SFS 2016:1150 Lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

161150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 11 och 13 §§ kulturmiljö-

lagen (1988:950)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

3

Om det behövs en arkeologisk utredning för att ta reda på om en forn-

lämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär att ett större mark-
område tas i anspråk, ska kostnaden för utredningen betalas av företagaren.
Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän väg, större enskild
väg, järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vattenverksam-
het och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller handelsända-
mål.

Ett beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen

ska i beslutet ange vem som ska utföra utredningen. Då gäller inte lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av kon-
cessioner. Länsstyrelsen ska beakta att utredningen ska vara av vetenskapligt
god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är
motiverat med hänsyn till omständigheterna.

13 §

4

Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga

krav på

1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara

fornfynd och förmedla resultaten, eller

2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.
I beslutet om tillstånd ska om möjligt den kostnad anges som åtgärderna

beräknas medföra.

Innan länsstyrelsen prövar en ansökan enligt 12 §, får den besluta om en

arkeologisk förundersökning av fornlämningen, om det behövs för att få ett
tillfredsställande underlag för prövningen eller för att bedöma behovet av att
ställa krav på arkeologisk undersökning.

Länsstyrelsen ska i beslutet om arkeologisk förundersökning eller arkeolo-

gisk undersökning ange vem som ska utföra undersökningen. Då gäller inte

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Lagen omtryckt 2002:620. Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:548.

3 Senaste lydelse 2013:548.

4 Senaste lydelse 2013:548.

SFS 2016:1150

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1150

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphand-
ling inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner. Länsstyrelsen ska beakta att undersökningen ska vara av veten-
skapligt god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad
som är motiverat med hänsyn till omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)