SFS 2016:1155 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

161155.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 3 § offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

19 kap.

3 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, över-

låtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet,
om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet
tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av dess egen
eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som
en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig
att utföra.

Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör an-

bud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting
eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas
till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla
anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud
fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion
får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 8 kap. 25 § lagen (2016:1145)
om offentlig upphandling, 8 kap. 25 § lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphand-
ling på försvars- och säkerhetsområdet.

Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det

allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande er-
bjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan stat-
liga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har läm-
nat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentlig-
görs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträf-

fande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller sekretessen dock
längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk
och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Senaste lydelse 2015:781.

SFS 2016:1155

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1155

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

31 kap.

3 §

3

Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknads-

företag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller lands-
ting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en en-
skilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att upp-
giften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling
av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och sä-
kerhetsområdet eller gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det
kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upp-
handling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2011:1036.