SFS 2016:1153 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

161153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (2008:962) om val-

frihetssystem ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa

valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster, som
omfattas av CPV-kod 79611000-0 eller 85000000-9 till 85323000-9 enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 2195/2002 av den 5
november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling, i
lydelsen enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.
Lagen gäller dock inte tjänster som omfattas av CPV-kod 85311300-5,
85321000-5 eller 85322000-2.

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde

har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphand-
lande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den upphandlande myn-
digheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda om-
råden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1153

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016