SFS 2016:1160 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

161160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3–6 §§ lagen (2011:1029) om

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Det finns bestämmelser om offentlig upphandling i lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling, om upphandling i lagen (2016:1146) om upphand-
ling inom försörjningssektorerna och om upphandling av koncessioner i lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner.

4 §

Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen (2016:1145)

om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom för-
sörjningssektorerna, ska denna lag tillämpas.

5 §

Om en upphandling delvis omfattas av denna lag men i övrigt inte om-

fattas av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag inte tillämpas.

6 §

Det som sägs i 4 och 5 §§ gäller bara om tilldelning av ett enda kontrakt

är berättigat av objektiva skäl.

Ett beslut att tilldela ett enda kontrakt får inte fattas för att undvika att upp-

handlingen omfattas av denna lag, lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1160

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016