SFS 2016:1147 Lag om upphandling av koncessioner

161147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphandling av koncessioner;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner

Lagens innehåll

1 §

Innehållet i denna lag är uppdelat enligt följande:

1 kap. – Lagens innehåll, tillämpningsområde och definitioner
2 kap. – Blandad upphandling
3 kap. – Undantag från lagens tillämpningsområde
4 kap. – Allmänna bestämmelser
5 kap. – Tröskelvärde
6 kap. – Förfarandet vid upphandling
7 kap. – Tekniska krav och funktionskrav
8 kap. – Annonsering av upphandling
9 kap. – Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
10 kap. – Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation
11 kap. – Uteslutning av leverantörer
12 kap. – Kvalificering
13 kap. – Utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner
14 kap. – Fullgörande av koncessioner
15 kap. – Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och upphand-

ling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 3

16 kap. – Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
17 kap. – Upphandlingsskadeavgift
18 kap. – Tillsyn
Till lagen hör följande bilagor:
Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt
Bilaga 2 – Förteckning över verksamheter som utövas av upphandlande

enheter

Bilaga 3 – Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om
tilldelning av koncessioner, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1147

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1147

Upphandling av koncessioner

2 §

Denna lag gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänste-

koncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet
(upphandling av koncessioner). Med upphandling avses de åtgärder som vid-
tas i syfte att anskaffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av
en koncession.

Andra lagar om upphandling

3 §

Bestämmelser om upphandling finns även i lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området.

Tröskelvärden

4 §

Om det beräknade värdet av en upphandling uppgår till minst det trös-

kelvärde som gäller enligt 5 kap. 1 § och den inte avser en tjänstekoncession
av sådant slag som anges i bilaga 3, ska upphandlingen genomföras med
tillämpning av denna lag utom 15 kap.

Om det beräknade värdet av en upphandling understiger tröskelvärdet eller

om den avser en tjänstekoncession av sådant slag som anges i bilaga 3, ska
den genomföras med tillämpning av 15 kap.

Upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster

5 §

Denna lag gäller för upphandling av koncessioner som avser forsknings-

och utvecklingstjänster och som omfattas av CPV-koderna 73000000-2 till
73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 eller 73430000-5, om

1. resultaten uteslutande tillkommer den upphandlande myndigheten eller

enheten i den egna verksamheten, och

2. den tillhandahållna tjänsten betalas helt av den upphandlande myndig-

heten eller enheten.

Var finns definitioner och förklaringar?

6 §

I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser

om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna
paragrafer:

Anknutet företag i 3 kap. 21 §
Blandade kontrakt i 2 kap. 1 §
CPV-nomenklaturen i 4 kap. 9 §
Direktupphandling i 15 kap. 6 §
Intern upphandling i 3 kap. 13–18 §§
Leverantör av medietjänster i 3 kap. 28 §.

background image

3

SFS 2016:1147

Definitioner

7 §

Med anbudssökande avses den som har ansökt om att få eller inbjudits

att delta i ett förfarande för upphandling av en koncession.

8 §

Med byggkoncession avses en koncession om byggentreprenad genom

vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshava-
ren

1. utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänför-

ligt till en verksamhet som anges i bilaga 1,

2. utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk,

eller

3. realiseringen av ett byggnadsverk, enligt krav som ställs upp av en upp-

handlande myndighet eller enhet som utövar ett avgörande inflytande över
typen av byggnadsverk eller över projekteringen.

9 §

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anlägg-

ningsarbeten, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk
funktion.

10 §

Med direktiv 2014/23/EU avses Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i den
ursprungliga lydelsen.

11 §

Med elektroniska medel avses elektronisk utrustning för behandling

och lagring av data som sänds, överförs eller tas emot via kabel eller radio-
vågor eller på optisk eller annan elektromagnetisk väg.

12 §

Med ensamrätt avses en rättighet som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en verksamhet till ett enda företag, och
3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

13 §

Med koncession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor

som ingås mellan en upphandlande myndighet eller enhet och en konces-
sionshavare, där

1. kontraktet utgör antingen en byggkoncession enligt 8 § eller en tjänste-

koncession enligt 19 §,

2. ersättningen för arbetet eller tjänsten utgörs antingen av enbart rätten att

utnyttja föremålet för koncessionen eller av dels en sådan rätt, dels betalning,
och

3. kontraktet innefattar att en sådan verksamhetsrisk som avses i 22 § över-

tas av koncessionshavaren.

14 §

Med koncessionsdokument avses varje dokument som en upphand-

lande myndighet eller enhet använder för att beskriva eller fastställa inne-
hållet i upphandlingen av koncessionen.

15 §

Med koncessionshavare avses en leverantör som har tilldelats en kon-

cession.

background image

4

SFS 2016:1147

16 §

Med leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor

eller tjänster eller utför byggentreprenader.

Med leverantör avses också grupper av leverantörer.

17 §

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodo-

ser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av
industriell eller kommersiell karaktär, och

1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet

ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

18 §

Med särskild rättighet avses en rättighet som

1. beviljats enligt lag eller annan författning,
2. begränsar rätten att utöva en verksamhet till två eller flera företag, och
3. väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

19 §

Med tjänstekoncession avses en koncession genom vilken en upphand-

lande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållan-
det och förvaltningen av andra tjänster än de som avses i 8 §.

20 §

Med upphandlande enhet avses i denna lag en enhet som bedriver

någon av de verksamheter som anges i bilaga 2 och tilldelar en koncession för
bedrivande av sådan verksamhet och som är

1. en statlig eller kommunal myndighet, beslutande församling i en kom-

mun eller ett landsting, ett offentligt styrt organ som avses i 17 § eller en sam-
manslutning av en eller flera myndigheter eller församlingar eller en samman-
slutning av ett eller flera offentligt styrda organ,

2. ett företag som en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande

inflytande över på det sätt som anges i andra stycket, eller

3. en annan enhet än de som anges i 1 och 2, om den bedriver sin verksam-

het med stöd av en sådan ensamrätt enligt 12 § eller en särskild rättighet enligt
18 § som beviljats för bedrivande av någon av de verksamheter som anges i
bilaga 2.

Ett bestämmande inflytande enligt första stycket 2 ska anses finnas om en

upphandlande myndighet, direkt eller indirekt, innehar mer än hälften av
andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

En sådan enhet som anges i första stycket 3 utgör inte en upphandlande en-

het om den har beviljats särskilda rättigheter eller ensamrätter genom ett för-
farande som offentliggjorts på lämpligt sätt och om beviljandet av dessa rät-
tigheter har grundats på objektiva kriterier.

21 §

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myn-

dighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

background image

5

SFS 2016:1147

1. beslutande församling i en kommun eller ett landsting,
2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
3. sammanslutning av
a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1,

eller

b) ett eller flera organ enligt 2.
En myndighet som bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga 2

och tilldelar en koncession för bedrivande av sådan verksamhet utgör dock
inte en upphandlande myndighet enligt denna lag.

22 §

Med verksamhetsrisk avses efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda.

23 §

Med övertagande av verksamhetsrisk avses att en koncessionshavare

genom koncessionen, vid normala verksamhetsförhållanden,

1. inte är garanterad att kompenseras för de investeringar som görs och de

kostnader som uppstår vid utnyttjandet av det byggnadsverk eller tillhanda-
hållandet av de tjänster som är föremål för koncessionen, och

2. utsätts för en verklig exponering för förändringar på marknaden på så

sätt att eventuella uppskattade förluster för koncessionshavaren inte är endast
nominella eller försumbara.

2 kap. Blandad upphandling

Blandade kontrakt

1 §

Med ett blandat kontrakt avses

1. ett kontrakt som avser både byggkoncessioner och tjänstekoncessioner,

eller

2. ett kontrakt som avser dels upphandling som regleras i denna lag, dels

annan upphandling.

Kontrakt enligt första stycket 1 regleras i 2 §. Kontrakt enligt första stycket

2 regleras i 3–12 §§.

Blandade kontrakt som avser flera typer av koncessioner enligt denna
lag

2 §

Om ett blandat kontrakt avser både byggkoncessioner och tjänste-

koncessioner, ska upphandlingen genomföras i enlighet med bestämmelserna
för den koncession som är huvudföremålet för kontraktet.

För koncessioner som består av både sådana tjänster som anges i bilaga 3

och andra tjänster, ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de
uppskattade värdena för tjänsterna.

Blandade kontrakt, inom en och samma verksamhet, som regleras i såväl
denna lag som av andra bestämmelser

Delbara och odelbara blandade kontrakt

3 §

Ett delbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är ett kon-

trakt där det ingår delar som kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt behand-
las i 4–11 §§.

background image

6

SFS 2016:1147

Ett odelbart blandat kontrakt inom en och samma verksamhet är ett kon-

trakt där det ingår delar som inte kan särskiljas objektivt. Sådana kontrakt be-
handlas i 12 §.

Tilldelning av delbara blandade kontrakt

4 §

Om ett delbart blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i

denna lag och upphandling som inte regleras i denna lag, får den upphand-
lande myndigheten eller enheten tilldela separata kontrakt för de olika
delarna. Myndigheten eller enheten får också tilldela ett enda kontrakt.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som separata kontrakt

5 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar ett delbart

blandat kontrakt som separata kontrakt, ska de bestämmelser som gäller för
varje separat kontrakt tillämpas för det kontraktet.

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt

6 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar ett delbart

blandat kontrakt som ett enda kontrakt, ska denna lag tillämpas på kontraktet,
om inte något annat följer av 7–11 §§.

7 §

Om den upphandlande myndigheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt

som ett enda kontrakt och kontraktet avser dels upphandling som regleras i
denna lag, dels upphandling som regleras i lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, ska kontraktet tilldelas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i lagen om offent-

lig upphandling, om värdet av den del av kontraktet som regleras i den lagen
beräknas uppgå till minst det tröskelvärde som ska tillämpas enligt den lagen,
eller

2. bestämmelserna i 19 kap. lagen om offentlig upphandling, om värdet av

den del av kontraktet som regleras i den lagen beräknas understiga det trös-
kelvärde som ska tillämpas enligt den lagen och värdet av den upphandling
som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som ska tilläm-
pas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §.

8 §

Om den upphandlande enheten tilldelar ett delbart blandat kontrakt som

ett enda kontrakt och det avser dels upphandling enligt denna lag, dels upp-
handling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörj-
ningssektorerna, ska kontraktet tilldelas med tillämpning av

1. bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i lagen om upp-

handling inom försörjningssektorerna, om värdet av den del av kontraktet
som regleras i den lagen beräknas uppgå till minst det tröskelvärde som ska
tillämpas enligt den lagen, eller

2. bestämmelserna i 19 kap. lagen om upphandling inom försörjningssekto-

rerna, om värdet av den upphandling som regleras i den lagen beräknas
understiga det tröskelvärde som gäller enligt den lagen och värdet av den upp-
handling som regleras i denna lag beräknas understiga det tröskelvärde som
ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 §

background image

7

SFS 2016:1147

Tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt när det ingår
försvars- eller säkerhetsaspekter

9 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar ett delbart

blandat kontrakt som ett enda kontrakt får kontraktet tilldelas utan tillämp-
ning av denna lag om kontraktet till en del omfattas av artikel 346 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta gäller även om
kontraktet också avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet.

10 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten tilldelar ett delbart

blandat kontrakt som ett enda kontrakt och det till en del avser upphandling
som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området, får myndigheten eller enheten välja att tilldela kontraktet med
tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars-
och säkerhetsområdet eller denna lag.

11 §

Bestämmelserna i 9 och 10 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder och inte i syfte att undvika att be-
stämmelserna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag eller
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet blir
tillämpliga.

Tilldelning av odelbara blandade kontrakt

12 §

Vid tilldelning av ett odelbart blandat kontrakt ska de bestämmelser

som gäller för kontraktets huvudföremål tillämpas.

Om ett sådant kontrakt avser både tjänstekoncession enligt denna lag och

varor, ska huvudföremålet bestämmas utifrån det högsta av de uppskattade
värdena för tjänsterna respektive varorna.

Om ett sådant kontrakt till en del omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget,

får den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela kontraktet utan
tillämpning av denna lag. Om kontraktet i stället till en del avser upphandling
som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-
området, får myndigheten eller enheten tilldela det med tillämpning av be-
stämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsom-
rådet eller denna lag.

Upphandling som rör såväl verksamhet som anges i bilaga 2 som annan
verksamhet

13 §

Om ett kontrakt rör såväl verksamhet som anges i bilaga 2 som annan

verksamhet, får den upphandlande enheten i enlighet med bestämmelserna i
14–20 §§ välja att tilldela separata kontrakt för varje verksamhet eller tilldela
ett enda kontrakt.

14 §

Den upphandlande enheten får inte tilldela separata kontrakt för varje

verksamhet eller tilldela ett enda kontrakt i syfte att undvika att bestämmel-
serna om upphandling över tröskelvärdena i antingen denna lag, lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling

background image

8

SFS 2016:1147

inom försörjningssektorerna eller lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet blir tillämpliga.

Tilldelning av separata kontrakt för olika verksamheter

15 §

Om den upphandlande enheten tilldelar separata kontrakt, ska för varje

kontrakt tillämpas de bestämmelser som gäller för det kontraktet.

Tilldelning av ett enda kontrakt som rör flera verksamheter

16 §

Om ett kontrakt rör mer än en verksamhet och den upphandlande enhe-

ten tilldelar kontraktet som ett enda, ska för kontraktet tillämpas de bestäm-
melser som gäller för den verksamhet som kontraktet huvudsakligen rör.

Om kontraktet till någon del rör verksamhet som omfattas av artikel 346 i

EUF-fördraget eller till någon del regleras i lagen (2011:1029) om upphand-
ling på försvars- och säkerhetsområdet, ska dock 18–20 §§ tillämpas.

17 §

Om det inte är objektivt möjligt att avgöra vilken verksamhet som kon-

traktet huvudsakligen rör ska följande gälla:

1. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras av de bestäm-

melser i denna lag som gäller för en upphandlande myndighet och övriga
delar avser verksamhet som regleras av de bestämmelser i denna lag som gäl-
ler för en upphandlande enhet, ska kontraktet tilldelas i enlighet med de be-
stämmelser i lagen som gäller för upphandling av upphandlande myndigheter.

2. Om kontraktet till någon del rör avser verksamhet som regleras i lagen

(2016:1145) om offentlig upphandling, ska kontraktet tilldelas i enlighet med
bestämmelserna i den lagen.

3. Om kontraktet till någon del rör verksamhet som regleras i denna lag och

den eller de andra verksamheterna inte regleras i denna lag, lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphand-
ling inom försörjningssektorerna, ska kontraktet tilldelas i enlighet med be-
stämmelserna i denna lag.

Tilldelning av ett enda kontrakt när det ingår försvars- eller
säkerhetsaspekter

18 §

Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som ett enda kon-

trakt, får den upphandlande enheten tilldela kontraktet utan tillämpning av
denna lag om en av verksamheterna omfattas av artikel 346 i EUF-fördraget.
Detta gäller även om kontraktet också innehåller delar som regleras i lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

19 §

Om ett kontrakt rör flera verksamheter och tilldelas som ett enda kon-

trakt, får den upphandlande enheten, om kontraktet till en del avser verksam-
het som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet, välja att tilldela kontraktet med tillämpning av bestämmelserna i
antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna
lag.

Första stycket påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om tröskel-

värden och undantag i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområ-
det.

background image

9

SFS 2016:1147

20 §

Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller endast om beslutet att tilldela ett

enda kontrakt fattas på objektiva grunder.

3 kap. Undantag från lagens tillämpningsområde

Upphandling som rör försvar eller säkerhet

1 §

Denna lag gäller inte för upphandling av sådana koncessioner på för-

svars- och säkerhetsområdet

1. för vilka tillämpningen av denna lag skulle kräva att en upphandlande

myndighet eller enhet tillhandahåller information vars avslöjande strider mot
Sveriges väsentliga säkerhetsintressen,

2. som tilldelas inom ramen för ett samarbetsprogram som avses i 1 kap.

10 § 3 lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

3. som en regering tilldelas av en annan regering och som avser
a) tillhandahållande av militär utrustning eller utrustning av känslig karak-

tär,

b) byggentreprenader och tjänster med direkt anknytning till sådan utrust-

ning som avses i a,

c) byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller

av känslig karaktär,

4. som, av operativa skäl, måste tilldelas och utföras av en leverantör i ett

område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) territorium
där operationen genomförs, eller

5. som på annat sätt omfattas av ett undantag i denna lag.
Uttrycket försvars- och säkerhetsområdet har samma betydelse som i lagen

om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

2 §

Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av koncessio-

nen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga intressen, om det skydd
som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling enligt denna lag.

3 §

Denna lag gäller inte för andra koncessioner än sådana som avses i

1 eller 2 §, om skyddet av Sveriges väsentliga säkerhetsintressen inte kan
säkerställas om upphandlingen genomförs enligt denna lag.

Elektronisk kommunikationstjänst

4 §

Denna lag gäller inte för koncessioner som huvudsakligen syftar till att

ge en upphandlande myndighet möjlighet att

1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har

samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Verksamhet i en stat utanför EES

5 §

Denna lag gäller inte för koncessioner som avser utövande av verksam-

het i en stat som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
utan fysisk användning av något nät eller geografiskt område i en eller flera
EES-stater.

background image

10

SFS 2016:1147

Upphandling enligt vissa internationella regler

6 §

Denna lag gäller inte för koncessioner som en upphandlande myndighet

eller enhet är skyldig att genomföra enligt andra bestämmelser om upphand-
lingsförfaranden, om bestämmelserna har fastställts

1. genom ett rättsligt instrument som medför internationella skyldigheter

och som har ingåtts mellan någon av staterna inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och någon annan stat, eller del av sådan, för ett pro-
jekt som är gemensamt för de avtalsslutande parterna, eller

2. av en internationell organisation.

7 §

Denna lag gäller inte koncessioner som berör försvars- och säkerhets-

intressen och som regleras av särskilda förfaranderegler

1. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse mellan

en eller flera av staterna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och någon eller några andra stater,

2. i enlighet med ett internationellt avtal eller en överenskommelse om sta-

tionering av militär personal och som rör en stats åtaganden, eller

3. som tillämpas av en internationell organisation när den gör inköp för sitt

eget bruk och inte heller koncessioner som ska tilldelas av en stat inom EES i
enlighet med sådana särskilda förfaranderegler.

Upphandling som helt eller delvis finansieras av en internationell
organisation eller ett internationellt finansinstitut

8 §

Denna lag gäller inte för en koncession som en upphandlande myndig-

het eller enhet genomför enligt upphandlingsregler som har fastställts av en
internationell organisation eller ett internationellt finansinstitut när koncessio-
nen helt finansieras av den organisationen eller det institutet.

Om koncessionen till största delen finansieras av en internationell organi-

sation eller ett internationellt finansinstitut, ska parterna komma överens om
vilka regler som ska tillämpas för förfarandet.

Denna bestämmelse ska inte tillämpas på koncessioner på försvars- och

säkerhetsområdet.

Tjänstekoncessioner som tilldelas på grund av ensamrätt

9 §

Denna lag gäller inte för en tjänstekoncession när en upphandlande

myndighet eller en sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § första
stycket 1 tilldelar en annan upphandlande myndighet eller en sådan upphand-
lande enhet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att
utföra tjänsten.

Denna lag gäller inte heller för en tjänstekoncession som tilldelas en leve-

rantör på grund av att leverantören har ensamrätt att utföra tjänsten, om
ensamrätten har beviljats i enlighet med unionsrättsakter om gemensamma
regler om marknadstillträde som är tillämpliga på verksamheter som anges i
bilaga 2. Bestämmelserna om efterannons om resultatet av en upphandling i
8 kap. 6 § ska dock tillämpas om det inte i berörd lagstiftning finns särskild
reglering om öppenhet och insyn.

background image

11

SFS 2016:1147

När en leverantör beviljas ensamrätt att bedriva någon av de verksamheter

som anges i bilaga 2 ska Europeiska kommissionen underrättas om detta inom
en månad.

Lufttransport

10 §

Denna lag gäller inte för en tjänstekoncession för lufttransporttjänster

som grundas på beviljande av sådan operativ licens som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008
om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, i
den ursprungliga lydelsen.

Vattenområdet

11 §

Denna lag gäller inte för koncessioner som avser

1. tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster

för allmänheten i samband med produktion, transport eller distribution av
dricksvatten, eller

2. leverans av dricksvatten till sådana nät.

12 §

Denna lag gäller inte för koncessioner som har anknytning till sådan

verksamhet som avses i 11 § och som avser

1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning och dränering, förutsatt att den

volym vatten som avses för dricksvattenförsörjningen utgör mer än 20 pro-
cent av den totala volym vatten som tillhandahålls genom dessa projekt eller
konstbevattnings- och dräneringsanläggningar, eller

2. bortskaffande eller rening av avloppsvatten.

Intern upphandling

13 §

Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart

eller motparten till en sådan upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § för-
sta stycket 1 är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommu-
nallagen (1991:900), om koncessionen är att anse som en intern upphandling
enligt 14–18 §§.

Med upphandlande enhet avses i 14–18 §§ endast sådan upphandlande en-

het som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1.

14 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten utövar kontroll över mot-

parten motsvarande den som myndigheten eller enheten utövar över sin egen
förvaltning,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

18 §, för myndighetens eller enhetens räkning eller för andra sådana juridiska
personer eller organ som avses i 13 § och som myndigheten eller enheten ut-
övar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet eller enhet ska anses utöva sådan kontroll en-

ligt första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens
strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan

background image

12

SFS 2016:1147

juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (1991:900)
som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten eller enheten.

15 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten gemensamt med andra

upphandlande myndigheter eller enheter utövar kontroll över motparten mot-
svarande den som myndigheterna eller enheterna utövar över sina egna för-
valtningar,

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt

18 §, för myndigheternas eller enheternas räkning eller för andra sådana juri-
diska personer eller organ som avses i 13 § och som myndigheterna eller en-
heterna utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Upphandlande myndigheter och enheter ska anses utöva sådan gemensam

kontroll som avses i första stycket 1, om

1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga myndig-

heter eller enheter,

2. myndigheterna eller enheterna tillsammans har ett avgörande inflytande

över motpartens strategiska mål och viktiga beslut, och

3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas

eller enheternas intressen.

16 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en kontroll av

motparten som motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvalt-
ning,

2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,

bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra
sådana juridiska personer eller organ som avses i 13 § och som den kontrolle-
rande motparten utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om

den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens eller
enhetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av
en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen
(1991:900) som själv kontrolleras på samma sätt av motparten.

17 §

En koncession ska anses vara en intern upphandling, om

1. den upphandlande myndigheten eller enheten står under en kontroll som

motsvarar den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvalt-
ning och den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över
motparten,

2. myndigheten eller enheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet,

bestämt enligt 18 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra
sådana juridiska personer eller organ som avses i 13 § och som den kontrolle-
rande personen utövar kontroll över, och

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i

första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande
myndighetens eller enhetens och motpartens strategiska mål och viktiga be-
slut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam

background image

13

SFS 2016:1147

nämnd enligt kommunallagen (1991:900) som själv kontrolleras på samma
sätt av den kontrollerande personen.

18 §

Verksamhetsandelen enligt 14 § första stycket 2, 15 § första stycket 2,

16 § första stycket 2 och 17 § första stycket 2 ska bestämmas på grundval av
den genomsnittliga totala omsättningen i fråga om varor, tjänster och bygg-
entreprenader under de tre år som föregår tilldelningen eller på grundval av
ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter under samma
tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter och enheter

19 §

Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphand-

lande myndigheter eller enheter, om

1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett samar-

bete mellan myndigheterna eller enheterna som ska säkerställa att de offent-
liga tjänster som myndigheterna eller enheterna ska utföra tillhandahålls för
att uppnå myndigheternas eller enheternas gemensamma mål,

2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med all-

mänintresset, och

3. myndigheterna eller enheterna på den öppna marknaden utövar mindre

än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetet.

Med upphandlande enhet avses i denna paragraf och 20 § endast sådan

upphandlande enhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket 1.

20 §

Verksamhetsandelen enligt 19 § första stycket 3 ska bestämmas på

grundval av den upphandlande myndighetens eller enhetens sammanlagda
genomsnittliga omsättning i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader
avseende de verksamheter som har omfattats av samarbetet under de tre åren
som föregår tilldelningen eller på grundval av ett annat lämpligt verksamhets-
baserat mått grundat på uppgifter under samma tidsperiod.

Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får verk-

samhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt kvantitativt
eller kvalitativt verksamhetsmått.

Anknutna företag och samriskföretag

21 §

Med anknutet företag avses

1. ett företag över vilket en upphandlande enhet har ett bestämmande infly-

tande,

2. ett företag som kan utöva ett bestämmande inflytande över en upphand-

lande enhet, och

3. ett företag som tillsammans med en upphandlande enhet står under be-

stämmande inflytande av ett annat företag på grund av ägande eller finansiellt
deltagande eller på grund av de regler företaget lyder under.

Med anknutet företag avses även alla företag vars årsräkenskaper kon-

solideras med den upphandlande enhetens enligt kraven i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, kon-

background image

14

SFS 2016:1147

cernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt rådets direktiv
2014/102/EU.

Ett bestämmande inflytande ska anses finnas om en upphandlande enhet

direkt eller indirekt, i förhållande till ett företag, innehar mer än hälften av
andelarna i företaget eller kontrollerar majoriteten av röstetalet på grund av
aktieägande eller motsvarande eller kan utse mer än halva antalet ledamöter i
företagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

22 §

Under de förutsättningar som anges i 23 § gäller inte denna lag för

koncessioner som

1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet företag, eller
2. ett samriskföretag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter för

att bedriva verksamhet som anges i bilaga 2, tilldelar ett företag som är
anknutet till någon av dessa enheter.

23 §

Bestämmelserna i 22 § gäller under förutsättning att företagets tillhan-

dahållande med anledning av tilldelningen av tjänste- eller byggkoncessioner
motsvarar minst 80 procent av det anknutna företagets genomsnittliga omsätt-
ning av tjänster respektive byggentreprenader under de föregående tre åren.

Om ett anknutet företag inte kan visa sin omsättning för de föregående tre

åren på grund av tidpunkten för företagets etablering eller verksamhetens på-
börjande, får företaget genom prognoser för verksamheten eller på något an-
nat sätt göra sannolikt att den andel av omsättningen som avses i första
stycket kommer att uppnås.

Om mer än ett företag som är anknutet till den upphandlande enheten till-

handahåller samma eller liknande tjänster eller byggentreprenader ska ande-
len beräknas med hänsyn till den totala omsättning som härrör från tjänster
respektive byggentreprenader från dessa anknutna företag.

24 §

Denna lag gäller inte för en koncession som

1. ett samriskföretag, bildat uteslutande av upphandlande enheter för att be-

driva verksamhet som omfattas av bilaga 2, tilldelar en av dessa upphand-
lande enheter, eller

2. en upphandlande enhet tilldelar ett sådant samriskföretag som enheten

ingår i.

Undantagen gäller om samriskföretaget har bildats för att utföra den aktu-

ella verksamheten under en tid av minst tre år och om det i den handling som
upprättats för bildandet av företaget anges att de upphandlande enheter som
det består av kommer att ingå i det under minst samma tid.

25 §

På begäran av Europeiska kommissionen ska en upphandlande enhet

som tilldelat en koncession med tillämpning av något av undantagen i 22 eller
24 § lämna uppgifter till kommissionen om

1. namnen på de berörda företagen eller samriskföretagen och
2. de berörda koncessionernas art och värde.
Den upphandlande enheten ska också tillhandahålla det underlag som kom-

missionen anser vara nödvändigt för att visa att relationerna mellan företaget
eller samriskföretaget och den upphandlande enheten motsvarar kraven i
22–24 §§.

background image

15

SFS 2016:1147

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

26 §

Denna lag gäller inte om verksamheten är direkt konkurrensutsatt på

marknader med fritt tillträde och detta har fastställts enligt det särskilda för-
farande som anges i artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verk-
samma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upp-
hävande av direktiv 2004/17/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Särskilda undantag från tillämpningsområdet

Förvärv av fastighet m.m.

27 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser förvärv av fas-

tighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon an-
nan rätt till fastighet.

Med fastighet avses här det som enligt jordabalken utgör eller tillhör en

fastighet. Det som gäller för fastighet gäller också för befintlig byggnad som
tillhör någon annan än ägaren till jorden liksom sådana tillbehör till byggna-
den som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken, om de tillhör byggnadens
ägare.

Radio- och tv-området

28 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner

1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som avser an-

skaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial
avsett för medietjänster, eller

2. som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området som

ska tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.

Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen

(2010:696).

Skiljemanna- och förlikningsuppdrag

29 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser skiljemanna-

eller förlikningsuppdrag.

Vissa juridiska tjänstser

30 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser biträde till en

klient av en advokat

1. i ett skiljemanna- eller förlikningsförfarande,
2. vid ett rättsligt förfarande inför en svensk domstol eller hos en svensk

myndighet, eller

3. vid ett nationellt eller internationellt rättsligt förfarande inför en dom-

stol, tribunal eller vid myndighet eller institution.

Undantagen gäller även för juridisk rådgivning som ges av en advokat inför

ett sådant förfarande, eller när det finns en påtaglig indikation för och är
mycket sannolikt att den sak som rådgivningen gäller kommer att bli föremål
för ett sådant förfarande.

background image

16

SFS 2016:1147

31 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser

1. certifiering och autentisering av dokument och som måste tillhandahål-

las av notarius publicus,

2. juridiska tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god

man,

3. juridiska tjänster som tillhandahålls av någon som är utsedd av domstol

eller som enligt lag har till uppgift att utföra särskilda uppdrag under över-
inseende av domstol, eller

4. juridiska tjänster som är förenade med offentlig maktutövning.

Vissa finansiella tjänster

32 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser

1. finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller

överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument,

2. verksamhet som rör förvaltning av statsskulden eller som avser tjänster

som utförs av en centralbank,

3. insatser som genomförs tillsammans med Europeiska finansiella stabili-

seringsfaciliteten och Europeiska stabilitetsmekanismen, eller

4. lån, även i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller över-

låtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Finansiella instrument har samma betydelse som i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

Vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst och
förebyggande av fara

33 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser civilt försvar,

räddningstjänst eller förebyggande av fara, om tjänsterna

1. tillhandahålls av icke vinstdrivande organisationer eller samman-

slutningar, och

2. omfattas av CPV-koderna 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 eller
85143000-3, utom ambulanstjänster för transport av patienter.

Politiska kampanjer

34 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser politiska kam-

panjer och som omfattas av CPV-koderna 79341400-0, 92111230-3 eller
92111240-6, om de tilldelas av ett politiskt parti i samband med en valkam-
panj.

Lotteritjänster

35 §

Denna lag gäller inte för tjänstekoncessioner som avser lotteritjänster

som omfattas av CPV-koden 92351100-7 och som staten tilldelar en leveran-
tör på grund av en ensamrätt. En sådan ensamrätt ska offentliggöras i Euro-
peiska unionens officiella tidning.

Med ensamrätt avses i denna paragraf inte sådana ensamrätter som anges i

1 kap. 20 § tredje stycket.

background image

17

SFS 2016:1147

4 kap. Allmänna bestämmelser

Principer för upphandling av koncessioner

1 §

Upphandlande myndigheter och enheter ska behandla leverantörer på ett

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett
öppet sätt. Upphandlingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna
om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.

2 §

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från lagens

tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att begränsa konkur-
rensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala

och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandling-
ens art motiverar detta.

Rätten att få delta i en upphandling

4 §

En leverantör, som enligt bestämmelser i den stat i vilken leverantörens

verksamhet är etablerad har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen av-
ser, får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav
på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person.

Juridiska personer får åläggas att i anbudet eller anbudsansökan uppge

namn på de personer som ska utföra tjänsterna och deras yrkeskvalifikationer.

5 §

En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande

myndighet eller enhet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha
en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myn-
digheten eller enheten får dock begära att en sådan grupp ska ha en viss juri-
disk form när den blivit tilldelad koncessionen, om det krävs för att konces-
sionen ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

Den upphandlande myndigheten eller enheten får ange i något av konces-

sionsdokumenten hur en grupp av leverantörer ska uppfylla kraven på ekono-
misk och finansiell ställning eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt
12 kap. 2 § om det är berättigat av objektiva skäl.

Myndigheten eller enheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp

av leverantörer ska fullgöra koncessionen om det är berättigat av objektiva
skäl.

Begränsning av antalet anbudssökande eller anbud

6 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får med användning av

objektiva kriterier begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud eller
antalet anbud. Antalet ska vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

Val av anbud

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska innan den tilldelar en kon-

cession enligt 13 kap. kontrollera

1. att anbudet, i tillämpliga fall, uppfyller de minimikrav som den upphand-

lande myndigheten eller enheten har fastställt,

background image

18

SFS 2016:1147

2. att anbudet uppfyller de villkor för deltagande som myndigheten eller

enheten har fastställt, och

3. om anbudsgivaren ska uteslutas med stöd av 11 kap.

Reserverad upphandling

8 §

En upphandlande myndighet eller enhet får för en upphandling

1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars

främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funk-
tionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmark-
naden, eller

2. föreskriva att en koncession ska fullgöras inom ramen för ett program

för skyddad anställning.

En förutsättning för att en leverantör ska få delta i en upphandling enligt

första stycket är att minst 30 procent av dem som sysselsätts i den skyddade
verkstaden, hos leverantören eller i programmet för skyddad anställning är
personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in
på arbetsmarknaden.

CPV-nomenklaturen

9 §

Alla hänvisningar till nomenklatur inom ramen för upphandling enligt

denna lag ska göras genom användning av den terminologi som fastställs i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5
november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV), i lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG)
nr 213/2008.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling CPV-koder för

sådana byggentreprenadkontrakt som anges i bilaga 1.

Koncessioners löptid

10 §

Koncessioner ska vara tidsbegränsade. Den upphandlande myndig-

heten eller enheten ska bestämma löptiden på grundval av de byggentreprena-
der eller tjänster som efterfrågas.

11 §

Koncessioner med längre löptid än fem år får inte ha en längre maxi-

mal löptid än vad som kan förväntas rimligen gå åt för att koncessionshavaren
ska kunna kompenseras för gjorda investeringar för utnyttjandet av byggnads-
verken eller tillhandahållandet av tjänsterna tillsammans med en avkastning
på det investerade kapitalet.

Vid beräkningen ska hänsyn tas till de investeringar som krävs för att

uppnå särskilda mål enligt kontrakten. Både inledande investeringar och
investeringar under koncessionens löptid ska beaktas vid beräkningen.

background image

19

SFS 2016:1147

5 kap. Tröskelvärde

Tillämpligt tröskelvärde

1 §

Det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 8 i

direktiv 2014/23/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 9 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro

och svenska kronor.

Värdet av en koncession

2 §

Värdet av en koncession ska uppskattas till koncessionshavarens sam-

manlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid, inbegripet
varor som följer med sådana byggentreprenader och tjänster.

Värdet ska bestämmas exklusive mervärdesskatt.

Värdetidpunkten

3 §

Uppskattningen av en koncessions värde ska avse värdet vid den tid-

punkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en sådan inte krävs, vid den tid-
punkt då den upphandlande myndigheten eller enheten påbörjar upphand-
lingsförfarandet.

4 §

Om värdet av koncessionen vid tidpunkten för tilldelningen är mer än

20 procent högre än det uppskattade värdet enligt 2 §, ska värdet vid tilldel-
ningen användas.

Metod för uppskattning av värdet av en koncession

5 §

Värdet av en koncession ska uppskattas med hjälp av en objektiv metod.

Metoden ska anges i något av koncessionsdokumenten. Vid uppskattningen
ska, i tillämpliga fall, hänsyn tas till

1. värdet av varje form av options- och förlängningsklausul i fråga om kon-

cessionens varaktighet,

2. intäkter från betalning av avgifter och straffavgifter som tas ut från

användarna av byggnadsverken eller tjänsterna, utom sådana som tagits ut på
den upphandlande myndighetens eller enhetens vägnar,

3. ersättningar eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som konces-

sionshavaren får av den upphandlande myndigheten eller enheten eller någon
annan myndighet, inbegripet ersättning för fullgörandet av en skyldighet att
tillhandahålla ett offentligt uppdrag och offentligt investeringsstöd,

4. värdet av bidrag eller andra ekonomiska fördelar oavsett form som kon-

cessionshavaren får från tredje part för utförandet av koncessionen,

5. intäkter från försäljning av eventuella tillgångar som är en del av konces-

sionen,

6. värdet av alla varor och tjänster som görs tillgängliga för koncessions-

havaren av de upphandlande myndigheterna eller enheterna förutsatt att de är
nödvändiga för att utföra byggentreprenaderna eller tjänsterna, och

7. premier eller ersättningar till anbudssökande eller anbudsgivare.

background image

20

SFS 2016:1147

Förbud mot kringgående

6 §

Metoden för att uppskatta en koncessions värde får inte väljas i avsikt

att undvika att bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet blir
tillämpliga.

7 §

En upphandling av en koncession får delas upp så att bestämmelserna

om upphandling över tröskelvärdet inte blir tillämpliga endast om en sådan
uppdelning är berättigad av objektiva skäl.

Upphandling av delkontrakt

8 §

Om en planerad byggentreprenad eller ett planerat tillhandahållande av

tjänster kan innebära att flera koncessioner upphandlas i form av delkontrakt,
ska det sammanlagda värdet av koncessionerna beaktas vid tillämpningen av
1 §. Om tröskelvärdet då överskrids, ska varje koncession upphandlas enligt
bestämmelserna i denna lag om upphandling över tröskelvärdet.

6 kap. Förfarandet vid upphandling

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska vara fri att organisera för-

farandet vid upphandling av koncessioner under förutsättning att principerna i
4 kap. 1 § och bestämmelserna i övrigt i denna lag följs.

Koncessionsdokumenten

2 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska i annonsen enligt

8 kap. 1 § beskriva koncessionen och villkoren för deltagande. Tilldelnings-
kriterierna enligt 13 kap. 1 § ska anges i något av koncessionsdokumenten.
Detsamma gäller minimikrav i form av uppställda villkor eller krav på tek-
niska, fysiska, funktionella eller rättsliga egenskaper som alla anbud ska upp-
fylla.

Tidsplan

3 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska upprätta en tidsplan

för förfarandet med en preliminär tid för slutförandet. Samtliga deltagare ska
få del av planen.

Om ändringar görs i planen, ska samtliga deltagare underrättas om änd-

ringen. Om en ändring avser sådant som angetts i annonsen, ska detta offent-
liggöras.

Förhandlingar

4 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får förhandla med

anbudssökande och anbudsgivare.

Det som anskaffas genom koncessionen, tilldelningskriterierna och upp-

ställda minimikrav får inte ändras under förhandlingarna.

background image

21

SFS 2016:1147

7 kap. Tekniska krav och funktionskrav

1 §

Tekniska krav och funktionskrav ska redovisas i något av koncessions-

dokumenten. De ska ange de egenskaper som byggentreprenaden eller tjäns-
ten ska ha. Egenskaperna får också avse processen eller metoden för att pro-
ducera eller tillhandahålla byggentreprenaden eller tjänsten under förutsätt-
ning att de avser det som ska anskaffas och står i proportion till värdet av
anskaffningen och syftet med den.

2 §

Om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas, får de

tekniska kraven och funktionskraven inte innehålla hänvisningar till

1. ett fabrikat, ett ursprung eller ett framställningssätt som karakteriserar

varor eller tjänster som tillhandahålls av en viss leverantör,

2. varumärke, patent eller typ,
3. ursprung, eller
4. tillverkning.
Sådana hänvisningar får dock förekomma om det motiveras av det som ska

anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas
tillräckligt tydligt. En sådan hänvisning ska följas av orden ”eller likvärdigt”.

3 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet ställer vissa tekniska krav

eller funktionskrav, får den inte förkasta ett anbud endast på grund av att
tjänsten eller byggentreprenaden inte stämmer överens med kraven, om
anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lösningarna uppfyller
kraven på ett likvärdigt sätt.

8 kap. Annonsering av upphandling

Annons om upphandling

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en konces-

sion ska informera om detta genom att annonsera upphandlingen.

I 3 och 4 §§ finns bestämmelser om undantag från denna skyldighet.

Förhandsannons om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda
tjänster

2 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en konces-

sion för sådana tjänster som anges i bilaga 3 ska informera om detta genom en
förhandsannons.

Upphandling utan föregående annonsering

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet får tilldela en koncession utan

föregående annonsering om det som ska upphandlas kan tillhandahållas
endast av en viss leverantör på grund av

1. att syftet med koncessionen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk

eller en unik konstnärlig prestation,

2. att det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens, eller
3. skyddet av en ensamrätt, oavsett om den är sådan som anges i 1 kap.

12 §.

background image

22

SFS 2016:1147

Ett sådant förfarande får, i de fall som regleras i första stycket 2 och 3,

tillämpas endast om det inte finns något rimligt alternativ och avsaknaden av
konkurrens inte beror på en konstruerad avgränsning av förutsättningarna för
upphandlingen.

4 §

Förutsatt att villkoren i upphandlingsdokumenten inte ändrats väsentligt

får en upphandlande myndighet eller enhet tilldela en koncession utan före-
gående annonsering, om det vid ett förfarande med annonsering inte har läm-
nats några lämpliga anbudsansökningar eller anbud. En rapport om detta ska
lämnas till Europeiska kommissionen om den begär det.

5 §

En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda leverantören

ska eller kan uteslutas enligt 11 kap. eller inte uppfyller de kvalificeringskrav
som den upphandlande myndigheten eller enheten fastställt. En anbudsansö-
kan ska också anses olämplig om den innefattar ett olämpligt anbud.

Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för koncessionen

och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upp-
handlande myndighetens eller enhetens krav enligt koncessionsdokumenten.

Efterannons om resultatet av en upphandling

6 §

En upphandlande myndighet eller enhet som har tilldelat en koncession

ska skicka en efterannons om upphandlingsresultatet senast 48 dagar efter det
att koncessionen tilldelats.

Trots första stycket får myndigheten eller enheten vid tilldelning av kon-

cessioner som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 3 samla efter-
annonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas
senast 48 dagar efter utgången av varje kvartal.

Annons om tilldelning av en koncession utan föregående annonsering

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en konces-

sion utan föregående annonsering enligt 3 och 4 §§ får informera om sin av-
sikt genom en annons.

Bemyndigande

8 §

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentlig-

görandet av annonser enligt detta kapitel.

Elektronisk tillgång till koncessionsdokumenten

9 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska med elektroniska

medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till koncessionsdoku-
menten från den dag då annonsen om upphandling publiceras. Den internet-
adress där dokumenten finns tillgängliga ska anges i annonsen.

Detta gäller dock inte om annonsen om upphandling inte innehåller någon

inbjudan att lämna anbud. I sådana fall ska fri, direkt, fullständig och kost-
nadsfri tillgång till koncessionsdokumenten i stället ges med elektroniska
medel från och med den dag då inbjudan att lämna anbud skickas till utvalda

background image

23

SFS 2016:1147

anbudssökande. Den internetadress där dokumenten finns tillgängliga ska
anges i inbjudan.

10 §

Om elektronisk tillgång till något koncessionsdokument inte kan ges

enligt 9 § första stycket, ska annonsen upplysa om hur leverantörerna kan få
tillgång till dokumentet på något annat sätt.

Om elektronisk tillgång till något koncessionsdokument inte kan ges enligt

9 § andra stycket, ska inbjudan att lämna anbud upplysa om att dokumentet
kommer att skickas på annat sätt än med elektroniska medel. En sådan upp-
lysning behöver dock inte lämnas om dokumentet i stället bifogas inbjudan.

Anbudets giltighetstid

11 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska i en annons om upphand-

ling eller i en inbjudan att lämna anbud ange den tid som en anbudsgivare ska
vara bunden av sitt anbud.

En underrättelse enligt 10 kap. 12 § första stycket eller upplysningar enligt

10 kap. 13 § innebär inte att ett anbud förfaller.

9 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud

Bestämmande av tidsfrister

1 §

När tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och anbud

bestäms av den upphandlande myndigheten eller enheten, ska särskild hänsyn
tas till hur komplicerad koncessionen är och hur lång tid leverantörerna kan
antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbuden. Om
anbudsansökningar eller anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök på
plats, ska tiden vara så lång att alla leverantörer kan få kännedom om all
information som behövs för att utarbeta en anbudsansökan eller ett anbud.

Vid bestämning av tidsfrister enligt första stycket ska dock bestämmelserna

i detta kapitel iakttas.

2 §

Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar eller anbud ska

vara minst 30 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för
publicering.

Om förfarandet genomförs stegvis, ska dock tidsfristen för att komma in

med anbud vara minst 22 dagar från den dag då inbjudan att lämna anbud
skickades till utvalda anbudssökande.

Första och andra styckena gäller om inte något annat följer av 3 eller 4 §.

Förkortad tidsfrist vid elektroniska anbud

3 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten tillåter att anbuden

skickas in elektroniskt, får tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas
till

1. minst 25 dagar i fall som avses i 2 § första stycket, och
2. minst 17 dagar i fall som avses i 2 § andra stycket.

background image

24

SFS 2016:1147

Förlängning av tidsfristen för anbud

4 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten inte ger fri, direkt,

fullständig och kostnadsfri tillgång till koncessionsdokumenten med elektro-
niska medel enligt 8 kap. 9 §, ska tidsfristen för att komma in med anbud för-
längas med fem dagar.

10 kap. Kommunikation, information till leverantörer och
dokumentation

Kommunikation

Kommunikation med allmänt tillgängliga elektroniska medel

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet och en leverantör ska använda

elektroniska medel när de kommunicerar med varandra under en upphand-
ling. Myndigheten eller enheten ska anvisa de elektroniska medel som ska
användas.

Elektroniska medel som avses i första stycket ska vara icke-diskrimine-

rande och allmänt tillgängliga. Medlen ska vara möjliga att använda tillsam-
mans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som
används i allmänhet.

I 2–5 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att kommuni-

cera med allmänt tillgängliga elektroniska medel.

Kommunikation med andra medel

2 §

En upphandlande myndighet eller enhet får vid behov anvisa leveran-

törerna ett lämpligt elektroniskt medel för kommunikation trots att medlet
inte uppfyller kraven enligt 1 § andra stycket. Myndigheten eller enheten ska i
sådana fall erbjuda kostnadsfri tillgång till det elektroniska medlet.

3 §

Om det på grund av upphandlingens beskaffenhet inte är möjligt att

använda något elektroniskt medel som uppfyller kraven enligt 1 § andra
stycket, får en upphandlande myndighet eller enhet använda eller anvisa an-
dra medel för kommunikation.

Om förutsättningen enligt första stycket gäller en del av upphandlingen, får

myndigheten eller enheten använda eller anvisa andra medel för kommunika-
tion endast i den delen.

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet får använda eller anvisa andra

medel för kommunikation än sådana elektroniska medel som avses i 1 § i den
utsträckning det är nödvändigt på grund av

1. säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga tjänster för elektronisk kommuni-

kation,

2. brister i informationssäkerheten hos myndigheten eller enheten, eller
3. den särskilt känsliga karaktären hos de uppgifter som ska lämnas.
Möjligheten att använda eller anvisa andra medel för kommunikation än

elektroniska gäller endast om ett tillräckligt skydd för uppgifterna inte kan
ges genom användning av elektroniska medel som avses i 2 §.

background image

25

SFS 2016:1147

5 §

Muntlig kommunikation får användas under en upphandling, om kom-

munikationen inte avser de väsentliga delarna av upphandlingen och den upp-
handlande myndigheten eller enheten dokumenterar sådana uppgifter från
kommunikationen som är av betydelse för upphandlingen.

Information om användning av elektroniska medel

6 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphandling

lämna information om de specifikationer som är nödvändiga för elektronisk
inlämning av anbudsansökningar och anbud, inbegripet kryptering och tids-
stämpling.

Avancerad elektronisk underskrift

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet får kräva att elektroniska

anbudsansökningar och anbud ska vara försedda med en sådan avancerad
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Säkerhet vid elektronisk kommunikation

8 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att kommunikation

med elektroniska medel under en upphandling sker på ett säkert sätt med hän-
syn till de risker som är förknippade med olika skeden av upphandlingen.

Myndigheten eller enheten ska ha sådan utrustning att den på ett säkert sätt

elektroniskt kan ta emot och fastställa exakt tidpunkt för mottagande av
anbudsansökningar och anbud. Utrustningen ska vara försedd med sådana
säkerhetsanordningar att det inom rimliga gränser kan säkerställas att

1. ingen har tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före ut-

gången av den fastställda tidsfristen,

2. bara behöriga personer därefter kan få tillgång till uppgifterna, och
3. det går att spåra om någon obehörig har tagit del av uppgifterna.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om säkerhetsanordningarna.

Hantering av uppgifter i ett upphandlingsärende

9 §

Kommunikation och lagring av uppgifter i ett upphandlingsärende ska

ske på ett sådant sätt att uppgifterna inte förvanskas.

Öppnande av anbudsansökningar och anbud

10 §

En upphandlande myndighet eller enhet får inte ta del av innehållet i

anbudsansökningarna och anbuden förrän tidsfristen för anbudsansökningar
respektive anbud har gått ut.

background image

26

SFS 2016:1147

Information till leverantörer

Kompletterande upplysningar

11 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska på begäran av en leveran-

tör lämna kompletterande upplysningar om koncessionsdokumenten senast
sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har
begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer
som deltar i upphandlingsförfarandet.

Underrättelse om beslut

12 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast möjligt skriftligen

underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats
om att tilldela en koncession. Underrättelsen ska innehålla namnet på den ut-
valda anbudsgivaren, skälen för beslutet och uppgift om den period under vil-
ken avtal enligt 16 kap. 1 § inte får ingås (avtalsspärr). En anbudssökande
eller anbudsgivare vars ansökan respektive anbud har förkastats ska underrät-
tas om skälen för detta beslut.

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena

och anbudsgivarna även när en upphandlande myndighet eller enhet beslutar
att avbryta en upphandling efter det att annonsen om upphandling publicerats
samt vid beslut att göra om en upphandling. I underrättelsen ska skälen för be-
slutet anges.

Upplysningar på begäran av en leverantör

13 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska på begäran av en anbuds-

givare som har lämnat ett godtagbart anbud lämna upplysningar om egenska-
perna hos och de relativa fördelarna med det valda anbudet. Upplysningar ska
lämnas snarast möjligt och senast inom 15 dagar från det att en skriftlig begä-
ran kom in.

Dokumentation

14 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera genomföran-

det av en upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens eller enhetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

15 §

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet eller enhet som inte
omfattas av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling har avslutats ska en upphandlande myndighet eller

enhet på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med till-
hörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar,
sammanställningar, sådana dokument som avses i 14 § och liknande hand-
lingar.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då koncessionen till-

delades.

background image

27

SFS 2016:1147

11 kap. Uteslutning av leverantörer

När en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet som är en
myndighet ska utesluta en leverantör

1 §

En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som av-

ses i 1 kap. 20 § första stycket 1 ska utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om myndigheten eller enheten genom kontroll eller på annat sätt
får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd
för brott som innefattar

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF

av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997

om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska
unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europe-
iska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i,
korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli
2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption
enligt nationella bestämmelser,

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbe-

tats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd
av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,

4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1

i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005
om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2010/78/EU,

5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom

de definieras i artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den
13 juni 2002 om bekämpande av terrorism eller anstiftan, medhjälp och för-
sök att begå brott i den mening som avses i artikel 4 i det rambeslutet, eller

6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekäm-
pande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av
rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person

som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har
dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behö-
rig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören.

Obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

2 §

En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som av-

ses i 1 kap. 20 § första stycket 1 ska utesluta en leverantör från att delta i en
upphandling, om myndigheten eller enheten genom kontroll eller på annat sätt
får kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avse-
ende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller
i det land där upphandlingen sker, och detta har fastställts genom ett bindande
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som har fått laga kraft.

En upphandlande myndighet eller en sådan upphandlande enhet som avses

i 1 kap. 20 § första stycket 1 får utesluta en leverantör från att delta i en upp-

background image

28

SFS 2016:1147

handling, om myndigheten på ett annat lämpligt sätt kan visa att de skyldig-
heter som avses i första stycket inte har fullgjorts.

När en upphandlande myndighet eller enhet får utesluta en leverantör

3 §

En upphandlande enhet som inte är en sådan enhet som avses i 1 kap.

20 § första stycket 1 får på de grunder som anges i 1 och 2 §§ utesluta en
leverantör från att delta i upphandlingen.

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet får utesluta en leverantör från

att delta i en upphandling, om

1. myndigheten eller enheten kan visa att leverantören har åsidosatt

tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter,

2. leverantören
a) är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfaranden,
b) är föremål för tvångsförvaltning,
c) har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, eller
d) har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande

situation till följd av ett förfarande enligt nationella lagar och andra författ-
ningar som liknar dem som avses i a–c,

3. myndigheten eller enheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till

något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan
ifrågasättas,

4. myndigheten eller enheten har tillräckligt sannolika indikationer på att

leverantören har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar
till att snedvrida konkurrensen,

5. leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av

något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt enligt denna lag, lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna eller lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet, och detta har medfört att det tidigare kontraktet
har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder,

6. myndigheten eller enheten inte kan undvika en snedvridning av konkur-

rensen eller inte kan garantera en likabehandling av leverantörerna på grund
av jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder
än uteslutning av leverantören,

7. leverantören i allvarlig omfattning
a) har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för

kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i
upphandlingen enligt detta kapitel eller av att leverantören uppfyller upp-
ställda villkor för kvalificering,

b) har undanhållit sådan information, eller
c) inte har lämnat de kompletterande dokument som krävs, eller
8. leverantören otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande

myndighetens eller enhetens beslutsprocess, tillägna sig sekretessbelagda
uppgifter som kan ge leverantören otillbörliga fördelar i upphandlingen eller
av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter som kan ha en väsentlig in-
verkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om uteslutning av
leverantörer, urval av leverantörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning
av kontrakt.

background image

29

SFS 2016:1147

Första stycket gäller även för uteslutning av en leverantör vid upphandling

av koncessioner på försvars- och säkerhetsområdet, om leverantören på
grundval av någon form av bevis, inbegripet skyddade datakällor, har befun-
nits sakna den tillförlitlighet som krävs för att utesluta risker för rikets säker-
het. Myndigheten eller enheten får grunda sitt beslut på någon form av bevis
som även kan bestå av skyddade uppgiftskällor. Uttrycket försvars- och
säkerhetsområdet har samma betydelse som i lagen (2011:1029) om upphand-
ling på försvars- och säkerhetsområdet.

Utredning

5 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska, innan den beslutar att ute-

sluta en leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig
över de omständigheter som enligt myndigheten eller enheten utgör skäl för
uteslutning.

Undantag från uteslutning i vissa fall

6 §

En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 1 eller

4 § ska inte uteslutas, om leverantören visar att den är tillförlitlig genom att
den har

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller

misskötsamheten,

2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom

att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna eller enheterna, och

3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder

som är ägnade att förhindra brott eller misskötsamhet.

De åtgärder som leverantören har vidtagit, ska bedömas med beaktande av

brottets eller misskötsamhetens allvar och de särskilda omständigheterna
kring brottet misskötsamheten.

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av

skatter och socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter
eller ingått en bindande överenskommelse om betalning eller motsvarande
ska inte uteslutas på de grunder som anges i 2 §.

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet får låta bli att följa en skyldig-

het att utesluta en leverantör, om det är motiverat av tvingande hänsyn till all-
mänintresset.

Beslut om uteslutning

8 §

En upphandlande myndighet eller enhet kan när som helst under ett upp-

handlingsförfarande utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om
det visar sig finnas grund för uteslutning.

En upphandlande myndighet eller enhet ska snarast underrätta en leveran-

tör skriftligen om beslutet och skälen för det.

12 kap. Kvalificering

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska kontrollera att villkoren för

deltagande är uppfyllda. Kontrollen ska göras med utgångspunkt i en försäk-

background image

30

SFS 2016:1147

ran av anbudssökandena och anbudsgivarna om att villkoren är uppfyllda
eller med utgångspunkt i referenser som lämnats som bevis enligt krav i
annonsen.

2 §

En upphandlande myndighet eller enhet får, för kvalificering av leve-

rantörer, endast tillämpa villkor som avser yrkesmässig och teknisk kapacitet
samt ekonomisk och finansiell ställning. Villkoren ska vara proportionerliga
med hänsyn till syftet att säkerställa verklig konkurrens och ska grunda sig på
ett behov att se till att leverantören har förmåga att utföra koncessionen med
hänsyn till föremålet för denna.

Leverantörers utnyttjande av andra företags kapacitet

3 §

En leverantör får för en koncession åberopa ett annat företags kapacitet

för att uppfylla något villkor för kvalificering.

Ett annat företags kapacitet får åberopas enligt första stycket oavsett den

rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören och företaget. Det är
leverantören som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de resurser
som behövs under varje del av koncessionstiden.

4 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten får kräva att det företag

vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för leveran-
törens fullgörande av koncessionen om den kapacitet som åberopas avser
ekonomisk och finansiell ställning.

13 kap. Utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner

Utvärdering och tilldelning

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska tilldela en koncession med

användning av tilldelningskriterier som

1. är förenliga med de principer som anges i 4 kap. 1 §,
2. har anknytning till det som ska anskaffas,
3. säkerställer att anbuden bedöms i konkurrens med varandra i syfte att

fastställa allmänna ekonomiska fördelar för myndigheten eller enheten, och

4. inte ger myndigheten eller enheten obegränsad valfrihet.
Tilldelningskriterierna ska göra det möjligt för myndigheten eller enheten

att effektivt kontrollera de uppgifter som leverantörerna lämnar.

2 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska kontrollera att anbu-

den uppfyller tilldelningskriterierna.

Prioritetsordning för tilldelningskriterier

3 §

Den upphandlande myndigheten eller enheten ska ange tilldelnings-

kriterierna i prioritetsordning.

Om det i ett anbud föreslås en innovativ lösning med funktionella pre-

standa på en synnerligen hög nivå som den upphandlande myndigheten eller
enheten inte hade kunnat förutse, får myndigheten eller enheten ändra priori-

background image

31

SFS 2016:1147

tetsordningen om det finns särskilda skäl för det. En sådan ändring ska med-
föra att de nya möjligheter som den innovativa lösningen innebär kan beaktas.

Prioritetsordningen får inte ändras så att det leder till diskriminering.

4 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten ändrar prioritets-

ordningen enligt 3 § andra stycket, ska myndigheten eller enheten informera
samtliga anbudsgivare om ändringen och inbjuda dem att lämna nytt anbud.
Vid bestämning av tidsfristen för att lämna anbud ska 9 kap. 2 § andra stycket
tillämpas.

Om tilldelningskriterierna angetts i annonsen om upphandling, ska myn-

digheten eller enheten publicera en ny annons med den ändrade prioritetsord-
ningen. Tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar eller anbud ska
bestämmas enligt 9 kap. 2 § första stycket.

14 kap. Fullgörande av koncessioner

Särskilda villkor för fullgörande av koncessioner

1 §

En upphandlande myndighet eller enhet får ställa särskilda miljömäs-

siga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur en koncession ska full-
göras.

Särskilda villkor för fullgörande av koncession ska ha anknytning till det

som anskaffas och anges i upphandlingsdokumenten.

När en leverantör anlitar underleverantörer för att fullgöra en
koncession

Uppgifter om planerade underleverantörer

6 §

En upphandlande myndighet eller enhet får begära att en leverantör ska

lämna in uppgifter om

1. huruvida och i så fall hur stor del av koncessionen som leverantören kan

komma att fullgöra genom att lägga ut på någon annan än leverantören, och

2. vilka underleverantörer som leverantören avser att anlita för att fullgöra

koncessionen i den delen.

Myndigheten eller enheten ska i något av koncessionsdokumenten ange de

uppgifter leverantören ska lämna in.

Uppgifter som ska lämnas innan fullgörandet av en koncession påbörjas

7 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska ställa krav på att den leve-

rantör som har tilldelats ett kontrakt som avser en byggentreprenad eller som
avser en tjänst som ska tillhandahållas vid en anläggning under direkt tillsyn
av myndigheten eller enheten, ska ange namn på och kontaktuppgifter för de
underleverantörer som anlitas och för underleverantörernas legala ställföre-
trädare. Uppgifterna ska lämnas innan leverantören påbörjar fullgörandet av
kontraktet.

Myndigheten eller enheten ska också ställa krav på att koncessionshavaren

ska underrätta myndigheten eller enheten om varje ändring av namn och kon-
taktuppgifter som görs under koncessionens löptid.

Första och andra styckena gäller inte om underleverantören är en varuleve-

rantör.

background image

32

SFS 2016:1147

Ändringar av en koncession

Ändringar utan krav på en ny upphandling

8 §

En koncession får ändras utan en ny upphandling, om ändringen görs

med stöd av någon bestämmelse i 9–14 §§.

Ändringar av mindre värde

9 §

En koncession får ändras utan en ny upphandling, om koncessionens

övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller minskningen av konces-
sionens värde är lägre än

1. det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 §, och
2. 10 procent av koncessionens värde.
När värdet av ändringen uppskattas ska samma principer användas som vid

uppskattning av värdet av en koncession enligt 5 kap.

Om flera ändringar görs efter varandra, ska det samlade nettovärdet av änd-

ringarna jämföras med de värden som anges i första stycket.

Ändrings- eller optionsklausuler

10 §

En koncession får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklau-

sul utan att en ny upphandling måste genomföras, om koncessionens övergri-
pande karaktär inte ändras och klausulen

1. har angetts i något av koncessionsdokumenten i den ursprungliga upp-

handlingen,

2. klart, exakt och entydigt beskriver under vilka förutsättningar den kan

tillämpas, och

3. anger omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.

Kompletterande beställningar

11 §

En kompletterande beställning av tjänster eller byggentreprenader får

göras från koncessionshavaren utan att en ny upphandling måste genomföras,
om

1. beställningen har blivit nödvändig,
2. koncessionshavaren av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas,

och

3. ett byte av koncessionshavare skulle medföra betydande olägenheter

eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten eller
enheten.

Om upphandlingen har genomförts av en upphandlande myndighet, och

koncessionen avser annan verksamhet än sådan verksamhet som anges i bi-
laga 2, är en beställning enligt första stycket dock endast tillåten om den inte
innebär att värdet av koncessionen ökar med mer än 50 procent. Om flera
kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga
om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning.

Oförutsebara omständigheter

12 §

En koncession får ändras utan en ny upphandling, om behovet av änd-

ringen beror på omständigheter som den upphandlande myndigheten eller en-

background image

33

SFS 2016:1147

heten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid beslutet att tilldela konces-
sionen och ändringen inte medför att koncessionens övergripande karaktär
ändras.

Om upphandlingen har genomförts av en upphandlande myndighet, och

koncessionen avser annan verksamhet än sådan verksamhet som anges i
bilaga 2, är en ändring enligt första stycket dock endast tillåten om den inte
innebär att värdet av koncessionen ökar med mer än 50 procent. Om flera på
varandra följande ändringar genomförs, ska begränsningen i fråga om
ökningen av värdet tillämpas på varje enskild ändring.

Byte av koncessionshavare

13 §

En koncession får ändras genom att en koncessionshavare byts ut mot

en annan leverantör utan en ny upphandling, om

1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga konces-

sionshavarens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive uppköp,
sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och

2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den ur-

sprungliga koncessionshavarens ställe inte medför andra väsentliga ändringar
av koncessionen.

Ett byte av koncessionshavare enligt första stycket förutsätter att den nya

leverantören inte ska uteslutas enligt 11 kap. 1 § eller 2 § första stycket och att
den uppfyller de kvalificeringskrav som har ställts i den ursprungliga upp-
handlingen enligt 12 kap. 2 §.

En underleverantör till koncessionshavaren får utan en ny upphandling

också inträda i koncessionshavarens ställe till följd av en överenskommelse
mellan koncessionshavaren, myndigheten eller enheten och underleverantö-
ren.

Ändringar som inte är väsentliga

14 §

En koncession får ändras utan en ny upphandling trots att ändringen

inte omfattas av bestämmelserna i 9–13 §§, om ändringen inte är väsentlig.

En ändring ska anses vara väsentlig, bl.a. om den
1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphand-

lingen, hade medfört att andra anbudssökande bjudits in att delta, att andra an-
bud skulle ha ingått i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha
deltagit i upphandlingen,

2. innebär att koncessionens ekonomiska jämvikt ändras till förmån för

koncessionshavaren,

3. medför att koncessionens omfattning utvidgas betydligt, eller
4. innebär byte av koncessionshavare.

Beräkning av koncessionens värde före en ändring

15 §

Vid tillämpning av 9 § första stycket, 11 § andra stycket och 12 §

andra stycket ska koncessionens värde före ändringen beräknas i enlighet med
en indexeringsklausul, om en sådan ingår i koncessionen.

Om koncessionen inte innehåller någon indexeringsklausul, ska koncessio-

nens värde före ändringen i stället beräknas med hänsyn till den genomsnitt-
liga inflationen i Sverige.

background image

34

SFS 2016:1147

Annonsering om ändring av en koncession

16 §

En upphandlande myndighet eller enhet som har ändrat en koncession

med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet

av annonsen.

Avslutande av koncessioner

17 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska se till att kontrakt som av-

ser koncessioner enligt denna lag innehåller villkor som gör det möjligt att av-
sluta koncessionen, om

1. den har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt 9–14 §§,
2. leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela koncessionen befann

sig i någon av de situationer som avses i 11 kap. 1 § och borde ha uteslutits
från upphandlingen enligt den bestämmelsen, eller

3. Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördra-

get om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige,
genom att låta den upphandlande myndigheten eller enheten tilldela konces-
sionen, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende
Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner.

Villkoren för att avsluta koncessionen ska anges i något av koncessions-

dokumenten.

15 kap. Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och
upphandling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 3

Tillämpningsområdet

1 §

Detta kapitel gäller för

1. upphandling av koncessioner vars värde beräknas understiga det tröskel-

värde som avses i 5 kap. 1 §, och

2. upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som

anges i bilaga 3.

När ett kontrakt utgör ett blandat kontrakt eller en upphandling avser flera

verksamheter i den mening som avses i 2 kap. tillämpas det kapitlet.

Principer för upphandling av koncessioner

2 §

Vid upphandlingar enligt detta kapitel ska upphandlande myndigheter

och enheter behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande
sätt samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt. Upphandlingarna ska
vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande och
proportionalitet.

3 §

En upphandling enligt detta kapitel får inte utformas i syfte att undanta

den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i syfte att be-
gränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett
otillbörligt sätt.

background image

35

SFS 2016:1147

4 §

En upphandlande myndighet eller enhet bör beakta miljöhänsyn, sociala

och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling av koncessioner om upphandling-
ens art motiverar detta.

Annonsering av upphandling

5 §

En upphandlande myndighet eller enhet som avser att tilldela en konces-

sion enligt detta kapitel, ska publicera en förhandsannons om upphandlingen i
en elektronisk databas, som är allmänt tillgänglig. Detta gäller dock inte vid
direktupphandling enligt 6 §.

Vid upphandling av koncessioner som avser tjänster av sådant slag som

anges i bilaga 3 tillämpas bestämmelserna om annonsering i 8 kap. 2 och
6 §§, om värdet av koncessionen uppgår till minst det tröskelvärde som avses
i 5 kap. 1 §.

Direktupphandling

6 §

En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering enligt 5 § första

stycket (direktupphandling), om

1. värdet av koncessionen understiger fem procent av det tröskelvärde som

avses i 5 kap. 1 §,

2. förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt

8 kap. 3–5 §§ är uppfyllda, eller

3. det finns synnerliga skäl.
En upphandlande myndighet eller enhet som upphandlar koncessioner ska

besluta riktlinjer för användning av direktupphandling.

7 §

Vid uppskattningen av värdet av en koncession ska bestämmelserna i

5 kap. 2–5 §§ tillämpas. Metoden för att uppskatta en koncessions värde får
inte väljas i avsikt att undvika att bestämmelsen om förhandsannonsering i 5 §
första stycket blir tillämplig. En upphandling av en koncession får delas upp
så att den bestämmelsen inte blir tillämplig endast om en sådan uppdelning är
berättigad av objektiva skäl.

Vid uppskattningen av en koncessions värde ska den upphandlande myn-

digheten eller enheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av
myndigheten eller enheten under räkenskapsåret.

Information till leverantörer

8 §

Vid upphandling enligt detta kapitel som annonserats enligt 5 § första

stycket eller 8 kap. 2 § ska den upphandlande myndigheten eller enheten sna-
rast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om
sådana beslut som avses i 10 kap. 12 § och lämna sådana upplysningar som
avses i 10 kap. 13 §.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten eller enheten,

när beslut om leverantör och anbud fattats, underrätta anbudsgivarna om be-
slutet snarast möjligt.

background image

36

SFS 2016:1147

Dokumentation

9 §

En upphandlande myndighet eller enhet ska dokumentera genomföran-

det av en upphandling som görs enligt detta kapitel. Dokumentationen ska
vara tillräcklig för att motivera myndighetens eller enhetens beslut under upp-
handlingens samtliga skeden.

10 §

I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndigheters och

vissa andra organs arkiv. För en upphandlande myndighet eller enhet som inte
omfattas av arkivlagen gäller andra och tredje styckena.

När en upphandling enligt detta kapitel har avslutats ska en upphandlande

myndighet eller enhet på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och an-
bud med tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsför-
teckningar, sammanställningar, sådana dokument som avses i 9 § och lik-
nande handlingar.

Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då koncessionen till-

delades.

Rättsmedel och tillsyn

11 §

Vid upphandling enligt detta kapitel gäller

– 16 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd,
– 17 kap. om upphandlingsskadeavgift, och
– 18 kap. om tillsyn.

16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

Avtalsspärr

Allmänna bestämmelser om avtalsspärr

1 §

Om en upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att skicka en

underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 10 kap. 12 § första stycket eller
15 kap. 8 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den
upphandlande myndigheten eller enheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän
10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till någon anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän
15 dagar har gått från utskickandet.

Om en upphandlande myndighet eller enhet i underrättelsen har angett en

längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen, får avtal inte ingås förrän
efter utgången av den angivna perioden.

Undantag från avtalsspärr

2 §

Avtalsspärr gäller inte

1. vid tilldelning av kontrakt efter upphandling utan föregående annonse-

ring med stöd av 8 kap. 3 och 4 §§, eller

2. vid direktupphandling enligt 15 kap. 6 §.

background image

37

SFS 2016:1147

Avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående
annonsering

3 §

Vid annonsering enligt 8 kap. 7 § får den upphandlande myndigheten

eller enheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att annonsen
publicerats.

Överprövning

Allmänna bestämmelser om överprövning

4 §

Efter ansökan av en leverantör som anser sig ha lidit eller kunna komma

att lida skada får allmän förvaltningsdomstol överpröva

1. en upphandling, och
2. giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndig-

het eller enhet och en leverantör.

Behörig domstol

5 §

En ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsrätt i vars

domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överprövning av en upphandling

6 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten har brutit mot någon

av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i
denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada, ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får
avslutas först sedan rättelse har gjorts.

En upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den

upphandlande myndigheten eller enheten och en leverantör.

7 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten under pågående över-

prövning av en upphandling ingår ett avtal i strid med 1, 3, 8, 9 eller 10 §, ska
rätten, på yrkande av leverantören, överpröva avtalets giltighet i enlighet med
13–15 §§.

Förlängd avtalsspärr

8 §

Om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsät-

ter avtalsspärr enligt 1 eller 3 § att gälla under handläggningen i förvaltnings-
rätten (förlängd avtalsspärr).

Rätten får besluta att någon förlängd avtalsspärr inte ska gälla.

Interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling

9 §

När avtalsspärr enligt 1, 3 eller 8 § inte gäller, får rätten besluta att den

upphandlande myndigheten eller enheten inte får ingå avtal innan något annat
har bestämts.

background image

38

SFS 2016:1147

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägen-

het som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle
kunna drabba leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmän-

intresset och övriga berörda intressen.

Tiodagarsfrist

10 §

När en förlängd avtalsspärr gäller enligt 8 §, får den upphandlande

myndigheten eller enheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att
förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett beslut enligt 9 §,

får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har avgjort
målet eller upphävt beslutet. När Högsta förvaltningsdomstolen har fattat ett
beslut enligt 9 § och beslutat att återförvisa målet till lägre instans, får avtal
inte ingås förrän 10 dagar har gått från beslutet om återförvisning.

Rätten får besluta att någon tiodagarsfrist inte ska gälla.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling

11 §

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till

förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 1 eller
3 §.

12 §

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling

ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den
upphandlande myndigheten eller enheten med ett elektroniskt medel har
skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för beslutet.

Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel

till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om över-
prövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det
att underrättelsen skickades ut.

Överprövning av ett avtals giltighet

13 §

Rätten ska besluta att ett avtal som har slutits mellan en upphandlande

myndighet eller enhet och en leverantör är ogiltigt, om avtalet har slutits utan
föregående annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §.

Ett avtal ska också förklaras ogiltigt, om det har slutits i strid med bestäm-

melserna om avtalsspärr i 1, 3 eller 8 §, ett interimistiskt beslut enligt 9 § eller
tiodagarsfristen i 10 § eller om avtalet har slutits före en underrättelse om till-
delningsbeslut enligt 10 kap. 12 § första stycket eller 15 kap. 8 § första
stycket. För ogiltighet i sådana fall krävs dessutom att någon av de grundläg-
gande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i denna lag har
överträtts och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att
lida skada.

14 §

Om det motiveras av tvingande hänsyn till ett allmänintresse, ska

rätten besluta att avtalet får bestå trots att förutsättningarna för ogiltighet
enligt 13 § är uppfyllda.

background image

39

SFS 2016:1147

15 §

Bestämmelserna om ogiltighet i 13 § ska inte tillämpas om en upp-

handlande myndighet eller enhet genom annonsering enligt 8 kap. 7 § har
meddelat sin avsikt att upphandla och har iakttagit avtalsspärren enligt 3 §.

Interimistiskt beslut vid överprövning av ett avtals giltighet

16 §

Rätten får besluta att ett avtal inte får fullgöras innan något annat har

bestämts.

Rätten ska avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägen-

het som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle
kunna drabba leverantören.

Rätten ska vid bedömningen ta hänsyn till användarnas intresse, allmän-

intresset och övriga berörda intressen.

Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet

17 §

En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ska, om inte annat

följer av andra stycket, ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader
från det att avtalet slöts.

Ansökan ska dock ha kommit in till förvaltningsrätten innan 30 dagar har

gått från det att

1. Europeiska kommissionen har publicerat en annons enligt 8 kap. 6 §,

eller

2. den upphandlande myndigheten eller enheten skriftligen har underrättat

anbudssökandena och anbudsgivarna om att avtalet har slutits samt har läm-
nat en sammanfattning av sådana upplysningar som avses i 10 kap. 13 §.

Beräkning av vissa tider

18 §

Vid beräkningen av längden av en avtalsspärr samt av tiodagarsfrister

enligt 10 § och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen
(1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Förbud mot överklagande

19 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd

av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Skadestånd

20 §

En upphandlande myndighet eller enhet som inte har följt bestämmel-

serna i denna lag ska ersätta den skada som därigenom uppkommit för en
leverantör.

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en leverantör som har delta-

git i en upphandling för kostnader den har haft för att förbereda anbud och i
övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna
lag menligt har påverkat leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet.

21 §

Talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från

den tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten eller
enheten och en leverantör eller har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett av-

background image

40

SFS 2016:1147

görande som har fått laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd
förlorad.

17 kap. Upphandlingsskadeavgift

Allmänna bestämmelser om upphandlingsskadeavgift

1 §

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande myndighet

eller enhet ska betala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift), om

1. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna
om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 §,

2. allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som fått laga kraft har fast-

ställt att ett avtal får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse
enligt 16 kap. 14 §, eller

3. myndigheten eller enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregå-

ende annonsering enligt 8 kap. 1 eller 2 § eller 15 kap. 5 §.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att

en upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i
de fall som anges i 1 § 1 och 2.

Tillsynsmyndigheten får hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en

upphandlande myndighet eller enhet ska betala upphandlingsskadeavgift i de
fall som avses i 1 § 3.

Behörig domstol

3 §

En ansökan om att en upphandlande myndighet eller enhet ska betala

upphandlingsskadeavgift ska göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets
den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgiftens storlek

4 §

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst

10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av koncessionens
värde enligt 5 kap.

5 §

Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild

hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är.

I ringa fall ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges, om det

finns synnerliga skäl.

Tidsfrister för ansökan om avgift

6 §

En ansökan om upphandlingsskadeavgift enligt 1 § 1 eller 2 ska ha

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det
avgörande som ansökan grundas på har fått laga kraft.

7 §

När en ansökan om upphandlingsskadeavgift grundas på 1 § 3 och en

eller flera leverantörer har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom

background image

41

SFS 2016:1147

de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, får ansökan inte göras förrän fristen
har löpt ut och samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått laga
kraft. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från
den tidpunkt då samtliga beslut med anledning av överprövningen har fått
laga kraft.

Om ingen leverantör har ansökt om överprövning av avtalets giltighet inom

de tidsfrister som anges i 16 kap. 17 §, ska ansökan ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom ett år från det att avtalet slöts.

Betalning av avgift

8 §

Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten.

9 §

Upphandlingsskadeavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom

30 dagar från det att avgörandet om avgiften har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i avgörandet.

Om avgiften inte betalas i tid, ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda

avgiften till indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

10 §

En beslutad upphandlingsskadeavgift faller bort, om avgörandet be-

träffande avgiften inte har kunnat verkställas inom fem år från det att avgö-
randet har fått laga kraft.

18 kap. Tillsyn

Allmänna bestämmelser om tillsyn

1 §

En myndighet ska utöva tillsyn över upphandling enligt denna lag.

2 §

Tillsynsmyndigheten får från en upphandlande myndighet eller enhet

eller från den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myn-
dighet eller enhet inhämta upplysningar som är nödvändiga för tillsynsverk-
samheten. Om det behövs på grund av brådska, materialets omfång eller
något annat förhållande, får upplysningarna inhämtas genom besök hos den
upphandlande myndigheten eller enheten.

3 §

En upphandlande myndighet eller enhet är skyldig att tillhandahålla de

upplysningar som tillsynsmyndigheten begär för sin tillsyn. Detsamma gäller
den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande myndighet eller
enhet.

Föreläggande

4 §

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva sin tillsyn

enligt denna lag, får myndigheten förelägga en upphandlande myndighet eller
enhet eller den som tillsynsmyndigheten bedömer vara en upphandlande
myndighet eller enhet att lämna uppgifter, visa upp en handling eller lämna
över en kopia av handlingen.

background image

42

SFS 2016:1147

5 §

Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den förvaltnings-

rätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist. När
ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 13–20 §§ tillämpas även på förhållanden som

avser tiden före ikraftträdandet.

3. Lagen gäller inte för upphandlingar av koncessioner som har påbörjats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

43

SFS 2016:1147

Bilaga 1

Förteckning över byggentreprenadkontrakt

Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och Nace, ska CPV-nomenklaturen
tillämpas.

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

45

Byggverk-
samhet

Denna huvudgrupp omfattar:
– nybyggnad, renovering och
normal reparation

45.1

Mark- och
grundarbeten

45.11

Rivning av
hus; mark-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– rivning och rasering av byggna-
der och andra anläggningar
– röjning av byggplatser
– markarbeten: schaktning, depo-
nering, nivellering av byggplatser,
dikesgrävning, bergrensning,
sprängning etc.
– iordningställande av gruvarbets-
platser:
– avtäckning samt annat iordning-
ställande av ägor och platser som
innehåller mineraler

Denna undergrupp omfattar även:
– dränering av byggplatser
– dränering av jordbruks- eller
skogsbruksmark

45.12

Markunder-
sökning

Denna undergrupp omfattar:
– provborrning och tagning av
kärnprov för byggande, för geo-
fysiska, geologiska eller liknande
ändamål

Denna undergrupp omfattar inte:
– borrning av källor för produktion
av råpetroleum eller naturgas se
11.20
– brunnsborrning, se 45.25
– schaktsänkning, se 45.25
– spårning av olje- och naturgas-
fält, utförande av geofysiska, geo-
logiska och seismiska undersök-
ningar, se 74.20

45.2

Bygg- och
anläggnings-
arbeten

42.21

Uppförande
av hus och
andra bygg-
nadsverk

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av alla slags byggna-
der, byggande av anläggningar
inom väg- och vattenbyggnad o.d.
– broar, inklusive sådana för upp-
höjda vägar, viadukter, tunnlar och
tunnelbanor

background image

44

SFS 2016:1147

– rörledningar för fjärrtransport,
fjärrnät för el och telekommunika-
tion
– rörledningar i tätort, tätortsnät
för el och telekommunikation
– därmed förknippade arbeten
– montering och uppförande på
plats av monteringsfärdiga bygg-
nader

Denna undergrupp omfattar inte:
– tjänster i anslutning till råpetro-
leum- och naturgasutvinning,
se 11.20
– uppförande av kompletta monte-
ringsfärdiga byggnader av egentill-
verkade delar av annat material än
betong, se huvudgrupperna 20, 26
och 28
– anläggning av stadion, simbas-
sänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsan-
läggningar, exklusive uppförande
av byggnader, se 45.23
– bygginstallationer, se 45.3
– slutbehandling av byggnader,
se 45.4
– arkitektverksamhet och teknisk
konsultverksamhet, se 74.20
– projektledning för byggande,
se 74.20

45.22

Takarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– byggande av tak
– taktäckning
– impregnering

45.23

Anläggning
av motor-
vägar, vägar,
flygfält och
idrottsan-
läggningar

Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av vägar, gator samt
andra kör- och gångvägar
– anläggning av järnvägar
– anläggning av start- och land-
ningsbanor på flygfält
– anläggning av stadion, simbas-
sänger, idrottshallar, tennisbanor,
golfbanor eller andra idrottsan-
läggningar, exklusive uppförande
av byggnader
– målning av vägmarkeringar och
markeringar på parkeringsplatser

Denna undergrupp omfattar inte:
– förberedande markarbeten,
se 45.11

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

45

SFS 2016:1147

45.24

Vattenbygg-
nad

Denna undergrupp omfattar:
– anläggning av vattenleder,
hamn- och flodarbeten, småbåts-
hamnar (marinor), slussar etc.
– dammar, diken o.d.
– muddring
– undervattensarbete

45.25

Andra bygg-
och anlägg-
ningsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– bygg- eller anläggningsverk-
samhet som är specialiserad inom
något för olika slags konstruktio-
ner gemensamt område och fordrar
specialistkompetens eller special-
utrustning
– grundläggning inklusive pålning
– borrning och byggande av brun-
nar, schaktsänkning
– uppförande av icke egentillver-
kade stålelement
– bockning av stål
– murning och stenläggning
– resning och nedmontering av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar, inklusive uthyrning av
byggnadsställningar och arbets-
plattformar
– uppförande av skorstenar och
industriugnar

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av byggnadsställ-
ningar utan resning och nedmonte-
ring, se 71.32

45.3

Bygginstalla-
tioner

45.31

Elinstallatio-
ner

Denna undergrupp omfattar:
installation i byggnader och andra
anläggningar av:
– elkablar och elarmatur
– telekommunikationssystem
– elvärmesystem
– antenner
– brandlarm
– tjuvlarm
– hissar och rulltrappor
– åskledare etc.

45.32

Isolerings-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och an-
dra anläggningar av värme-, ljud-
eller vibrationsisolering

Denna undergrupp omfattar inte:
– impregnering, se 45.22

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

46

SFS 2016:1147

45.33

VVS-arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– installation i byggnader och an-
dra anläggningar av
– vattensystem samt sanitetsutrust-
ning
– gasarmaturer
– värme-, ventilations-, kyl- och
luftkonditioneringsutrustning
inklusive ledningar
– sprinklersystem

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av elvärmesystem,
se 45.31

45.34

Andra bygg-
installationer

Denna undergrupp omfattar:
– installation av belysnings- och
signalsystem till vägar, järnvägar,
flygfält och hamnar
– installation i byggnader och
andra anläggningar av andra
armaturer och anordningar

45.4

Slutbehand-
ling av bygg-
nader

45.41

Puts-, fasad-
och stucka-
törsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– anbringande på byggnader och
andra anläggningar av invändig
eller utvändig puts och stuck inklu-
sive närstående basmaterial för
putsning

45.42

Byggnads-
snickeriarbe-
ten

Denna undergrupp omfattar:
– installation av icke egentillver-
kade dörrar, fönster, dörr- och
fönsterkarmar, kök med fast inred-
ning, trappor, butiksinredning o.d.,
av trä eller andra material
– invändig slutbehandling såsom
arbete med tak, väggbeklädnader
av trä och flyttbara skiljeväggar

Denna undergrupp omfattar inte:
– läggning av parkett och andra
golvbeläggningar av trä, se 45.43

45.43

Golv- och
väggbelägg-
ningsarbeten

Denna undergrupp omfattar:
– läggning, uppsättning eller fast-
sättning i byggnader och andra an-
läggningar av
– vägg- eller golvplattor av kera-
miskt material, betong eller hug-
gen sten
– parkett och andra golvbelägg-
ningar av trä
– mattor samt golvbeläggningar av
linoleum, inklusive av gummi eller
plast
– terrazzo-, marmor-, granit- eller
skiffergolv eller -väggar
– tapeter

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

47

SFS 2016:1147

45.44

Måleri- och
glasmästeri-
arbeten

Denna undergrupp omfattar:
– invändig och utvändig målning
av byggnader
– målning av anläggningar inom
väg- och vattenbyggnad o.d.
– installation av glas, speglar etc.

Denna undergrupp omfattar inte:
– installation av fönster, se 45.42

45.45

Annan slut-
behandling
av byggna-
der

Denna undergrupp omfattar:
– installation av privata simbas-
sänger
– rengöring med ånga, blästring
och liknande behandling av fasa-
der
– annan slutbehandling av byggna-
der

Denna undergrupp omfattar inte:
– invändig rengöring av byggnader
och andra konstruktioner, se 74.70

45.5

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner
med förare

45.50

Uthyrning av
bygg- och
anläggnings-
maskiner
med förare

Denna undergrupp omfattar inte:
– uthyrning av bygg- och anlägg-
ningsmaskiner samt -utrustning
utan förare, se 71.32

Nace Rev. 1

AVDELNING F

BYGGVERKSAMHET

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Benämning

Anmärkning

background image

48

SFS 2016:1147

Bilaga 2

Förteckning över verksamheter som utövas av upphandlande
enheter

1. Beträffande gas, värme eller el:

a) Tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produk-

tion, transport eller distribution av gas, värme eller el.

b) Leverans av gas, värme eller el till sådana nät som avses i 1.
Om en sådan upphandlande enhet som anges i 1 kap. 20 § första stycket 2

och 3 levererar gas eller värme till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra
en sådan verksamhet som avses i 1 kap. 20 § första stycket, om

i) enhetens produktion är en oundviklig följd av en annan verksamhet än

någon av dem som avses i denna punkt eller i punkten 2 i denna bilaga,

ii) leverans till det publika nätet endast syftar till att använda denna pro-

duktion ekonomiskt, och

iii) sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning,

beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

Med leverans enligt första stycket 1 b) avses generering eller produktion,

grossistförsäljning och detaljförsäljning.

Om en sådan upphandlande enhet såsom avses i 1 kap. 20 § första stycket 2

och 3 levererar el till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en sådan verk-
samhet som avses 1 kap. 20 § första stycket, om

i) enhetens produktion av el behövs för annan verksamhet än någon av dem

som avses i denna punkt eller i punkten 2 i denna bilaga.

ii) Leverans till det publika nätet beror endast på enhetens egen förbruk-

ning, och

iii) sådana leveranser inte har överstigit 30 procent av enhetens totala pro-

duktion av el, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren.

2. Verksamhet som avser tillhandahållande eller drift av nät i syfte att tillhan-
dahålla tjänst för allmänheten i form av transporter med järnväg, automatise-
rade system, spårväg, tunnelbana, buss, trådbuss eller linbana.

Ett publikt nät för transporttjänster ska anses finnas om tjänsten tillhanda-

hålls enligt villkor som fastställts av en behörig myndighet och som avser lin-
jesträckning, tillgänglig transportkapacitet eller turtäthet och liknande förhål-
landen.

3. Verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att till-
handahålla flygplats, hamn eller annan terminal för transporter i luften eller
till havs eller på inre vattenvägar.

4. Verksamhet som avser tillhandahållande av posttjänst och tjänst som är
närstående till posttjänst.

Med posttjänst avses insamling, sortering, transport eller överlämnande av

postförsändelser.

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse i den slutliga utform-

ning som den ska överlämnas.

Med tjänst som är närstående posttjänst avses följande som tillhandahålls

av en upphandlande enhet som även tillhandahåller posttjänster:

background image

49

SFS 2016:1147

i) tjänst som innebär hantering såväl före som efter avsändandet av postför-

sändelser, och

ii) tjänst som avser oadresserad direktreklam och andra försändelser som

inte omfattas av tredje stycket.

5. Verksamhet som avser utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att

a) utvinna olja eller gas, eller
b) prospektera eller utvinna kol eller andra fasta bränslen.

background image

50

SFS 2016:1147

Bilaga 3

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Beskrivning CPV-kod

Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster

75200000-8
75231200-6
75231240-8
79611000-0
79622000-0 (Tillhandahållande av
hemtjänstpersonal)
79624000-4 (Förmedling av vård-
personal)
79625000-1 (Förmedling av läkare)
Från 85000000-9 till 85323000-9
98133100-5
98133000-4
98200000-5
98500000-8 (Privata hushåll med
anställd personal)
Från 98513000-2 till 98514000-9
(Arbetskrafttjänster för hushåll,
Bemanningstjänster för enskilda,
Tjänster utförda av kontorspersonal
för enskilda, kontorspersonal för
enskilda, Tillfällig personal för hus-
håll och Hemtjänst).

Administration inom socialtjänsten,
utbildningsadministration, hälso-
vårdsförvaltning och administration
avseende kultur

85321000-5
85322000-2
75000000-6 (Offentlig förvaltning,
försvar och socialförsäkringstjänster)
75121000-0
75122000-7
75124000-1
Från 79995000-5 till 79995200-7
Från 80000000-4 (Undervisning och
utbildning) till 80660000-8
Från 92000000-1 till 92700000-8
79950000-8 (Tjänster för organise-
ring av utställningar, mässor och
kongresser)
79951000-5 (Organisering av semi-
narier)
79952000-2 (Evenemang)
79952100-3 (Anordnande av kultu-
revenemang)
79953000-9 (Festivalarrangemang),
79954000-6 (Festarrangemang)

background image

51

SFS 2016:1147

79955000-3 (Anordnande av mode-
visningar)
79956000-0 (Anordnande av mässor
och utställningar)

Obligatorisk socialförsäkring

75300000-9

Bidragstjänster

75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1

Andra samhälleliga och personliga
tjänster, inklusive fackförenings-
tjänster, tjänster utförda av politiska
organisationer, tjänster tillhanda-
hållna av ungdomsorganisationer
och andra medlemsorganisations-
tjänster

98000000-3
98120000-0
98132000-7
98133110-8
98130000-3

Tjänster i samband med religions-
utövande

98131000-0

Hotell- och restaurangtjänster

Från 55100000-1 till 55410000-7
Från 55521000-8 till 55521200-0
(55521000-8 Catering för privata
hushåll,
55521100-9 Hemkörning av mat,
55521200-0 Måltidsleveranser)
55520000-1 Catering
55522000-5 Catering för transport-
företag,
55523000–2 Catering för övriga
företag eller övriga institutioner
55524000-9 Skolbespisning
55510000-8 Matsalstjänster
55511000-5 Matsalstjänster och
övrig kafeteriaverksamhet för
särskild kundgrupp,
55512000-2 Drift av matsal
55523100-3 Servering av skolmål-
tider.

Beskrivning CPV-kod

background image

52

SFS 2016:1147

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Juridiska tjänster, i den mån de inte
är undantagna enligt 3 kap. 30 och
31 §§ denna lag

Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5

Övrig statsförvaltning och statliga
tjänster

Från 75100000-7 till 75120000-3
75123000-4
Från 75125000-8 till 75131000-3

Samhällstjänster

Från 75200000-8 till 75231000-4

Fängelserelaterade tjänster, tjänster
för allmän säkerhet och räddnings-
tjänster, i den mån de inte är undan-
tagna enligt 3 kap. 33 § denna lag

Från 75231210-9 till 75231230-5
Från 75240000-0 till 75252000-7
794300000-7
98113100-9

Undersöknings- och säkerhetstjäns-
ter

Från 79700000-1 till 79721000-4
(Undersöknings- och säkerhetstjäns-
ter, Säkerhetstjänster, Larmövervak-
ningstjänster, Vakttjänster, Övervak-
ningstjänster, Eftersökning, Upp-
spårning av försvunna, Patrullering,
Utfärdande av id-kort, Utredning och
Detektivtjänster)
79722000-1 (Grafologi)
79723000-8 (Avfallsanalys)

Internationella tjänster

98900000-2 (Tjänster tillhandahållna
av exterritoriala organisationer och
organ)
98910000-5 (Särskilda tjänster för
internationella organisationer och
organ).

Posttjänster

64000000-6 (Post- och telekommu-
nikationstjänster)
64100000-7 (Post- och budtjänster)
64110000-0 (Postgång)
64111000-7 (Posttjänster för tid-
ningar och tidskrifter)
64112000-4 (Posttjänster för brev)
64113000-1 (Posttjänster för paket)
64114000-8 (Postkassörstjänster)
64115000-5 (Förhyrning av postbox)
64116000-2 (Poste restantetjänster)
64122000-7 (Internpost)

Diverse tjänster

50116510-9 (Regummering av däck)
71550000-8 (Smedtjänster)

Beskrivning CPV-kod