SFS 2016:1154 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

161154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

6 kap.

4 §

2

En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund får

efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscen-
tralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när
nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en in-
köpscentral enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
eller 7 kap. 7 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-
rerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

34 § kommunallagen (1991:900).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbör-

jats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Senaste lydelse 2012:389.

SFS 2016:1154

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016