SFS 2016:1166 Förordning om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

161166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till
kommuner för anläggande av anslutning till
rikstäckande telenät;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2003:62) om stöd till kommu-

ner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät ska ha följande
lydelse.

6 §

1

Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-

handahållandet av anslutning till telenät. Vid upphandlingen ska principerna i
4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upp-
handlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kom-
munen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1105.

SFS 2016:1166

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016