SFS 2016:1157 Lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

161157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1350) om
uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (2010:1350) om

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska ha
följande lydelse.

2 §

2

Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte

1. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av konkurrenslagen

(2008:579),

2. utredning i enskilda ärenden som rör tillämpning av lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörj-
ningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, eller lagen
(2008:962) om valfrihetssystem,

3. överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller

andra anställningsvillkor,

4. företagshemligheter av teknisk natur, eller
5. skriftlig handling vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller

en advokats biträde inte får höras som vittne om innehållet, och som innehas
av advokaten eller biträdet eller den till förmån för vilken tystnadsplikten gäl-
ler.

4 §

3

Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om

åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndig-
het enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, upphandlande enhet
enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, upp-
handlande myndighet eller enhet enligt lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet.

En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av

Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Senaste lydelse 2012:475.

3 Senaste lydelse 2016:226.

SFS 2016:1157

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1157

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbör-

jats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)