SFS 2016:1167 Förordning om ändring i förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

161167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:619) om stöd till
kommuner för etablering av telenät m.m. på orter
och i områden där telenätet är eftersatt;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2004:619) om stöd till kom-

muner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är
eftersatt ska ha följande lydelse.

7 §

1

Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar till-

handahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 §
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen
inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1106.

SFS 2016:1167

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016