SFS 2016:1159 Lag om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

161159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 4 och 7 §§ lagen (2011:846) om

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig

upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, om upphandlingen
avser

1. köp eller leasing av bilar, eller
2. köp av persontransporttjänster som tillhandahålls av ett kollektivtrafik-

företag inom ramen för ett avtal om allmän trafik.

Lagen gäller inte köp eller leasing av bilar som
1. är konstruerade och tillverkade för användning av Försvarsmakten, det

civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten, eller

2. används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller tävlings-

områden eller andra liknande inhägnade områden.

4 §

I denna lag betyder

bil: ett fordon som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner beteck-

nas som personbil, buss eller lastbil,

leasing: hyra med en bestämd hyrestid på minst ett år, och
livslängd: den tidsperiod som normalt kan beräknas förflyta från det att en

bil köps in till dess att den tas ur drift.

Andra termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

som i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om
upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner.

7 §

Om den upphandlande myndigheten eller enheten väljer att beakta

energi- och miljöpåverkan som avses i 6 § som ett tilldelningskriterium, ska
driftskostnaderna under bilens hela livslängd för energianvändning och ut-
släpp av koldioxid, kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC) och
partiklar omvandlas till ett belopp i pengar.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1159

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1159

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bestämmelser om tekniska specifikationer finns i 9 kap. lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling och i 9 kap. lagen (2016:1146) om upphandling
inom försörjningssektorerna.

Bestämmelser om tekniska krav och funktionskrav finns i 7 kap. lagen

(2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Bestämmelser om tilldelningskriterier finns i 16 kap. 1–6 §§ samt 19 kap.

24–26 §§ lagen om offentlig upphandling, i 15 kap. 1–6 §§ samt 19 kap. 24–
26 §§ lagen om upphandling inom försörjningssektorerna och i 13 kap. 1–
4 §§ lagen om upphandling av koncessioner.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbör-

jats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)