separat forsknings- och utvecklings-
verksamhet.

Utvärdering av anbud

31 §

Den enda grunden för utvärdering av anbud ska vara bästa förhållandet

mellan pris och kvalitet enligt 15 kap. 1 § andra stycket 1.

Genomförandet av partnerskapet

32 §

Ett innovationspartnerskap ska delas upp i etapper som följer stegen i

forsknings- och innovationsprocessen. Etapperna får också inkludera tillverk-
ningen av varorna, tillhandahållandet av tjänsterna eller utförandet av bygg-
entreprenaderna.

33 §

Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska upp-

fylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande enheten efter varje av-

slutad etapp besluta att avsluta innovationspartnerskapet eller, om innova-
tionspartnerskapet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom
att avsluta enskilda kontrakt Sådana åtgärder förutsätter att enheten i något av
upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka
villkor de kan användas.

34 §

Den upphandlande enheten ska se till att innovationspartnerskapets

struktur, särskilt varaktigheten av och värdet på de olika etapperna, avspeglar
graden av innovation hos den föreslagna lösningen och de forsknings- och
innovationsverksamheter som krävs för att utveckla en lösning som ännu inte
finns tillgänglig på marknaden. Det uppskattade värdet av varor, tjänster eller
byggentreprenader får inte vara oproportionerligt i förhållande till de investe-
ringar som krävs för att ta fram dem.

background image

30

SFS 2016:1146

7 kap. Ramavtal, inköpscentraler och annan samordnad
upphandling

Ramavtal

Tillämpliga bestämmelser

1 §

En upphandlande enhet får ingå ramavtal om den använder något av

upphandlingsförfarandena i denna lag.

Ramavtalets löptid

2 §

Ett ramavtal får löpa under längre tid än åtta år endast om det finns sär-

skilda skäl.

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal

3 §

Kontrakt som grundas på ett ramavtal ska tilldelas med tillämpning av

objektiva regler och kriterier. Den upphandlande enheten ska ange reglerna
och kriterierna i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

4 §

Kontrakt som grundar sig på ramavtal får tilldelas med en förnyad kon-

kurrensutsättning för de leverantörer som är parter i ramavtalet.

Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande enheten
1. ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt

kontrakt, och

2. tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det

anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt tilldelningskriterierna för
ramavtalet.

Inköpscentraler

Anlitande av en inköpscentral

5 §

En upphandlande enhet får anlita en inköpscentral utan att upphandla

tjänsten.

Om en upphandlande enhet anlitar en inköpscentral enligt första stycket,

får tjänsten som inköpscentralen tillhandahåller även omfatta stödverksamhet
för inköp.

Anskaffning från en inköpscentral

6 §

En upphandlande enhet får anskaffa varor eller tjänster från en in-

köpscentral.

Anskaffning genom en inköpscentral

7 §

En upphandlande enhet får anskaffa varor, tjänster eller byggentrepre-

nader genom

1. kontrakt som tilldelas av en inköpscentral,
2. dynamiska inköpssystem som drivs av en inköpscentral, eller
3. ramavtal som ingås av en inköpscentral.

background image

31

SFS 2016:1146

Den upphandlande enhetens ansvar

8 §

En upphandlande enhet ska anses fullgöra sina skyldigheter enligt denna

lag när den anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader från eller genom
en inköpscentral enligt 6 eller 7 §.

Den upphandlande enheten ansvarar dock för att fullgöra skyldigheterna i

denna lag när det gäller de delar av ett förfarande som den själv genomför.

Gemensam upphandling med enhet från annan medlemsstat

9 §

En upphandlande enhet får genomföra en upphandling gemensamt med

en upphandlande enhet från en annan medlemsstat med användning av upp-
handlingsåtgärder enligt 10�18 §§.

En viss upphandlingsåtgärd får inte väljas i syfte att undvika tillämpningen

av tvingande föreskrifter som är förenliga med EU-rätten.

Inköpscentral i annan medlemsstat

10 §

En upphandlande enhet får använda centraliserad inköpsverksamhet

som erbjuds av en inköpscentral i en annan medlemsstat i Europeiska unio-
nen.

11 §

Vid gemensam upphandling enligt 10 § tillämpas bestämmelserna i

den medlemsstat där inköpscentralen är belägen.

De bestämmelser som är tillämpliga enligt första stycket ska också tilläm-

pas om en upphandlande enhet

1. tilldelar ett kontrakt inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem som

drivs av en inköpscentral enligt första stycket, eller

2. genomför en förnyad konkurrensutsättning enligt ett ramavtal som har

ingåtts av en inköpscentral enligt första stycket.

Gemensamma upphandlingsåtgärder

12 §

En upphandlande enhet får gemensamt med upphandlande enheter i

andra medlemsstater i Europeiska unionen vidta upphandlingsåtgärder genom
att

1. tilldela ett kontrakt,
2. ingå ett ramavtal, eller
3. inrätta ett dynamiskt inköpssystem.
En upphandlande enhet som har ingått ett ramavtal enligt första stycket 2

eller inrättat ett dynamiskt inköpssystem enligt första stycket 3, får tilldela
kontrakt inom ramen för ramavtalet eller inköpssystemet.

13 §

Vid gemensamma upphandlingsåtgärder enligt 12 § ska delar som är

nödvändiga för samarbetet följa av en överenskommelse.

14 §

Om en överenskommelse enligt 13 § träffas mellan de deltagande en-

heterna, ska enheterna i överenskommelsen fastställa

1. enheternas ansvarsområden och relevanta nationella bestämmelser som

ska vara tillämpliga, och

background image

32

SFS 2016:1146

2. sättet att organisera upphandlingsförfarandet, innefattande ledning, för-

delning av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska upphandlas och in-
gående av kontrakt.

När enheterna fastställer ansvarsområden och relevanta nationella bestäm-

melser som ska vara tillämpliga enligt första stycket 1, kan

1. ansvarsområdena fördelas till en eller flera av dem, eller
2. som tillämpliga bestämmelser fastställas den medlemsstats bestämmel-

ser i vilken minst en av enheterna har sin hemvist.

15 §

Fördelningen av ansvarsområden mellan upphandlande enheter och til-

lämpliga nationella bestämmelser enligt 13 och 14 §§ ska anges i något av
upphandlingsdokumenten.

16 §

En enhet som deltar i en upphandling enligt 12 § och som anskaffar

varor, tjänster eller byggentreprenader från en annan deltagande enhet ska an-
ses uppfylla sina skyldigheter enligt denna lag, om någon annan deltagande
enhet uppfyller de skyldigheter som föreskrivs i den lag som ska tillämpas till
följd av en överenskommelse enligt 13 och 14 §§.

Upphandling med en gemensam enhet

17 §

En gemensam enhet som har inrättats av upphandlande enheter från

olika medlemsstater får genomföra upphandlingar.

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en euro-
peisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013, eller någon annan en-
het som har bildats enligt EU-rätten ska anses vara en gemensam enhet.

18 §

Vid gemensam upphandling enligt 17 § ska den gemensamma enhe-

tens behöriga organ besluta om tillämpliga nationella bestämmelser.

Tillämpliga nationella bestämmelser ska vara bestämmelserna i en med-

lemsstat där den gemensamma enheten antingen har sitt registrerade säte eller
bedriver verksamhet.

Ett sådant beslut får antingen gälla tills vidare, om det fattas när den

gemensamma enheten inrättas, eller begränsas till en viss tidsperiod, till vissa
typer av kontrakt eller till en eller flera enskilda tilldelningar av kontrakt.

8 kap. Elektroniska metoder för upphandling

Dynamiska inköpssystem

Tillämpningsområdet

1 §

En upphandlande enhet får använda ett dynamiskt inköpssystem för

återkommande anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader som är
allmänt tillgängliga på marknaden och har egenskaper som tillgodoser den
upphandlande enhetens behov.

Ett dynamiskt inköpssystem ska drivas som en helt elektronisk process.

Det ska ha en bestämd giltighetstid och under den tiden vara öppet för varje
leverantör som uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1�3 §§.

background image

33

SFS 2016:1146

2 §

Ett dynamiskt inköpssystem får delas in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader. Kategorierna ska bestämmas objektivt med hänsyn
till egenskaperna hos den upphandling som ska genomföras inom den berörda
kategorin.

Inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

3 §

Vid upphandlingar i ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande

enheten tillämpa bestämmelserna för selektivt förfarande. Antalet anbuds-
sökande som får delta i systemet får dock inte begränsas.

Om enheten har delat in systemet i kategorier av varor, tjänster eller bygg-

entreprenader, ska kvalificeringskrav specificeras för varje kategori.

4 §

En upphandlande enhet som inrättar ett dynamiskt inköpssystem ska in-

formera om detta genom en anbudsinfordran och ange att den avser ett sådant
system. I anbudsinfordran ska systemets giltighetstid anges.

Om ett dynamiskt inköpssystem delats in i kategorier av varor, tjänster

eller byggentreprenader, ska dessa och vad som karakteriserar kategorierna
anges i annonsen om upphandling eller i inbjudan att bekräfta intresse.

Om det dynamiska inköpssystemet drivs av en inköpscentral och får använ-

das av andra upphandlande enheter, ska detta anges i anbudsinfordran.

Upphandlingsdokumenten

5 §

Av upphandlingsdokumenten ska det framgå

1. de anskaffningar och de kvantiteter som systemet avser, och
2. nödvändig information om inköpssystemet, den elektroniska utrustning

som används samt tekniska arrangemang och specifikationer för anslutning.

Den upphandlande enheten ska ge tillgång till upphandlingsdokumenten

enligt 10 kap. 8 § första stycket under systemets hela giltighetstid.

�ndringar i giltighetstiden

6 §

Den upphandlande enheten ska anmäla ändringar av det dynamiska in-

köpssystemets giltighetstid till Europeiska kommissionen.

Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem

7 §

En upphandlande enhet ska under det dynamiska inköpssystemets hela

giltighetstid ge leverantörer möjlighet att ansöka om att få delta i systemet på
de villkor som anges i 3 §.

Enheten ska utvärdera en anbudsansökan med tillämpning av kvalifice-

ringskrav enligt 14 kap. 1�3 §§ inom 10 arbetsdagar från mottagandet. När
det finns skäl till det får tidsfristen förlängas till 15 arbetsdagar.

Enheten får förlänga utvärderingsperioden, om ingen inbjudan att lämna

anbud ännu har utfärdats i det dynamiska inköpssystemet. Ingen inbjudan får
utfärdas under utvärderingsperiodens förlängning. Enheten ska i något av
upphandlingsdokumenten ange den förlängda period som den avser att
tillämpa.

background image

34

SFS 2016:1146

Tidsfrist för anbudsansökningar

8 §

Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan ska vara minst

30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering
eller från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökan-
dena. Tidsfristen får inte vara kortare än 15 dagar.

Inga ytterligare tidsfrister ska gälla för anbudsansökningar efter det att in-

bjudan att lämna anbud för den första upphandlingen enligt det dynamiska in-
köpssystemet har skickats.

Underrättelse om beslut om deltagande i ett dynamiskt inköpssystem

9 §

En upphandlande enhet ska snarast möjligt underrätta en leverantör om

det beslut som har fattats om leverantörens deltagande i det dynamiska in-
köpssystemet. Ett beslut att inte godkänna en leverantör som deltagare ska
motiveras.

Inbjudan att lämna anbud

10 §

Den upphandlande enheten ska för varje kontrakt som ska tilldelas

bjuda in alla leverantörer som godkänts som deltagare i det dynamiska in-
köpssystemet att lämna anbud.

Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i kategorier av varor, tjäns-

ter eller byggentreprenader, ska enheten bjuda in samtliga leverantörer som
godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upphandling
att lämna anbud.

Tidsfrist för anbud

11 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska vara minst 10 dagar från

den dag då inbjudan att lämna anbud enligt 10 § skickades till berörda leve-
rantörer.

Bestämmelserna i 11 kap. 7 § om tidsfrist för att komma in med anbud efter

överenskommelse får tillämpas.

Tilldelning av kontrakt

12 §

Den upphandlande enheten ska tilldela den leverantör kontraktet vars

anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga på grundval av de tilldelningskri-
terier som anges i annonsen om upphandling, i inbjudan att bekräfta intresse
eller i inbjudan att lämna anbud när anbudsinfordran skett genom en annons
om kvalificeringssystem.

Tilldelningskriterierna får vid behov preciseras i inbjudan att lämna anbud.

Egen försäkran av leverantörer

13 §

En upphandlande enhet som tillämpar skäl för uteslutning och kvalifi-

ceringskrav i enlighet med 14 kap. 1�3 §§, får när som helst under det dyna-
miska inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som
deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skicka-

background image

35

SFS 2016:1146

des, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som
avses i 15 kap. 1�2 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Bestämmelserna i 15 kap. 3�5 §§ lagen om offentlig upphandling gäller

under det dynamiska inköpssystemets hela giltighetstid.

Administrativ avgift

14 §

Den upphandlande enheten får inte ta ut någon administrativ avgift av

en leverantör som deltar eller vill delta i systemet.

Elektroniska auktioner

Tillämpningsområdet

15 §

En upphandlande enhet får använda en elektronisk auktion för att pre-

sentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden.

Enheten ska utforma den elektroniska auktionen som en upprepad elektro-

nisk process.

16 §

En upphandlande enhet får genomföra en elektronisk auktion som en

avslutande del, om innehållet i upphandlingsdokumenten kan fastställas med
tillräcklig grad av exakthet. Detta gäller vid

1. öppet förfarande,
2. selektivt förfarande,
3. förhandlat förfarande med föregående annonsering,
4. förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal enligt 7 kap. 4 §, och
5. inbjudan att lämna anbud inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem.

Genomförandet av en elektronisk auktion

17 §

En elektronisk auktion ska möjliggöra en rangordning utifrån automa-

tiska utvärderingsmetoder och ska grundas på

1. priser eller nya värden på de delar av anbuden som angetts i upphand-

lingsdokumenten, när anbuden ska utvärderas på grundval av bästa förhållan-
det mellan pris och kvalitet eller kostnad, eller

2. priser, när anbuden ska utvärderas enbart på grundval av priset.
Anbuden ska rangordnas med användning av en matematisk formel. När

anbuden ska rangordnas med hänsyn till bästa förhållandet mellan pris och
kvalitet, ska den matematiska formeln beakta viktningen av de kriterier som
fastställts för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördel-
aktiga. Om viktningen av kriterierna har angetts i intervall, ska dessa faststäl-
las till ett bestämt värde. Om alternativa anbud är tillåtna, ska separata form-
ler ges för varje anbud.

En elektronisk auktion får genomföras i på varandra följande etapper.

Upphandlingsdokumenten

18 §

Om en elektronisk auktion kommer att användas, ska den upphand-

lande enheten ange det i annonsen om upphandling, i inbjudan att bekräfta in-
tresse eller, när en annons om kvalificeringssystem används som anbudsin-
fordran, i inbjudan att lämna anbud.

background image

36

SFS 2016:1146

19 §

I upphandlingsdokumenten ska följande uppgifter lämnas om den elek-

troniska auktionen:

1. de delar av anbuden som kommer att vara föremål för den elektroniska

auktionen,

2. eventuella gränser för de värden som kan presenteras, baserade på en be-

dömning av specifikationerna för det som ska anskaffas,

3. de uppgifter som kommer att göras tillgängliga för anbudsgivarna under

den elektroniska auktionen och när detta kommer att ske,

4. nödvändiga uppgifter om genomförandet av den elektroniska auktionen,
5. de villkor på vilka anbudsgivarna kan lämna anbud, däribland de minsta

skillnaderna mellan anbuden som kan ha bestämts,

6. nödvändiga uppgifter om den elektroniska utrustning som ska användas

och om anslutningen till denna utrustning, och

7. tidpunkten då den elektroniska auktionen ska avslutas.

Första utvärdering av anbud

20 §

Innan en upphandlande enhet inleder en elektronisk auktion, ska enhe-

ten utvärdera anbuden i enlighet med tilldelningskriterierna och viktningen av
dessa.

Inbjudan att lämna nya priser eller värden

21 §

En anbudsgivare som har lämnat ett godtagbart anbud ska bjudas in att

delta i den elektroniska auktionen genom att från en viss tidpunkt använda de
anslutningssätt som anges i inbjudan.

Ett anbud är godtagbart om det stämmer överens med de tekniska specifi-

kationerna och inte är ogiltigt, oacceptabelt eller olämpligt och om det har
lämnats av en anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven och inte har
uteslutits från anbudsförfarandet.

Vad som avses med ett olämpligt anbud framgår av 6 kap. 6 §.

22 §

I inbjudan ska den upphandlande enheten informera om utvärderingen

enligt 20 § av anbudsgivarens anbud.

23 §

Inbjudan ska innehålla information om den matematiska formel som

avses i 17 § andra stycket och som ska användas för att bestämma rangord-
ningen mellan anbuden med hänsyn till de nya priser eller värden som lämnas
under auktionen.

24 §

Den elektroniska auktionen får inte inledas tidigare än två arbetsdagar

efter det att inbjudan har skickats ut.

Upplysningar till anbudsgivarna

25 §

Under en elektronisk auktion ska den upphandlande enheten lämna alla

anbudsgivare tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha
kännedom om sin plats i rangordningen.

Enheten får också lämna andra upplysningar om priser eller värden, under

förutsättning att detta har angetts i upphandlingsdokumenten.

background image

37

SFS 2016:1146

Enheten får lämna upplysningar om antalet deltagare i den elektroniska

auktionen.

Avslutande av en elektronisk auktion

26 §

En elektronisk auktion ska avslutas av den upphandlande enheten

1. vid den tidpunkt som angetts i upphandlingsdokumenten,
2. när det inte längre lämnas några nya priser eller nya värden som motsva-

rar angivna krav på minsta skillnader, eller

3. när det antal auktionsetapper som angetts i upphandlingsdokumenten har

genomförts.

I det fall som avses i första stycket 2 ska enheten i upphandlingsdokumen-

ten ha angett hur långt efter det att den har tagit emot det sista priset eller vär-
det som den kommer att avsluta auktionen.

I det fall som avses i första stycket 3 ska tidsplanen för varje auktionsetapp

anges i inbjudan att delta i auktionen.

27 §

När den elektroniska auktionen har avslutats, ska den upphandlande

enheten tilldela kontraktet på grundval av resultaten av auktionen.

Elektroniska kataloger

Tillämpningsområdet

28 §

En upphandlande enhet får begära att anbud med elektroniska medel

ska lämnas i ett format för att presentera och strukturera information som är
gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för elektro-
nisk behandling (elektronisk katalog).

Anbud som lämnas i form av en elektronisk katalog får kompletteras med

andra handlingar.

Upphandlingsdokumenten

29 §

Av annonsen om upphandling eller inbjudan att bekräfta intresse ska

det framgå om anbud ska eller får

1. lämnas i form av en elektronisk katalog, eller
2. innehålla en elektronisk katalog.
Något av upphandlingsdokumenten ska innehålla nödvändiga uppgifter om
1. den elektroniska utrustning som används och anslutningen till denna ut-

rustning, samt

2. format och specifikationer för den elektroniska katalogen.

Upprättandet av en elektronisk katalog

30 §

En elektronisk katalog ska upprättas av en anbudssökande eller an-

budsgivare enligt specifikationer och format som har fastställts av den upp-
handlande enheten. Om en katalog ska uppdateras enligt 31 § eller 34 § andra
stycket, ska dess format tillåta en sådan uppdatering.

background image

38

SFS 2016:1146

Uppdatering av en elektronisk katalog

31 §

Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en

elektronisk katalog eller har innehållit en sådan får den upphandlande enheten
besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 4 §§ ska genomföras
med användning av en elektronisk katalog som uppdateras enligt 32 §.

32 §

För att uppdatera en elektronisk katalog ska den upphandlande enheten

antingen

1. uppmana varje anbudsgivare att lämna in en uppdaterad katalog som har

anpassats till kraven i det berörda kontraktet, eller

2. meddela varje anbudsgivare att enheten avser att samla in uppgifter från

den redan inlämnade katalogen för att anpassa den till kraven i det berörda
kontraktet.

En katalog får uppdateras enligt första stycket 2, om detta har angetts i

något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.

33 §

I ett meddelande enligt 32 § första stycket 2 ska den upphandlande en-

heten informera varje anbudsgivare om när den avser att samla in uppgifter
för en uppdaterad elektronisk katalog och ge anbudsgivaren möjlighet att av-
böja en sådan uppgiftsinsamling. Meddelandet ska lämnas så lång tid före den
planerade uppgiftsinsamlingen att anbudsgivaren får skälig tid för att ta ställ-
ning till den.

Innan enheten tilldelar ett kontrakt med utgångspunkt i uppgifter i en elek-

tronisk katalog som enheten har uppdaterat, ska den ge varje anbudsgivare
möjlighet att kontrollera att det på så sätt upprättade anbudet inte innehåller
några fel.

Elektroniska kataloger vid dynamiska inköpssystem

34 §

Vid upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska en leverantör

på begäran av den upphandlande enheten lämna anbud som har form av en
elektronisk katalog eller innehåller en sådan.

Enheten får, om den har begärt att leverantörer till ansökan om att få delta i

det dynamiska inköpssystemet bifogar en elektronisk katalog, besluta att upp-
handlingen ska genomföras med användning av elektroniska kataloger som
uppdateras med tillämpning av bestämmelserna i 32 § första stycket 2 och
andra stycket samt 33 §.

9 kap. Tekniska krav

Tekniska specifikationer

Vad som anges i de tekniska specifikationerna

1 §

De tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden

ska ha ska anges som tekniska specifikationer. Specifikationerna ska ingå i
något av upphandlingsdokumenten. De ska vara utformade på något av de sätt
som anges i 3�5 §§ förutsatt att det inte står i strid med tvingande tekniska
regler.

De egenskaper som specificeras får också avse

background image

39

SFS 2016:1146

1. processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan,

tjänsten eller byggentreprenaden, eller

2. en process som avser ett annat skede i varans, tjänstens eller byggnads-

verkets livscykel.

Andra stycket gäller också när de egenskaper som avses inte är egenskaper

hos den berörda varan, tjänsten, byggentreprenaden eller det berörda bygg-
nadsverket. Egenskaperna måste dock ha anknytning till det som ska anskaf-
fas.

I de tekniska specifikationerna får det också anges om överlåtelse av imma-

teriella rättigheter kommer att krävas.

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer

2 §

När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska

specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov,
däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.
Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på till-

gänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestäm-
mas med hänvisning till den rättsakten.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 §

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna som pre-

standa- eller funktionskrav. I prestanda- eller funktionskrav kan miljöegen-
skaper ingå. Kraven ska vara utformade så att det klart framgår vad som ska
anskaffas.

En upphandlande enhet får tillåta att en leverantör åberopar sådana standar-

der och bedömningar som avses i 4 § för att visa att kraven enligt första
stycket är uppfyllda.

Tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och
bedömningar

4 §

Om de tekniska specifikationerna inte anges som prestanda- eller funk-

tionskrav, ska de hänvisa till standarder och bedömningar, och i fallande prio-
ritetsordning till

1. svensk standard som stämmer överens med europeisk standard,
2. europeisk teknisk bedömning,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardise-

ringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godkännande eller, i fråga om

en byggentreprenad eller användning av en vara, svensk teknisk specifikation
för projektering, beräkning och utförande.

Varje hänvisning som avses i första stycket ska följas av orden ⬝eller lik-

värdig⬝.

background image

40

SFS 2016:1146

Tekniska specifikationer som kombinerar prestanda- och funktionskrav med
standarder och bedömningar

5 §

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna som pre-

standa- eller funktionskrav enligt 3 § i fråga om vissa egenskaper och med
hänvisning till standarder och bedömningar enligt 4 § i fråga om andra egen-
skaper.

Uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer

6 §

Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de

tekniska specifikationerna inte innehålla hänvisningar till

1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karakteriserar

varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,

2. varumärke, patent eller typ,
3. ursprung, eller
4. tillverkning.
Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska

anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas
tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ⬝eller likvärdigt⬝.

Likvärdiga lösningar

7 §

En upphandlande enhet som i enlighet med 3 § anger de tekniska speci-

fikationerna som prestanda- eller funktionskrav, får inte förkasta ett anbud
som avser en vara, tjänst eller byggentreprenad som motsvarar de standarder
eller bedömningar som anges i 4 § första stycket 1�5 eller likvärdiga standar-
der eller bedömningar.

Första stycket gäller endast om
1. den åberopade standarden eller bedömningen avser de prestanda- eller

funktionskrav som enheten har angett, och

2. anbudsgivaren visar att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller

de angivna kraven.

8 §

Om en upphandlande enhet ställer krav genom att hänvisa till standard

eller bedömning enligt 4 §, får den inte förkasta ett anbud endast på grund av
att en vara, tjänst eller byggentreprenad inte motsvarar denna standard eller
bedömning om det i anbudet visas att de föreslagna lösningarna uppfyller
kraven på ett likvärdigt sätt.

Utredning om överensstämmelse

9 §

En upphandlande enhet får som bevis för överensstämmelse med kraven

i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna enligt 16 kap. eller vill-
koren för fullgörande av kontraktet enligt 17 kap., kräva att leverantören ska
uppvisa en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av
överensstämmelse. Detta organ ska vara ackrediterat för denna uppgift i en-
lighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
i den ursprungliga lydelsen.

background image

41

SFS 2016:1146

10 §

Om en upphandlande enhet kräver en provningsrapport eller ett intyg

som ska vara utfärdat av ett visst organ för bedömning av överensstämmelse,
ska den också godta en provningsrapport eller ett intyg från ett likvärdigt
organ.

11 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen kan få tillgång till

en provningsrapport eller ett intyg som avses i 9 eller 10 § och detta inte beror
på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, ska den upp-
handlande enheten godta annan lämplig utredning. Denna utredning ska visa
att varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfyller kraven i de tekniska spe-
cifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kon-
traktet.

Tillhandahållande av tekniska specifikationer

12 §

En upphandlande enhet ska på begäran tillhandahålla en leverantör de

tekniska specifikationer som enheten regelbundet använder i sina upphand-
lingar eller förhandsannonser. Specifikationerna ska tillhandahållas med elek-
troniska medel som ger fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till
dem. Om sådan tillgång inte kan ges till vissa specifikationer ska de tillhanda-
hållas på något annat sätt.

Om de tekniska specifikationerna har angetts i handlingar som är tillgäng-

liga för leverantören med elektroniska medel som ger fri, direkt, fullständig
och kostnadsfri tillgång, är det tillräckligt att enheten hänvisar till dessa hand-
lingar.

Märkning

13 §

Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar

att varor, tjänster, byggentreprenader eller processer eller berörda förfaranden
uppfyller vissa krav.

14 §

En upphandlande enhet får i de tekniska specifikationerna, tilldel-

ningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet kräva en viss
märkning som bevis för att varan, tjänsten eller byggentreprenaden motsvarar
de egenskaper som krävs, om

1. kraven för märkningen endast rör kriterier som har anknytning till det

som ska anskaffas,

2. kraven för märkningen är lämpliga för att definiera egenskaperna hos

den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska anskaffas,

3. kraven för märkningen grundas på objektivt kontrollerbara och icke-

diskriminerande kriterier,

4. märkningen har antagits genom ett öppet och transparent förfarande i

vilket samtliga berörda kan delta,

5. märkningen är tillgänglig för alla berörda, och
6. kraven för märkningen fastställs av ett organ som den som ansöker om

märkningen inte har ett avgörande inflytande över.

Om en upphandlande enhet inte kräver att det som ska anskaffas har alla

egenskaper som krävs av en märkning, ska den ange vilka krav för märk-
ningen som ska uppfyllas.

background image

42

SFS 2016:1146

Om en märkning uppfyller villkoren i första stycket 3�6, men kraven för

märkningen även rör kriterier som inte har anknytning till det som anskaffas,
får den upphandlande enheten inte kräva märkningen för varan, tjänsten eller
byggentreprenaden. Enheten får dock fastställa de tekniska specifikationerna
genom hänvisningar till sådana detaljerade specifikationer för märkningen
som har anknytning till det som ska anskaffas.

15 §

En upphandlande enhet som kräver en viss märkning enligt 14 § ska

godta en annan märkning om kraven för den märkningen är likvärdiga med
kraven för den angivna märkningen.

16 §

När en leverantör inte inom den angivna tidsfristen haft möjlighet att få

tillgång till den märkning som den upphandlande enheten kräver eller en lik-
värdig märkning och detta inte beror på leverantören eller något förhållande
på leverantörens sida, ska den upphandlande enheten godta annan lämplig ut-
redning. Denna utredning ska visa att varan, tjänsten eller byggentreprenaden
uppfyller kraven för den angivna märkningen eller, i de fall som anges i 14 §
andra stycket, de särskilt angivna kraven för märkningen.

Anbud med alternativa utföranden

17 §

En upphandlande enhet får tillåta eller kräva att anbudsgivare lämnar

anbud med utföranden som avviker från dem som enheten har angett. Ett
sådant anbud med alternativt utförande får beaktas endast om enheten i
annonsen angett om den tillåter eller kräver sådana anbud.

18 §

En upphandlande enhet som tillåter eller kräver anbud som avses i 17 §

ska i upphandlingsdokumenten ange

1. vilka minimikrav som gäller för anbud,
2. vilka särskilda villkor som gäller redovisningen av anbuden, och
3. om anbud med ett alternativt utförande får lämnas endast tillsammans

med ett anbud som utgår från samma utförande som enheten har angett.

Anbud med alternativa utföranden får beaktas endast om de uppfyller

minimikraven.

19 §

Vid tilldelning av varu- eller tjänstekontrakt får en upphandlande enhet

som har tillåtit eller krävt anbud med alternativa utföranden inte förkasta ett
sådant anbud enbart på grund av att det, om det antas, skulle bli ett tjänstekon-
trakt i stället för ett varukontrakt eller ett varukontrakt i stället för ett tjäns-
tekontrakt.

10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till
anbudssökande

Annonsering

Anbudsinfordran

1 §

En upphandlande enhet ska genom en anbudsinfordran informera om

sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal.

En anbudsinfordran ska göras genom en annons om upphandling. En an-

budsinfordran får dock, i de fall som regleras i 2 §, göras genom en för-

background image

43

SFS 2016:1146

handsannons och, i de fall som regleras i 4 §, göras genom en annons om kva-
lificeringssystem.

Särskilda regler om upphandling utan föregående annonsering finns i

6 kap. 5�12 §§.

Förhandsannons som anbudsinfordran

2 §

En upphandlande enhet får använda en förhandsannons som anbuds-

infordran när upphandling ska genomföras med selektivt förfarande eller för-
handlat förfarande med föregående annonsering.

En enhet som ska upphandla tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 får

också använda en förhandsannons som anbudsinfordran.

Förhandsannons för att informera om planerade upphandlingar

3 §

En upphandlande enhet får i en förhandsannons informera om planerade

upphandlingar.

Bestämmelser om förkortade tidsfrister efter en sådan förhandsannonsering

finns i 11 kap. 5 §.

Annons om kvalificeringssystem

4 §

När en upphandlande enhet upprättar ett kvalificeringssystem enligt

14 kap. 4 § ska enheten i en annons upplysa om detta.

Efterannons om resultatet av en upphandling

5 §

En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ram-

avtal ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 30 dagar
efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks. En enhet som tilldelat kontrakt
enligt ett dynamiskt inköpssystem ska skicka en efterannons senast 30 dagar
efter tilldelningen av varje kontrakt.

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dyna-

miskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som
anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de sam-
lade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Första stycket gäller inte för tilldelning av kontrakt som görs med stöd av

ett ramavtal som ingåtts i enlighet med denna lag.

Annons om tilldelning av kontrakt utan föregående annonsering

6 §

En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom för-

handlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 5�12 §§ får in-
formera om sin avsikt genom en annons.

Bemyndigande

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggöran-

det av annonser enligt detta kapitel.

background image

44

SFS 2016:1146

Elektronisk tillgång till upphandlingsdokumenten

8 §

Den upphandlande enheten ska vid annonsering om upphandling och

förhandsannonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och
kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen
publiceras. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i
annonsen.

Om anbudsinfordran utgörs av en annons om kvalificeringssystem, ska fri,

direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten ges
med elektroniska medel så snart som möjligt och senast från och med den dag
då inbjudan att lämna anbud eller att förhandla skickas till de utvalda anbuds-
sökandena. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i
annonsen eller inbjudan.

Om enheten inte kan ge tillgång till något upphandlingsdokument enligt

första stycket, ska enheten i annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få
tillgång till dokumentet på något annat sätt. Om enheten inte kan ge tillgång
till något upphandlingsdokument enligt andra stycket vid annonsering om
kvalificeringssystem, ska enheten lämna sådana upplysningar i något av upp-
handlingsdokumenten.

Inbjudan till anbudssökande

Skriftlig inbjudan att bekräfta intresse efter förhandsannonsering

9 §

Om en förhandsannons har använts som anbudsinfordran, ska den upp-

handlande enheten vid ett och samma tillfälle skicka en skriftlig inbjudan till
samtliga anbudssökande att bekräfta sitt intresse. Först när enheten har fått
veta vilka anbudssökande som fortfarande är intresserade, får den ange vilka
leverantörer som ska få lämna anbud eller delta i förhandlingar.

Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge anbudssökan-

dena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdoku-
menten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i in-
bjudan att bekräfta intresse. Om enheten inte kan göra ett upphandlingsdoku-
ment tillgängligt med elektroniska medel och dokumentet inte heller har
gjorts tillgängligt på något annat sätt, ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla
1. uppgift om art och mängd av det som ska upphandlas, option på ytterli-

gare avtal och om möjligt beräknad tidsfrist för optionen samt, när det gäller
avtal som kan förnyas, art och mängd och, om möjligt, beräknad tidpunkt för
kommande annonser om upphandling av varor, tjänster eller byggentreprena-
der,

2. uppgift om huruvida selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med

föregående annonsering ska användas,

3. uppgift om dag för leverans av varor eller för påbörjande eller avslu-

tande av tjänsterna eller byggentreprenaderna,

4. uppgift om adress till den upphandlande enheten,
5. uppgift om ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och

upplysningar som krävs från leverantörer,

6. uppgift om huruvida ett varukontrakt avser köp, leasing, hyra eller hyr-

köp eller en kombination av dessa,

background image

45

SFS 2016:1146

7. uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prio-

ritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument,
och

8. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Skriftlig inbjudan att lämna anbud, att förhandla eller att delta i dialog

10 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska den upphandlande enheten vid ett och samma tillfälle
skicka en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudssökande att lämna an-
bud, att förhandla eller, vid konkurrenspräglad dialog, att delta i dialogen.

Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge de utvalda an-

budssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphand-
lingsdokumenten. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska
anges i inbjudan att lämna anbud, att förhandla eller att delta i dialog. Om en-
heten inte kan göra ett upphandlingsdokument tillgängligt med elektroniska
medel och dokumentet inte heller har gjorts tillgängligt på något annat sätt,
ska det bifogas inbjudan.

En inbjudan ska dessutom innehålla
1. uppgift om tidsfristen för att begära kompletterande upplysningar enligt

12 kap. 11 §,

2. uppgift om sista dag för att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet

ska skickas och på vilket eller vilka språk det ska skrivas, eller, vid konkur-
renspräglad dialog, uppgift om dag och plats för dialogens början samt om det
eller de språk som ska användas,

3. en hänvisning till den annons som använts som anbudsinfordran,
4. uppgift om de handlingar som ska bifogas,
5. uppgift om tilldelningskriterier, om de inte redovisas i en annons om

kvalificeringssystem som används som anbudsinfordran,

6. uppgift om tilldelningskriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning,

om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument, och

7. övriga uppgifter av betydelse för upphandlingen.

Anbudets giltighetstid

11 §

En upphandlande enhet ska vid öppet förfarande i annonsen om upp-

handling ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.
Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering,
konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innovationspart-
nerskap ska enheten ange denna uppgift i en annons som används som anbud-
sinfordran, i en inbjudan att bekräfta intresse eller i en inbjudan att lämna an-
bud, att förhandla eller att delta i dialog.

En underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller upplysningar enligt

12 kap. 13 § innebär inte att ett anbud förfaller.

background image

46

SFS 2016:1146

11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Förhållanden som ska beaktas när tidsfrister bestäms

1 §

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud be-

stäms av den upphandlande enheten, ska särskild hänsyn tas till hur komplice-
rad upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att
utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om anbud inte kan lämnas
annat än efter ett besök på plats, ska tiden vara så lång att alla leverantörer kan
få kännedom om all information som behövs för att utarbeta ett anbud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock bestämmelserna

i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid öppet förfarande

2 §

Vid öppet förfarande ska tidsfristen för att komma in med anbud vara

minst 35 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Första stycket gäller om inte något annat följer av 5�10 §§.

Tidsfrist för anbudsansökningar

3 §

Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annon-

sering, konkurrenspräglad dialog och förfarande för inrättande av innova-
tionspartnerskap ska tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar
vara minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering eller, när en förhandsannons har använts som anbudsinfordran,
från den dag då inbjudan att bekräfta intresse skickades till anbudssökandena.

Tidsfrister vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem

4 §

I 8 kap. 8 och 11 §§ finns bestämmelser om tidsfrister för anbudsansök-

ningar och anbud vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Förkortad tidsfrist efter förhandsannonsering

5 §

Om den upphandlande enheten har förhandsannonserat vid öppet förfa-

rande, får tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst
15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publice-
ring.

En tidsfrist får förkortas enligt första stycket endast om förhandsannonsen
1. innehöll de uppgifter som anges i bilaga VI del A avsnitten I och II till

direktiv 2014/25/EU, i den mån uppgifterna fanns att tillgå när förhandsan-
nonsen publicerades, och

2. skickades för publicering minst 35 dagar men högst 12 månader före den

dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud

6 §

Om den upphandlande enheten tillåter att anbuden skickas in elektro-

niskt vid öppet förfarande, får tidsfristen enligt 2 § bestämmas till minst 30
dagar.

background image

47

SFS 2016:1146

Tidsfrist för anbud efter överenskommelse

7 §

Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående an-

nonsering får den upphandlande enheten bestämma tidsfristen för att komma
in med anbud till en gemensam tid som har överenskommits med de utvalda
anbudssökandena.

Om en sådan överenskommelse inte nås, ska tidsfristen vara minst 10 dagar

från den dag då inbjudan att lämna anbud skickades till anbudssökandena.

Förlängning av tidsfristen för anbud

8 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas så att alla leveran-

törer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utar-
beta ett anbud, om

1. kompletterande upplysningar inte lämnas inom de tidsfrister som anges i

12 kap. 11 §, eller

2. väsentliga ändringar görs i upphandlingsdokumenten.

9 §

Tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas med fem dagar,

om den upphandlande enheten inte med elektroniska medel ger fri, direkt,
fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten

1. från den dag då en annons om upphandling eller en förhandsannons

publiceras,

2. från och med den dag då en inbjudan att bekräfta intresse skickas till an-

budssökandena, eller

3. från och med den dag då en inbjudan att lämna anbud eller att förhandla

skickas till de utvalda anbudssökandena, om anbudsinfordran utgörs av en
annons om kvalificeringssystem.

Första stycket gäller inte om tidsfristen anges efter en överenskommelse

enligt 7 § första stycket eller förkortas vid ett påskyndat förfarande enligt
10 §.

Påskyndat förfarande

10 §

Om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa den tidsfrist för

anbud vid öppet förfarande som anges i 2 eller 6 §, får tidsfristen bestämmas
till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel

1 §

En upphandlande enhet och en leverantör ska använda elektroniska

medel när de kommunicerar med varandra under en upphandling. Enheten ska
anvisa de elektroniska medel som ska användas.

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara icke-diskrimine-

rande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsam-

background image

48

SFS 2016:1146

mans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som
används i allmänhet.

I 2�5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att kommuni-

cera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel

2 §

En upphandlande enhet får vid behov anvisa leverantörerna ett lämpligt

elektroniskt medel för kommunikation trots att medlet inte uppfyller kraven
enligt 1 § andra stycket. Enheten ska i sådana fall erbjuda kostnadsfri tillgång
till det elektroniska medlet.

3 §

Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att an-

vända något elektroniskt medel som uppfyller kraven enligt 1 § andra stycket,
får en upphandlande enhet använda eller anvisa andra medel för kommunika-
tion.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av upphandlingen, får

enheten använda eller anvisa andra medel för kommunikation endast i den
delen.

4 §

En upphandlande enhet får använda eller anvisa andra medel för kom-

munikation än sådana elektroniska medel som avses i 1 § i den utsträckning
det är nödvändigt på grund av

1. säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommuni-

kation,

2. brister i informationssäkerheten hos enheten, eller
3. den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas.
Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för kommunikation än

elektroniska gäller endast om ett tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan
ges genom användning av elektroniska medel som avses i 2 §.

5 §

Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kom-

munikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upp-
handlande enheten dokumenterar sådana uppgifter från kommunikationen
som är av betydelse för upphandlingen. Muntlig kommunikation får dock inte
användas vid upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem.

Information om användning av elektroniska medel

6 §

En upphandlande enhet ska se till att information om de specifikationer

som är nödvändiga för elektronisk inlämning av anbudsansökningar och an-
bud, inbegripet kryptering och tidsstämpling, finns tillgänglig för alla be-
rörda.

Avancerad elektronisk underskrift

7 §

En upphandlande enhet får kräva att elektroniska anbudsansökningar

och anbud ska vara försedda med en sådan avancerad elektronisk underskrift
som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjäns-

background image

49

SFS 2016:1146

ter för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande
av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 §

En upphandlande enhet ska se till att kommunikation med elektroniska

medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hänsyn till de risker
som är förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Enheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt elektroniskt kan ta

emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av anbudsansökningar och
anbud samt ritningar och planer i projekttävlingar. Utrustningen ska vara för-
sedd med sådana säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan
säkerställas att

1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före ut-

gången av den fastställda tidsfristen,

2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 §

Kommunikation och lagring av uppgifter i ett upphandlingsärende ska

ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte förvanskas.

�ppnande av anbudsansökningar och anbud

10 §

En upphandlande enhet får inte ta del av innehållet i anbudsansökning-

arna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar respektive anbud
har gått ut.

Anbud ska öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudstidens ut-

gång vid en förrättning där minst två personer som utsetts av den upphand-
lande enheten ska delta. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska be-
styrkas av dem som deltar i förrättningen. På begäran av en anbudsgivare ska
dessutom en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostna-
derna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 §

En upphandlande enhet ska på begäran av en leverantör lämna kom-

pletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före
angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid.
Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upp-
handlingsförfarandet.

Vid ett påskyndat förfarande enligt 11 kap. 10 § ska kompletterande upp-

lysningar lämnas senast fyra dagar före angiven sista dag för anbud.

background image

50

SFS 2016:1146

Underrättelse om beslut

12 §

En upphandlande enhet ska snarast möjligt skriftligen underrätta an-

budssökandena och anbudsg