SFS 2016:1163 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

161163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981)

1

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten,

skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten och
som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala

som annan särskild rättsverkan av brott,

2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med

en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut
ska återbetalas,

3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att er-

sätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),

4. vad som ska betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om kon-

sulärt ekonomiskt bistånd,

5. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),
6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp

som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild
föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

7. utländsk skatt eller avgift enligt lagen (2011:1537) om bistånd med in-

drivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen och lagen
(1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriför-

rättningar,

9. avgifter enligt förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kon-

troll av livsmedel,

10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i

ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen
(1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en
övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m.
med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om ford-
ringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,

1 Förordningen omtryckt 2000:1.

2 Senaste lydelse 2016:871.

SFS 2016:1163

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1163

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:903) om avgifter för pröv-
ning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med
stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap. miljöbalken,

12. upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029)
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

13. skattetillägg enligt lagen (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa

fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)