SFS 2016:1156 Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

161156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2010:1065) om

kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om

upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner finns bestämmelser som är tillämpliga på upphand-
ling av kollektivtrafiktjänster i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1156

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016