SFS 2016:1161 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

161161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem
i fråga om tjänster för elektronisk identifiering;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 4�7 och 12 §§ och rubriken när-

mast före 4 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för
elektronisk identifiering ska ha följande lydelse.

2 §

Med valfrihetssystem avses i denna lag ett förfarande där den enskilde

har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphand-
lande myndighet har godkänt och tecknat kontrakt med.

Termerna upphandlingsdokument, kontrakt och upphandlande myndighet

har i denna lag samma betydelse som i lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling.

Annonsering och upphandlingsdokument

4 §

En upphandlande myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra

ett valfrihetssystem ska annonsera på en nationell webbplats som har upprät-
tats för ändamålet. Ansökningar ska löpande begäras in genom sådan annon-
sering.

Upphandlingsdokumenten ska finnas tillgängliga på webbplatsen tillsam-

mans med annonsen.

5 §

Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska

framgå av upphandlingsdokumenten.

6 §

Den upphandlande myndigheten får ställa särskilda villkor för hur ett

kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihets-
systemet eller i upphandlingsdokumenten.

7 §

I annonsen eller upphandlingsdokumenten ska det anges på vilket sätt

ansökan ska lämnas in.

I upphandlingsdokumenten ska det anges inom vilken tid den upphand-

lande myndigheten kommer att besluta om godkännande.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

SFS 2016:1161

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1161

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

12 §

Den upphandlande myndigheten ska godkänna samtliga sökande som

uppfyller kraven i annonsen och upphandlingsdokumenten och som inte har
uteslutits med stöd av 10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)