SFS 2016:1158 Lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

161158.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:721) om märkning av
energirelaterade produkter;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2011:721) om märkning

av energirelaterade produkter ska ha följande lydelse.

12 §

Upphandlande myndigheter enligt 1 kap. 22 § lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling, bör vid offentlig upphandling av energirelaterade pro-
dukter sträva efter att enbart upphandla produkter som uppfyller kriterierna
för de högsta prestandanivåerna och som tillhör den högsta energieffektivi-
tetsklassen.

Första stycket gäller dock bara vid sådan upphandling som avses i lagen

om offentlig upphandling och vars värde uppgår till eller överstiger de trös-
kelvärden som avses i 5 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1158

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016