SFS 2016:1164 Förordning om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät

161164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1469) om stöd till
kommuner för anläggande av lokala telenät;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2000:1469) om stöd till kom-

muner för anläggande av lokala telenät ska ha följande lydelse.

6 §

1

Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-

handahållandet av telenät för enskilda och myndigheter. Vid upphandlingen
ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock till-
handahållas av kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1103.

SFS 2016:1164

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016